Eljárás : 2014/0808(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0027/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0027/2014

Viták :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Szavazatok :

PV 26/11/2014 - 12.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0061

JELENTÉS     *
PDF 192kWORD 282k
12.11.2014
PE 537.495v02-00 A8-0027/2014

az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló 2533/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet tervezetéről

(11200/2014 – C8‑0109/2014 – 2014/0808(NLE))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Roberto Gualtieri

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló 2533/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet tervezetéről

(11200/2014 – C8‑0109/2014 – 2014/0808(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Központi Bank ajánlására (11200/2014 –EKB/2014/13),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 129. cikkének (4) bekezdésére, valamint a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 5.4. és 41. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0109/2014),

–       tekintettel az európai statisztikai rendszer tagjai és a Központi Bankok Európai Rendszerének tagjai közötti együttműködésről szóló, 2013. április 24-i egyetértési megállapodásra,

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–       tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0027/2014),

1.      jóváhagyja az Európai Központi Bank ajánlásában javasolt tervezetet az alábbi módosításokkal;

2.      felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.      felkéri a Tanácsot, hogy ismét konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen módosítani kívánja az Európai Központi Bank ajánlásában javasolt tervezetet;

4.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló tervezet

1 cikk – -1 pont – 1 pont (új)

2533/98/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1. A 3. cikk első bekezdésében a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

c) részlegesen vagy teljesen mentesítheti az adatszolgáltatók meghatározott csoportjait a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek alól.

c) részlegesen vagy teljesen mentesítheti az adatszolgáltatók meghatározott csoportjait a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek alól. Az adatszolgáltatók meghatározott csoportjainak bármilyen mentesítését indokolással ellátott írásbeli határozat formájában kell megtenni. E határozatot nyilvánosságra kell hozni.”

Indokolás

Az adatszolgáltatók bármilyen mentesítését indokolni kell. Az erre vonatkozó határozatnak átláthatónak, és ezért nyilvánosnak kell lennie.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló tervezet

1 cikk – -1 pont – 2 pont (új)

2533/98/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – d pont (új)

 

Az Európai Központi Bank tervezete

Módosítás

 

2. A 3. cikk első bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„d) figyelembe veszi a piaci lefedettségre és az adatgyűjtés körére vonatkozó uniós jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit.”

Módosítás  3

Rendeletre irányuló tervezet

1 cikk – -1 pont – 3 pont (új)

2533/98/EK rendelet

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

Az Európai Központi Bank tervezete

Módosítás

 

3. A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki az első bekezdést követően:

 

„A gazdasági szereplők számára lehetővé lehet tenni, hogy az adatokat szokásos adatszolgáltatási csatornáikon keresztül nyújtsák be.”

Módosítás  4

Rendeletre irányuló tervezet

1 cikk – -1 a pont – 1 pont (új)

2533/98/EK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1. Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1) Az EKB rendeletben határozhatja meg a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát és alanyait a részt vevő tagállamok tényleges adatszolgáltató körére vonatkozóan.

(1) Az EKB rendeletben határozhatja meg a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát és alanyait a részt vevő tagállamok tényleges adatszolgáltató körére vonatkozóan. Az EKB a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség tartalmának és alanyainak meghatározásánál tiszteletben tartja az arányosság elvét.”

Módosítás  5

Rendeletre irányuló tervezet

1 cikk – -1 b pont – 1 pont (új)

2533/98/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1. A 6. cikk (1) bekezdése bevezető részének helyébe a következő szöveg lép:

(1) Ha egy részt vevő tagállamban rezidens adatszolgáltató szervezet azzal gyanúsítható, hogy a 7. cikk második bekezdésében meghatározott módon megsértette az EKB-kal szemben fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeit, az EKB és – az Alapokmány 5.2. cikkével összhangban – az érintett részt vevő tagállam nemzeti központi bankja jogosult ellenőrizni a statisztikai adat pontosságát és minőségét, valamint lefolytatni a kötelező adatgyűjtést. Mindazonáltal, amennyiben az érintett statisztikai adatra a tartalékképzési kötelezettség teljesítésének bizonyítása érdekében van szükség, az ellenőrzést a kötelező tartalék Európai Központi Bank által történő alkalmazásáról szóló, 1998. november 23-i 2531/98/EK tanácsi rendelet 6. cikkével összhangban kell végrehajtani [10]. A statisztikai adat ellenőrzésének vagy a kötelező adatgyűjtés lefolytatásának joga magában foglalja a jogosultságot:

(1) Ha egy részt vevő tagállamban rezidens adatszolgáltató szervezet azzal gyanúsítható, hogy a 7. cikk második bekezdésében meghatározott módon megsértette az EKB-val szemben fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeit, az EKB és – az Alapokmány 5.2. cikkével összhangban – az érintett részt vevő tagállam nemzeti központi bankja jogosult ellenőrizni a statisztikai adat pontosságát és minőségét, valamint lefolytatni a kötelező adatgyűjtést. Mindazonáltal, amennyiben az érintett statisztikai adatra a tartalékképzési kötelezettség teljesítésének bizonyítása érdekében van szükség, az ellenőrzést a kötelező tartalék Európai Központi Bank által történő alkalmazásáról szóló, 1998. november 23-i 2531/98/EK tanácsi rendelet 6. cikkével összhangban kell végrehajtani (10). A statisztikai adat ellenőrzésének vagy a kötelező adatgyűjtés lefolytatásának joga magában foglalja különösen a jogosultságot:

