Procedura : 2014/0079(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0055/2014

Teksty złożone :

A8-0055/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/01/2015 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0002

ZALECENIE     ***
PDF 164kWORD 77k
8.12.2014
PE 537.372v03-00 A8-0055/2014

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie dostępu statków rybackich pływających pod banderą Seszeli do wód i morskich zasobów biologicznych Majotty, podlegających jurysdykcji Unii Europejskiej

(07911/2014 – C8-0008/2014 – 2014/0079(NLE))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: Alain Cadec

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie dostępu statków rybackich pływających pod banderą Seszeli do wód i morskich zasobów biologicznych Majotty, podlegających jurysdykcji Unii Europejskiej

(07911/2014 – C8-0008/2014 – 2014/0079(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając projekt decyzji Rady (07911/2014),

–       uwzględniając projekt umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie dostępu statków rybackich pływających pod banderą Seszeli do wód i morskich zasobów biologicznych Majotty, podlegających jurysdykcji Unii Europejskiej (07953/2014),

–       uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 43 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0008/2014),

–       uwzględniając art. 99 ust. 1 akapity pierwszy i trzeci oraz art. 99 ust. 2 i art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–       uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa (A8-0055/2014),

1.      wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Seszeli.


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów reguluje stosunki Unii Europejskiej z Republiką Seszeli w dziedzinie połowów. Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów tuńczyka między Unią Europejską a Republiką Seszeli weszła w życie z dniem 10 maja 2003 r. i od tamtego czasu została dwukrotnie odnowiona. Jest to największa umowa, jaką Unia Europejska podpisała w odniesieniu do obszaru Oceanu Indyjskiego, co uczyniło Seszele pierwszym partnerem w tej strefie.

Obecna umowa jest parafowaną w dniu 3 kwietnia 2014 r. „umową o dostępie” zawartą między Republiką Seszeli i Unią Europejską. Dotyczy dostępu statków rybackich pływających pod banderą Seszeli do wód i morskich zasobów biologicznych Majotty.

Majotta w dniu 1 stycznia 2014 r. stała się jednym z regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej. Z tego tytułu wyłączna strefa ekonomiczna (w.s.e.) Majotty jest obecnie nieodłączną częścią wód Unii. Biorąc pod uwagę, że ochrona zasobów należy do wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej. (art. 3 TFUE), ma ona uprawnienia do zarządzania zasobami rybnymi oraz negocjowania umów dwustronnych dotyczących Majotty i zarządzania nimi.

Przed zmianą statusu Majotty z powodu geograficznej bliskości Majotty i Seszeli stosunki między europejskimi i seszelskimi statkami rybackimi a Majottą regulowała umowa prywatna. Na mocy tej umowy ok. 30 statków ogółem, z czego 8 seszelskich, miało prawo odławiać gatunki wędrowne w wodach Majotty, umożliwiając jednocześnie rozwój majotyjskiego sektora rybołówstwa dzięki opłatom dokonywanym bezpośrednio przez armatorów na rzecz służb państwa francuskiego na Majotcie.

Obecna umowa między Republiką Seszeli a Unią Europejską (za Majottę) została wynegocjowana, aby umożliwić ograniczonej liczbie statków pływających pod banderą seszelską, historycznie przyzwyczajonych do połowów na wodach Majotty, kontynuowanie działalności w majotyjskiej w.s.e. z poszanowaniem zasad wspólnej polityki rybołówstwa.

Umowa o dostępie jest strategicznie ważna, biorąc pod uwagę migracyjny charakter zasobów tuńczyka. Jest również odpowiedzią na wniosek Republiki Seszeli dotyczący wprowadzenia wzajemności umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, tj. umowy umożliwiającej statkom seszelskim połowy na wodach europejskich. Umowa ta pozwoli zachować uprzywilejowane stosunki, jakie Unia Europejska utrzymuje z Republiką Seszeli.

Obecna umowa ma być przyjęta przez Radę przy aprobacie Parlamentu Europejskiego zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą (zgoda), o której mowa w art. 289 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Treść umowy

Przedmiotowa umowa o „dostępie”, pierwsza tego rodzaju, ma charakter wyjątkowy, ponieważ przyznaje statkom pływającym pod banderą kraju trzeciego upoważnienie do połowów na wodach europejskich. Przewiduje dostęp do obszaru od 24 mil do 100 mil dla 8 okrężnic i 2 statków dostawczych pływających pod banderą Seszeli przez okres sześciu lat z możliwością przedłużenia. Strefa do 24 mil jest zastrzeżona dla lokalnych połowów majotyjskich.

Aby otrzymać pozwolenie na połowy, armatorzy wnoszą opłaty bezpośrednio na rzecz Unii Europejskiej. Opłaty te są pobierane przez Francję w imieniu Unii Europejskiej i wypłacane Majotcie, aby zaspokoić sektorowe potrzeby wyspy w zakresie infrastruktury portowej, wyładowczej, związanej z kontrolą i wprowadzaniem produktów do obrotu.

