Postup : 2014/2166(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0044/2014

Předložené texty :

A8-0044/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/11/2014 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0057

ZPRÁVA     
PDF 202kWORD 119k
21.11.2014
PE 541.441v02-00 A8-0044/2014

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/005 FR/GAD, z Francie)

(COM(2014)0662 – C8‑0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Anneli Jäätteenmäki

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/005 FR/GAD, z Francie)

(COM(2014)0662 – C8‑0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0662 – C8‑0226/2014),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–       s ohledem na postup třístranných rozhovorů podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–       s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–       s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0044/2014),

A.     vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu nebo hospodářskou, finanční a sociální krizí, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.     vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci;

C.     vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG, které je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Evropského parlamentu a Rady při vyřizování žádostí předložených EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření škály způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.     vzhledem k tomu, že francouzské orgány předložily žádost EGF/2014/005 FR/GAD dne 6. června 2014 poté, co bylo propuštěno 744 pracovníků podniku GAD société anonyme simplifiée, který působil v hospodářském odvětví klasifikace NACE Revize 2 oddíl 10 („Výroba potravinářských výrobků“);

E.     vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

F.     vzhledem k tomu, že místní orgány regionu Bretaň nebyly zapojeny do přípravy individualizovaných služeb („cellule de reclassement“) pro postižené pracovníky, přestože mají na starost odborné vzdělávání; vzhledem k tomu, že místní zástupci odborů působících v nejvíce postižených závodech nebyli zapojeni do jednání o opatřeních;

1.      konstatuje, že francouzské orgány předložily žádost podle kritéria pro přidělení pomoci stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, které vyžaduje, aby během referenčního období v délce čtyř měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost, nejméně 500 v jednom podniku v jednom členském státě, včetně zaměstnanců jeho dodavatelů a výrobců nebo osob samostatně výdělečně činných, které jsou dodavateli nebo výrobci uvedeného podniku;

2.      souhlasí s Komisí, že kritéria pro přidělení pomoci stanovená v čl. 4 odst. 1) písm. a) nařízení o EFG jsou splněna, a Francie má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

3.      bere na vědomí, že francouzské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 6. června 2014 a že posouzení této žádosti Komise zpřístupnila dne 24. října 2014; vítá, že Komise dodržela krátkou lhůtu 12 týdnů stanovenou v nařízení o EFG;

4.      bere na vědomí tvrzení francouzských orgánů, že podnik GAD se jakožto jatka a závod na zpracování masa ocitl mezi dvěma různými cenovými tlaky – ze strany zemědělců snažících se vyrovnat se zvýšenou cenou krmiv a ze strany spotřebitelů snažících se vyrovnat se sníženým příjmem;

5.      souhlasí s tím, že snížení spotřeby vepřového masa v důsledku zvýšení cen a nižší kupní síly spotřebitelů souvisí se světovou finanční a hospodářskou krizí, kterou se zabývá nařízení (ES) č. 546/2009(4);

6.      zastává názor, že zvýšení cen krmiva pro prasata, které Unie převážně dováží z jiných světadílů, sužovaných v nedávné době suchem, je možné připsat globalizaci;

7.      domnívá se, že velkou roli v problémech podniku hrály i další faktory, např. nekalá soutěž na vnitřním trhu ze strany konkurentů, kteří zneužívají směrnici o vysílání pracovníků(5), a neexistence důstojné minimální mzdy ve všech členských státech;

8.      žádá Komisi, aby zajistila rovné podmínky na vnitřním trhu a konzistentnost svých právních předpisů a nástrojů;

9.      uzavírá, že faktory stojící za finančními problémy podniku GAD jsou různorodé, avšak souhlasí s tím, že Francie má nárok na finanční příspěvek z EFG;

10.    bere na vědomí, že do dnešního dne bylo odvětví výroby potravinářských výrobků předmětem jedné další žádosti o uvolnění prostředků z EFG(6), jež se rovněž zakládá na světové finanční a hospodářské krizi;

11.    bere na vědomí, že toto propouštění zhorší situaci nezaměstnanosti v Bretani, neboť zaměstnanost v tomto regionu je na zemědělsko-průmyslovém odvětví závislá ve větší míře, než je celofrancouzský průměr (11 % v Bretani oproti 5 % v průměru ve Francii);

