Postopek : 2014/0808(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0027/2014

Predložena besedila :

A8-0027/2014

Razprave :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Glasovanja :

PV 26/11/2014 - 12.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0061

POROČILO     *
PDF 188kWORD 281k
12.11.2014
PE 537.495v02-00 A8-0027/2014

o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2533/98 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke

(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Roberto Gualtieri

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2533/98 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke

(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju priporočila Evropske centralne banke (11200/2014 – ECB/2014/13),

–       ob upoštevanju člena 129(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter členov 5.4. in 41 statuta evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, v skladu s katerimi se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0109/2014),

–       ob upoštevanju Memoranduma o soglasju glede sodelovanja med člani Evropskega statističnega sistema in člani Evropskega sistema centralnih bank z dne 24. aprila 2013,

–       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0027/2014),

1.      odobri osnutek, predlagan v priporočilu Evropske centralne banke, kakor je bil spremenjen;

2.      poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.      poziva Sveta, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti osnutek iz priporočila Evropske centralne banke;

4.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Evropski centralni banki in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Osnutek uredbe

Člen 1 – točka -1 – točka 1 (novo)

Uredba (ES) št. 2533/98

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1. V prvem odstavku člena 3 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

(c) lahko polno ali delno oprosti posebne razrede poročevalskih enot zahtev za statistično poročanje.

„(c) lahko polno ali delno oprosti posebne razrede poročevalskih enot zahtev za statistično poročanje. Vsa izvzetja posebnih razredov poročevalskih enot so v obliki utemeljenega pisnega sklepa. Tak sklep se objavi.“

Obrazložitev

Vsa izvzetja razredov poročevalskih enot je treba utemeljiti. Tak sklep mora biti pregleden in zato javen.

Predlog spremembe  2

Osnutek uredbe

Člen 1 – točka -1 – točka 2 (novo)

Uredba (ES) št. 2533/98

Člen 3 – odstavek 1 – točka d (novo)

 

Osnutek besedila Evropske centralne banke

Predlog spremembe

 

2. V prvem odstavku člena 3 se doda naslednja točka:

 

„(d) upošteva ustrezne določbe v zakonodaji Unije o pokritosti trga in obsegu zbiranja podatkov.“

Predlog spremembe  3

Osnutek uredbe

Člen 1 – točka -1 – točka 3 (novo)

Uredba (ES) št. 2533/98

Člen 3 – odstavek 1a (novo)

 

Osnutek besedila Evropske centralne banke

Predlog spremembe

 

3. V členu 3 se za prvim odstavkom vstavi naslednji odstavek:

 

„Gospodarski subjekti lahko posredujejo informacije prek svojega običajnega kanala za poročanje.“

Predlog spremembe  4

Osnutek uredbe

Člen 1 – točka -1 a – točka 1 (novo)

Uredba (ES) št. 2533/98

Člen 5 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1. V členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

1. ECB lahko sprejme uredbe za opredelitev in naložitev svojih statističnih zahtev za poročanje dejanski poročevalski populaciji sodelujočih držav članic.

1. ECB lahko sprejme uredbe za opredelitev in naložitev svojih zahtev za statistično poročanje dejanski poročevalski populaciji sodelujočih držav članic. ECB spoštuje načelo sorazmernosti pri opredelitvi in uvedbi zahtev za statistično poročanje.“

Predlog spremembe  5

Osnutek uredbe

Člen 1 – točka -1 b – točka 1 (novo)

Uredba (ES) št. 2533/98

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1. V členu 6(1) se uvodni del nadomesti z naslednjim:

1. Če je poročevalska enota, rezident države članice EMU, osumljena kršitve statističnih zahtev ECB za poročanje, kakor je določeno v členu 7(2), imata ECB in v skladu s členom 5.2 Statuta nacionalna centralna banka zadevne sodelujoče države članice pravico verificirati točnost in kakovost statističnih informacij ter izvesti njihovo obvezno zbiranje. Če pa bi bila zadevna statistična informacija potrebna za dokaz usklajenosti z zahtevami o obvezni rezervi, je treba verifikacijo izvesti v skladu s členom 6 Uredbe Sveta (ES) št. 2531/98 z dne 23. novembra 1998 o uporabi obveznih rezerv s strani Evropske centralne banke (10). Pravica do verifikacije statističnih informacij ali do izvedbe obveznega zbiranja zato vključuje pravico do:

„1. Če je poročevalska enota, rezident države članice EMU, osumljena kršitve zahtev ECB za statistično poročanje, kakor je določeno v členu 7(2), imata ECB in v skladu s členom 5.2 Statuta nacionalna centralna banka zadevne sodelujoče države članice pravico verificirati točnost in kakovost statističnih informacij ter izvesti njihovo obvezno zbiranje. Če pa bi bila zadevna statistična informacija potrebna za dokaz usklajenosti z zahtevami o obvezni rezervi, je treba verifikacijo izvesti v skladu s členom 6 Uredbe Sveta (ES) št. 2531/98 z dne 23. novembra 1998 o uporabi obveznih rezerv s strani Evropske centralne banke (10). Pravica do verifikacije statističnih informacij ali do izvedbe obveznega zbiranja zato vključuje zlasti pravico do:“

Obrazložitev

Primerno je pojasniti, da se pravica do verifikacije ne izčrpa nujno s pravico do dostopa do dokumentov, knjig in evidenc.

