Procedūra : 2014/0807(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0028/2014

Pateikti tekstai :

A8-0028/2014

Debatai :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Balsavimas :

PV 26/11/2014 - 12.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0062

PRANEŠIMAS     *
PDF 213kWORD 318k
12.11.2014
PE 537.491v02-00 A8-0028/2014

dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas

(10896/2014 – C8‑0090/2014 – 2014/0807(CNS))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Kay Swinburne

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas

(10896/2014 – C8‑0090/2014 – 2014/0807(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Centrinio Banko rekomendaciją (10896/2014 – ECB/2014/19),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 129 straipsnio 4 dalį ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 5 straipsnio 4 dalį ir 41 straipsnį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0090/2014),

–       atsižvelgdamas į EP Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0028/2014),

1.      pritaria projektui, pasiūlytam Europos Centrinio Banko rekomendacijoje, su pakeitimais;

2.      ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.      ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Europos Centrinio Banko rekomendacijoje pateiktą projektą;

4.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Europos Centriniam Bankui ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Reglamento projektas

6 konstatuojamoji dalis

Europos Centrinio Banko projektas

Pakeitimas

(6) ECB turėtų skelbti sprendimus skirti administracines pinigines sankcijas už tiesiogiai taikomos Sąjungos teisės pažeidimus ir sankcijas už ECB reglamentų ar sprendimų pažeidimus su priežiūra susijusiose ir nesusijusiose srityse, išskyrus atvejus, kai toks skelbimas atsižvelgiant į įmonei skirtos administracinės piniginės sankcijos ar sankcijos griežtumą būtų neproporcingas arba neigiamai paveiktų finansų sistemos stabilumą;

(6) ECB turėtų laikytis bendrosios taisyklės be nederamo delsimo skelbti sprendimus skirti administracines pinigines sankcijas už tiesiogiai taikomos Sąjungos teisės pažeidimus ir sankcijas už ECB reglamentų ar sprendimų pažeidimus su priežiūra susijusiose ir nesusijusiose srityse. Jeigu ECB mano, kad neatidėliotinas sprendimo paskelbimas sukeltų grėsmę finansų rinkų stabilumui arba būtų neproporcingas, atsižvelgiant į įmonei skirtos administracinės piniginės sankcijos ar sankcijos griežtumą, jis gali savo nuožiūra atidėti sprendimo paskelbimą ne ilgiau kaip trejiems metams nuo sprendimo priėmimo dienos arba iki tol, kol bus išnaudotos visos teisinės apeliacinės priemonės. Gavęs prašymą, ECB turėtų surengti konfidencialias diskusijas žodžiu už uždarų durų su kompetentingo Europos Parlamento komiteto pirmininku ir pirmininko pavaduotoju dėl tokių atvejų. Skelbiamo sprendimo priede ECB turėtų pateikti paskelbimo atidėjimo pagrindimą;

Pakeitimas  2

Reglamento projektas

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Europos Centrinio Banko projektas

Pakeitimas

 

(6a) Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 1 straipsnyje nustatyta, kad ECB turi veikti visapusiškai atsižvelgdamas į vidaus rinkos, grindžiamos vienodu požiūriu į kredito įstaigas, vienybę bei vientisumą, ir vykdydamas pareigą tuo rūpintis, kad būtų užkirstas kelias galimybei rinktis palankesnes reguliavimo sąlygas, ir kad jokiu ECB veiksmu, pasiūlymu arba politika negalima tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuoti jokios valstybės narės arba valstybių narių grupės kaip bankininkystės arba finansinių paslaugų bet kuria valiuta teikimo vietos. Atsižvelgiant į tai, ECB turėtų veikti siekdamas neleisti įgyti santykinio pranašumo, kuris skatintų nesąžiningą konkurenciją;

