Procedura : 2014/0287(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0056/2014

Teksty złożone :

A8-0056/2014

Debaty :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0087

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 556kWORD 85k
8.12.2014
PE 541.333v02-00 A8-0056/2014

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie traktowania taryfowego towarów pochodzących z Ekwadoru

(COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Helmut Scholz

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie traktowania taryfowego towarów pochodzących z Ekwadoru

(COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0585),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0172/2014),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia ... 2014 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art.59 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0056/2014),

1.      zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.      zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2014 r. zakończono negocjacje z Ekwadorem dotyczące jego przystąpienia do umowy o handlu zawartej między UE a Kolumbią i Peru. Rząd ekwadorski podjął tę decyzję, ponieważ znalazł się pod znaczną presją, jako że konkurencyjność na rynku UE niektórych spośród głównych produktów eksportowych tego kraju znacznie spadła w porównaniu z takimi samymi produktami z Kolumbii i Peru. Ponadto w dniu 1 stycznia 2015 r. Ekwador utraci status GSP+ wskutek zmian wprowadzonych do odnośnego rozporządzenia UE. Wielostronna umowa o wolnym handlu będzie stanowiła nowe ramy prawne stosunków handlowych UE – Ekwador.

Aby uniknąć zbędnych zakłóceń handlu do dnia rozpoczęcia tymczasowego stosowania tej umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Ekwadorem, a także aby zmniejszyć obciążenia dla unijnych importerów produktów ekwadorskich, Komisja Europejska przyjęła w dniu 1 października 2014 r. wniosek, który gwarantuje, że cła stosowane w dniu parafowania protokołu przystąpienia przez Ekwador do umowy o wolnym handlu zawartej między UE a Kolumbią i Peru nie będą podnoszone, oraz że nie będą nakładane żadne nowe cła na produkty pochodzące z Ekwadoru. W tym celu w rozporządzeniu, którego dotyczy wniosek, przewidziano utrzymanie poziomu stawek celnych stosowanych wobec Ekwadoru w dniu parafowania protokołu przystąpienia. Zatem wspomniane rozporządzenie skutecznie przedłużyłoby preferencje handlowe przyznane Ekwadorowi na mocy rozporządzenia w sprawie GSP+, które w przeciwnym razie wygasłyby z dniem 1 stycznia 2015 r., ponieważ Ekwador został sklasyfikowany przez Bank Światowy jako kraj o średnio-wysokim dochodzie przez trzy kolejne lata bezpośrednio poprzedzające aktualizację wykazu krajów korzystających. Co więcej, wniosek wprowadza element wzajemności, ponieważ Ekwador byłby również zobowiązany do utrzymania obecnego poziomu ceł na przywóz z UE do daty rozpoczęcia tymczasowego stosowania umowy o wolnym handlu.

Zgodnie z zamysłem Komisji rozporządzenie będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia, w którym upłynie sześć miesięcy od wejścia w życie protokołu przystąpienia (bądź, w stosownym przypadku, od rozpoczęcia jego tymczasowego stosowania), lub do dnia 31 grudnia 2016 r., w zależności od tego, która data przypada wcześniej. Zatem proponowane rozporządzenie ma wyraźnie stanowić środek przejściowy, który przygotowuje Ekwador i UE do wejścia w życie umowy o wolnym handlu UE – Ekwador.

Jeśli chodzi o proponowaną przez Komisję datę wejścia w życie środka przejściowego, to wydaje się, że – z uwagi na późne przyjęcie wniosku przez Komisję i wymogi proceduralne zwykłej procedury ustawodawczej – nie będzie możliwe przyjęcie tego aktu przez obu współprawodawców, opublikowanie go w Dzienniku Urzędowym i jego wejście w życie przed końcem bieżącego roku. Aby zminimalizować negatywny wpływ na podmioty gospodarcze prowadzące wymianę handlową UE – Ekwador, sprawozdawca podjął się dopilnowania sprawnego przyjęcia wniosku w Parlamencie, przy czym proces ten powinien przebiegać przy pełnym poszanowaniu uprawnień, prerogatyw i trybu działania Parlamentu w ramach zwykłej procedury ustawodawczej. Sprawozdawca przedłożył zatem ambitny kalendarz procesu decyzyjnego w Parlamencie.

Okres przejściowy maksymalnie do dnia 31 grudnia 2016 r. wydaje się niezbędny, by zapewnić wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie w UE, jak również w Ekwadorze, wszystkich procedur wewnętrznych niezbędnych do rozpoczęcia stosowania protokołu przystąpienia. Dodatkowe opóźnienia mogą wystąpić w związku z niezbędnymi konsultacjami i zatwierdzeniem protokołu przystąpienia przez Kolumbię i Peru przed podjęciem przez Komisję decyzji w odniesieniu do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania oraz w sprawie zawarcia protokołu przystąpienia. Ewentualny sześciomiesięczny okres, podczas którego równocześnie będzie obowiązywało rozporządzenie i stosowany będzie protokół przystąpienia, uznawany jest za niezbędny, aby umożliwić podmiotom gospodarczym dostosowanie się do nowych procedur celnych.