Predlog spremembe  6

Osnutek uredbe

Člen 1 – točka -1 b – točka 2 (novo)

Uredba (ES) št. 2533/98

Člen 6 – odstavek 1 – točka b

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

2. V členu 6(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

(b) pregleda knjig in evidenc poročevalskih enot;

„(b) pregleda knjig in evidenc poročevalskih enot, vključno z neobdelanimi podatki;“

Obrazložitev

Pomembno je pojasniti, da ima ECB dostop do papirnih in računalniških zbirk podatkov, ki vključujejo neobdelane podatke za izvedbo primerjalnih statističnih analiz.

Predlog spremembe  7

Osnutek uredbe

Člen 1 – točka -1 c – točka 1 (novo)

Uredba (ES) št. 2533/98

Člen 7 – odstavek 2 – točka b

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

1. Člen 7 Uredbe (ES) št. 2533/98 se spremeni:

 

V odstavku 2 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

(b) če so statistične informacije nepravilne, nepopolne ali v obliki, ki ne ustreza zahtevi.

„(b) če so statistične informacije ponarejene, prirejene, nepravilne, nepopolne ali v obliki, ki ne ustreza zahtevi.“

Obrazložitev

Pri uvajanju sankcij je zelo pomembno razlikovati med vrstami kršitev in tem, ali je do kršitve prišlo namerno ali zaradi malomarnosti. Zato bi se nepravilne informacije morale nanašati na napake in ne na namerno ponarejanje ali prirejanje. To je zlasti pomembno za spoštovanje načela sorazmernosti.

Predlog spremembe  8

Osnutek uredbe

Člen 1 – točka -1 c – točka 2 (novo)

Uredba (ES) št. 2533/98

Člen 7 – odstavek 3

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

2. Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

3. Šteje se, da je obveznost, da se ECB in nacionalni centralni banki omogoči verifikacija točnosti in kakovosti statističnih informacij, ki jih predložijo poročevalske enote ECB ali nacionalni centralni banki, kršena vsakič, kadar poročevalska enota ovira to dejavnost. Tako oviranje vključuje, vendar ni omejeno na odstranitev dokumentov in preprečitev fizičnega dostopa ECB ali nacionalni centralni banki, ki je potreben za izvedbo njune verifikacijske naloge ali obveznega zbiranja.

„3. Šteje se, da je obveznost, da se ECB in nacionalni centralni banki omogoči verifikacija točnosti in kakovosti statističnih informacij, ki jih predložijo poročevalske enote ECB ali nacionalni centralni banki, kršena vsakič, ko poročevalska enota ovira to dejavnost. Tako oviranje vključuje, vendar ni omejeno na ponarejanje in/ali odstranitev dokumentov in preprečitev fizičnega dostopa ECB ali nacionalni centralni banki, ki je potreben za izvedbo njune verifikacijske naloge ali obveznega zbiranja.“

Obrazložitev

Naknadno ponarejanje podatkov po predložitvi statističnih informacij je treba uvrstiti med nepošteno vedenje.

Predlog spremembe  9

Osnutek uredbe

Člen 1 – točka -1 c – točka 3 (novo)

Uredba (ES) št. 2533/98

Člen 7 – odstavek 6

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

3. Odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

6. Pri izvrševanju pooblastil, predvidenih v tem členu, ECB ukrepa v skladu z načeli in postopki, kakor so določeni v Uredbi (ES) št. 2532/98.

„6. Pri izvrševanju pooblastil, predvidenih v tem členu, ECB ukrepa v skladu z načeli in postopki, kakor so določeni v Uredbi (ES) št. 2532/98 in Uredbi (EU) št. 1024/2013.“

Obrazložitev

Ureditev, ki velja za sankcije, je zdaj določena tudi z Uredbo (EU) št. 1013/2014.

