Procedūra : 2014/0808(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0027/2014

Pateikti tekstai :

A8-0027/2014

Debatai :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Balsavimas :

PV 26/11/2014 - 12.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0061

PRANEŠIMAS     *
PDF 194kWORD 280k
12.11.2014
PE 537.495v02-00 A8-0027/2014

dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos

(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Roberto Gualtieri

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos

(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Centrinio Banko rekomendaciją (11200/2014 – ECB/2014/13),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 129 straipsnio 4 dalį ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 5 straipsnio 4 dalį ir 41 straipsnį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0109/2014),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 24 d. susitarimo memorandumą dėl Europos statistikos sistemos ir Europos centrinių bankų sistemos narių bendradarbiavimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0027/2014),

1.      pritaria projektui, pasiūlytam Europos Centrinio Banko rekomendacijoje, su pakeitimais;

2.      ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.      ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Europos Centrinio Banko rekomendacijoje pateiktą projektą;

4.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Europos Centriniam Bankui ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Reglamento projektas

1 straipsnio -1 punkto 1 papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 2533/98

3 straipsnio 1 pastraipos c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1. 3 straipsnio pirmos pastraipos c punktas pakeičiamas taip:

c) gali visiškai arba iš dalies atleisti tam tikras atskaitingų agentų klases nuo statistinės atskaitomybės reikalavimų.

c) gali visiškai arba iš dalies atleisti tam tikras atskaitingų agentų klases nuo statistinės atskaitomybės reikalavimų. Bet koks tam tikrų atskaitingų agentų klasių atleidimas nuo reikalavimų suteikiamas pagrįstu raštišku sprendimu. Tas sprendimas skelbiamas viešai.“

Pagrindimas

Bet koks atskaitingų agentų atleidimas nuo reikalavimų turi būti pagrįstas. Be to, sprendimas turi būti skaidrus, taigi, viešas.

Pakeitimas  2

Reglamento projektas

1 straipsnio -1 punkto 2 papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 2533/98

3 straipsnio 1 pastraipos d punktas (naujas)

 

Europos Centrinio Banko projektas

Pakeitimas

 

2. 3 straipsnio pirma pastraipa papildoma šiuo punktu:

 

„d) atsižvelgia į atitinkamas Sąjungos teisės aktų nuostatas dėl rinkos aprėpties ir duomenų rinkimo apimties.“

Pakeitimas  3

Reglamento projektas

1 straipsnio -1 punkto 3 papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 2533/98

3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

 

Europos Centrinio Banko projektas

Pakeitimas

 

3. 3 straipsnyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

 

„ūkio subjektams gali būti leidžiama pateikti informaciją jiems įprastu ataskaitų teikimo būdu.“

Pakeitimas  4

Reglamento projektas

1 straipsnio -1 a punkto 1 papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 2533/98

5 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1. 5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. ECB gali priimti reglamentus dėl savo statistinės atskaitomybės reikalavimų nustatymo ir taikymo dalyvaujančių valstybių narių faktinei atskaitomybės visumai.

1. ECB gali priimti reglamentus dėl savo statistinės atskaitomybės reikalavimų nustatymo ir taikymo dalyvaujančių valstybių narių faktinei atskaitomybės visumai. ECB, nustatydamas ir taikydamas statistinės atskaitomybės reikalavimus, paiso proporcingumo principo.“

Pakeitimas  5

Reglamento projektas

1 straipsnio -1 b punkto 1 papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 2533/98

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1. 6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

1. Jeigu įtariama, kad atskaitingas agentas, reziduojantis dalyvaujančioje valstybėje narėje, pažeidė, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, ECB statistinės atskaitomybės reikalavimus, tai ECB ir, remiantis Statuto 5 straipsnio 2 dalimi, atitinkamos dalyvaujančios valstybės narės nacionalinis centrinis bankas turi teisę tikrinti statistinės informacijos teisingumą ir kokybę bei privalomai tokią informaciją rinkti. Tačiau, jeigu tokia statistinė informacija yra reikalinga siekiant parodyti, kad vykdomi privalomųjų atsargų reikalavimai, tikrinimą reikia atlikti pagal 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2531/98 dėl Europos centrinio banko privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo[10] 6 straipsnį. Teisė tikrinti statistinę informaciją arba atlikti privalomą jos rinkimą reiškia teisę:

1. Jeigu įtariama, kad atskaitingas agentas, reziduojantis dalyvaujančioje valstybėje narėje, pažeidė, kaip numatyta 7 straipsnio 2 dalyje, ECB statistinės atskaitomybės reikalavimus, tai ECB ir, remiantis Statuto 5 straipsnio 2 dalimi, atitinkamos dalyvaujančios valstybės narės nacionalinis centrinis bankas turi teisę tikrinti statistinės informacijos teisingumą ir kokybę bei privalomai tokią informaciją rinkti. Tačiau, jeigu tokia statistinė informacija yra reikalinga siekiant parodyti, kad vykdomi privalomųjų atsargų reikalavimai, tikrinimą reikia atlikti pagal 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2531/98 dėl Europos centrinio banko privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo[10] 6 straipsnį. Teisė tikrinti statistinę informaciją arba atlikti privalomą jos rinkimą visų pirma reiškia teisę:

Pagrindimas

Geriau aiškiai nustatyti, kad tikrinimo teisė nebūtinai yra vienintelė, kalbant apie teisę susipažinti su dokumentais, knygomis ir įrašais.