Dane techniczne

•   Podobnie jak poprzednia umowa prywatna, przedmiotowa umowa umożliwia statkom pływającym pod banderą seszelską odławianie gatunków daleko migrujących z poszanowaniem zasad opracowanych przez Komisję ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC).

•   Gwarantuje też poszanowanie rezolucji IOTC w sprawie właściwego gospodarowania zasobami i ich ochrony, zwłaszcza dzięki zarządzaniu nakładem połowowym. Umowa przestrzega zasad wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej i z tego tytułu pozwala na więcej przejrzystości, niż miało to miejsce w przypadku umowy prywatnej.

•   Statki seszelskie łowiące na mocy przedmiotowej umowy muszą wyładowywać połów w seszelskim porcie Victoria, aby rozwijać seszelską gospodarkę rybacką i przetwórczą. W poprzedniej umowie nie określano portu wyładunku.

•   W zamian za pozwolenie na połowy armatorzy wnoszą opłaty. Oblicza się je w zależności od złowionego tonażu. W porównaniu z poprzednią umową prywatną, gdzie ich wartość wynosiła 100 EUR za każdą złowioną tonę, opłaty wzrosły. Obecnie wynoszą 110 EUR za każdą złowioną tonę w pierwszym roku, 115 EUR w drugim i trzecim roku, 120 EUR w czwartym i piątym roku oraz 125 EUR w szóstym roku.

•   Umowa zawiera trzy ważne klauzule:

– klauzulę wypowiedzenia umowy w przypadku poważnych okoliczności związanych z brakiem przestrzegania zobowiązań podjętych przez jedną ze stron;

– klauzulę zawieszenia umowy w przypadku wyraźnego naruszenia praw człowieka, zasad demokracji, praworządności i dobrych rządów wymienionych w art. 9 Umowy z Kotonu, a także w przypadku braku poszanowania podstawowych praw pracowniczych przewidzianych przez Międzynarodową Organizację Pracy;

– klauzulę śródokresowego przeglądu umożliwiającą ocenę efektywności umowy trzy lata po jej wejściu w życie.

•   Do kontroli stosowania przedmiotowej umowy powołana jest mieszana komisja. Strony mają swobodę określania, kto ma uczestniczyć w odnośnych posiedzeniach.

•   Ponieważ chodzi o akweny podlegające jurysdykcji Unii Europejskiej, budżet UE nie poniesie żadnych skutków finansowych w postaci wydatków.

Opinia sprawozdawcy

Sprawozdawca opiniuje pozytywnie tę umowę, gdyż jest ona korzystna dla obu stron, dla rozwoju gospodarczego Majotty i Seszeli, oraz przestrzega zasad wspólnej polityki rybołówstwa i IOTC w dziedzinie ochrony zasobów.

Ponieważ jednak procedura zgody nie daje Parlamentowi Europejskiemu możliwości zmiany treści umowy, sprawozdawca pozwala sobie na położenie nacisku na niektóre ważne kwestie.

O ile docelowe gatunki są różne dla połowów lokalnych i statków seszelskich, a umowa jest zgodna z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, o tyle sprawozdawca ubolewa, że nie określa się w niej szerszej, przekraczającej 24 mile morskie strefy dla lokalnych połowów majotyjskich.

Sprawozdawca podkreśla także, że należy uwzględnić udział rybaków majotyjskich w posiedzeniach komisji mieszanej powołanej na mocy obecnej umowy oraz zaangażować ich we wszystkie etapy wdrażania umowy. W związku z tym sprawozdawca wystąpił o formalne zobowiązanie się rządu francuskiego do bezstronnego wypłacenia Majotcie całej kwoty opłat, żeby rybacy majotyjscy mogli z niej w pełni skorzystać.

Również do rządu francuskiego należy wykorzystanie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na opracowanie stosownych ram administracyjnych, wprowadzenie działań kontrolnych oraz infrastruktury, a także zapewnienie odpowiedniej zdolności, aby zaspokoić wymogi wspólnej polityki rybołówstwa. Majotta musi zwłaszcza mieć możliwość szybkiego wybudowania portu wyładunku, żeby rozwijać sektor rybołówstwa i przetwórstwa na wyspie.

Z tego powodu sprawozdawca chce, aby na mocy art. 2 ust. 3 decyzji Rady z dnia 10 marca 2014 r.(1) oraz art. 19 umowy międzyinstytucjonalnej z dnia 2 grudnia 2013 r.(2) szczegółowe sprawozdanie na temat opłat dokonanych przez statki uprawnione do połowów i wykorzystania tych opłat było przekazywane nie tylko Komisji, ale także Parlamentowi Europejskiemu.

(1)

COM(2014)0139

(2)

Dz.U. C 373 z 20.12. 2013, s. 1–11.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

3.12.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon

Informacja prawna