Pakeitimas  3

Reglamento projektas

9 konstatuojamoji dalis

Europos Centrinio Banko projektas

Pakeitimas

(9) Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 25 straipsnyje nustatytas atskyrimo principas, pagal kurį Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 ECB pavesti uždaviniai vykdomi nedarant poveikio pinigų politikos ir visiems kitiems ECB uždaviniams ir atskirai nuo jų. Siekiant įtvirtinti šį atskyrimo principą, pagal 26 straipsnį buvo įsteigta Priežiūros valdyba, kuri, inter alia, yra atsakinga už ECB valdančiosios tarybos sprendimų projektų rengimą priežiūros srityje. Be to, atsižvelgiant į 24 straipsnyje nustatytas sąlygas, ECB valdančiosios tarybos priimtus sprendimus gali peržiūrėti Administracinė peržiūros valdyba. Atsižvelgiant į atskyrimo principą ir Priežiūros valdybos bei Administracinės peržiūros valdybos įsteigimą, turėtų būti taikomos dvi skirtingos procedūros: a) kai ECB svarsto dėl administracinių sankcijų skyrimo vykdydamas savo su priežiūra susijusius uždavinius, remdamasi išsamiu Priežiūros valdybos sprendimo projektu, ECB valdančioji taryba priima šiuos sprendimus, o juos peržiūrėti gali Administracinė peržiūros valdyba; o b) kai ECB svarsto dėl sankcijų skyrimo vykdydamas savo su priežiūra nesusijusius uždavinius, sprendimus priima ECB vykdomoji valdyba, o juos peržiūrėti gali ECB valdančioji taryba;

(9) Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 25 straipsnyje nustatytas atskyrimo principas, pagal kurį Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 ECB pavesti uždaviniai vykdomi nedarant poveikio pinigų politikos ir visiems kitiems ECB uždaviniams ir atskirai nuo jų. Kad būtų išvengta interesų konfliktų, šio principo turi būti laikomasi be jokių apribojimų ECB vykdant bet kokias savo užduotis. Siekiant įtvirtinti šį atskyrimo principą, pagal 26 straipsnį buvo įsteigta Priežiūros valdyba, kuri, inter alia, yra atsakinga už ECB valdančiosios tarybos sprendimų projektų rengimą priežiūros srityje. Be to, atsižvelgiant į 24 straipsnyje nustatytas sąlygas, ECB valdančiosios tarybos priimtus sprendimus gali peržiūrėti Administracinė peržiūros valdyba. Atsižvelgiant į atskyrimo principą ir Priežiūros valdybos bei Administracinės peržiūros valdybos įsteigimą, turėtų būti taikomos dvi skirtingos procedūros: a) kai ECB svarsto dėl administracinių sankcijų skyrimo vykdydamas savo su priežiūra susijusius uždavinius, remdamasi išsamiu Priežiūros valdybos sprendimo projektu, ECB valdančioji taryba priima šiuos sprendimus, o juos peržiūrėti gali Administracinė peržiūros valdyba; o b) kai ECB svarsto dėl sankcijų skyrimo vykdydamas savo su priežiūra nesusijusius uždavinius, sprendimus priima ECB vykdomoji valdyba, o juos peržiūrėti gali ECB valdančioji taryba;

Pakeitimas  4

Reglamento projektas

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Europos Centrinio Banko projektas

Pakeitimas

 

(10a) atsižvelgiant į bankinių paslaugų globalizaciją ir didėjančią tarptautinių standartų svarbą, ECB, drauge su dalyvaujančių valstybių narių kompetentingomis institucijomis, turėtų palaikyti nuolatinį dialogą su ne Sąjungoje esančiomis priežiūros institucijomis, kad būtų skatinamas tarptautinis koordinavimas ir sutarta dėl sankcijų nustatymo ir vykdymo užtikrinimo bendrų principų. Per dialogą turėtų būti bendrai sutarta dėl pasekmių, kurias turi skirtinga sankcijų politika rinkos prieigai ir konkurencijai, ir turėtų būti siekiama gerinti vienodas tarptautinio lygmens veiklos sąlygas;

Pakeitimas  5

Reglamento projektas

1 straipsnio 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 2532/98

1 straipsnio 6 punktas

 

Europos Centrinio Banko projektas

Pakeitimas

„delspinigiai – pinigų sumos, kurias už pasikartojantį pažeidimą įmonė įpareigota sumokėti kaip sankciją, arba būdas priversti atitinkamus asmenis laikytis ECB priežiūros reglamentų ir sprendimų. Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną pasikartojančio pažeidimo dieną a) po to, kai pagal 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą procedūrą įmonė gauna pranešimą, kuriame reikalaujama pašalinti tokį pažeidimą, arba b) jei pasikartojančiam pažeidimui taikoma 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (*) 18 straipsnio 7 dalis – pagal šio reglamento 4b straipsnyje nustatytą procedūrą;“;