Pakeitimas  6

Reglamento projektas

1 straipsnio -1 b punkto 2 papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 2533/98

6 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2. 6 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

b) tikrinti atskaitingų agentų buhalterines knygas ir dokumentus;

b) tikrinti atskaitingų agentų buhalterines knygas ir dokumentus, įskaitant neapdorotus duomenis;

Pagrindimas

Svarbu aiškiai nustatyti, kad ECB turi teisę susipažinti su popierinėmis ir kompiuterinėmis duomenų bazėmis, kuriose laikomi neapdoroti duomenys, kad būtų galima atlikti lyginamąją statistinę analizę.

Pakeitimas  7

Reglamento projektas

1 straipsnio -1 c punkto 1 papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 2533/98

7 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1. Reglamento (EB) Nr. 2533/98 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

 

2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

b) statistinė informacija yra neteisinga, nepilna, arba neatitinkančios reikalavimo formos.

b) statistinė informacija yra suklastota, manipuliacinė, neteisinga, nepilna, arba neatitinkančios reikalavimo formos.

Pagrindimas

Kai taikomos sankcijos, labai svarbu atskirti nusižengimų rūšis ir tai, ar pažeidimas padarytas tyčia, ar dėl aplaidumo. Taigi, neteisinga informacija turėtų būti laikomos klaidos, o ne tyčinis klastojimas ar falsifikavimas. Tai ypač svarbu paisant proporcingumo principo.

Pakeitimas  8

Reglamento projektas

1 straipsnio -1 c punkto 2 papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 2533/98

7 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2. 3 dalis pakeičiama taip:

3. Prievolė leisti ECB ir nacionaliniams centriniams bankams tikrinti atskaitingų agentų Europos centriniam bankui arba nacionaliniam centriniam bankui teikiamos statistinės informacijos tikslumą ir kokybę laikoma pažeista visais atvejais, kai atskaitingas agentas trukdo šiai veiklai. Minėtas trukdymas apima, tačiau tuo neapsiriboja, tokius veiksmus, kai ECB arba nacionaliniam centriniam bankui nepateikiami dokumentai, arba kai jie neįleidžiami į patalpas, kai to reikia tikrinimo užduočiai arba privalomam rinkimui vykdyti.

3. Prievolė leisti ECB ir nacionaliniams centriniams bankams tikrinti atskaitingų agentų Europos centriniam bankui arba nacionaliniam centriniam bankui teikiamos statistinės informacijos tikslumą ir kokybę laikoma pažeista visais atvejais, kai atskaitingas agentas trukdo šiai veiklai. Minėtas trukdymas apima, tačiau tuo neapsiriboja, tokius veiksmus, kai dokumentai klastojami ir (arba) ECB arba nacionaliniam centriniam bankui nepateikiami, arba kai jie neįleidžiami į patalpas, kai to reikia tikrinimo užduočiai arba privalomam rinkimui vykdyti.

 

Pagrindimas

Duomenų klastojimas ex post, jau pateikus statistinę informaciją, turėtų būti įtrauktas į piktavališkų nusižengimų sąrašą.

Pakeitimas  9

Reglamento projektas

1 straipsnio -1 c punkto 3 papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 2533/98

7 straipsnio 6 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3. 6 dalis pakeičiama taip:

 

6. Vykdydamas šiame straipsnyje numatytus įgaliojimus, ECB veikia pagal Reglamente (EB) Nr. 2532/98 nustatytus principus ir procedūras.

6. Vykdydamas šiame straipsnyje numatytus įgaliojimus, ECB veikia pagal Reglamente (EB) Nr. 2532/98 ir Reglamente (ES) Nr. 1024/2013 nustatytus principus ir procedūras.

Pagrindimas

Sankcijos dabar reglamentuojamos ir pagal Reglamentą (ES) Nr.1024/2013.

Pakeitimas  10

Reglamento projektas

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2533/98

8 straipsnio 4 dalies a punktas

 

Europos Centrinio Banko projektas

Pakeitimas

„a) tokia apimtimi ir tiek išsamiai, kiek tai yra būtina Sutartyje nurodytiems ECBS uždaviniams vykdyti arba ECBS nariams pavestiems uždaviniams rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros srityje vykdyti; arba“.

