Postup : 2014/0192(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0029/2014

Předložené texty :

A8-0029/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0116

ZPRÁVA     *
PDF 160kWORD 62k
14.11.2014
PE 539.792v02-00 A8-0029/2014

o návrhu nařízení Rady o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (kodifikované znění)

(COM(2014)0377 – C8‑0139/2014 – 2014/0192(NLE))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Andrzej Duda

(Kodifikace – článek 103 jednacího řádu)

PR_CNS_Codification

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (kodifikované znění)

(COM(2014)0377 – C8‑0139/2014 – 2014/0192(NLE))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace – kodifikace)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2014)0377),

–       s ohledem na článek 109 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0139/2014),

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–       s ohledem na články 103 a 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0029/2014),

A.     vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.      schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 17. září 2014

STANOVISKO

                                                    PRO EVROPSKÝ PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISI

Návrh nařízení Rady o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory

COM(2014) 377 final ze dne 25. června 2014 - 2014/0192 (NLE)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů, a zejména na bod 4 této dohody, se dne 10. července 2014 sešla poradní skupina složená ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby prozkoumala mimo jiné výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi(1) poradní skupina přezkoumala návrh nařízení Rady, kterým se kodifikuje nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory, a dospěla jednomyslně k závěru, že tento návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

F. DREXLER                         H. LEGAL                           L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby              vedoucí právní služby                         generální ředitel

(1)

              Poradní skupina pracovala na základě anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

11.11.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Virginie Rozière

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Helga Stevens

Právní upozornění