Menettely : 2014/0287(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0056/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0056/2014

Keskustelut :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0087

MIETINTÖ     ***I
PDF 326kWORD 236k
8.12.2014
PE 541.333v02-00 A8-0056/2014

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ecuadorin alkuperätuotteiden tullikohtelusta

(COM(2014)0585 – C8‑0172/2014 – 2014/0287(COD))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Helmut Scholz

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ecuadorin alkuperätuotteiden tullikohtelusta

(COM(2014)0585 – C8‑0172/2014 – 2014/0287(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0585),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0172/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon neuvoston edustajan ... 2014 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–       ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A8-0056/2014),

1.      vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


PERUSTELUT

Ecuadorin kanssa käydyt neuvottelut sen liittymisestä EU:n sekä Kolumbian ja Perun välillä tehtyyn kauppasopimukseen saatiin päätökseen 17. heinäkuuta 2014. Ecuadorin hallitus teki päätöksensä tuntuvan paineen alaisena, koska maan tärkeimmillä vientituotteilla oli vakavia kilpailuhaittoja EU:n markkinoilla verrattuina samoihin tuotteisiin, jotka olivat peräisin Kolumbiasta ja Perusta. Lisäksi Ecuador menettää GSP+-asemansa 1. tammikuuta 2015, kun asiaa koskeva EU-lainsäädäntö muuttuu. EU:n ja Ecuadorin kauppasuhteisiin sovelletaan siis jatkossa uutta oikeudellista kehystä, eli monen osapuolen välistä vapaakauppasopimusta.

Komissio hyväksyi 1. lokakuuta 2014 ehdotuksen, jolla varmistetaan, että EU:n sekä Kolumbian ja Perun vapaakauppasopimukseen sisällytettävän Ecuadoria koskevan liittymispöytäkirjan parafoimispäivänä sovellettuja tulleja ei koroteta eikä Ecuadorin alkuperäistuotteisiin sovelleta uusia tulleja. Näin vältetään tarpeettomia kaupan häiriöitä EU:n ja Ecuadorin välisen vapaakauppasopimuksen väliaikaiseen soveltamiseen saakka ja kevennetään Ecuadorin vientituotteita EU:hun tuoviin toimijoihin kohdistuvaa rasitusta. Sen vuoksi tämän asetusehdotuksen mukaan tullit on pidettävä tasolla, jota sovellettiin Ecuadoriin ja Ecuadorissa liittymispöytäkirjan parafointipäivänä. Ehdotetulla säädöksellä jatkettaisiin siten käytännössä Ecuadorille GSP+-asetuksen nojalla suotuja kauppaetuuksia, joiden soveltaminen päättyisi muussa tapauksessa 1. tammikuuta 2015, koska Maailmanpankki on luokitellut Ecuadorin ylemmän keskitulotason maaksi edunsaajamaiden luettelon päivittämistä edeltävinä kolmena peräkkäisenä vuotena. Ehdotuksella huolehditaan myös vastavuoroisuudesta, sillä Ecuadorin on pidettävä EU-tuonnille asettamansa tullit nykyisen tasoisina aina siihen saakka, kunnes vapaakauppasopimusta aletaan soveltaa tilapäisesti.

Komissio pyrkii siihen, että tätä asetusta sovelletaan 1. tammikuuta 2015 alkaen siihen asti, kun liittymispöytäkirjan voimaantulosta (tai soveltuvin osin siitä päivästä, jona sen tilapäinen soveltaminen alkaa) on kulunut kuusi kuukautta, tai 31. joulukuuta 2016 asti riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin. Ehdotetun asetuksen on siis selvästi tarkoitus olla siirtymäkauden toimenpide, jolla valmistellaan sekä Ecuadoria että EU:ta niiden välisen vapaakauppasopimuksen voimaantuloon.

Komissio on ehdottanut tämän siirtymäkauden toimenpiteen voimaantulolle ajankohtaa, joka vaikuttaa epärealistiselta: kummankin lainsäädäntövallan käyttäjän olisi hyväksyttävä se, ja se olisi julkaistava virallisessa lehdessä ja se tulisi voimaan ennen kuluvan vuoden päättymistä. Tämä johtuu siitä, että komissio antoi ehdotuksen niin myöhään ja että asiassa on sovellettava tavallista lainsäätämisjärjestystä siihen kuuluvine menettelyvaatimuksineen. Esittelijä on valmis minimoimaan EU:n ja Ecuadorin kauppaa käyviin talouden toimijoihin kohdistuvat kielteiset vaikutukset ja sitoutuu asian nopeaan hyväksymiseen parlamentissa edellyttäen, että tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä noudatetaan kokonaisuudessaan parlamentin oikeuksia, erioikeuksia ja menettelytapoja. Siksi esittelijä ehdottaa kunnianhimoista aikataulua parlamentin päätöksentekoprosessille.

Enintään 31. päivään joulukuuta 2016 kestävä siirtymisaika lienee tarpeen, jotta sekä EU että Ecuador saavat riittävästi aikaa toteuttaa tarvittavat sisäiset menettelyt liittymispöytäkirjan soveltamiseksi. Kolumbian ja Perun kanssa on käytävä tarvittavat konsultaatiot lisäpöytäkirjasta ja niiden on hyväksyttävä kyseinen pöytäkirja ennen kuin komission päätös liittymispöytäkirjan allekirjoittamista ja tilapäistä soveltamista koskevasta ehdotuksesta neuvoston päätöksiksi voidaan antaa. Tämä saattaa aiheuttaa lisäviivästyksiä. Tämän asetuksen ja lisäpöytäkirjan soveltamisen mahdollinen kuuden kuukauden päällekkäisyys katsotaan tarpeelliseksi mahdollistamaan talouden toimijoiden sopeutuminen uusiin tullimenettelyihin.