Indokolás

Célszerű egyértelművé tenni, hogy az ellenőrzés joga nem feltétlenül merül ki abban a jogosultságban, hogy az EKB hozzáférhet az okmányokhoz, a könyvekhez és a nyilvántartásokhoz.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló tervezet

1 cikk – -1 b pont – 2 pont (új)

2533/98/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2. A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

b) adatszolgáltatók könyveinek és nyilvántartásainak vizsgálatához;

b) adatszolgáltatók könyveinek és nyilvántartásainak – ideértve a nyers adatokat is – vizsgálatához;

Indokolás

Fontos, hogy egyértelművé tegyük, hogy az EKB jogosult betekinteni azokba a papíralapú és számítógépes adatbázisokba, amelyek feldolgozatlan adatokat tartalmaznak, annak érdekében, hogy összehasonlító statisztikai elemzéseket végezzen.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló tervezet

1 cikk – -1 c pont – 1 pont (új)

2533/98/EK rendelet

7 cikk – 2 bekezdés – b pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

1. A 2533/98/EK rendelet 7. cikke a következőképpen módosul:

 

A (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

b) a statisztikai adat nem felel meg a valóságnak, hiányos, vagy olyan alakban nyújtották be, amely nem felel meg a vonatkozó követelményeknek.

b) a statisztikai adatot meghamisították, manipulálták, helytelen, hiányos, vagy olyan alakban nyújtották be, amely nem felel meg a vonatkozó követelményeknek.

Indokolás

A szankciók kiszabásánál nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a kötelességszegések típusai között és a között, hogy a jogsértést szándékosan vagy hanyagságból követték el. Így a helytelen adatok hibákra utalnak és nem szándékos adathamisításra vagy manipulálásra. Ez különösen fontos az arányosság elvének tiszteletben tartása szempontjából.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló tervezet

1 cikk – -1 c pont – 2 pont (új)

2533/98/EK rendelet

7 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

2. A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(3) A kötelezettség – amely szerint az EKB és a nemzeti központi bankok számára lehetővé kell tenni az adatszolgáltatók által az EKB vagy a nemzeti központi bankok részére benyújtott statisztikai adatok pontosságának és minőségének ellenőrzését – megszegésének kell tekinteni minden olyan esetet, amikor egy adatszolgáltató szervezet akadályozza ezt a tevékenységet. Ilyen akadályozásnak minősül többek között a dokumentumok eltávolítása és az EKB, illetve a nemzeti központi bankok fizikai hozzáférésének megakadályozása, amikor azoknak szükségük lenne a dokumentumokra ellenőrzési vagy kötelező adatgyűjtési feladataik ellátásához.

(3) A kötelezettség – amely szerint az EKB és a nemzeti központi bankok számára lehetővé kell tenni az adatszolgáltatók által az EKB vagy a nemzeti központi bankok részére benyújtott statisztikai adatok pontosságának és minőségének ellenőrzését – megszegésének kell tekinteni minden olyan esetet, amikor egy adatszolgáltató szervezet akadályozza ezt a tevékenységet. Ilyen akadályozásnak minősül többek között – de nem kizárólag – a dokumentumok meghamisítása, illetve eltávolítása és az EKB, illetve a nemzeti központi bankok fizikai hozzáférésének megakadályozása, amikor azoknak szükségük lenne a dokumentumokra ellenőrzési vagy kötelező adatgyűjtési feladataik ellátásához.

Indokolás

Az információknak a statisztikai adatok benyújtása után történő, utólagos meghamisítását is rosszhiszemű magatartásnak kell tekinteni.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló tervezet

1 cikk – -1 c pont – 3 pont (új)

2533/98/EK rendelet

7 cikk – 6 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3. A (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(6) Az e cikkben előírt hatáskörök gyakorlása során, az EKB a 2532/98/EK rendeletben meghatározott elvekkel és eljárásokkal összhangban jár el.

(6) Az e cikkben előírt hatáskörök gyakorlása során az EKB a 2532/98/EK, valamint az 1024/2013/EU rendeletben meghatározott elvekkel és eljárásokkal összhangban jár el.

