Förfarande : 2014/0808(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0027/2014

Ingivna texter :

A8-0027/2014

Debatter :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Omröstningar :

PV 26/11/2014 - 12.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0061

BETÄNKANDE     *
PDF 180kWORD 266k
12.11.2014
PE 537.495v02-00 A8-0027/2014

om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter

(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Roberto Gualtieri

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter

(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av rekommendationen från Europeiska centralbanken (11200/2014 – ECB/2014/13),

–       med beaktandet av artikel 129.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artiklarna 5.4 och 41 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0109/2014),

–       med beaktande av samförståndsavtalet av den 24 april 2013 om samarbete mellan medlemmarna i det europeiska statistiksystemet och medlemmarna i ECBS,

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0027/2014),

1.      Europaparlamentet godkänner utkastet i Europeiska centralbankens rekommendation såsom ändrat av parlamentet.

2.      Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.      Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra utkastet i Europeiska centralbankens rekommendation.

4.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, Europeiska centralbanken och kommissionen.

Ändringsförslag  1

Utkast till förordning

Artikel 1 – led -1 – led 1 (nytt)

Förordning (EG) nr 2533/98

Artikel 3 – stycke 1 – led c

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1. I artikel 3 första stycket ska led c ersättas med följande:

c) helt eller delvis undanta särskilda klasser av uppgiftslämnare från sina krav på rapportering av statistiska uppgifter.

c) helt eller delvis undanta särskilda klasser av uppgiftslämnare från sina krav på rapportering av statistiska uppgifter; undantag för särskilda klasser av uppgiftslämnare ska fastställas i ett motiverat skriftligt beslut; det beslutet ska offentliggöras,”

Motivering

Alla undantag för uppgiftslämnare måste motiveras. Beslutet ska dessutom vara transparent och ska därför offentliggöras.

Ändringsförslag  2

Utkast till förordning

Artikel 1 – led -1 – led 2 (nytt)

Förordning (EG) nr 2533/98

Artikel 3 – stycke 1 – led d (nytt)

 

Europeiska centralbankens utkast

Ändringsförslag

 

2. I artikel 3 första stycket ska följande led läggas till:

 

”d) beakta relevanta bestämmelser i unionslagstiftning om marknadstäckning och uppgiftsinsamlingens tillämpningsområde.”

Ändringsförslag  3

Utkast till förordning

Artikel 1 – led -1 – led 3 (nytt)

Förordning (EG) nr 2533/98

Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

 

Europeiska centralbankens utkast

Ändringsförslag

 

3. I artikel 3 ska följande stycke införas efter första stycket:

 

”Ekonomiska aktörer kan få lämna uppgifter via sina normala rapporteringskanaler.”

Ändringsförslag  4

Utkast till förordning

Artikel 1 – led -1a – led 1 (nytt)

Förordning (EG) nr 2533/98

Artikel 5 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1. I artikel 5 ska punkt 1 ersättas med följande:

1. ECB får anta förordningar som gäller utformning och genomförande av de rapporteringskrav på statistiska uppgifter som den ålägger den faktiska rapporteringspopulationen i deltagande medlemsstater.

1. ECB får anta förordningar som gäller utformning och genomförande av de rapporteringskrav på statistiska uppgifter som den ålägger den faktiska rapporteringspopulationen i deltagande medlemsstater. ECB ska respektera proportionalitetsprincipen vid utformningen och genomförandet av rapporteringskraven ifråga om statistiska uppgifter.”

Ändringsförslag  5

Utkast till förordning

Artikel 1 – led -1b – led 1 (nytt)

Förordning (EG) nr 2533/98

Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1. I artikel 6.1 ska inledningen ersättas med följande:

1. Om en uppgiftslämnare som har sin hemvist i en deltagande medlemsstat misstänks för åsidosättande, enligt artikel 7, av ECB:s rapporteringskrav ifråga om statistiska uppgifter, skall ECB, och i överensstämmelse med artikel 5.2 i stadgan, den nationella centralbanken i den berörda deltagande medlemsstaten, ha rätt att verifiera korrektheten och kvaliteten på de statistiska uppgifterna och att inhämta dem. Skulle de statistiska uppgifterna däremot vara nödvändiga för att visa att kraven på minimireserver efterlevs, skall verifikationen utföras i överensstämmelse med artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (10). Rätten att verifiera statistiska uppgifter och inhämta sådana skall omfatta rätten att

