Procedūra : 2014/0192(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0029/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0029/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0116

ZIŅOJUMS     *
PDF 162kWORD 63k
14.11.2014
PE 539.792v02-00 A8-0029/2014

par priekšlikumu Padomes regulai par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu (kodificēta redakcija)

(COM(2014)0377 – C8–0139/2014 – 2014/0192(NLE))

Juridiskā komiteja

Referents: Andrzej Duda

(Kodifikācija – Reglamenta 103. pants)

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu (kodificēta redakcija)

(COM(2014)0377 – C8‑0139/2014 – 2014/0192(NLE))

(Īpašā likumdošanas procedūra – apspriešanās – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2014)0377),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 109. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8‑0139/2014),

–       ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai(1),

–       ņemot vērā Reglamenta 103. un 59. pantu,

–       ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0029/2014),

A.     tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.      apstiprina Komisijas priekšlikumu, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem;

2.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2014. gada 17. septembrī

ATZINUMS

                                                              EIROPAS PARLAMENTAM

                                                              PADOMEI

                                                              KOMISIJAI

Priekšlikums Padomes regulai par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu

COM(2014)0377, 25.6.2014 – 2014/0192(NLE)

Ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai un jo īpaši tā 4. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, 2014. gada 10. jūlijā rīkoja sanāksmi, lai cita starpā apspriestu minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Izskatot minētajā sanāksmē(1) šo priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru kodificē Padomes 1998. gada 7. maija Regulu (EK) Nr. 994/98 par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo tiesību aktu kodifikācija, negrozot būtību.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juriskonsults                          Juriskonsults                          Ģenerāldirektors

(1)

Konsultatīvā darba grupa strādāja, izmantojot priekšlikuma angļu valodas versiju, kas ir apsprie˛amā teksta oriģinālā versija.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

11.11.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Virginie Rozière

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Helga Stevens

Juridisks paziņojums