Procedūra : 2014/0287(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0056/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0056/2014

Debates :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Balsojumi :

PV 17/12/2014 - 10.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0087

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 625kWORD 251k
8.12.2014
PE 541.333v02-00 A8-0056/2014

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tarifa režīmu Ekvadoras izcelsmes precēm

(COM(2014)0585 – C8‑0172/2014 – 2014/0287(COD))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Helmut Scholz

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tarifa režīmu Ekvadoras izcelsmes precēm

(COM(2014)0585 – C8‑0172/2014 – 2014/0287(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0585),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8‑0172/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Padomes pārstāvja 2014. gada ... vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–       ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–       ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A8-0056/2014),

1.      pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.      prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

2014. gada 17. jūlijā tika pabeigtas sarunas ar Ekvadoru par tās pievienošanos tirdzniecības nolīgumam, kas noslēgts starp ES un Kolumbiju un Peru. Ekvadoras valdība pieņēma šo lēmumu ievērojamas spriedzes apstākļos, jo daži no valsts galvenajiem eksporta produktiem nonāca nelabvēlīgā situācijā attiecībā uz to konkurētspēju ES tirgū salīdzinājumā ar līdzīgiem Kolumbijas un Peru izcelsmes produktiem. Turklāt ir paredzēts, ka 2015. gada 1. janvārī pēc izmaiņām attiecīgajos ES tiesību aktos Ekvadora zaudē VPS+ statusu. Daudzpusīgais brīvās tirdzniecības nolīgums nodrošinās jaunu tiesisko regulējumu ES un Ekvadoras tirdzniecības attiecībām.

Lai izvairītos no nevajadzīgiem tirdzniecības traucējumiem, kamēr provizoriski sāks piemērot šo Eiropas Savienības un Ekvadoras brīvās tirdzniecības nolīgumu, un lai atvieglotu slogu ES importētājiem saistībā ar Ekvadoras eksporta precēm, Eiropas Komisija 2014. gada 1. oktobrī pieņēma priekšlikumu, nodrošinot, ka attiecībā uz Ekvadoras izcelsmes ražojumiem nepalielina muitas nodokļus, kas tiek piemēroti dienā, kad tiek parafēts protokols par Ekvadoras pievienošanos ES un Kolumbijas un Peru brīvās tirdzniecības nolīgumam, un tiem nepiemēro jaunus muitas nodokļus. Tādēļ ierosinātajā regulā paredzēts saglabāt nodokļu likmes, kas ir piemērojamas Ekvadorai un kuras piemēro šī valsts protokola par pievienošanos parafēšanas dienā. Tādējādi ierosinātais tiesību akts efektīvi pagarinātu Ekvadorai piešķirtās tirdzniecības preferences saskaņā ar VPS+ regulu, kura citādi 2015. gada 1. janvārī zaudētu spēku, ņemot vērā to, ka saskaņā ar Pasaules Bankas klasifikāciju triju secīgu gadu laikā pirms saņēmējvalstu saraksta atjaunināšanas Ekvadora ir bijusi valsts ar vidēji augstiem ienākumiem. Turklāt priekšlikumā ir ieviests savstarpīgums, jo Ekvadorai ir noteikts pienākums saglabāt tās pašreizējo nodokļu līmeni ES importam līdz sāks provizoriski piemērot brīvo tirdzniecības nolīgumu.

Komisijas mērķis ir piemērot šo regulu no 2015. gada 1. janvāra līdz dienai, kad pagājuši seši mēneši no protokola par pievienošanos stāšanās spēkā (vai attiecīgā gadījumā — no tā provizoriskās piemērošanas), vai līdz 2016. gada 31. decembrim –– atkarībā no tā, kas notiek agrāk. Ierosinātā regula acīmredzami ir paredzēta kā pārejas pasākums, lai sagatavotu Ekvadoru un ES tam, ka stāsies spēkā ES un Ekvadoras brīvās tirdzniecības nolīgums.

Saistībā ar Komisijas ierosināto pārejas pasākuma stāšanās spēkā dienu nešķiet iespējams, ka abi likumdevēji pieņems tiesību aktu, tas tiks publicēts Oficiālajā Vēstnesī un stāsies spēkā pirms šā gada beigām, ņemot vērā Komisijas priekšlikuma vēlo pieņemšanu un parastās likumdošanas procedūras procedurālās prasības. Lai iespējami samazinātu negatīvo ietekmi uz ES un Ekvadoras tirdzniecības uzņēmumiem, referents atbalsta raitu pieņemšanas procedūru Parlamentā, ar kuru būtu pilnībā jāievēro Parlamenta tiesības, prerogatīvas un procedūras, kas saistītas ar parasto likumdošanas procedūru. Tādēļ referents ir iesniedzis vērienīgu darba grafiku lēmumu pieņemšanas procesam Parlamentā.

Pārejas laikposms līdz, vēlākais, 2016. gada 31. decembrim ir nepieciešams, lai nodrošinātu pietiekamu laiku visu protokola par pievienošanos piemērošanai nepieciešamo iekšējo procedūru veikšanai Eiropas Savienībā, kā arī Ekvadorā. Pirms Komisija pieņem lēmumu par priekšlikumu Padomes lēmumam par protokola par pievienošanos parakstīšanu un provizorisku piemērošanu un lēmumam par tā noslēgšanu, nepieciešamas apspriedes ar Kolumbiju un Peru un apstiprinājums no tām, tāpēc iespējama papildu kavēšanās. Tiek uzskatīts, ka nepieciešama šīs regulas un protokola par pievienošanos piemērošanas potenciāla sešu mēnešu pārklāšanās, lai uzņēmēji varētu pielāgot jaunās muitas procedūras.