1. Om en uppgiftslämnare som har sin hemvist i en deltagande medlemsstat misstänks för åsidosättande, enligt artikel 7, av ECB:s rapporteringskrav ifråga om statistiska uppgifter, skall ECB, och i överensstämmelse med artikel 5.2 i stadgan, den nationella centralbanken i den berörda deltagande medlemsstaten, ha rätt att verifiera korrektheten och kvaliteten på de statistiska uppgifterna och att inhämta dem. Skulle de statistiska uppgifterna däremot vara nödvändiga för att visa att kraven på minimireserver efterlevs, skall verifikationen utföras i överensstämmelse med artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (10). Rätten att verifiera statistiska uppgifter och inhämta sådana ska i synnerhet omfatta rätten att

Motivering

Det finns skäl att klargöra att verifieringsrätten inte nödvändigtvis endast omfattar rätten att få tillgång till tillgång till dokument, räkenskaper och register.

Ändringsförslag  6

Utkast till förordning

Artikel 1 – led -1b – led 2 (nytt)

Förordning (EG) nr 2533/98

Artikel 6 – punkt 1 – led b

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

2. I artikel 6.1 ska led b ersättas med följande:

b) granska uppgiftslämnarens räkenskaper och register,

b) granska uppgiftslämnarens räkenskaper och register, inbegripet rådata,”

Motivering

Det är viktigt att klargöra att ECB ska ha tillgång till databaser i både pappersform och elektronisk form som innehåller obehandlade uppgifter för att kunna göra jämförande statistiska analyser.

Ändringsförslag  7

Utkast till förordning

Artikel 1 – led -1c – led 1 (nytt)

Förordning (EG) nr 2533/98

Artikel 7 – punkt 2 – led b

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1. Artikel 7 i förordning (EG) nr 2533/98 ska ändras på följande sätt:

 

Punkt 2 b ska ersättas med följande:

b) de statistiska uppgifterna är oriktiga, ofullständiga eller har en form som inte överensstämmer med kraven.

b) de statistiska uppgifterna är förfalskade, manipulerade, oriktiga, ofullständiga eller har en form som inte överensstämmer med kraven.

Motivering

Det är mycket viktigt att i samband med föreläggande av sanktioner göra åtskillnad mellan olika typer av försummelser och huruvida det handlar om uppsåtligt eller vårdslöst åsidosättande av skyldigheterna. Oriktiga uppgifter bör hänföra sig till fel och inte till uppsåtlig förfalskning eller manipulering. Detta är särskilt viktigt om man ska respektera proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag  8

Utkast till förordning

Artikel 1 – led -1c – led 2 (nytt)

Förordning (EG) nr 2533/98

Artikel 7 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

2. Punkt 3 ska ersättas med följande:

3. Skyldigheten att tillåta ECB och de nationella centralbankerna att verifiera korrektheten och kvaliteten på de statistiska uppgifter som uppgiftslämnarna översänder till ECB eller den nationella centralbanken skall anses ha åsidosatts närhelst en uppgiftslämnare hindrar denna verksamhet. Sådana hinder omfattar, men är inte begränsade till, undanröjande av dokument och att ECB eller den nationella centralbanken nekas sådant fysiskt tillträde, vilket är nödvändigt för dem för utförandet av verifikationen eller inhämtningen.

3. Skyldigheten att tillåta ECB och de nationella centralbankerna att verifiera korrektheten och kvaliteten på de statistiska uppgifter som uppgiftslämnarna översänder till ECB eller den nationella centralbanken skall anses ha åsidosatts närhelst en uppgiftslämnare hindrar denna verksamhet. Sådana hinder omfattar, men är inte begränsade till, förfalskning och/eller undanröjande av dokument och att ECB eller den nationella centralbanken nekas sådant fysiskt tillträde, vilket är nödvändigt för dem för utförandet av verifikationen eller inhämtningen.

Motivering

Förfalskning av uppgifter efter det att statistiska uppgifter lämnats bör betraktas som handlingar i ond tro.

Ändringsförslag  9

Utkast till förordning

Artikel 1 – led -1c – led 3 (nytt)

Förordning (EG) nr 2533/98

Artikel 7 – punkt 6

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3. Punkt 6 ska ersättas med följande:

6. Vid utövandet av de befogenheter som föreskrivs i denna artikel skall ECB agera i överensstämmelse med de principer och förfaranden som anges i förordning (EG) nr 2532/98.

6. Vid utövandet av de befogenheter som föreskrivs i denna artikel ska ECB agera i överensstämmelse med de principer och förfaranden som anges i förordning (EG) nr 2532/98 och i förordning (EU) nr 1024/2013.

Motivering

Bestämmelserna om sanktioner återfinns nu även i förordning (EU) nr 1024/2013.

