Menetlus : 2013/0414(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0045/2014

Esitatud tekstid :

A8-0045/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2014 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0076

SOOVITUS     ***
PDF 131kWORD 52k
21.11.2014
PE 541.479v02-00 A8-0045/2014

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu tsiviilotstarbelist ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Maroko Kuningriigi vahel

(10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Jerzy Buzek

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu tsiviilotstarbelist ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Maroko Kuningriigi vahel

(10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10437/2014),

–       võttes arvesse koostöölepingu projekti tsiviilotstarbelise ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) kohta Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Maroko Kuningriigi vahel (10717/2006),

–       võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 172 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0108/2014),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7 ja artikli 50 lõiget 1,

–       võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitust (A8-0045/2014),

1.      annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Maroko Kuningriigi valitsusele ja parlamendile.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

24.9.2014

Vastuvõtmise kuupäev

17.11.2014

 

 

 

Õigusalane teave