„delspinigiai – pinigų sumos, kurias už pasikartojantį pažeidimą įmonė įpareigota sumokėti kaip sankciją, arba būdas priversti atitinkamus asmenis laikytis ECB priežiūros reglamentų ir sprendimų. Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną visą pasikartojančio pažeidimo parą a) po to, kai pagal 3 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą procedūrą įmonė gauna pranešimą, kuriame reikalaujama pašalinti tokį pažeidimą, arba b) jei pasikartojančiam pažeidimui taikoma 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (*) 18 straipsnio 7 dalis – pagal šio reglamento 4b straipsnyje nustatytą procedūrą;“;

____________

_____________

(*) OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(*) OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną visą pasikartojančio pažeidimo parą (24 valandų laikotarpį).

Pakeitimas  6

Reglamento projektas

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2532/98

1 a straipsnio 3 dalis

 

Europos Centrinio Banko projektas

Pakeitimas

3. ECB gali skelbti visus sprendimus, kuriais įmonei už tiesiogiai taikomos Sąjungos teisės pažeidimus taikomos administracinės sankcijos ir už ECB reglamentų ar sprendimų pažeidimus taikomos sankcijos, neatsižvelgiant į tai, ar tokie sprendimai buvo apskųsti. Tokius sprendimus ECB skelbia vadovaudamasis atitinkama Sąjungos teise, neatsižvelgdamas į nacionalinę teisę, ir jei atitinkama Sąjungos teisė yra sudaryta iš direktyvų – neatsižvelgdamas į šias direktyvas perkeliančią nacionalinę teisę.

3. ECB laikosi bendrosios taisyklės be nederamo delsimo, pranešęs atitinkamai įmonei ir laikydamasis paskelbtos skaidrios procedūros ir taisyklių, skelbti visus sprendimus, kuriais įmonei už tiesiogiai taikomos Sąjungos teisės pažeidimus taikomos administracinės sankcijos ir už ECB reglamentų ar sprendimų pažeidimus taikomos sankcijos, jeigu išnaudotos visos teisinės priemonės tam sprendimui apskųsti. Jeigu ECB mano, kad neatidėliotinas sprendimo paskelbimas sukeltų grėsmę finansų rinkų stabilumui arba būtų neproporcingas, atsižvelgiant į įmonei skirtos administracinės piniginės sankcijos ar sankcijos griežtumą, jis gali savo nuožiūra atidėti sprendimo paskelbimą ne ilgiau kaip trejiems metams nuo sprendimo priėmimo dienos. Gavęs prašymą, ECB surengia konfidencialias diskusijas žodžiu už uždarų durų su kompetentingo Europos Parlamento komiteto pirmininku ir pirmininko pavaduotoju dėl tokių atvejų. Skelbiamo sprendimo priede ECB pateikia paskelbimo atidėjimo pagrindimą. Sprendimus ECB skelbia vadovaudamasis atitinkamoje Sąjungos teisėje nustatytais atvejais ir sąlygomis, neatsižvelgdamas į nacionalinę teisę, ir jei atitinkama Sąjungos teisė yra sudaryta iš direktyvų – neatsižvelgdamas į šias direktyvas perkeliančią nacionalinę teisę.

Pakeitimas  7

Reglamento projektas

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2532/98

1 a straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Europos Centrinio Banko projektas

Pakeitimas

 

3a. Nedarant poveikio kitoms konkrečioms kompetencijoms pagal nacionalinę teisę, nacionalinės kompetentingos institucijos yra kompetentingos taikyti administracines sankcijas, tačiau gali tiesiogiai taikyti tokias sankcijas kredito įstaigoms, kurių tiesioginę priežiūrą vykdo ECB, tik tokiu atveju, kai ECB reikalauja iš jų pradėti procesą šiuo tikslu.

Pagrindimas

Patirtis rodo, jog dažnai priežiūra buvo netinkama todėl, kad trūko aiškumo, kas yra galiausiai kompetentingas iškelti pažeidimo bylą. Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad būtų išvengta institucijų konflikto, nes tai ypač svarbu.