Ändringsförslag  10

Utkast till förordning

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 2533/98

Artikel 8 – punkt 4 – led a

 

Europeiska centralbankens utkast

Ändringsförslag

”a) i den utsträckning och på den detaljnivå som är nödvändig för att ECBS uppgifter enligt fördraget eller uppgifter inom tillsynsområdet som tilldelats ECBS‑medlemmar ska kunna utföras, eller”

”a) i den utsträckning och på den detaljnivå som är nödvändig för att ECBS uppgifter enligt fördraget eller uppgifter inom tillsynsområdet som tilldelats ECB ska kunna utföras, eller”

Ändringsförslag  11

Utkast till förordning

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Förordning (EG) nr 2533/98

Artikel 8 – punkt 4b (ny)

 

Europeiska centralbankens utkast

Ändringsförslag

 

3a. Följande punkt ska läggas till:

 

”4b. Inom sina respektive behörighetsområden ska myndigheter eller organ i medlemsstaterna och unionen med ansvar för tillsynen över finansinstitut, marknader och infrastruktur eller det finansiella systemets stabilitet i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt, till vilka konfidentiella statistiska uppgifter överförs i enlighet med artikel 4a, vidta alla nödvändiga regleringsmässiga, administrativa, tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att säkerställa det fysiska och logiska skyddet av konfidentiella statistiska uppgifter. Medlemsstaterna ska se till att konfidentiella statistiska uppgifter som överförs till ESM i enlighet med punkt 4a, omfattas av alla nödvändiga regleringsmässiga, administrativa, tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att säkerställa det fysiska och logiska skyddet av konfidentiella statistiska uppgifter.”

Motivering

Se artikel 8a.5 i förordning (EG) nr 2533/1998.


MOTIVERING

Föredraganden välkomnar Europeiska centralbankens rekommendation om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 i syfte att anpassa den till ECB:s nya uppgifter inom tillsynsområdet enligt förordning (EU) nr 1024/2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (SSM-förordningen). ECB kommer att inleda sina tillsynsuppgifter i enlighet med den sistnämnda förordningen fullt ut den 4 november 2014.

ECB:s föreslagna ändringar syftar till att specificera att ECB får använda sig av konfidentiella statistiska uppgifter för att utföra sina nya tillsynsuppgifter, i likhet med de nationella centralbanker som tilldelats särskilda uppgifter till i fråga om tillsyn och som därför får använda sig av konfidentiella statistiska uppgifter i fråga om tillsyn enligt nuvarande förordning (EG) nr 2533/98. Detta motiveras med att man vill minimera rapporteringsbördan och se till att samma uppgifter bara behöver samlas in en gång.

Dessutom innebär den föreslagna ändringen att överföring av konfidentiella statistiska uppgifter får ske inom Europeiska centralbankssystemet (ECBS), om de har samlats in i enlighet med artikel 5 i ECBS:s stadga, för att de uppgifter inom tillsynsområdet som tilldelats ECBS-medlemmar ska kunna utföras. Föredraganden föreslår att den nya befogenheten begränsas till överföring av sådana konfidentiella uppgifter som är nödvändiga för att ECB:s nya uppgifter inom tillsynsområdet enligt SSM-förordningen ska kunna utföras. Det är ECB, och inte ECBS, som får nya befogenheter i den förordningen.

ECB:s föreslagna ändringar innebär också att ECBS får överföra konfidentiella statistiska uppgifter till myndigheter eller organ i medlemsstaterna och unionen med ansvar för tillsynen över finansinstitut, marknader och infrastruktur eller det finansiella systemets stabilitet i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt samt till Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) i den utsträckning och på den detaljnivå som är nödvändig för att utföra deras respektive uppgifter. Föredraganden anser att en sådan betydande befogenhet att överföra konfidentiella uppgifter till ett antal myndigheter måste kompenseras med ett krav på att de mottagande myndigheterna vidtar alla nödvändiga regleringsmässiga, administrativa, tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att säkerställa det fysiska och logiska skyddet av de aktuella konfidentiella statistiska uppgifterna. Ett liknande krav infördes i grundakten 2009 beträffande ECBS-medlemmar som tar emot konfidentiella statistiska uppgifter från myndigheter inom Europeiska statistiksystemet (artikel 8a.5, som infördes genom rådets förordning (EG) nr 951/2009 av den 9 oktober 2009).


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter

Referensnummer

11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

15.7.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

17.7.2014

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Roberto Gualtieri

22.7.2014

 

 

 

Behandling i utskott

13.10.2014

3.11.2014

 

 

Antagande

11.11.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

6

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Ingivande

12.11.2014

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy