Menetlus : 2014/0160(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0031/2014

Esitatud tekstid :

A8-0031/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/02/2015 - 9.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0015

RAPORT     ***I
PDF 386kWORD 59k
14.11.2014
PE 539.668v02-00 A8-0031/2014

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Majandusühenduse ja Islandi Vabariigi vahelises lepingus sätestatud kaitsemeetmete kohta (kodifitseeritud tekst)

(COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Andrzej Duda

(Kodifitseerimine – kodukorra artikkel 103)

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Majandusühenduse ja Islandi Vabariigi vahelises lepingus sätestatud kaitsemeetmete kohta (kodifitseeritud tekst)

(COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0308),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0011/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–       võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta(1),

–       võttes arvesse kodukorra artikleid 103 ja 59,

–       võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0031/2014),

A.     arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt piirdub kõnealune ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1.      võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 17. september 2014

ARVAMUS

                                                              EUROOPA PARLAMENDILE

                                                              NÕUKOGULE

                                                              KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Majandusühenduse ja Islandi Vabariigi vahelises lepingus sätestatud kaitsemeetmete kohta

COM(2014)0308 final, 27.5.2014 – 2014/0160 (COD)

Võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta ja eriti selle punkti 4, toimus 10. juulil 2014. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadates läbi(1) ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mille eesmärk on kodifitseerida nõukogu 19. detsembri 1972. aasta määrus (EMÜ) nr 2843/72 Euroopa Majandusühenduse ja Islandi Vabariigi vahelises lepingus sätestatud kaitsemeetmete kohta, järeldas töörühm ühisel kokkuleppel, et ettepanek piirdub üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

õigusnõunik                           õigusnõunik                           peadirektor

(1)

             Konsultatiivne töörühm töötas ettepaneku ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.


MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Majandusühenduse ja Islandi Vabariigi vahelises lepingus sätestatud kaitsemeetmed (kodifitseeritud tekst)

Viited

COM(2014)0308 – C8-0011/2014 – 2014/0160(COD)

EP-le esitamise kuupäev

27.5.2014

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

15.9.2014

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Andrzej Duda

9.10.2014

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.11.2014

 

 

 

Esitamise kuupäev

14.11.2014

Õigusalane teave