Komisija ierosina noteikt piecus nosacījumus, kurus jāizpilda Ekvadorai, lai pagarinātu pašreizējās tirdzniecības preferences: 1) atbilstība izcelsmes noteikumiem, 2) Ekvadoras atturēšanās no jaunu nodokļu un ierobežojumu piemērošanas ES izcelsmes importam, 3) arī turpmāka vairāku ar VPS+ saistītu konvenciju ratifikācija un efektīva īstenošana, 4) sadarbība ar Eiropas Komisiju attiecībā uz informācijas pieprasījumu par atbilstību šīm konvencijām, un visbeidzot 5) Ekvadoras turpmāki centieni, lai parakstītu un ratificētu brīvās tirdzniecības nolīgumu ar ES.

Komisijas pienākums ir uzraudzīt, kā Ekvadora ievēro šos nosacījumus, un priekšlikumā paredzēts piešķirt pilnvaras pieņemt īstenošanas aktus, lai uz laiku apturētu tarifa režīmu, ja tā uzskata, ka ir pietiekami pierādījumi par šo nosacījumu neievērošanu.

Attiecīgās Eiropas Savienības un Ekvadoras aizsargpasākumu klauzulas paliek spēkā, neraugoties uz šīs regulas piemērošanu.

Referents atbalsta Komisijas priekšlikuma nolūku, proti, izvairīties no novirzes tirdzniecības plūsmās lielāku nodokļu likmju dēļ, kā arī Komisijas pieeju, kas nozīmē pašreizējā tarifu režīma pagarināšanu uz savstarpēja pamata un saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem. Tomēr tas nenozīmē, ka Ekvadora tiek aicināta pazemināt tās pašreizējos tarifus un vājināt noteiktu nozaru aizsardzības pasākumus pirms ES un Ekvadoras brīvās tirdzniecības nolīguma stāšanās spēkā. Tomēr referents vēlas kā apsvērumu un pantu grozījumus šajā ziņojuma projektā iekļaut četrus jautājumus, kas uzlabotu ierosināto regulu.

1) Šajā kontekstā ir svarīgi pieminēt, ka Ekvadoru nedrīkst atbrīvot no saistībām, kas ir paredzētas VPS regulā. Tādēļ referents ierosina ieviest atsauci uz vispārīgiem iemesliem tirdzniecības preferenču pārtraukšanai saskaņā ar vispārīgo preferenču sistēmu. Turklāt, Ekvadora nedrīkst mainīt Eiropas Savienībai paredzētos tirgus piekļuves nosacījumus.

2) Eiropas Komisijai ir jāuzrauga Ekvadoras atbilstība šiem nosacījumiem un jāziņo par to Eiropas Parlamentam, kas saskaņā ar referenta viedokli ir skaidri jānosaka regulā.

3) Referentam tomēr ir noteiktas bažas par pilnvaru deleģēšanu Eiropas Komisijai. Ņemot vērā, ka iespējamais lēmums pārtraukt pašreizējās tirdzniecības preferences Ekvadorai ietekmēs ES importētājus un investorus un radīs viņiem sekas, ja Ekvadorai tiek pārmesta šajā regulā izklāstīto nosacījumu neievērošana, abiem likumdevējiem, proti, Eiropas Parlamentam un Ministru padomei vajadzētu nodrošināt iespēju iebilst pasākumam, ar kuru ierosina atcelt tirdzniecības preferences. Tādēļ un vadoties pēc VPS regulas 15. panta, referents uzskata, ka deleģētais akts ir piemērotāks kā līdzeklis, lai pieņemtu tirdzniecības preferenču atcelšanu, un līdz ar to Eiropas Parlamentam ir iespēja paust viedokli novērtējot, vai Ekvadora ievēro šajā regulā izklāstītos nosacījumus. Tādēļ šajā sakarībā referents ierosina grozīt attiecīgos regulas projekta noteikumus.

4) Vēl viens jautājums ir saistīts ar iespēju piemērot aizsargpasākumu klauzulas. Kaut gan regula atsaucas tikai uz ES tiesībām piemērot attiecīgās aizsargpasākumus klauzulas, referents uzskata, ka tiesību aktā ir skaidri jānosaka, ka šī regula neierobežo Ekvadoras iespējas piemērot aizsargpasākumu klauzulas attiecībā uz importu no ES, jo šī valsts ir parakstījusi PTO Nolīgumu par aizsardzības pasākumiem.

Iekļaujot šos papildinājumus, referents ierosina atbalstīt Komisijas priekšlikumu un dot iespēju likumdevējiem to raiti pieņemt.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Tarifa režīms Ekvadoras izcelsmes precēm

Atsauces

COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

1.10.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

20.10.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

20.10.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

DEVE

11.11.2014

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Helmut Scholz

20.10.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Pieņemšanas datums

4.12.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

4

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Iesniegšanas datums

8.12.2014

Juridisks paziņojums