Menetlus : 2014/0164(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0032/2014

Esitatud tekstid :

A8-0032/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/02/2015 - 9.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0017

RAPORT     ***I
PDF 386kWORD 59k
14.11.2014
PE 541.341v02-00 A8-0032/2014

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus meetmete kohta, mida liit võib kohaldada seoses dumpinguvastaste või subsiidiumidevastaste meetmete ja kaitsemeetmete ühismõjuga (kodifitseeritud tekst)

(COM(2014)0318 – C8-0016/2014 – 2014/0164(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Andrzej Duda

(Kodifitseerimine – kodukorra artikkel 103)

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus meetmete kohta, mida liit võib kohaldada seoses dumpinguvastaste või subsiidiumidevastaste meetmete ja kaitsemeetmete ühismõjuga (kodifitseeritud tekst)

(COM(2014)0318 – C8-0016/2014 – 2014/0164(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0318),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0016/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–       võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta(1),

–       võttes arvesse kodukorra artikleid 103 ja 59,

–       võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0032/2014),

A.     arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt piirdub kõnealune ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1.      võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 17. september 2014

ARVAMUS

                                                              EUROOPA PARLAMENDILE

                                                              NÕUKOGULE

                                                              KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus meetmete kohta, mida liit võib kohaldada seoses dumpinguvastaste või subsiidiumidevastaste meetmete ja kaitsemeetmete ühismõjuga

COM(2014) 318 final, 28.5.2014 – 2014/0164(COD)

Võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta ja eriti selle punkti 4, toimus 10. juulil 2014. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata muu hulgas läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadates läbi(1) ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mille eesmärk on kodifitseerida nõukogu 6. märtsi 2003. aasta määrus (EÜ) nr 452/2003 meetmete kohta, mida ühendus võib kohaldada seoses dumpinguvastaste või subsiidiumidevastaste meetmete ja kaitsemeetmete ühismõjuga, järeldas konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel, et ettepanek piirdub üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurist                                    Jurist                                    Peadirektor

(1)

             Konsultatiivne töörühm töötas ettepaneku ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.


MENETLUS

Pealkiri

Meetmed, mida liit võib kohaldada seoses dumpinguvastaste või subsiidiumidevastaste meetmete ja kaitsemeetmete ühismõjuga (kodifitseerimine)

Viited

COM(2014)0318 – C8-0016/2014 – 2014/0164(COD)

EP-le esitamise kuupäev

28.5.2014

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

20.10.2014

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Andrzej Duda

21.10.2014

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.11.2014

 

 

 

Esitamise kuupäev

14.11.2014

Õigusalane teave