12.    bere na vědomí, že vedle 744 pracovníků propuštěných v čtyřměsíčním referenčním období je mezi způsobilé pracovníky zařazeno dalších 16 pracovníků propuštěných po skončení referenčního období, takže celkový počet způsobilých pracovníků čítá 760 osob, přičemž počet cílových příjemců opatření z EFG je rovněž 760;

13.    bere na vědomí, že celkové náklady této žádosti činí 1 530 000 EUR, z čehož je 30 000 EUR vyhrazeno na provádění, a že finanční příspěvek z EFG činí 918 000 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů;

14.    vítá rozhodnutí francouzských orgánů, že v zájmu urychleného poskytnutí pomoci pracovníkům zahájí poskytování individualizovaných služeb postiženým pracovníkům dne 3. ledna 2014, tedy před konečným rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory pro navržený koordinovaný soubor opatření z EFG, a dokonce před předložením žádosti o poskytnutí finančních prostředků z EFG;

15.    bere na vědomí, že francouzské orgány uvedly, že koordinovaný soubor personalizovaných služeb byl sestaven poté, co byl ústřední podnikový výbor podniku GAD dne 28. června 2013 informován o tom, že se v tomto podniku plánuje zrušení 889 pracovních míst;

16.    lituje však nedostatečného zapojení místních politických orgánů a odborů; navrhuje, aby se v rámci budoucího přezkumu nařízení o EFG stala součástí složky obsahující žádost o uvolnění prostředků, kterou předkládají vnitrostátní orgány Komisi, také formální konzultace s místními politickými orgány a odbory; považuje za nezbytné, aby se EFG lépe zapojoval do programů restrukturalizace i do procesů místního hospodářského prostředí;

17.    vítá skutečnost, že pracovníci jsou již podporováni prostřednictvím různých opatření, která jim pomáhají najít nové zaměstnání, a že do 20. května 2014 již 108 z nich podepsalo pracovní smlouvu na déle než šest měsíců a dalších 66 na méně než šest měsíců, zatímco tři z nich založili vlastní podnik a téměř všichni se rozhodli v regionu zůstat;

18.    lituje, že individualizované služby, které mají být poskytnuty, spočívají pouze v jediném opatření, které má být prováděno v jednotném kontaktním místě („cellule de reclassement“), jež je provozováno dvěma smluvními agenturami; konstatuje, že Francie žádá pouze o to, aby bylo z EFG financováno toto jednotné kontaktní místo; vyjadřuje obavy ohledně nízkého objemu prostředků na jednoho pracovníka (přibližně 1200 EUR); vyzývá francouzské orgány, aby v plánované žádosti o uvolnění prostředků ze EFG pro zbývající provozy GAD, které se budou zavírat, navrhly ambicióznější programy zahrnující širší škálu opatření, jako je přijímající středisko a vyřizování konkrétních případů, externí odborné vedení, tematické pracovní semináře, odborná příprava, příspěvky na odbornou přípravu a dotace na zakládání podniků;

19.    očekává, že Komise a francouzské orgány budou přísně dodržovat zásadu, podle níž jsou platby agenturám vypláceny po splátkách a na základě dosažených výsledků;

20.    domnívá se, že sledování činnosti agentur prostřednictvím pravidelných písemných zpráv zajišťuje vhodné využívání finančních prostředků, což umožňuje poskytnout účastníkům individuální kariérní postup, dostatečný počet pracovních nabídek a poradenství při zakládání podniků v rámci systému jednotného kontaktního místa;

21.    připomíná, že finanční prostředky jsou určeny na pomoc pracovníkům a v žádném případě ne na podporu agentur;

22.    vítá skutečnost, že jsou smluvní agentury placeny podle stupnice definované na základě dosažených výsledků;

23.    konstatuje, že 17,5 % propuštěných pracovníků je ve věku mezi 55 a 64 lety; dále připomíná, že u této věkové skupiny existuje větší riziko dlouhodobé nezaměstnanosti a vyloučení z pracovního trhu; domnívá se proto, že tito pracovníci mohou mít specifické potřeby, pokud jde o poskytování individualizovaných služeb;

24.    vítá skutečnost, že při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění budou dodržovány zásady rovnosti a nediskriminace;

25.    připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

26.    konstatuje, že francouzské orgány nepožádaly o financování přípravných činností, řízení, informování a propagace;

27.    schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

28.    pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

29.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení včetně jeho přílohy předal Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 26).

(5)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1)

(6)

EGF/2014/001 EL/Nutriart týkající se pekárenských výrobků.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, v souladu s postupem podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/005 FR/GAD, z Francie)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne 2. prosince 2013 o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl zřízen za účelem poskytování podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací a v důsledku pokračující světové finanční a hospodářské krize, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/2009(4), nebo v důsledku nové světové finanční a hospodářské krize, a za účelem poskytování pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)      EFG nesmí překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak stanoví článek 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013.

(3)      Francie podala dne 6. června 2014 žádost o uvolnění prostředků z fondu EFG v souvislosti s propouštěním(5) v podniku GAD société anonyme simplifiée ve Francii a svou žádost doplnila v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013 o další informace. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)      V souvislosti s uvedenou žádostí Francie by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na finanční příspěvek ve výši 918 000 EUR,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 se z Fondu EU pro přizpůsobení se globalizaci uvolní celkem 918 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 26.

(5)

Ve smyslu čl. 3 písm. a) nařízení o EFG.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Všeobecný rámec

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve světovém obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, Komise podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) předloží za účelem umožnění čerpání prostředků z fondu v případě kladného posouzení žádosti rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z tohoto fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory.

II. Žádost podniku GAD a návrh Komise

Dne 24. října 2014 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Francie na podporu opětovného začlenění na trh práce pracovníků propuštěných z podniku GAD société anonyme simplifiée, který působí v hospodářském odvětví klasifikace NACE Revize 2 oddíl 10 („Výroba potravinářských výrobků“) z důvodu světové finanční a hospodářské krize.

Jedná se o sedmnáctou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2014. Týká se uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 918 000 EUR ve prospěch Francie. Celkem se týká 760 příjemců. Žádost byla zaslána Komisi dne 6. června 2014 a do 4. srpna 2014 byla doplňována o dodatečné informace. Komise došla k závěru, že na základě všech platných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG.

Francouzské orgány tvrdí, že světová finanční a hospodářská krize vedla ke snížení spotřeby vepřového masa v Evropě, což způsobilo pokles produkce vepřového masa a výkonu jatek, jako je podnik GAD. Spotřeba vepřového masa na jednoho obyvatele poklesla ze 43 kg ročně v roce 2007 na 39 kg ročně v roce 2013. Tento pokles spotřeby v důsledku světové finanční a hospodářské krize se projevil i v případě dalších druhů masa, ale u vepřového masa byl jeho dopad obzvláště tvrdý, protože se jeho cena zvyšovala rychleji než ceny ostatního masa, zejména hovězího.

Krmivo pro prasata sestává zejména ze směsi různých obilovin, především kukuřice, pšenice, ovsa a sóji. Většinou se dováží ze zemí mimo EU, jako jsou např. Spojené státy, Austrálie a jižní Amerika. Tyto regiony byly v posledních letech postiženy suchem, což vedlo ke značnému zvýšení ceny krmiva pro prasata. Mezi lety 2006 a 2011 stoupla cena za tunu krmiva pro prasata ze 150 EUR na 250 EUR a ve druhé polovině roku 2012 dosáhla výše 300 EUR, přičemž v průběhu roku 2013 se ve Francii držela na průměrné výši 287 EUR. Náklady na krmivo pro prasata musí být zahrnuty v prodejní ceně hotových prasat a nakonec přeneseny na spotřebitele. V době, kdy EU stále trpěla důsledky krize, nebyli spotřebitelé ochotni nebo schopni kupovat stejná množství vepřového masa, jaká nakupovali dříve. Podnik GAD se jakožto jatka a závod na zpracování masa ocitl mezi dvěma různými cenovými tlaky – ze strany zemědělců snažících se vyrovnat se zvýšenou cenou krmiv a ze strany spotřebitelů snažících se vyrovnat se sníženým příjmem. Vzhledem k tomu, že tento tlak trval pět let a déle, ocitl se podnik ve velmi obtížné finanční situaci.