Komisja proponuje, aby uzależnić przedłużenie aktualnie obowiązujących preferencji handlowych od dotrzymywania przez Ekwador pięciu warunków: (1) przestrzeganie reguł pochodzenia, (2) powstrzymanie się przez Ekwador od wprowadzania nowych ceł i nowych ograniczeń ilościowych wobec przywozu z UE, (3) utrzymanie procesu ratyfikacji i skuteczne wdrażanie przez Ekwador szeregu odnośnych konwencji dotyczących GSP+, (4) współpraca z Komisją Europejską w zakresie udostępniania informacji dotyczących przestrzegania przez Ekwador tych konwencji oraz (5) dokładanie przez Ekwador ciągłych starań w celu podpisania i ratyfikowania umowy o wolnym handlu z UE.

Komisja ma obowiązek monitorowania dotrzymywania tych warunków przez Ekwador, a wniosek przewiduje uprawnienie Komisji do przyjmowania aktów wykonawczych w celu zawieszenia tego traktowania taryfowego, jeśli stwierdzi ona, że istnieją wystarczające dowody niedotrzymywania tych warunków przez Ekwador.

Odnośne środki ochronne po stronie Unii Europejskiej i Ekwadoru nadal obowiązują, niezależnie od tego, czy rozporządzenie to będzie stosowane.

Sprawozdawca popiera cel wniosku Komisji, tj. uniknięcie odwrócenia handlu z powodu wyższych ceł, jak też podejście Komisji, tj. przedłużenie obecnie obowiązującego traktowania taryfowego na zasadzie wzajemności i pod określonymi warunkami. Nie oznacza to jednak, że Ekwador jest proszony o obniżenie obecnych ceł i środków ochrony określonych sektorów przed wejściem w życie umowy o wolnym handlu UE – Ekwador. W celu udoskonalenia rozporządzenia będącego przedmiotem wniosku sprawozdawca pragnie jednak w swoim projekcie sprawozdania odnieść się do czterech kwestii poprzez wprowadzenie poprawek do niektórych motywów i artykułów:

(1) W tym kontekście należy odnotować, że Ekwador nie powinien zostać zwolniony z obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie GSP. Sprawozdawca proponuje zatem również uwzględnienie ogólnych powodów zawieszenia preferencji handlowych na mocy ogólnego systemu preferencji taryfowych. Ponadto Ekwador powinien powstrzymywać się od zmiany warunków dostępu do rynku dla UE.

(2) Zadaniem Komisji Europejskiej jest monitorowanie dotrzymywania przez Ekwador tych warunków oraz składanie Parlamentowi sprawozdania w tej sprawie, co – zdaniem sprawozdawcy – należy wyraźnie zapisać w rozporządzeniu.

(3) Sprawozdawca ma jednak pewne obawy co do przekazania uprawnień Komisji Europejskiej. Z uwagi na znaczenie i skutki dla importerów i inwestorów unijnych ewentualnej decyzji o zawieszeniu aktualnie obowiązujących preferencji handlowych przyznanych Ekwadorowi, w przypadku gdyby oskarżono Ekwador o niedotrzymanie warunków ustanowionych w rozporządzeniu, współprawodawcy (Parlament Europejski i Rada UE) powinni mieć możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec środka wprowadzającego zawieszenie preferencji handlowych. Zatem, kierując się przepisami art. 15 rozporządzenia w sprawie GSP, sprawozdawca uważa, że właściwszym instrumentem wprowadzania zawieszenia preferencji handlowych jest akt delegowany, co umożliwi Parlamentowi Europejskiemu zabranie głosu w odniesieniu do oceny, czy Ekwador nie dotrzymuje warunków ustanowionych w rozporządzeniu. Sprawozdawca proponuje więc odpowiednią zmianę odnośnych przepisów projektu rozporządzenia.

(4) Kolejna kwestia dotyczy możliwości zastosowania środków ochronnych: choć rozporządzenie odnosi się jedynie do prawa UE do zastosowania właściwych środków ochronnych, sprawozdawca uważa, że należy wyraźnie zaznaczyć w tekście aktu, że rozporządzenie to nie ogranicza możliwości Ekwadoru, jako sygnatariusza Porozumienia w sprawie środków ochronnych WTO, w zakresie zastosowania środków ochronnych wobec przywozu z UE.

Sprawozdawca proponuje, by poprzeć wniosek Komisji, po uwzględnieniu w nim powyższych zmian, i umożliwić jego szybkie przyjęcie przez współprawodawców.


PROCEDURA

Tytuł

Traktowanie taryfowe towarów pochodzących z Ekwadoru

Odsyłacze

COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD)

Data przedstawienia w PE

1.10.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

20.10.2014

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

20.10.2014

 

 

 

Opinia niewydana

       Data wydania decyzji

DEVE

11.11.2014

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Helmut Scholz

20.10.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Data przyjęcia

4.12.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

4

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Data złożenia

8.12.2014

Informacja prawna