Komissio ehdottaa, että nykyisten tullietuuksien jatkamiselle asetetaan viisi ehtoa, jotka Ecuadorin on täytettävä: 1) alkuperäsääntöjen noudattaminen, 2) Ecuadorin pidättyminen asettamasta uusia tulleja tai rajoituksia EU:sta peräisin olevalle tuonnille, 3) GSP+:n kannalta merkittävien yleissopimusten ratifioinnin ja tosiasiallisen täytäntöönpanon jatkaminen, 4) tietopyyntöjä koskeva yhteistyö komission kanssa yleissopimusten noudattamisen varmistamiseksi ja lopuksi 5) Ecuadorin pyrkiminen EU:n kanssa tehtävän vapaakauppasopimuksen allekirjoittamiseen ja ratifiointiin.

Komission velvollisuutena on valvoa, miten Ecuador noudattaa näitä ehtoja, ja ehdotuksessa annetaan komissiolle valta antaa täytäntöönpanosäädös tullikohtelun peruuttamiseksi, jos Ecuadorin osoitetaan laiminlyöneen kyseisten ehtojen noudattamisen.

Euroopan unionin ja Ecuadorin toteuttamien suojatoimenpiteiden soveltamista jatketaan riippumatta tämän asetuksen soveltamisesta.

Esittelijä kannattaa komission ehdotuksen taustalla olevaa ajatusta, eli suuremmista tulleista aiheutuvan kaupan ohjautumisen välttämistä, sekä komission soveltamaa lähestymistapaa, jossa nykyistä tullikohtelua jatketaan vastavuoroisesti ja tietyin edellytyksin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Ecuadoria pyydettäisiin alentamaan nykyisiä tullejaan tai lieventämään tiettyjen alojen suojelemiseksi toteutettuja toimenpiteitä ennen EU:n ja Ecuadorin välisen vapaakauppasopimuksen voimaantuloa. Esittelijä haluaa kuitenkin parantaa asetusehdotusta esittämällä mietintöluonnoksessaan sen johdanto-osan kappaleisiin ja artikloihin tarkistuksia, joissa paneudutaan neljään kysymykseen:

(1) Tässä yhteydessä on tärkeää todeta, että Ecuadoria ei pitäisi vapauttaa GSP-asetuksen mukaisista velvoitteista. Siksi esittelijä ehdottaa viittausta yleisiin syihin, jotka koskevat yleisen etuusjärjestelmän mukaisten kauppaetuuksien peruuttamista. Ecuadorin olisi myös pidätyttävä muuttamasta EU:n markkinoille pääsyä koskevia ehtoja.

(2) Komission tehtävänä on valvoa, miten Ecuador noudattaa näitä ehtoja, ja raportoida asiasta parlamentille, ja esittelijä katsoo, että tämä olisi mainittava selvästi asetuksessa.

(3) Esittelijä pitää jossain määrin huolestuttavana sitä, että säädösvaltaa siirretään komissiolle. Mahdollinen päätös Ecuadorin nykyisten kauppaetuuksien peruuttamisesta sen vuoksi, että maan ei katsottaisi täyttävän tässä asetuksessa asetettuja ehtoja, olisi merkittävä ja vaikuttaisi EU:n tuojiin ja investoijiin, joten lainsäädäntövallan käyttäjien – Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston – olisi voitava vastustaa toimenpidettä, jolla ehdotetaan kauppaetuuksien peruuttamista. Siksi esittelijä tukeutuu GSP-asetuksen 15 artiklaan ja katsoo, että delegoitu säädös soveltuisi paremmin kauppaetuuksien peruuttamisen hyväksymiseen, jolloin Euroopan parlamentti voisi antaa mielipiteensä siitä, noudattaako Ecuador asetuksessa asetettuja ehtoja vai ei. Siksi esittelijä ehdottaa asetusehdotuksen säännösten muuttamista tältä osin.

(4) Viimeinen kysymys koskee mahdollisuutta suojatoimenpiteiden soveltamiseen: Asetuksessa viitataan ainoastaan EU:n oikeuksiin soveltaa suojatoimenpiteitä. Esittelijä katsoo, että säädöksessä olisi ilmoitettava selvästi, että se ei rajoita Ecuadorin mahdollisuutta soveltaa suojatoimenpiteitä EU:sta peräisin olevaan tuontiin yhtenä WTO:n suojasopimuksen allekirjoittaneista maista.

Esittelijä ehdottaa komission ehdotuksen kannattamista edellä mainituin lisäyksin ja hän toivoo, että lainsäädäntövallan käyttäjät hyväksyvät sen nopeasti.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ecuadorin alkuperätuotteiden tullikohtelu

Viiteasiakirjat

COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

1.10.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

20.10.2014

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

20.10.2014

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

11.11.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Helmut Scholz

20.10.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.12.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

4

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.12.2014

Oikeudellinen huomautus