Indokolás

Jelenleg az 1013/2014/EU rendelet is vonatkozik a szankciók szabályozására.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló tervezet

1 cikk – 2 pont

2533/98/EK rendelet

8 cikk – 4 bekezdés – a pont

 

Az Európai Központi Bank tervezete

Módosítás

»a) olyan mértékben és részletességgel, amely a KBER Szerződésben említett feladatainak, vagy a prudenciális felügyelet területén a KBER tagjaira ruházott feladatoknak a végrehajtásához szükséges; vagy«

»a) olyan mértékben és részletességgel, amely a KBER Szerződésben említett feladatainak, vagy a prudenciális felügyelet területén az EKB-ra ruházott feladatoknak a végrehajtásához szükséges; vagy«

Módosítás  11

Rendeletre irányuló tervezet

1 cikk – 3 a pont (új)

2533/98/EK rendelet

8 cikk – 4 b bekezdés (új)

 

Az Európai Központi Bank tervezete

Módosítás

 

3a. A szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(4b) Az uniós vagy nemzeti jog szerint a pénzügyi intézmények, piacok és infrastruktúrák felügyeletéért, illetve a pénzügyi rendszerek stabilitásáért felelős azon tagállami és uniós hatóságok vagy szervek, amelyekhez a (4a) bekezdés értelmében bizalmas statisztikai adatokat juttatnak el, saját hatáskörükön belül meg kell tegyék az összes szükséges szabályozási, igazgatási, technikai és szervezeti intézkedést a bizalmas statisztikai adatok fizikai és logikai védelmének biztosítása érdekében. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a (4a) bekezdés értelmében az ESM számára eljuttatott bármilyen bizalmas statisztikai adat a bizalmas statisztikai adatok fizikai és logikai védelmének biztosítására irányuló összes szükséges szabályozási, igazgatási, technikai és szervezeti intézkedés hatálya alá tartozzon.”

Indokolás

Lásd a 2533/1998/EK rendelet 8a. cikkének (5) bekezdését.


INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli az Európai Központi Banknak a 2533/1998/EK rendelet módosítására irányuló ajánlását, melynek célja, hogy figyelembe vegye az EKB-nak az 1024/2013/EU rendelet értelmében ellátandó, új felügyeleti feladatait, mivel utóbbi rendelet (az egységes felügyeleti mechanizmusról szóló rendelet) az Európai Központi Bankot a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal bízza meg. Az EKB az 1024/2013/EU rendelet értelmében 2014. november 4-én kezdi meg teljes körű felügyeleti feladatainak ellátását.

Az EKB által javasolt módosítások szerint az EKB új felügyeleti feladatainak ellátásához felhasználhat bizalmas statisztikai adatokat, hasonlóan a nemzeti központi bankokhoz, amelyek külön feladatokkal vannak megbízva a prudenciális felügyelet területén, és amelyek ezért a jelenlegi 2533/1998/EK rendelet értelmében a prudenciális felügyelet területén felhasználhatnak bizalmas statisztikai adatokat. A módosítások célja a jelentéstételi terhek minimalizálása és annak biztosítása, hogy ugyanazokat az adatokat csak egyszer kelljen összegyűjteni.

A javasolt módosítás ezenkívül lehetővé teszi azoknak a bizalmas statisztikai adatoknak a Központi Bankok Európai Rendszerén (KBER) belüli átadását, amelyeket a KBER alapokmányának 5. cikke értelmében gyűjtöttek össze a prudenciális felügyelet területén a KBER tagjaira ruházott feladatok ellátása érdekében. Az előadó azt javasolja, hogy az új felhatalmazást korlátozzák olyan bizalmas adatok átadására, amelyek szükségesek az EKB egységes felügyeleti mechanizmusról szóló rendelet szerinti új felügyeleti feladatainak ellátásához. A rendelet értelmében az EKB és nem a KBER kap új hatáskört.

Végül, az EKB által javasolt módosítások lehetővé teszik, hogy a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) bizalmas statisztikai adatokat adhasson át a pénzügyi intézmények, piacok és infrastruktúrák felügyeletéért vagy a pénzügyi rendszer stabilitásáért az uniós vagy nemzeti jog szerint felelős tagállami vagy uniós hatóságoknak és szerveknek, valamint az Európai Stabilitási Mechanizmusnak (ESM) olyan mértékig és részletességgel, amely azok feladatainak ellátásához szükséges. Az előadó úgy véli, hogy ezt a jelentős felhatalmazást, amely a bizalmas adatok számos hatóság számára történő átadására vonatkozik, azzal kell ellensúlyozni, hogy elő kell írni az adatokat átvevő hatóságok számára, hogy meg kell tenniük az összes szükséges szabályozási, igazgatási, technikai és szervezeti intézkedést az érintett bizalmas statisztikai adatok fizikai és logikai védelmének biztosítása érdekében. 2009-ben hasonló követelményt vezettek be az alap-jogiaktusba azzal kapcsolatban, hogy a KBER tagjai bizalmas statisztikai adatokat vesznek át az európai statisztikai rendszer hatóságaitól (a 951/2009/EK tanácsi rendelet (2009. október 9.) 8a. cikkének (5) bekezdése).


ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtés

Hivatkozások

11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

15.7.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

17.7.2014

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Roberto Gualtieri

22.7.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

13.10.2014

3.11.2014

 

 

Az elfogadás dátuma

11.11.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

48

6

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Benyújtás dátuma

12.11.2014

Jogi nyilatkozat