Procedura : 2014/0086(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0041/2014

Teksty złożone :

A8-0041/2014

Debaty :

PV 17/12/2014 - 17
CRE 17/12/2014 - 17

Głosowanie :

PV 18/12/2014 - 10.2
CRE 18/12/2014 - 10.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0111

ZALECENIE     ***
PDF 170kWORD 82k
20.11.2014
PE 537.339v02-00 A8-0041/2014

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony

(09827/2014 – C8‑0129/2014 – 2014/0086(NLE))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: Andrejs Mamikins

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony

(09827/2014 – C8‑0129/2014 – 2014/0086(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając projekt decyzji Rady (09827/2014),

–       Uwzględniając projekt Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (17901/2013),

–       uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) oraz art. 218 ust. 7 i ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0129/2014),

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 listopada 2011 r. zawierającą zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu między UE a Gruzją(1),

–      uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia … 2014 r.(2) w sprawie projektu decyzji,

–       uwzględniając art. 99 ust. 1 akapity pierwszy i trzeci oraz art. 99 ust. 2 i art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–       uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0041/2014),

1.      wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Gruzji.

(1)

Dz.U. C 153 E z 31.5.2013, s. 137.

(2)

Teksty przyjęte tego dnia, P[8_TA(0000)0000].


OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (7.11.2014)

dla Komisji Spraw Zagranicznych

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony

(09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Olli Rehn

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Układ o stowarzyszeniu między UE a Gruzją, wynegocjowany pod egidą Partnerstwa Wschodniego w latach 2012–2013, jest podobny do układu o stowarzyszeniu zawartego między UE a Ukrainą, który obejmuje najambitniejszą umowę o wolnym handlu, jaką UE kiedykolwiek wynegocjowała z krajem trzecim, z wyjątkiem krajów należących do europejskiego obszaru gospodarczego.

Tworząc pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu(1) z UE, Gruzja powinna poprawić swój dostęp do rynku największego bloku gospodarczego poprzez podjęcie wiążących zobowiązań co do przyjęcia przepisów prawnych, norm i wspólnych wartości, natomiast UE skorzysta na sprawniejszych przepływach handlowych i lepszych warunkach inwestowania w Gruzji. W pogłębionej i kompleksowej umowie o wolnym handlu znajdują się zapisy mające na celu zreformowanie handlu z Gruzją i polityki w zakresie handlu zgodnie z dorobkiem UE oraz w oparciu o ten dorobek. Umożliwią one modernizację gospodarki, napływ inwestycji z UE oraz stworzenie lepszych i bardziej przewidywalnych warunków politycznych.

Dostęp do rynku

Jeżeli chodzi o UE, pogłębiona i kompleksowa umowa o wolnym handlu przewiduje całkowite zniesienie wszystkich ceł importowych oraz zakaz wprowadzania przez UE ceł eksportowych na wszelkie towary od dnia wejścia w życie układu. Jedynie niektóre towary rolne (głównie produkty pochodzenia zwierzęcego, cukier i produkty zbożowe), które w UE uważa się za produkty wrażliwe, będą monitorowane w ramach przepływów handlowych. Ponadto w odniesieniu do ograniczonej ilości owoców i warzyw, na które w UE obowiązują ceny wejścia, nastąpi liberalizacja w ramach kontyngentów taryfowych obejmujących tradycyjne przepływy handlowe.

Reguły pochodzenia

Gruzja będzie stosować reguły pochodzenia, co umożliwi jej przystąpienie do konwencji paneurośródziemnomorskiej, która określa strefę kumulacji procesów wytwarzania z UE i innymi sygnatariuszami konwencji oraz sprzyja regionalnej integracji gospodarczej w handlu towarami.

