Förfarande : 2014/0086(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0041/2014

Ingivna texter :

A8-0041/2014

Debatter :

PV 17/12/2014 - 17
CRE 17/12/2014 - 17

Omröstningar :

PV 18/12/2014 - 10.2
CRE 18/12/2014 - 10.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0111

REKOMMENDATION     ***
PDF 151kWORD 70k
20.11.2014
PE 537.339v02-00 A8-0041/2014

om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

(09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE))

Utskottet för utrikesfrågor

Föredragande: Andrejs Mamikins

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för internationell handel
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

(09827/2014 – C8-0129/2014 – 2014/0086(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av utkastet till rådets beslut (09827/2014),

–       med beaktande av utkastet till associeringsavtal mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (17901/2013),

–       med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 217 samt artikel 218.6 andra stycket led a, 218.7 och 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0129/2014),

–       med beaktande av sin resolution av den 17 november 2011 med Europaparlamentets rekommendationer till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Georgien(1),

–      med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den ... 2014(2) om utkastet till beslut,

–       med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–       med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för internationell handel (A8-0041/2014).

1.      Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Georgien.

(1)

EUT C 153 E, 31.5.2013, s. 137.

(2)

Antagna texter, P8_TA(0000)0000.


YTTRANDE från utskottet för internationell handel (7.11.2014)

till utskottet för utrikesfrågor

över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

(09827/2014 – C8‑0129/2014 – 2014/0086(NLE))

Föredragande: Olli Rehn

KORTFATTAD MOTIVERING

Associeringsavtalet mellan Europeiska unionen (EU) och Georgien förhandlades fram 2012–2013 inom ramen för det östliga partnerskapet. Det följer samma modell som associeringsavtalet mellan EU och Ukraina, vilket inbegriper det mest omfattande frihandelsavtal som EU någonsin förhandlat fram med ett tredjeland som inte tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

I och med inrättandet av ett djupgående och omfattande frihandelsområde(1) med EU kommer Georgien, genom att göra bindande åtaganden om antagande av lagstiftning, standarder och gemensamma värden, att kunna öka sitt marknadstillträde till det största ekonomiska området, medan EU kommer att gynnas av smidigare handelsflöden och bättre investeringsvillkor i Georgien. Avtalet om ett djupgående och omfattande frihandelsområde inbegriper flera bestämmelser som syftar till att reformera Georgiens handel och handelspolitik i linje med, och på grundval av, EU:s gemensamma regelverk. Detta kommer att medföra att ekonomin moderniseras, investeringar från EU får fäste i landet och att den politiska miljön blir bättre och mer förutsägbar.

Marknadstillträde

Avtalet om ett djupgående och omfattande frihandelsområde föreskriver ett fullständigt avskaffande av alla importtullar och förbud mot exporttullar på alla varor från EU:s sida från och med det datum då avtalet träder i kraft. Endast för vissa jordbruksvaror (främst produkter av animaliskt ursprung, socker och spannmålsprodukter) som betraktas som känsliga varor i EU kommer handelsflödet att övervakas. Dessutom kommer ett begränsat antal frukter och grönsaker, för vilka ingångspriser tillämpas i EU, att avregleras inom ramen för de tullkvoter som täcker det traditionella handelsflödet.

Ursprungsregler

Georgien kommer att tillämpa de ursprungsregler som möjliggör anslutning till konventionen om regler om förmånsberättigande ursprung för Europa–Medelhavsområdet. Därigenom möjliggörs kumulation av tillverkningsprocesser med EU och andra parter i konventionen, och den regionala ekonomiska integrationen främjas i fråga om varuhandel.

Tjänster och etablering

EU och Georgien ger varandra marknadstillträde för gränsöverskridande tjänster på en lång rad områden, utöver de åtaganden som omfattas av Gats. Dessutom har parterna enats om omfattande möjligheter till etablering på ett stort antal områden, kompletterat av bestämmelser avseende leveranssätt 4, som gör det möjligt för kvalificerad personal att tillfälligt arbeta i EU eller Georgien inom sektorer som omfattas av etableringsbestämmelserna.

Immateriella rättigheter

Parterna förstärker sina åtaganden att skydda immaterialrätten och gå längre än bestämmelserna i WTO:s avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips). Detta gäller utökat skydd för diverse immateriella äganderätter (t.ex. varumärken, patent, formgivning, växtförädling), förbättrat samarbete och starkare (civil) tillsyn över att immaterialrätten respekteras, med åtgärder även vid gränserna. Även avtalet om geografiska beteckningar har införlivats i sin helhet i avtalet om ett djupgående och omfattande frihandelsområde.

Offentlig upphandling

EU och Georgien strävar efter ytterligare och successiv (inom åtta månader) modernisering av Georgiens upphandlingssystem och anpassning av lagstiftningen till EU:s regler. Om reformprocessen fullföljs, och man lyckas anpassa Georgiens upphandlingsrutiner till EU:s, skulle det leda till ett förbättrat tillträde till EU-marknaden, baserat på nationell behandling över vissa tröskelvärden.

Tjänster

Reformprocessen kommer att omfatta post- och kurirtjänster, internationell sjötransport, elektronisk kommunikation och finansiella tjänster. Ett resultat av detta är att EU kan utöka marknadstillträdet på tjänsteområdet inom ramen för de bilaterala tjänsteåtagandena. För Georgien planeras den successiva reformprocessen ta upp emot tio år.

Sist men inte minst föreskriver associeringsavtalet ett brett sektorsspecifikt samarbete och konvergens i regelverket generellt sett, med långsiktiga förändringar när det gäller hållbar utveckling, miljöskydd, arbetstagares rättigheter etc.

Genom det djupgående och omfattande frihandelsområdet förväntas handeln mellan EU och Georgien öka, med tolv procent när det gäller Georgiens export till EU, och med sju och en halv procent avseende landets import från EU. Frihandelsområdet som helhet förväntas även leda till att Georgiens bytesbalans förbättras och att landets BNP ökar med 4,3 procent (en ökning med 292 miljoner euro i nationalinkomst), under förutsättning att reformerna genomförs.

Slutsatser

Föredraganden anser att Europaparlamentet genom att godkänna detta associeringsavtal kommer att ge Georgien en framtid som för landet närmare Europa. Georgiens parlament ratificerade avtalet den 18 juli 2014 och möjliggjorde därigenom en provisorisk tillämpning från den 1 september 2014, vilket välkomnas. Föredraganden understryker att associeringsavtalet kommer att ge gott resultat om det tillämpas noggrant av båda parter. EU bör hjälpa Georgien när det gäller att anta relevanta lagar och bestämmelser, och sedan kontrollera att de verkligen tillämpas.

******

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

6.11.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

5

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Franck Proust, Viviane Reding, Olli Rehn, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Laura Agea, Andi Cristea, Helga Stevens

(1)

Avdelning IV i associeringsavtalet.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

17.11.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Eleni Theocharous, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Bodil Ceballos, Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Marek Jurek, Othmar Karas, Gabrielius Landsbergis, Javi López, Gilles Pargneaux, Helmut Scholz, György Schöpflin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Isabella Adinolfi, David Coburn, Julia Pitera, Maurice Ponga, Jarosław Wałęsa

Rättsligt meddelande