Διαδικασία : 2014/0287(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0056/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0056/2014

Συζήτηση :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0087

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 709kWORD 255k
8.12.2014
PE 541.333v02-00 A8-0056/2014

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού

(COM(2014)0585 – C8‑0172/2014 – 2014/0287(COD))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Helmut Scholz

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού

(COM(2014)0585 – C8‑0172/2014 – 2014/0287(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0585),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 207, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0172/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη δέσμευση που έδωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου με επιστολή της …2014 για την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0056/2014),

1.      εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 17 Ιουλίου 2014 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με τον Ισημερινό για την προσχώρησή του στη συμφωνία εμπορίου που συνήφθη μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας και του Περού. Η κυβέρνηση του Ισημερινού έλαβε αυτή την απόφαση αφού δέχτηκε σημαντικές πιέσεις, καθώς ορισμένα από τα βασικά εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά της ΕΕ, συγκριτικά με τα ίδια προϊόντα που προέρχονται από την Κολομβία και το Περού. Παράλληλα, ο Ισημερινός θα χάσει το καθεστώς ΣΓΠ+ την 1η Ιανουαρίου 2015, ως αποτέλεσμα αλλαγών στον αντίστοιχο κανονισμό της ΕΕ. Η πολυμερής συμφωνία ελεύθερου εμπορίου θα παράσχει ένα νέο νομικό πλαίσιο στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ισημερινού.

Προκειμένου να αποφευχθούν περιττές διαταραχές στο εμπόριο μέχρι την προσωρινή εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισημερινού, και για να περιοριστεί η επιβάρυνση των εισαγωγέων της ΕΕ για τα προϊόντα που εξάγονται από τον Ισημερινό, η Επιτροπή ενέκρινε, την 1η Οκτωβρίου 2014, πρόταση με την οποία διασφαλίζεται ότι οι τελωνειακοί δασμοί που εφαρμόζονται κατά την ημερομηνία μονογράφησης του πρωτοκόλλου προσχώρησης του Ισημερινού στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας/Περού δεν θα αυξηθούν και ότι δεν θα επιβληθούν νέοι τελωνειακοί δασμοί επί των προϊόντων καταγωγής Ισημερινού. Για τον σκοπό αυτό, ο προτεινόμενος κανονισμός προβλέπει τη διατήρηση του επιπέδου των δασμολογικών συντελεστών που ίσχυαν για τον Ισημερινό κατά την ημερομηνία μονογραφής του πρωτοκόλλου προσχώρησης. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη νομοθεσία θα παρατείνει ουσιαστικά τις εμπορικές προτιμήσεις που έχουν χορηγηθεί στον Ισημερινό δυνάμει του κανονισμού για το ΣΓΠ+, οι οποίες διαφορετικά θα έληγαν την 1η Ιανουαρίου 2015, δεδομένου ότι ο Ισημερινός ταξινομήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα ως μέσου-υψηλού εισοδήματος χώρα για τα τρία συναπτά έτη που προηγούνται της ενημέρωσης του καταλόγου δικαιούχων χωρών. Παράλληλα, η πρόταση εισάγει το στοιχείο της αμοιβαιότητας, καθώς ο Ισημερινός υποχρεούται επίσης να διατηρήσει τα υφιστάμενα επίπεδα δασμών επί των εισαγωγών της ΕΕ μέχρι την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου.

Η Επιτροπή επιδιώκει την εφαρμογή του προτεινόμενου κανονισμού από την 1η Ιανουαρίου 2015 και έως έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου προσχώρησης (ή, ανάλογα με την περίπτωση, την προσωρινή εφαρμογή), ή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Συνεπώς, ο προτεινόμενος κανονισμός προορίζεται σαφώς για μεταβατικό μέτρο, το οποίο θα προετοιμάσει τον Ισημερινό και την ΕΕ για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Ισημερινού.

Όσον αφορά την ημερομηνία έναρξης ισχύος που προτείνει η Επιτροπή για το μεταβατικό μέτρο, δεν φαίνεται εφικτό να εγκριθεί η νομοθεσία από τους δύο συννομοθέτες, να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα και να τεθεί σε ισχύ πριν το πέρας του τρέχοντος έτους - δεδομένης της καθυστερημένης έγκρισης της πρότασης από την Επιτροπή και των διαδικαστικών απαιτήσεων της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στο εμπόριο ΕΕ-Ισημερινού, ο εισηγητής επιδιώκει την ταχεία διαδικασία έγκρισης στο Κοινοβούλιο, κατά την οποία θα τηρηθούν πλήρως τα δικαιώματα, οι αρμοδιότητες και οι διαδικασίες του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Για τον λόγο αυτόν, ο εισηγητής υπέβαλε ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Κοινοβούλιο.

Η διάρκεια της μεταβατικής περιόδου το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 κρίνεται απαραίτητη για να υπάρξει επαρκής χρόνος για τη διεξαγωγή όλων των αναγκαίων εσωτερικών διαδικασιών στην ΕΕ, αλλά και στον Ισημερινό, για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου προσχώρησης. Πρόσθετες καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν λόγω της αναγκαίας διαβούλευσης και έγκρισης του πρωτοκόλλου προσχώρησης από την Κολομβία και το Περού πριν από την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την πρόταση αποφάσεων του Συμβουλίου όσον αφορά την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή, καθώς και τη σύναψη του πρωτοκόλλου προσχώρησης. Η δυνητική εξάμηνη επικάλυψη του εν λόγω κανονισμού με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου προσχώρησης κρίνεται αναγκαία για να παρασχεθεί η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να προσαρμοστούν στις νέες τελωνειακές διαδικασίες.

