Postopek : 2014/0192(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0029/2014

Predložena besedila :

A8-0029/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0116

POROČILO     *
PDF 151kWORD 63k
14.11.2014
PE 539.792v02-00 A8-0029/2014

o predlogu uredbe Sveta o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči (kodificirano besedilo)

(COM(2014)0377 – C8-0139/2014 – 2014/0192(NLE))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Andrzej Duda

(Kodifikacija – člen 103 Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči (kodificirano besedilo)

(COM(2014)0377 – C8-0139/2014 – 2014/0192(NLE))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje – kodifikacija)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2014)0377),

–       ob upoštevanju člena 109 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0139/2014),

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil(1),

–       ob upoštevanju členov 103 in 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0029/2014),

A.     ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije zadevni predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.      odobri predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 102, 4.4.1996, str. 2.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 17. septembra 2014

MNENJE

                                                        ZA  EVROPSKI PARLAMENT

                                                              SVET

                                                              KOMISIJO

Predlog uredbe Sveta o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči

COM(2014) 377 z dne 25. 6. 2014 - 2014/0192 (NLE)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, zlasti s točko 4, se je posvetovalna delovna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala 10. julija 2014, da bi proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna skupina je po proučitvi(1) predloga uredbe Sveta o kodifikaciji Uredbe Sveta (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči soglasno sklenila, da predlog vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec                    pravni svetovalec                    generalni direktor

(1)

             Posvetovalna delovna skupina je delala na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirni jezik obravnavanega besedila.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

11.11.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Heidi Hautala, Virginie Rozière

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Helga Stevens

Pravno obvestilo