Świadczenie usług i zakładanie przedsiębiorstw

UE i Gruzja przyznają sobie wzajemnie dostęp do rynku usług transgranicznych w wielu dziedzinach i wykraczają przy tym poza zobowiązania w ramach układu GATS (Układ ogólny w sprawie handlu usługami). Co więcej, strony porozumiały się co do szerokiego dostępu do możliwości zakładania przedsiębiorstw w wielu sektorach objętych przepisami dotyczącymi tzw. sposobu 4 i uprawniającymi wykwalifikowanych pracowników do tymczasowej pracy w UE lub w Gruzji w sektorach objętych przepisami dotyczącymi zakładania przedsiębiorstw.

Własność intelektualna

Strony potwierdzają swoje zaangażowanie na rzecz ochrony własności intelektualnej w sposób wykraczający poza zawarte w ramach WTO Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (porozumienie TRIPS). Dotyczy to rozszerzonego zakresu ochrony różnych praw własności intelektualnej (tj. znaków towarowych, patentów, wzorów, odmian roślin), usprawnienia współpracy i bardziej zdecydowanego egzekwowania praw własności intelektualnej (w postępowaniach cywilnych), w tym na granicy. Umowa w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych również została w całości włączona do pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu.

Zamówienia publiczne

UE i Gruzja dążą do dalszego i stopniowego (w ciągu 8 lat) unowocześnienia gruzińskiego systemu zamówień publicznych oraz dostosowania przepisów w tej dziedzinie do standardów UE. Zakończenie procesu reform mających na celu dostosowanie gruzińskich praktyk w zakresie zamówień publicznych do praktyk unijnych umożliwi łatwiejszy dostęp do rynku UE wg krajowych zasad traktowania powyżej pewnych wartości progowych.

Usługi

Reformy obejmą usługi pocztowe i kurierskie, międzynarodowy transport morski, komunikację elektroniczną i usługi finansowe. W rezultacie UE może ułatwić dostęp do swojego rynku usług w ramach dwustronnych zobowiązań dotyczących usług. Gruzja przewiduje, że proces stopniowego wprowadzania reform potrwa do 10 lat.

Co nie mniej ważne, układ o stowarzyszeniu przewiduje współpracę sektorową na dużą skalę oraz ogólną zbieżność przepisów, co prowadzi do długofalowych zmian w kwestii trwałego rozwoju, ochrony środowiska naturalnego, praw pracowniczych itp.

Oczekuje się, że pogłębiona i kompleksowa umowa pobudzi handel między UE a Gruzją, dzięki czemu eksport z Gruzji do UE wzrośnie o 12%, a jej import z UE – o 7,5%. Ogólnie należy się spodziewać, że pogłębiona i kompleksowa umowa o wolnym handlu poprawi saldo obrotów bieżących Gruzji i doprowadzi do wzrostu PKB o 4,3% (równowartość dochodu narodowego w wysokości 292 mln EUR), pod warunkiem że reformy zostaną ukończone.

Wnioski

Wyrażając zgodę na ten układ o stowarzyszeniu, w opinii sprawozdawcy Parlament Europejski da Gruzji szansę na przyszłość bliższą europejskiej. Sprawozdawca wyraża zadowolenie, że w dniu 18 lipca br. parlament Gruzji ratyfikował układ o stowarzyszeniu, dzięki czemu możliwe jest jego tymczasowe stosowanie od dnia 1 września 2014 r. Sprawozdawca podkreśla, że sukces układu o stowarzyszeniu zależy od jego rzetelnego wdrażania przez obydwu partnerów. W związku z tym UE powinna pomagać Gruzji w przyjmowaniu odpowiednich ustaw i dekretów oraz monitorować postępy we wprowadzaniu ich w życie.

******

Komisja Handlu Międzynarodowego wzywa Komisję Spraw Zagranicznych jako komisję przedmiotowo właściwą do zalecenia Parlamentowi wyrażenia zgody na wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

6.11.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

5

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

(1)

Tytuł IV układu o stowarzyszeniu.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

17.11.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

1

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Eleni Theocharous, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Bodil Ceballos, Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Marek Jurek, Othmar Karas, Gabrielius Landsbergis, Javi López, Gilles Pargneaux, Helmut Scholz, György Schöpflin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, David Coburn, Julia Pitera, Maurice Ponga, Jarosław Wałęsa

Informacja prawna