Procedură : 2014/0308(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0054/2014

Texte depuse :

A8-0054/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2014 - 5.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0079

RAPORT     *
PDF 145kWORD 70k
5.12.2014
PE 541.607v02-00 A8-0054/2014

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind regimul de impozitare aferent taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze

(COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportoare: Iskra Mihaylova

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind regimul de impozitare aferent taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze

(COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2014)0666),

–       având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0242/2014),

–       având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0054/2014),

1.      aprobă propunerea Comisiei;

2.      invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.      solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Decizia 2004/162/CE a Consiliului din 10 februarie 2004 (astfel cum a fost modificată prin Decizia 2008/439/CE a Consiliului din 9 iunie 2008 și prin Decizia 448/2011/UE a Consiliului din 19 iulie 2011), adoptată în temeiul articolului 299 alineatul (2) din Tratatul CE (în prezent articolul 349 din TFUE), autorizează Franța să aplice, până la 1 iulie 2014, scutiri de la taxa de andocare sau reduceri ale acestei taxe pentru anumite produse fabricate în regiunile ultraperiferice franceze (exceptând Saint-Martin), pentru a compensa handicapurile de care suferă regiunile ultraperiferice respective (îndepărtarea, dependența de materii prime și de energie, dimensiunea mică a pieței și un nivel scăzut al exporturilor), precum și pentru a sprijini competitivitatea și dezvoltarea socială și economică ale acestor regiuni.

Franța a cerut menținerea până la 31 decembrie 2020 a unui sistem de taxare diferențiată, similar sistemului menționat mai sus. Cu toate acestea, Comisia a considerat că examinarea listelor de produse cărora Franța dorește să le aplice un sistem de impozitare diferențiată urma să fie un proces îndelungat, care nu putea să fie finalizat înainte de expirarea Deciziei 2004/162/CE, la 1 iulie 2014. Prin urmare, pentru a permite Comisiei să finalizeze examinarea cererii Franței, prin Decizia 378/2014/UE a Consiliului din 12 iunie 2014 durata aplicării Deciziei 2004/162/CE a Consiliului a fost prelungită cu șase luni, până la 31 decembrie 2014.

Întrucât Comisia și-a finalizat evaluarea, prezenta propunere are ca scop stabilirea unui cadru juridic nou pentru taxele de andocare, care se va aplica de la 1 ianuarie 2015 până la 31 decembrie 2020; de asemenea, sunt determinate produsele pentru care se pot aplica scutiri și reduceri fiscale. Deși produsele incluse în noua listă sunt în mare parte similare cu cele enumerate în anexa la Decizia 2004/162/CE a Consiliului, au fost introduse unele produse noi, iar altele au fost eliminate.

Propunerea Comisiei prevede, de asemenea, o nouă prelungire cu șase luni (până la 30 iunie 2015) a Deciziei 2004/162/CE, pentru a i se acorda Franței suficient timp să transpună în dreptul său național dispozițiile noii decizii a Consiliului pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2015 și 31 decembrie 2020.

Având în vedere că această măsură este justificată și are ca scop stimularea în continuare a activității economice și a competitivității în regiunile ultraperiferice, evitându-se totodată subminarea coerenței pieței interne și a regimului juridic al UE, președintele sprijină adoptarea acestei propuneri fără modificări, în conformitate cu articolul 50 din Regulamentul de procedură.


PROCEDURĂ

Titlu

Regimul de impozitare aferent taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze

Referințe

COM(2014)0666 – C8-0242/2014 – 2014/0308(CNS)

Data consultării PE

4.11.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

REGI

12.11.2014

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ECON

12.11.2014

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ECON

25.11.2014

 

 

 

Raportori

Data numirii

Iskra Mihaylova

4.11.2014

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

3.12.2014

Data adoptării

3.12.2014

 

 

 

Data depunerii

5.12.2014

Notă juridică