Postup : 2014/0808(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0027/2014

Predkladané texty :

A8-0027/2014

Rozpravy :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Hlasovanie :

PV 26/11/2014 - 12.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0061

SPRÁVA     *
PDF 199kWORD 283k
12.11.2014
PE 537.495v02-00 A8-0027/2014

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2533/98 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou

(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Roberto Gualtieri

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2533/98 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou

(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky (11200/2014 –ECB/2014/13),

–       so zreteľom na článok 129 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na články 5.4 a 41 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, podľa ktorých Rada konzultovala s Parlamentom (C8-0109/2014),

–       so zreteľom na Memorandum o porozumení o spolupráci medzi členmi Európskeho štatistického systému a členmi Európskeho systému centrálnych bánk z 24. apríla 2013,

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0027/2014),

1.      schvaľuje návrh predložený v odporúčaní Európskej centrálnej banky v znení zmien;

2.      vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.      žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh predložený v odporúčaní Európskej centrálnej banky;

4.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Európskej centrálnej banke a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod -1 – bod 1 (nový)

Nariadenie (ES) č. 2533/98

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1. V prvom odseku článku 3 sa písmeno c) nahrádza takto:

c) môže úplne alebo sčasti oslobodiť vybrané triedy spravodajských agentov od svojich štatistických spravodajských požiadaviek.

c) môže úplne alebo sčasti oslobodiť vybrané triedy spravodajských agentov od svojich štatistických spravodajských požiadaviek. Každé oslobodenie vybraných tried spravodajských agentov má formu odôvodneného písomného rozhodnutia. Toto rozhodnutie sa zverejní.“

Odôvodnenie

Každé oslobodenie spravodajských agentov musí byť odôvodnené. Navyše, rozhodnutie je transparentné a preto verejné.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod -1 – bod 2(nový)

Nariadenie (ES) č. 2533/98

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d (nové)

 

Návrh Európskej centrálnej banky

Pozmeňujúci návrh

 

2. V prvom odseku článku 3 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„d) zohľadňuje príslušné ustanovenia v právnych predpisoch Únie o pokrytí trhu a rozsahu zozbieraných údajov.“

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod -1 – bod 3(nový)

Nariadenie (ES) č. 2533/98

Článok 3 – odsek 1a (nový)

 

Návrh Európskej centrálnej banky

Pozmeňujúci návrh

 

3. V článku 3 sa za prvý odsek vkladá tento odsek:

 

„Hospodárskym subjektom môže byť umožnené predložiť informácie prostredníctvom svojho pravidelného oznamovacieho kanála.“

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1a – bod 1 (nový)

Nariadenie (ES) č. 2533/98

Článok 5 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1. V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

1. ECB môže prijímať nariadenia na definovanie a ukladanie štatistických spravodajských požiadaviek voči aktuálnej spravodajskej skupine účastníckych členských štátov.

1. ECB môže prijímať nariadenia na definovanie a ukladanie štatistických spravodajských požiadaviek voči aktuálnej spravodajskej skupine účastníckych členských štátov. ECB rešpektuje zásadu proporcionality pri vymedzení a ukladaní štatistických spravodajských požiadaviek.“

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1b – bod 1 (nový)

Nariadenie (ES) č. 2533/98

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1. V článku 6 ods. 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

1. 1 Ak spravodajský agent, ktorý je rezidentom účastníckeho členského štátu, je podozrivý z porušenia štatistických spravodajských požiadaviek ECB, ktoré sa ustanovujú v článku 7 ods.2, ECB a, podľa článku 5.2 štatútu, národná centrálna banka príslušného účastníckeho členského štátu majú právo preveriť presnosť a kvalitu štatistických informácií a vykonať nútený zber. Ak však príslušné štatistické informácie sú potrebné na dokázanie súladu s povinnými minimálnymi rezervami, preverenie treba vykonať podľa článku 6 nariadenia Rady (ES) č. 2531/98 z 23. novembra 1998, týkajúceho sa použitia minimálnych rezerv Európskej centrálnej banky[10]. Právo preverovať štatistické informácie alebo vykonať ich nútený zber zahŕňa právo:

1. Ak spravodajský agent, ktorý je rezidentom účastníckeho členského štátu, je podozrivý z porušenia štatistických spravodajských požiadaviek ECB, ktoré sa ustanovujú v článku 7 ods.2, ECB a, podľa článku 5.2 štatútu, národná centrálna banka príslušného účastníckeho členského štátu majú právo preveriť presnosť a kvalitu štatistických informácií a vykonať nútený zber. Ak však príslušné štatistické informácie sú potrebné na dokázanie súladu s povinnými minimálnymi rezervami, preverenie treba vykonať podľa článku 6 nariadenia Rady (ES) č. 2531/98 z 23. novembra 1998, týkajúceho sa použitia minimálnych rezerv Európskej centrálnej banky[10]. Právo preverovať štatistické informácie alebo vykonať ich nútený zber zahŕňa najmä právo:

Odôvodnenie

Je vhodné vysvetliť, že právo verifikovať nezahŕňa nevyhnutne iba právo na prístup k dokumentom, účtovným knihám a dokladom.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1b – bod 2 (nový)

Nariadenie (ES) č. 2533/98

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2. V článku 6 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

b) skúmať účtovné knihy a doklady spravodajských agentov,

„b) skúmať účtovné knihy a doklady spravodajských agentov vrátane nespracovaných údajov;“

Odôvodnenie

Je dôležité vysvetliť, že ECB má prístup k databázam v tlačenej a elektronickej forme, ktoré obsahujú nespracované údajové body, s cieľom vykonávať porovnávacie štatistické analýzy.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod -1c – bod 1 (nový)

Nariadenie (ES) č. 2533/98

Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1. Článok 7 nariadenia (ES) č. 2533/98 sa mení takto:

 

V odseku 2 sa písm. b) nahrádza takto:

b) štatistické informácie niesprávne, úplné alebo nie sú vo forme, ktorá zodpovedá požiadavke.

„b) štatistické informácie sú falšované, manipulované, nesprávne, neúplné alebo nie sú vo forme, ktorá zodpovedá požiadavke.

Odôvodnenie

Pri ukladaní sankcií je veľmi dôležité rozlišovať druhy pochybení a či ide o porušenie úmyselné alebo z nedbanlivosti. Nesprávna informácia môže preto súvisieť s chybou a nie s úmyselným falšovaním alebo neoprávnenou manipuláciou. Toto je dôležité predovšetkým v súvislosti s rešpektovaním zásady proporcionality.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod -1c – bod 2 (nový)

Nariadenie (ES) č. 2533/98

Článok 7 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2. Odsek 3 sa nahrádza takto:

3. Povinnosť povoliť ECB a národným centrálnym bankám preverovať presnosť a kvalitu štatistických informácií predkladaných spravodajskými agentmi ECB alebo národnej centrálnej banke sa považuje za porušenú vždy, keď spravodajský agent kladie prekážky pri tejto činnosti. Medzi takéto prekážky patrí okrem iného odstránenie dokladov a dokumentov a bránenie fyzickému prístupu ECB alebo národnej centrálnej banke, ktorý je potrebný na to, aby mohli vykonať svoju úlohu preverenia alebo núteného zberu.

„3. Povinnosť povoliť ECB a národným centrálnym bankám preverovať presnosť a kvalitu štatistických informácií predkladaných spravodajskými agentmi ECB alebo národnej centrálnej banke sa považuje za porušenú vždy, keď spravodajský agent kladie prekážky pri tejto činnosti. Medzi takéto prekážky patrí okrem iného falšovanie a/alebo odstránenie dokladov a dokumentov a bránenie fyzickému prístupu ECB alebo národnej centrálnej banke, ktorý je potrebný na to, aby mohli vykonať svoju úlohu preverenia alebo núteného zberu.

Odôvodnenie

Falšovanie dát ex post po predložení štatistických informácií by sa malo považovať za konanie v zlej viere.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod -1c – bod 3 (nový)

Nariadenie (ES) č. 2533/98

Článok 7 – odsek 6

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3. Odsek 6 sa nahrádza takto:

6. ECB pri výkone právomocí ustanovených v tomto článku koná v súlade s princípmi a postupmi ustanovenými v nariadení (ES) č. 2532/98.

6. ECB pri výkone právomocí ustanovených v tomto článku koná v súlade s princípmi a postupmi ustanovenými v nariadení (ES) č. 2532/98 a v nariadení (EÚ) č. 1024/2013.