Hrubá marže podniku GAD klesla ze 123 milionů EUR v roce 2010 na 107 milionů EUR v letech 2012/13. Podnik ještě v roce 2008 dosáhl zisku 16 milionů EUR, ale v roce 2009 již utrpěl ztráty, které nakonec v letech 2012 i 2013 činily shodně 20 milionů EUR. Hrubý příjem poklesl ze 495,1 milionu EUR v roce 2008 na 445,8 milionu EUR v roce 2009 a z tohoto poklesu se nikdy nezotavil. Dne 27. února 2013 byla na společnost uvalena nucená správa, neboť v období od roku 2010 do června 2013 utrpěla ztráty ve výši 65 milionů EUR.

Individualizované služby pro propuštěné pracovníky sestávají pouze z jediného opatření: poradenství propuštěným pracovníkům poskytované týmem odborných poradců („cellule de reclassement“).

Podle Komise představují popsaná opatření aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých akcí uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto akce nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Francouzské orgány poskytly všechny nezbytné záruky týkající se těchto bodů:

–       při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění budou dodržovány zásady rovnosti a nediskriminace;

–      budou splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění;

–      podnik GAD pokračoval po propouštění pracovníků ve své činnosti, dodržel své právní povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečil;

–      navržené akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování;

–      navržené akce se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů;

–      finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu;

Francie informovala Komisi, že zdrojem předběžného financování nebo spolufinancování na vnitrostátní úrovni je francouzský stát, který bude rovněž financovat různá doplňková opatření, která nejsou v žádosti EFG zahrnuta.

III. Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 918 000 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o sedmnáctý návrh na převedení prostředků fondu za účelem jejich uvolnění, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2014 dosud předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytoval konstruktivní podporu a přispíval k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 347, 30.12.2013, s. 855.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ZP/ch D(2014)53720

pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti se žádostí EGF/2014/005 FR/GAD (COM(2014)662 final)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG projednaly otázku uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s žádostí EGF/2014/005 FR/GAD a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by tím převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že tato žádost vychází z čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 760 propuštěných pracovníků podniku GAD působícího v rámci NACE Revize 2 oddíl 10 („Výroba potravinářských výrobků“) v regionech Bretaň (FR52) a Pays de la Loire (FR51), kteří byli propuštěni nebo přestali vykonávat svou činnost v referenčním období od 29. listopadu 2013 do 28. března 2014;

B) vzhledem k tomu, že francouzské orgány tvrdí, že dotyčné propouštění souvisí s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, která vedla ke snížení spotřeby vepřového masa v Evropě (ze 43 kg na jednoho obyvatele ročně v roce 2007 na 39 kg ročně v roce 2013), a následně tedy k poklesu produkce výrobků z vepřového masa; vzhledem k tomu, že mezi lety 2006 a 2011 stoupla cena za tunu krmiva pro prasata ze 150 EUR na 250 EUR a v druhé polovině roku 2012 dosáhla výše 300 EUR s tím, že po celý rok 2013 se ve Francii držela na průměrné výši 287 EUR, přičemž náklady na krmivo pro prasata musí být zahrnuty v prodejní ceně hotových prasat;

C) vzhledem k tomu, že 64,08 % pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, jsou muži a 35,92 % jsou ženy; vzhledem k tomu, že většina pracovníků (81,58 %) je ve věku 25 a 54 lety a 17,50 % pracovníků je ve věku 55 a 64 lety;

D) vzhledem k tomu, že toto propouštění velmi negativně dopadá na regionální hospodářství v Bretani, vzhledem k tomu, že zaměstnanost v Bretani je na zemědělsko-průmyslovém odvětví závislá ve větší míře, než je celofrancouzský průměr (11 % v Bretani oproti 5 % v průměru ve Francii);

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení týkajícího se francouzské žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s Komisí, že kritéria pro přidělení pomoci stanovená v čl. 4 odst. 1) písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 jsou splněna, a Francie má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  vítá skutečnost, že pracovníci jsou již podporováni prostřednictvím různých opatření, která jim pomáhají najít nové zaměstnání, a že do 20. května 2014 již 108 z nich podepsalo pracovní smlouvu na déle než šest měsíců a dalších 66 na méně než šest měsíců, zatímco tři z nich založili vlastní podnik a téměř všichni se rozhodli v regionu zůstat;