Pakeitimas  8

Reglamento projektas

1 straipsnio 4 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 2532/98

3 straipsnio 10 dalis

 

Europos Centrinio Banko projektas

Pakeitimas

Jeigu pažeidimas yra susijęs tik su uždaviniu, kuris ECBS arba ECB yra pavestas pagal Sutartį ir ECBS statutą, pažeidimo byla gali būti iškelta tik pagal šį reglamentą, nepriklausomai nuo to, ar egzistuoja kokie nors nacionalinės teisės aktai, kuriuose gali būti numatyta atskira procedūra. Jeigu pažeidimas taip pat yra susijęs su viena ar keliomis ECBS arba ECB kompetencijai nepriskiriamomis sritimis, teisė iškelti pažeidimo bylą pagal šį reglamentą nėra susijusi su jokia kompetentingos nacionalinės institucijos teise iškelti atskiras bylas tokiose srityse, kurios nepriskiriamos ECBS arba ECB kompetencijai. Ši nuostata nepanaikina teisės dalyvaujančiose valstybėse narėse taikyti baudžiamosios teisės ar nacionalinės teisės, susijusios su riziką ribojančia priežiūra, pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1024/2013.

Jeigu pažeidimas yra susijęs tik su uždaviniu, kuris ECBS arba ECB yra pavestas pagal Sutartį ir ECBS statutą, pažeidimo byla gali būti iškelta tik pagal šį reglamentą, nepriklausomai nuo to, ar egzistuoja kokie nors nacionalinės teisės aktai, kuriuose gali būti numatyta atskira procedūra. Jeigu pažeidimas taip pat yra susijęs su viena ar keliomis ECBS arba ECB kompetencijai nepriskiriamomis sritimis, teisė iškelti pažeidimo bylą pagal šį reglamentą nėra susijusi su jokia kompetentingos nacionalinės institucijos teise iškelti atskiras bylas tokiose srityse, kurios nepriskiriamos ECBS arba ECB kompetencijai. Ši nuostata nepanaikina teisės dalyvaujančiose valstybėse narėse taikyti baudžiamosios teisės ar nacionalinės teisės, susijusios su riziką ribojančia priežiūra, pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1024/2013. Be to, įplaukos iš sankcijų, nurodytų šio reglamento 9 straipsnyje, lieka ECB dispozicijoje, jeigu ECB nurodo kitą tų įplaukų paskirtį, kuri nėra einamųjų išlaidų finansavimas, ir jeigu ECB už jų panaudojimą atsiskaito Europos Parlamentui ir Audito Rūmams.

Pakeitimas  9

Reglamento projektas

1 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 2532/98

4 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a. 4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. Teisė priimti sprendimą dėl pažeidimo bylos iškėlimo pagal šį reglamentą galioja vienerius metus nuo tada, kai pirmą kartą apie šį sprendimą informuojamas ECB arba valstybės narės, kurios jurisdikcijoje buvo padarytas inkriminuojamas pažeidimas, nacionalinis centrinis bankas, ir bet kuriuo atveju penkerius metus nuo pažeidimo padarymo arba, jeigu pažeidimas kartojasi, penkerius metus nuo pažeidimo nutraukimo.

1. Teisė priimti sprendimą dėl pažeidimo bylos iškėlimo pagal šį reglamentą galioja vienerius metus nuo tada, kai apie šį sprendimą informuojamas ECB arba valstybės narės, kurios jurisdikcijoje buvo padarytas inkriminuojamas pažeidimas, nacionalinis centrinis bankas, ir bet kuriuo atveju trejus metus nuo sprendimo dėl pažeidimo bylos iškėlimo dienos arba, jeigu pažeidimas kartojasi, trejus metus nuo pažeidimo nutraukimo.

Pagrindimas

Pagal dabartinę formuluotę teisė priimti sprendimą dėl pažeidimo bylos iškėlimo galioja bet kokiu atveju penkerius metus nuo pažeidimo dienos. Tai gali būti labai sudėtinga, nes tam tikrais sudėtingais atvejais gali užtrukti metų metus, kol bus sužinota apie pažeidimą. Pranešėja siūlo sutrumpinti penkerių metų laikotarpį iki trejų metų laikotarpio, kuris prasidėtų nuo sprendimo dėl pažeidimo bylos iškėlimo priėmimo dienos, o ne nuo pažeidimo padarymo dienos.