„a) tokia apimtimi ir tiek išsamiai, kiek tai yra būtina Sutartyje nurodytiems ECBS uždaviniams vykdyti arba ECB pavestiems uždaviniams rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros srityje vykdyti; arba“.

Pakeitimas  11

Reglamento projektas

1 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 2533/98

8 straipsnio 4 b dalis (nauja)

 

Europos Centrinio Banko projektas

Pakeitimas

 

3a. Įterpiama ši dalis:

 

„4b. Atitinkamose savo kompetencijos srityse valstybių narių ir Sąjungos valdžios institucijos ar organai, pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę atsakingi už finansų įstaigų, rinkų ir infrastruktūros priežiūrą arba finansų sistemos stabilumą, kuriems konfidenciali statistinė informacija perduodama pagal 4a dalį, imasi visų būtinų reguliavimo, administracinių, techninių ir organizacinių priemonių, kad būtų užtikrinta konfidencialios statistinės informacijos fizinė ir loginė apsauga. Valstybės narės užtikrina, kad visai konfidencialiai statistinei informacijai, perduodamai ESM pagal 4a dalį, būtų taikomos visos būtinos reguliavimo, administracinės, techninės ir organizacinės priemonės, siekiant užtikrinti konfidencialios statistinės informacijos fizinę ir loginę apsaugą.“

Pagrindimas

Žr. Reglamento (EB) Nr. 2533/1998 8a straipsnio 5 dalį.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas palankiai vertina Europos Centrinio Banko rekomendaciją iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2533/1998, siekiant atsižvelgti į naujus ECB priežiūros uždavinius pagal Reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (BPM reglamentas). Pagal šį reglamentą ECB pradės vykdyti visas priežiūros užduotis nuo 2014 m. lapkričio 4 d.

ECB pasiūlytuose pakeitimuose nurodyta, kad ECB, vykdydamas naujas priežiūros užduotis, gali naudotis konfidencialia statistine informacija, panašiai kaip nacionaliniai centriniai bankai, kuriems pavestos specialios rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros funkcijos ir kurie dėl to rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros tikslais gali naudotis konfidencialia statistine informacija pagal dabartinį Reglamentą (EB) Nr. 2533/1998. Šiuo pasiūlymu ketinama sumažinti ataskaitų teikimo naštą ir užtikrinti, kad tuos pačius duomenis reikėtų surinkti tik vieną kartą.

Be to, pagal pasiūlytą pakeitimą būtų leidžiama Europos centrinių bankų sistemoje (ECBS) perduoti konfidencialią statistinę informaciją, surinktą pagal ECBS statuto 5 straipsnį, ECBS nariams atliekant jiems pavestas rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros užduotis. Pranešėjas siūlo naujus įgaliojimus apriboti – leisti perduoti tik tuos konfidencialius duomenis, kurie būtini ECB atliekant naujas priežiūros užduotis pagal BPM reglamentą. Juk pagal tą reglamentą naujus įgaliojimus gauna ECB, ne ECBS.

Be to, pagal ECB pasiūlytus pakeitimus Europos centrinių bankų sistemai (ECBS) būtų leidžiama perduoti konfidencialią statistinę informaciją valstybių narių ir Sąjungos valdžios institucijoms ir organams, pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę atsakingiems už finansų įstaigų, rinkų ir infrastruktūros arba finansų sistemos stabilumą, ir Europos stabilumo mechanizmui (ESM) tokiais kiekiais ir tokio išsamumo, kokie būtini jiems atliekant atitinkamas savo užduotis. Pranešėjas mano, kad tokį svarbų įgaliojimą perduoti konfidencialius duomenis tam tikroms institucijoms turi atsverti reikalavimas, kad informaciją gaunančios institucijos imtųsi visų būtinų reguliavimo, administracinių, techninių ir organizacinių priemonių, kad būtų užtikrinta atitinkamos konfidencialios statistinės informacijos fizinė ir loginė apsauga. Panašus reikalavimas nustatytas 2009 m. pagrindiniame akte ECBS nariams, kurie gauna konfidencialią statistinę informaciją iš Europos statistikos sistemos institucijų (2009 m. spalio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 951/2009 8a straipsnio 5 dalis).


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Centrinio Banko renkama statistinė informacija

Nuorodos

11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS)

Konsultacijos su EP data

15.7.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

17.7.2014

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Roberto Gualtieri

22.7.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

13.10.2014

3.11.2014

 

 

Priėmimo data

11.11.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

6

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Pateikimo data

12.11.2014

Teisinis pranešimas