Predlog spremembe  10

Osnutek uredbe

Člen 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 2533/98

Člen 8 – odstavek 4 – točka a

 

Osnutek besedila Evropske centralne banke

Predlog spremembe

(a) v obsegu in na ravni podrobnosti, ki sta potrebna za opravljanje nalog ESCB iz Pogodbe ali nalog, prenesenih na ESCB, na področju bonitetnega nadzora ali

(a) v obsegu in na ravni podrobnosti, ki sta potrebna za opravljanje nalog ESCB iz Pogodbe ali nalog, prenesenih na ECB, na področju bonitetnega nadzora ali

Predlog spremembe  11

Osnutek uredbe

Člen 1 – točka 3a (novo)

Uredba (ES) št. 2533/98

Člen 8 – odstavek 4 b (novo)

 

Osnutek besedila Evropske centralne banke

Predlog spremembe

 

3a. Vstavi se naslednji odstavek:

 

„4b. Organi ali telesa držav članic in Unije, ki so v skladu z zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo pristojni za nadzor nad finančnimi institucijami, trgi in infrastrukturo ali nad stabilnostjo finančnega sistema, ki se jim v skladu z odstavkom 4a posredujejo zaupne statistične informacije, v okviru svojih pristojnosti sprejmejo vse potrebne regulativne, upravne, tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovijo fizično in logično varstvo zaupnih statističnih informacij. Države članice zagotovijo, da se za vse zaupne statistične informacije, ki se posredujejo evropskemu mehanizmu za stabilnost v skladu z odstavkom 4a, uporabijo vsi potrebni regulativni, upravni, tehnični in organizacijski ukrepi, da se zagotovi fizično in logično varstvo zaupnih statističnih informacij.“

Obrazložitev

Glej člen 8a(5) Uredbe (ES) št. 2533/1998.


OBRAZLOŽITEV

Poročevalec pozdravlja priporočilo Evropske centralne banke (ECB) o spremembi Uredbe (ES) št. 2533/1998, da bi upoštevali nove nadzorne naloge ECB po Uredbi (EU) št. 1024/2013 o prenosu posebnih nalog na Evropsko centralno banko, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij (uredba o enotnem nadzornem mehanizmu). Evropska centralna banka bo skladno s to uredbo v celoti prevzela svoje nadzorne naloge 4. novembra 2014.

Spremembe, ki jih predlaga ECB, med drugim določajo, da sme ta pri izvajanju svojih novih nadzornih nalog uporabiti zaupne statistične informacije, podobno kot velja za nacionalne centralne banke, na katere so bile prenesene posebne naloge s področja bonitetnega nadzora in smejo zato po veljavni Uredbi (ES) št. 2533/1998 uporabljati zaupne statistične informacije s tega področja. Razlog za to je želja, da bi zmanjšali breme poročanja in zagotovili zgolj enkratno zbiranje podatkov.

Predlagana sprememba omogoča tudi prenos zaupnih statističnih informacij, zbranih po členu 5 statuta evropskega sistema centralnih bank (ESCB), znotraj tega sistema zaradi izvajanja nalog na področju bonitetnega nadzora, zaupanega članicam ESCB. Poročevalec predlaga omejitev novih pooblastil za prenos zaupnih podatkov, potrebnih za izvajanje novih nalog ECB iz uredbe o enotnem nadzornem mehanizmu. Navedena uredba namreč ta pooblastila daje ECB, ne ESCB.

Spremembe, ki jih predlaga ECB, omogočajo, da ESCB posreduje zaupne statistične informacije organom ali telesom držav članic in Unije, ki so v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom odgovorni za nadzor finančnih institucij, trgov in infrastruktur ali za stabilnost finančnega sistema, ter evropskemu mehanizmu za stabilnost (EMS), in sicer v obsegu in na ravni podrobnosti, kot je potrebno za opravljanje njihovih nalog. Po poročevalčevem mnenju je treba tako obsežno pooblastilo za prenos zaupnih podatkov različnim organom uravnovesiti z zahtevo, da morajo organi prejemniki sprejeti vse potrebne regulativne, upravne, tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovijo fizično in logično varstvo prejetih zaupnih statističnih informacij. Podobno zahtevo je vseboval temeljni akt iz leta 2009 v zvezi s članicami ESCB, ki prejmejo zaupne statistične informacije od organov evropskega statističnega sistema (Uredba Sveta (ES) št. 951/2009 z dne 9. oktobra 2009, člen 8a(5)).


POSTOPEK

Naslov

Zbiranje statističnih informacij s strani Evropske centralne banke

Referenčni dokumenti

11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS)

Datum posvetovanja z EP

15.7.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

17.7.2014

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Roberto Gualtieri

22.7.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

13.10.2014

3.11.2014

 

 

Datum sprejetja

11.11.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

6

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopulos (Sotirios Zarianopoulos)

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Datum predložitve

12.11.2014

Pravno obvestilo