Η Επιτροπή προτείνει να τεθούν πέντε προϋποθέσεις για την παράταση των υφιστάμενων εμπορικών προτιμήσεων, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται από τον Ισημερινό: (1) συμμόρφωση με τους κανόνες καταγωγής· (2) μη επιβολή, από πλευράς Ισημερινού, νέων δασμών ή περιορισμών στις εισαγωγές από την ΕΕ· (3) διατήρηση της επικύρωσης και της αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων συμβάσεων που σχετίζονται με το ΣΓΠ+· (4) συνεργασία με την Επιτροπή όσον αφορά την αίτηση παροχής πληροφοριών σχετικά με την τήρηση των συμβάσεων αυτών και, τέλος, (5) συνεχείς προσπάθειες από πλευράς Ισημερινού για την υπογραφή και επικύρωση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ.

Η Επιτροπή υποχρεούται να παρακολουθεί την τήρηση των όρων αυτών από τον Ισημερινό, ενώ η πρόταση προβλέπει την εξουσιοδότηση της Επιτροπής να αναστείλει, μέσω εκτελεστικής πράξης, αυτή τη δασμολογική μεταχείριση, εάν διαπιστώσει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν μη συμμόρφωση του Ισημερινού με τους όρους αυτούς.

Τα αντίστοιχα μέτρα διασφάλισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισημερινού εξακολουθούν να ισχύουν ανεξάρτητα από την εφαρμογή του κανονισμού.

Ο εισηγητής υποστηρίζει τον στόχο της πρότασης της Επιτροπής, δηλαδή την αποφυγή εκτροπής του εμπορίου λόγω υψηλότερων δασμολογικών συντελεστών, καθώς και την προσέγγιση της Επιτροπής, δηλαδή την παράταση της υφιστάμενης δασμολογικής μεταχείρισης σε αμοιβαία βάση και υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτό, εντούτοις, δεν σημαίνει ότι ζητείται από τον Ισημερινό να μειώσει τους υφιστάμενους δασμούς του και τα μέτρα για την προστασία ορισμένων τομέων πριν την έναρξη ισχύος της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Ισημερινού. Ωστόσο, ο εισηγητής επιθυμεί να συμπεριληφθούν τέσσερα ζητήματα στο σχέδιο έκθεσής του, μέσω τροπολογιών στις αιτιολογικές σκέψεις και στα άρθρα, για να βελτιωθεί ο προτεινόμενος κανονισμός:

(1) Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Ισημερινός δεν πρέπει να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε βάσει του κανονισμού ΣΓΠ. Για τον λόγο αυτόν, ο εισηγητής προτείνει να γίνεται αναφορά σε γενικούς λόγους για αναστολή των εμπορικών προτιμήσεων στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Επιπλέον, ο Ισημερινός δεν πρέπει επίσης να αλλάξει τους όρους πρόσβασης της ΕΕ στην αγορά.

(2) Η Επιτροπή είναι αρμόδια να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Ισημερινού με τους όρους αυτούς και να υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο, πράγμα το οποίο, κατά τη γνώμη του εισηγητή, πρέπει να δηλώνεται σαφώς στον κανονισμό.

(3) Ο εισηγητής έχει ορισμένες ανησυχίες όσον αφορά την εκχώρηση εξουσιών στην Επιτροπή. Δεδομένου ότι ενδεχόμενη απόφαση για αναστολή των υφιστάμενων εμπορικών προτιμήσεων για τον Ισημερινό είναι σημαντική και επιφέρει συνέπειες για τους εισαγωγείς και τους επενδυτές της ΕΕ, σε περίπτωση που ο Ισημερινός κατηγορηθεί ότι δεν εκπληρώνει τους όρους που προβλέπει ο κανονισμός, οι συννομοθέτες - το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο - πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν αντιρρήσεις για ένα μέτρο που προτείνει αναστολή των εμπορικών προτιμήσεων. Ως εκ τούτου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 15 του κανονισμού ΣΓΠ, ο εισηγητής θεωρεί ότι οι πράξεις κατ' εξουσιοδότηση είναι καταλληλότερες ως μέσο για την έγκριση της αναστολής εμπορικών προτιμήσεων και έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορεί να έχει άποψη στην εκτίμηση του κατά πόσον ο Ισημερινός δεν συμμορφώνεται με τους όρους που προβλέπει ο κανονισμός. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής προτείνει να τροποποιηθούν οι σχετικές διατάξεις του σχεδίου κανονισμού.

(4) Ένα ακόμη ζήτημα είναι η δυνατότητα εφαρμογής μέτρων διασφάλισης: Παρόλο που ο κανονισμός αναφέρεται μόνο στα δικαιώματα της ΕΕ για την εφαρμογή μέτρων διασφάλισης, ο εισηγητής πιστεύει ότι η νομοθεσία πρέπει να ορίζει σαφώς ότι ο κανονισμός δεν περιορίζει τη δυνατότητα του Ισημερινού να εφαρμόζει μέτρα διασφάλισης κατά εισαγωγών από την ΕΕ, δεδομένου ότι η χώρα αυτή έχει υπογράψει τη συμφωνία του ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης.

Εφόσον γίνουν αυτές οι προσθήκες, ο εισηγητής προτίθεται να υποστηρίξει την πρόταση της Επιτροπής και να επιτρέψει την ταχεία έγκρισή της από τους συννομοθέτες.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Δασμολογική μεταχείριση εμπορευμάτων καταγωγής Ισημερινού

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

1.10.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

20.10.2014

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

20.10.2014

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

DEVE

11.11.2014

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Helmut Scholz

20.10.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.12.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa, Γεώργιος Επιτήδειος

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Ημερομηνία κατάθεσης

8.12.2014

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου