Menetlus : 2014/0166(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0040/2014

Esitatud tekstid :

A8-0040/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/02/2015 - 9.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0018

RAPORT     ***I
PDF 387kWORD 59k
19.11.2014
PE 539.696v02-00 A8-0040/2014

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus impordi ühiste eeskirjade kohta (kodifitseeritud tekst)

(COM(2014)0321 – C8-0012/2014 – 2014/0166(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Andrzej Duda

(Kodifitseerimine – kodukorra artikkel 103)

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus impordi ühiste eeskirjade kohta (kodifitseeritud tekst)

(COM(2014)0321 – C8-0012/2014 – 2014/0166(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0321),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0012/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–       võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta(1),

–       võttes arvesse kodukorra artikleid 103 ja 59,

–       võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0040/2014),

A.     arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt piirdub kõnealune ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1.      võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 17. september 2014

ARVAMUS

                                                              EUROOPA PARLAMENDILE

                                                              NÕUKOGULE

                                                              KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus impordi ühiste eeskirjade kohta

COM(2014)0321 final, 28.5.2014 – 2014/0166(COD)

Võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta ja eriti selle punkti 4, toimus 10. juulil 2014. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata muu hulgas läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadates koosolekul(1) läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mille eesmärk on kodifitseerida nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 260/2009 impordi ühiste eeskirjade kohta, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel, et kodifitseeritud teksti ettepaneku artikli 7 lõikes 4 esitatud viite „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 450/2008 artiklis 79 ja sellele järgnevates artiklites” asemel tuleks taastada viide „nõukogu [...] määruse (EMÜ) nr 2913/92 [...] artiklis 235 ja sellele järgnevates artiklites”, nagu praegu on esitatud määruse (EÜ) nr 260/2009 artikli 8 lõikes 4.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepanek piirdub üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Õigusnõunik                          Õigusnõunik                          Peadirektor

(1)

             Konsultatiivne töörühm töötas ettepaneku ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.


MENETLUS

Pealkiri

Impordi ühised eeskirjad (kodifitseeritud tekst)

Viited

COM(2014)0321 – C8-0012/2014 – 2014/0166(COD)

EP-le esitamise kuupäev

28.5.2014

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

JURI

15.9.2014

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Andrzej Duda

10.10.2014

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.11.2014

 

 

 

Esitamise kuupäev

19.11.2014

Õigusalane teave