3.  bere na vědomí, že individualizované služby, které mají být poskytnuty, spočívají pouze v jediném opatření, které má být prováděno v jednotném kontaktním místě („cellule de reclassement“), jež je provozováno dvěma smluvními agenturami; konstatuje, že Francie žádá pouze o to, aby bylo z EFG financováno toto jednotné kontaktní místo;

4.  očekává, že Komise a francouzské orgány budou přísně dodržovat zásadu, podle níž jsou platby agenturám vypláceny po splátkách a na základě dosažených výsledků;

5.  domnívá se, že sledování činnosti agentur prostřednictvím pravidelných písemných zpráv zajišťuje vhodné využívání fondu, což umožňuje poskytnout účastníkům individuální kariérní postup, dostatečný počet pracovních nabídek a poradenství při zakládání podniků v rámci systému jednotného kontaktního místa;

6.  připomíná, že finanční prostředky jsou určeny na pomoc pracovníkům a v žádném případě ne na podporu agentur;

7.  vítá skutečnost, že jsou smluvní agentury placeny podle stupnice definované na základě dosažených výsledků;

8.  konstatuje, že 17,50 % propuštěných pracovníků je ve věku mezi 55 a 64 lety; dále připomíná, že u této věkové skupiny existuje větší riziko dlouhodobé nezaměstnanosti a vyloučení z pracovního trhu; domnívá se proto, že tito pracovníci mohou mít specifické potřeby, pokud jde o poskytování individualizovaných služeb;

9.   připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

10. konstatuje, že francouzské orgány nepožádaly o financování přípravných činností, řízení, informování a propagace.

S pozdravem

Marita ULVSKOG,

úřadující předsedkyně, první místopředsedkyně


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

ASP 09 G 205

1047 Brusel

Vážený pane předsedo,

Věc:    Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Výbor pro regionální rozvoj obdržel tři samostatné návrhy rozhodnutí Komise o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), k nimž má vypracovat stanovisko. Očekávám, že Rozpočtový výbor přijme na jedné z příštích schůzí ke každému z nich zprávu.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 a v bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení.

         COM(2014)0630 navrhuje poskytnout příspěvek z EFG ve výši 1 426 800 EUR na aktivní opatření na trhu práce zaměřená na opětovné profesní začlenění 634 pracovníků propuštěných z podniku STX Finland Oy ve městě Rauma ve Finsku.

        COM(2014)0662 navrhuje poskytnout příspěvek z EFG ve výši 918 000 EUR na aktivní opatření na trhu práce zaměřená na opětovné profesní začlenění 760 pracovníků propuštěných z podniku GAD société anonyme simplifiée ve Francii.

         COM(2014)0672 navrhuje poskytnout příspěvek z EFG ve výši 1 890 000 EUR na aktivní opatření na trhu práce zaměřená na opětovné profesní začlenění 608 pracovníků propuštěných z podniku Whirlpool Europe S.r.l. a pěti dodavatelů a výrobců tohoto podniku v Itálii.

–         COM(2014)0699 navrhuje poskytnout příspěvek z EFG ve výši 1 259 610 EUR na aktivní opatření na trhu práce zaměřená na opětovné profesní začlenění 1 079 pracovníků propuštěných z podniku Fiat Auto Poland a 21 jeho dodavatelů v Polsku.

–         COM(2014)0701 navrhuje poskytnout příspěvek z EFG ve výši 25 937 813 EUR na aktivní opatření na trhu práce zaměřená na opětovné profesní začlenění 5 213 pracovníků propuštěných z podniku Air France ve Francii.

–         COM(2014)0702 navrhuje poskytnout příspěvek z EFG ve výši 6 444 000 EUR na aktivní opatření na trhu práce zaměřená na opětovné profesní začlenění 600 pracovníků propuštěných z podniku Odyssefs Fokas S.A. v Řecku.

Koordinátoři výboru tyto návrhy posoudili a požádali mě, abych Vám napsala, že tento výbor nemá žádné námitky vůči tomu, aby byly z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněny výše uvedené částky navrhované Komisí.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

20.11.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Heidi Hautala, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Charles Goerens, Anneli Jäätteenmäki, Alfred Sant, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský

Právní upozornění