Odôvodnenie

Sankcie sú teraz upravené aj v EÚ 1013/2014.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 2533/98

Článok 8 – odsek 4 – písmeno a

 

Návrh Európskej centrálnej banky

Pozmeňujúci návrh

“(a) v rozsahu a na úrovni podrobností, ktoré sú potrebné na plnenie úloh ESCB uvedených v zmluve alebo úloh v oblasti prudenciálneho dohľadu, ktorými boli poverení členovia ESCB, alebo

 

„a) v rozsahu a na úrovni podrobností, ktoré sú potrebné na plnenie úloh ESCB uvedených v zmluve alebo úloh v oblasti prudenciálneho dohľadu, ktorými bola poverená ECB, alebo

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3a (nový)

Nariadenie (ES) č. 2533/98

Článok 8 – odsek 4b (nový)

 

Návrh Európskej centrálnej banky

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Dopĺňa sa tento odsek:

 

„4b V rámci svojich príslušných právomocí úrady alebo orgány členských štátov a Únie, ktoré zodpovedajú za dohľad nad finančnými inštitúciami, trhmi a infraštruktúrami, alebo za stabilitu finančného systému v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom, ktorým sa poskytujú dôverné štatistické informácie v súlade s odsekom 4a, prijímajú všetky potrebné regulačné, administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie fyzickej a logickej ochrany dôverných štatistických informácií. Členské štáty zabezpečia, aby bola každá dôverná štatistická informácia, ktorá je poskytnutá EMS v súlade s odsekom 4a predmetom všetkých potrebných regulačných, administratívnych, technických a organizačných opatrení na zabezpečenie fyzickej a logickej ochrany dôverných štatistických informácií.“

Odôvodnenie

Pozri článok 8a ods. 5 nariadenia (ES) č. 2533/1998.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca víta odporúčanie Európskej centrálnej banky na zmenu nariadenia (ES) č. 2533/1998 s cieľom zohľadnenia nových právomocí dohľadu ECB podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú konkrétne právomoci prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (nariadenie o JMD). ECB na seba prevezme všetky právomoci dohľadu podľa uvedeného nariadenia 4. novembra 2014.

Pozmeňujúce návrhy navrhované ECB určujú, že ECB môže používať dôverné štatistické informácie na vykonávanie svojich nových funkcií dohľadu podobne ako národné centrálne banky, na ktoré boli prenesené konkrétne funkcie v oblasti prudenciálneho dohľadu, a ktoré tak môžu používať dôverné štatistické informácie v oblasti prudenciálneho dohľadu podľa súčasného nariadenia (ES) č. 2533/1998. Stojí za tým zámer minimalizovať ťarchu poskytovania informácií a zaručiť, aby sa rovnaké údaje museli zbierať iba raz.

Okrem toho navrhovaná zmena umožňuje prenos dôverných štatistických informácií v rámci Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), ktoré boli zozbierané podľa článku 5 štatútu ESCB na vykonávanie právomocí v oblasti prudenciálneho dohľadu, ktoré boli zverené členom ESCB. Spravodajca navrhuje obmedzenie nového oprávnenia na takýto prenos dôverných údajov, ktoré sú potrebné na vykonávanie nových právomocí dohľadu ECB v rámci nariadenia o JMD. V rámci tohto nariadenia sa nové právomoci zverujú ECB a nie ESCB.

Napokon nové zmeny navrhované ECB umožňujú Európskemu systému centrálnych bánk (ESCB) zasielať dôverné štatistické informácie orgánom členských štátov a Únie, ktoré zodpovedajú za dohľad na finančnými inštitúciami, trhmi a infraštruktúrami, alebo za stabilitu finančného systému v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom, a Európskemu mechanizmu pre stabilitu (ESM) v rozsahu a na úrovni podrobností, ktoré sú potrebné na plnenie ich príslušných úloh. Spravodajca sa domnieva, že takéto významné oprávnenie na prenos dôverných údajov viacerým orgánom sa musí vyvážiť požiadavkou, aby prijímajúce orgány podnikli všetky potrebné regulačné, administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie fyzickej a logickej ochrany príslušných dôverných štatistických informácií. Podobná požiadavka bola zavedená aj do základného aktu v roku 2009 v súvislosti s člnmi ESCB, ktorí dostávajú dôverné štatistické informácie od orgánov Európskeho štatistického systému (nariadenie Rady (ES) č. 951/2009 z 9. októbra 2009, článok 8a ods. 5).


POSTUP

Názov

Zber štatistických informácií Európskou centrálnou bankou

Referenčné čísla

11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS)

Dátum konzultácie s EP

15.7.2014

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

17.7.2014

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Roberto Gualtieri

22.7.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

13.10.2014

3.11.2014

 

 

Dátum prijatia

11.11.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

6

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Dátum predloženia

12.11.2014

Právne oznámenie