Förfarande : 2014/0154(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0039/2014

Ingivna texter :

A8-0039/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2014 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0077

REKOMMENDATION     ***
PDF 137kWORD 54k
19.11.2014
PE 539.867v02-00 A8-0039/2014

om utkastet till rådets beslut om förnyelse av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina

(11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Jerzy Buzek

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 KORTFATTAD MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina

(11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina (11047/2014),

–       med beaktande av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina(1),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8 0114/2014),

–       med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och artiklarna 99.2, 108.7 och 50.1 i arbetsordningen,

–       med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0039/2014),

1.      Europaparlamentet godkänner att avtalet förnyas.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Ukraina.

(1)

             EUT L 36, 12.2.2003, s.32.


KORTFATTAD MOTIVERING

Sakinnehållet i det förnyade avtalet kommer att vara identiskt med innehållet i det nuvarande avtalet, som löper ut den 7 november 2014.

Detta initiativ kommer att ge båda parter möjlighet att förbättra och intensifiera sitt vetenskapliga och tekniska samarbete inom områden av gemensamt intresse samt möjliggöra ytterligare utbyte av sakkunskaper och överföring av know-how, till nytta för forskarsamhället, industrin och allmänheten.

Kommissionen kommer regelbundet att övervaka samtliga insatser som genomförs inom ramen för avtalet, vilket också inbegriper en översyn utförd av EU. Denna översyn kommer att innefatta följande aspekter:

a) Resultatindikatorer – antal förslag som Ukraina lägger fram per specifikt program i förhållande till antalet förslag som väljs ut för finansiering inom ramen för programmet.

b) Datainsamling – baserat på information om ramprogrammets särskilda program och information som Ukraina lämnat till den gemensamma EG–Ukrainakommitté som inrättats genom artikel 6 i avtalet.

Avtalet grundar sig på principerna om ömsesidig nytta, möjlighet för båda parter att delta i den andra partens program och verksamheter inom avtalets tillämpningsområde, icke-diskriminering samt välfungerande skydd och rättvis fördelning av immateriella rättigheter. Förlängningen av avtalet kommer att bidra till förbättrad vetenskaplig kunskapsnivå, vilket medför nya möjligheter till marknadstillträde.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Förenklat förfarande - beslut

24.9.2014

Antagande

17.11.2014

 

 

 

Rättsligt meddelande