Procedură : 2014/0287(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0056/2014

Texte depuse :

A8-0056/2014

Dezbateri :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Voturi :

PV 17/12/2014 - 10.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0087

RAPORT     ***I
PDF 480kWORD 255k
8.12.2014
PE 541.333v02-00 A8-0056/2014

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind tratamentul tarifar al mărfurilor originare din Ecuador

(COM(2014)0585 – C8‑0172/2014 – 2014/0287(COD))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Helmut Scholz

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind tratamentul tarifar al mărfurilor originare din Ecuador

(COM(2014)0585 – C8‑0172/2014 – 2014/0287(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0585),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8‑0172/2014),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0056/2014),

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Negocierile purtate cu Ecuadorul pentru aderarea acestei țări la acordul comercial încheiat între UE și Columbia/Peru s-au finalizat la data de 17 iulie 2014. Guvernul Ecuadorului a ajuns la această decizie după ce s-a aflat sub o presiune considerabilă, dat fiind faptul că unele dintre principalele produse de export ale acestei țări au fost confruntate cu un dezavantaj considerabil în ceea ce privește competitivitatea lor pe piața UE în comparație cu produse identice care își au originea în Columbia sau Peru. În plus, Ecuadorul este sortit să-și piardă statutul SGP+ la 1 ianuarie 2015, în urma modificării regulamentului UE în domeniu. Acordul de liber schimb multilateral va furniza un nou cadru juridic pentru relațiile comerciale dintre UE și Ecuador.

Pentru a se evita perturbarea inutilă a comerțului până la aplicarea provizorie a acestui Acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Ecuador și pentru a reduce povara pentru importatorii UE de bunuri de export ecuadoriene, Comisia Europeană a adoptat la 1 octombrie 2014 o propunere care garantează că taxele vamale aplicate la data parafării Protocolului de aderare a Ecuadorului la Acordul de liber schimb încheiat între UE și Columbia/Peru nu vor fi majorate și nu vor fi aplicate noi taxe vamale produselor originare din Ecuador. În acest scop, regulamentul propus prevede menținerea nivelului taxelor care erau aplicabile Ecuadorului și aplicate de această țară la data parafării Protocolului de aderare. Astfel, legislația propusă ar prelungi în mod efectiv preferințele comerciale acordate Ecuadorului în cadrul regulamentului SGP+, care ar expira altfel la 1 ianuarie 2015, dat fiind faptul că Ecuadorul a fost clasificat trei ani consecutivi de către Banca Mondială drept țară cu venituri medii superioare, înainte de actualizarea listei cu țările beneficiare. În plus, propunerea introduce un element de reciprocitate, deoarece Ecuadorul ar fi, de asemenea, obligat să își mențină nivelul actual al taxelor pentru importurile UE până la aplicarea provizorie a Acordului de liber schimb.

Intenția Comisiei este ca regulamentul propus să se aplice începând cu 1 ianuarie 2015 și timp de șase luni după intrarea în vigoare a Protocolului de aderare (sau, dacă este cazul, după aplicarea provizorie a acestuia) sau până la 31 decembrie 2016, dacă această dată este anterioară. Prin urmare, se intenționează în mod clar ca regulamentul propus să aibă rolul unei măsuri tranzitorii, care să pregătească Ecuadorul și UE pentru intrarea în vigoare a Acordului de liber schimb UE-Ecuador.

În ceea ce privește data sugerată de Comisie pentru intrarea în vigoare a măsurii tranzitorii, nu pare fezabil ca legislația să fie adoptată de ambii colegiuitori, publicată în Jurnalul Oficial și să intre în vigoare înainte de sfârșitul acestui an, dată fiind adoptarea târzie a propunerii de către Comisie și cerințele procedurale aferente unei proceduri legislative ordinare. Pentru a reduce la minimum efectele negative asupra operatorilor economici implicați în comerțul UE-Ecuador, raportorul se angajează în vederea unei proceduri de adoptare rapide în Parlament, dar aceasta ar trebui să respecte pe deplin drepturile, prerogativele și procedurile Parlamentului în contextul procedurii legislative ordinare. Prin urmare, raportorul a propus un calendar ambițios pentru procesul decizional din cadrul Parlamentului.