Pakeitimas  10

Reglamento projektas

1 straipsnio 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2532/98

4 c straipsnio 1 dalis

 

Europos Centrinio Banko projektas

Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo 4 straipsnio, netenkama teisės priimti sprendimą skirti administracinę sankciją už susijusios tiesiogiai taikomos Sąjungos teisės aktų bei ECB vykdant savo su priežiūra susijusius uždavinius priimtų sprendimų ir reglamentų pažeidimus po penkerių metų po pažeidimo padarymo arba, pasikartojančio pažeidimo atveju – po penkerių metų pasibaigus pažeidinėjimui.

1. Nukrypstant nuo 4 straipsnio, netenkama teisės priimti sprendimą skirti administracinę sankciją už susijusios tiesiogiai taikomos Sąjungos teisės aktų bei ECB vykdant savo su priežiūra susijusius uždavinius priimtų sprendimų ir reglamentų pažeidimus po penkerių metų nuo sprendimo dėl pažeidimo bylos iškėlimo dienos arba, pasikartojančio pažeidimo atveju – po penkerių metų pasibaigus pažeidinėjimui.

Pakeitimas  11

Reglamento projektas

1 straipsnio 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2532/98

4 c straipsnio 2 dalis

 

Europos Centrinio Banko projektas

Pakeitimas

2. Bet kokie ECB veiksmai atliekant tyrimą arba nagrinėjant bylą dėl pažeidimo pertraukia 1 dalyje nustatytą laiko terminą. Laiko terminas pertraukiamas nuo dienos, kai susijusiai įmonei, kuriai taikoma priežiūra, pranešama apie veiksmus. Kiekvieną kartą pertraukus laiko terminas prasideda iš naujo. Tačiau laiko terminas neviršija dešimties metų laikotarpio nuo pažeidimo padarymo dienos, arba, pasikartojančio pažeidimo atveju – dešimties metų laikotarpio nuo tada, kai buvo baigtas pažeidimas.

2. Bet kokie ECB veiksmai atliekant tyrimą arba nagrinėjant bylą dėl pažeidimo pertraukia 1 dalyje nustatytą laiko terminą. Laiko terminas pertraukiamas nuo dienos, kai susijusiai įmonei, kuriai taikoma priežiūra, pranešama apie veiksmus. Kiekvieną kartą pertraukus laiko terminas prasideda iš naujo. Tačiau laiko terminas neviršija septynerių metų laikotarpio nuo sprendimo dėl pažeidimo bylos iškėlimo priėmimo dienos, arba, pasikartojančio pažeidimo atveju – septynerių metų laikotarpio nuo tada, kai buvo baigtas pažeidimas.

Pagrindimas

ECB rekomenduoja, kad terminas neviršytų dešimties metų laikotarpio nuo pažeidimo padarymo dienos. Tai gali būti labai sudėtinga, nes tam tikrais sudėtingais atvejais gali užtrukti metų metus, kol bus sužinota apie pažeidimą. Pranešėja siūlo sutrumpinti dešimties metų laikotarpį iki septynerių metų laikotarpio, kuris prasidėtų nuo sprendimo dėl pažeidimo bylos iškėlimo priėmimo dienos, o ne nuo pažeidimo padarymo dienos.

Pakeitimas  12

Reglamento projektas

1 straipsnio 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2532/98

4 c straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Europos Centrinio Banko projektas

Pakeitimas

 

4a. Veiksmai, nutraukiantys senaties terminą, visų pirma yra:

 

a) ECB arba valstybės narės nacionalinės kompetentingos institucijos rašytinis prašymas pateikti informaciją,

 

b) ECB arba valstybės narės nacionalinės kompetentingos institucijos išduotas rašytinis leidimas pareigūnams atlikti patikrinimus,

 

c) valstybės narės nacionalinės kompetentingos institucijos iškelta pažeidimo byla.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pateikti gaires, kokios rūšies veiksmai galėtų nutraukti senaties terminą. Pakeitimas panašus į 2002 m. gruodžio 16 d. reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo 25 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas  13

Reglamento projektas

1 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 2532/98

5 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5a. 5 straipsnis pakeičiamas taip:

5 straipsnis

5 straipsnis

Teismo teisė peržiūrėti sprendimus

Teismo teisė peržiūrėti sprendimus

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas pagal Sutarties 172 straipsnį turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti galutinius sprendimus dėl sankcijų taikymo.

Kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnyje, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti galutinius sprendimus dėl sankcijų taikymo.

Pagrindimas

Dabartinėje formuluotėje nurodoma pasenusios Sutarties numeracija. Be to, dabartinis 5 straipsnis taip suformuluotas, jog atrodo, kad teisminę peržiūrą nustato reglamentas, nors iš tiesų tai nustatyta pačioje Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo.

Pakeitimas  14

Reglamento projektas

1 straipsnio 5 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 2532/98

6 a straipsnis (naujas)

 

Europos Centrinio Banko projektas

Pakeitimas

 

5b. Įterpiamas šis straipsnis:

 

„6a straipsnis

 

Tarptautinis dialogas

 

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 8 straipsnį ECB palaiko nuolatinį dialogą su ne Sąjungoje esančiomis priežiūros institucijomis, siekdamas, kad tarptautiniu lygiu būtų darniai taikomos sankcijos ir sankcijų mechanizmai.“


AIŠKINAMOJI DALIS

1. Bendroji informacija

1998 m. lapkričio 23 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas(1). Kelerius metus taikius Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2532/98 ir atsižvelgus į tai, kad ECB įgaliojimai išplėsti 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika(2), 2014 m. balandžio 16 d. ECB pateikė Tarybai rekomendaciją dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2532/98(3).

ECB rekomendacijoje pateikiami daliniai pakeitimai, susiję su delspinigių apibrėžtimi (1 straipsnis), bendraisiais principais ir taikymo sritimi (1a straipsnis), už pareigų nevykdymą taikomomis sankcijomis (2 straipsnis), pažeidimo bylos iškėlimo procedūrinėmis taisyklėmis ir ryšiu su nacionaline kompetencija (3 straipsnis), specialiomis taisyklėmis dėl ECB vykdant priežiūros užduotis taikomų sankcijų viršutinių ribų (naujas 4a straipsnis), specialiomis procedūrinėmis tokių sankcijų taikymo taisyklėmis, įskaitant peržiūros procedūrą (naujas 4b straipsnis) ir konkrečius ECB vykdant priežiūros užduotis taikomų administracinių sankcijų laiko terminus (naujas 4c straipsnis).

2. Procedūra Europos Parlamente

Taryba konsultuojasi su Europos Parlamentu pagal SESV 129 straipsnio 4 dalį. Atsakingas šios procedūros komitetas yra ECON komitetas.

3. Bendrosios pastabos

Finansų krizė išryškino geresnio ES finansų sektoriaus reguliavimo ir priežiūros poreikį. Priimtos naujos taisyklės, siekiant užtikrinti, kad visi finansų subjektai, produktai ir rinkos būtų tinkamai reguliuojami ir veiksmingai prižiūrimi. Šios taisyklės sudaro visoms 28 ES valstybėms narėms skirtą pagrindų sistemą ir yra tinkamai veikiančios bendrosios finansų paslaugų rinkos pagrindas.

Dėl tolesnės euro zonos krizės prisidėjo dar viena dimensija. Krizė parodė, kad esama galimo ydingo rato, kai rizika pradeda plisti tarp bankų ir valstybių. Paaiškėjo, kad, norint, jog bendroji valiuta išliktų ir ilgainiui suklestėtų, reikia geriau valdomos ir labiau integruotos ekonominės ir pinigų sąjungos. Norint išardyti ydingą ratą, neužtenka vien tvirtesnio finansų sektoriaus. Visų pirma, bendrą valiutą naudojančios šalys plačiai sutarė, kad reikia išsamesnio ir labiau integruoto požiūrio – iš tiesų užtikrinti, kad visos 28 valstybės narės vienodai laikytųsi taisyklių. Todėl 2012 m. birželio mėn. ES valstybių ir vyriausybių vadovai įsipareigojo sukurti bankų sąjungą. Bankų sąjunga įsteigta specialiai toms šalims, kurių valiuta euro, nors ji taip pat atvira kitoms ES valstybėms narėms, kurios norėtų prisijungti (savanoriškai dalyvaujančios šalys).

Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2532/98, turėtų būti tolesnis žingsnis įgyvendinant nuoseklesnę ir labiau integruotą reguliavimo sistemą.

3.1. ECB vaidmuo: geresnė finansų sistemos priežiūra

Kad reguliavimas būtų visiškai veiksmingas, reikia nuodugnios priežiūros ir vykdymo užtikrinimo. Todėl siekiama padidinti finansų sektoriaus priežiūrą ES lygmeniu, pagerinti nacionalinių priežiūros institucijų koordinavimą ir sustiprinti visos ES priežiūrą, kad būtų galima spręsti tarpvalstybinį poveikį turinčias rizikos problemas ir klausimus, vadovaujantis viršiausiomis ECB gairėmis. Abu priežiūros lygmenys vienas kitą papildo ir yra būtini siekiant užtikrinti finansinį stabilumą Europoje.

2013 m. lapkričio 4 d., praėjus maždaug vieniems metams nuo dienos, kai Komisija pasiūlė įdiegti bendrą bankų priežiūros mechanizmą euro zonoje, įsigaliojo bendras priežiūros mechanizmas (BPM). Mechanizmas pradės visiškai veikti nuo 2014 m. lapkričio mėn.

BPM suteikia naujus euro zonos bankų priežiūros įgaliojimus ECB, įskaitant leidimų visiems ES bankams išdavimą ir darnų bei nuoseklų bendro taisyklių sąvado taikymą euro zonoje, tiesioginę stambių bankų priežiūrą, įskaitant visus bankus, kurių turtas didesnis kaip 30 mlrd. eurų arba sudaro bent 20 proc. jų buveinės valstybės BVP (apie 130 bankų), ir nacionalinių priežiūros institucijų vykdomos mažesnių bankų priežiūros stebėjimą. ECB, kaip viršiausia priežiūros institucija, gali bet kuriuo metu nuspręsti vykdyti tiesioginę vienos ar daugiau kredito įstaigų priežiūrą, siekdamas užtikrinti nuoseklų aukštų priežiūros standartų taikymą. ECB pavesta užtikrinti nuoseklų ir darnų bendro taisyklių sąvado taikymą euro zonoje.

3.2. Sankcijos BPM

Plačiai sutariama, kad prie krizės prisidėjo reguliavimo patikimumo stoka, nes pasirodė, kad įgyvendinimas turi didelių trūkumų. Tradiciškai finansų srityje labai pasitikima rinkos drausme, tačiau norint, kad rinkos stebėjimo sistema gerai veiktų, labai svarbu skaidrumas. Tai reiškia, kad reikia ne tik turėti reikiamą informaciją, bet ir užtikrinti, kad ši informacija veiksmingai pasiektų rinką ir, be to, būtų tinkamai interpretuota rinkos dalyvių ir panaudota priimant sprendimus.

Taigi, siekiant BMP patikimumo, reikia ne tik skaidrumo, susijusio su bankų turto kokybe. Finansų rinkoms ir visiems susijusiems jų naudotojams taip pat reikia pasitikėti tuo, kad ateityje priežiūros institucija galės imtis priemonių, jeigu bankai nesilaikys taisyklių. Tai reiškia, kad ECB turi būti suteiktos aiškios ir nedviprasmiškos galios taikyti sankcijas.

4. Pranešimo projektas: specialios pastabos

Pranešėja pateikia preliminarią pastabą ir pažymi, kad nėra kokybinio poveikio vertinimo. Ji supranta, kad, atsižvelgiant į bendro priežiūros mechanizmo (BMP) įsigaliojimą 2014 m. lapkričio mėn., skubu pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2532/98, tačiau vis tiek yra įsitikinusi, kad kai kuriuos trūkumus buvo galima veiksmingai pašalinti taikant poveikio vertinimo metodiką.

Nepaisant to, pranešėja palankiai vertina ECB rekomendaciją ir pritaria jos tikslams. Ji siūlo pagerinti kai kuriuos rekomendacijos elementus ir padaryti toliau išdėstytus pagrindinius pakeitimus.

4.1. Administracinių sankcijų skelbimas

Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, ypač jo 18 straipsnio 6 dalį, ir atsižvelgdama į ne kartą išsakytus Europos Parlamento raginimus didinti ECB sprendimų priėmimo procedūrų skaidrumą, pranešėja siūlo įpareigoti ECB laikytis bendrosios taisyklės be nederamo delsimo skelbti ECB sprendimus taikyti įmonei administracines baudžiamąsias sankcijas už tiesiogiai taikytinos Sąjungos teisės pažeidimus ir sankcijas už ECB reglamentų ar taisyklių pažeidimus tiek priežiūros, tiek ne priežiūros srityje ir nepriklausomai nuo to, ar tas sprendimas apskųstas, ar ne.

Vis dėlto gali būti tokių atvejų, kai neatidėliotinas sprendimų paskelbimas būtų netinkamas, pvz., kai sprendimas sukeltų grėsmę finansų rinkų stabilumui ar būtų neproporcingas atsižvelgiant į įmonei taikomos administracinės sankcijos ar sankcijos griežtumą. Todėl pranešėja sutinka su tuo, kad ECB turėtų būti leista savo nuožiūra atidėti tokių sprendimų paskelbimą. Tačiau, remdamasi Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/2013, ypač jo 20 straipsnio 8 dalimi, pranešėja mano, kad Europos Parlamento kompetentingo komiteto pirmininkui ir pirmininko pavaduotojui turėtų būti suteikta galimybė paprašyti konfidencialių diskusijų žodžiu su ECB tokių sprendimų klausimais. Siekdama kuo didesnio skaidrumo, pranešėja siūlo visiško informacijos atskleidimo procedūrą, taigi, savaiminį informacijos išslaptinimą ir paskelbimą po tam tikro laikotarpio, pvz., trejų metų, taip pat siūlo nustatyti ex post pareigą ECB pagrįsti bet kokį nukrypimą nuo bendrosios taisyklės skelbti sprendimus nedelsiant.

4.2. ECB ir nacionalinių kompetentingų institucijų kompetencijų pasidalijimas

Patirtis rodo, jog dažnai priežiūra buvo netinkama todėl, kad trūko aiškumo, kas yra kompetentingas iškelti pažeidimo bylą. Todėl pranešėja siūlo iš dalies pakeisti ECB rekomenduojamą naują 1a straipsnį. Visų pirma, pranešėja rekomenduoja į šį bendruosius principus nustatantį straipsnį įtraukti aiškų bendrą atsakomybės paskirstymą: nedarant poveikio kitoms konkrečioms kompetencijoms pagal nacionalinę teisę, nacionalinės kompetentingos institucijos yra kompetentingos taikyti administracines sankcijas, tačiau gali tiesiogiai taikyti tokias sankcijas kredito įstaigoms, kurių tiesioginę priežiūrą vykdo ECB, tik tokiu atveju, kai ECB reikalauja iš jų pradėti procesą šiuo tikslu.

4.3 Administracinių sankcijų laiko terminai

Rekomendacijoje ECB siūlo, kad teisė priimti sprendimą taikyti administracinę sankciją pažeidimo atveju nustotų galiojusi praėjus penkeriems metams nuo pažeidimo padarymo dienos. Tai gali būti labai sudėtinga, nes tam tikrais sudėtingais atvejais gali užtrukti metų metus, kol bus sužinota apie pažeidimą. Todėl pranešėja siūlo pradėti skaičiuoti penkerių metų laikotarpį nuo sprendimo dėl pažeidimo bylos iškėlimo priėmimo dienos, o ne nuo pažeidimo padarymo dienos.

Siekdama kompensuoti tai, kad iš tikrųjų dėl vėlesnės pradžios datos laiko terminas pasidaro ilgesnis (gali būti daug ilgesnis), pranešėja siūlo sutrumpinti patį senaties terminą nuo penkerių iki trejų metų. Be to, ji siūlo gaires, kokie ECB veiksmai turėtų būti laikomi pagrindu nutraukti senaties terminą.

(1)

OL L 318, 1998 11 27, p. 4.

(2)

OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(3)

ECB/2014/19.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Centrinio Banko įgaliojimai taikyti sankcijas

Nuorodos

10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS)

Konsultacijos su EP data

2.7.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

14.7.2014

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Kay Swinburne

22.7.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

13.10.2014

3.11.2014

 

 

Priėmimo data

11.11.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

22

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Sampo Terho, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Matt Carthy, Frank Engel, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Norica Nicolai, Nils Torvalds

Pateikimo data

12.11.2014

Teisinis pranešimas