Perioada tranzitorie de până la 31 decembrie 2016 cel târziu pare a fi necesară pentru a oferi suficient timp pentru efectuarea tuturor procedurilor interne necesare atât în UE, cât și în Ecuador, în vederea aplicării Protocolului de aderare. Este posibil să apară întârzieri suplimentare din cauza necesității de a consulta Columbia și Peru și de a obține aprobarea acestora cu privire la Protocolul de aderare înainte de decizia Comisiei cu privire la propunerea de decizii ale Consiliului privind semnarea și aplicarea provizorie și privind încheierea Protocolului de aderare. Suprapunerea potențială de șase luni între prezentul regulament și aplicarea Protocolului de aderare este considerată necesară pentru a permite operatorilor economici să se adapteze la noile proceduri vamale.

Comisia sugerează condiționarea prelungirii actualelor preferințe comerciale de cinci elemente care trebuie respectate de Ecuador: (1) respectarea regulilor de origine (2) abținerea de către Ecuador de la a introduce noi taxe vamale sau restricții la importurile din UE (3) menținerea ratificării și a punerii în aplicare efective a unui număr de convenții SGP+ relevante (4) cooperarea cu Comisia Europeană în ceea ce privește informațiile solicitate privind respectarea acestor convenții și, în sfârșit, dar nu în ultimul rând, (5) continuarea eforturilor depuse de Ecuador pentru semnarea și ratificarea Acordului de liber schimb cu UE.

Este obligația Comisiei să monitorizeze respectarea acestor condiții de către Ecuador, iar propunerea prevede acordarea de competențe Comisiei prin intermediul unui act de punere în aplicare în vederea suspendării acestui tratament tarifar în cazul în care constată că există suficiente dovezi care indică nerespectarea condițiilor de către Ecuador.

Măsurile de salvgardare adoptate de Uniunea Europeană și de Ecuador continuă să se aplice, indiferent de aplicarea prezentului regulament.

Raportorul sprijină scopul propunerii Comisiei, și anume acela de evitare a deturnării din cauza unui nivel al taxelor mai ridicat, precum și abordarea Comisiei, și anume o prelungire a actualului tratament tarifar pe bază de reciprocitate și în anumite condiții. Aceasta nu înseamnă, totuși, că Ecuadorului îi este solicitată reducerea actualelor tarife și a măsurilor de protejare a anumitor sectoare înainte de intrarea în vigoare a Acordului de liber schimb UE-Ecuador. Cu toate acestea, raportorul ar dori să abordeze patru aspecte în proiectul său de raport prin intermediul unor amendamente la considerente și articole, în vederea îmbunătățirii regulamentului propus:

(1) În acest context, este important de observat că Ecuadorul nu ar trebui eliberat de obligațiile asumate în cadrul regulamentului SGP. Prin urmare, raportorul sugerează introducerea, de asemenea, a unei referiri la motivele generale pentru suspendarea preferințelor comerciale în cadrul sistemului generalizat de preferințe. În plus, Ecuadorul ar trebui, de asemenea, să se abțină de la modificarea condițiilor pentru accesul pe piață pentru UE.

(2) Este sarcina Comisiei Europene să monitorizeze respectarea acestor condiții de către Ecuador și să prezinte rapoarte Parlamentului în această privință, aspect care, în opinia raportorului, trebuie stipulat clar în regulament.

(3) Cu toate acestea, raportorul are anumite îngrijorări în ceea ce privește delegarea de competențe către Comisia Europeană. Date fiind importanța și consecințele, pentru importatorii și investitorii UE, ale unei eventuale decizii privind suspendarea actualelor preferințe comerciale pentru Ecuador în cazul în care această țară este acuzată de nerespectarea condițiilor prevăzute în regulament, colegiuitorii - Parlamentul European și Consiliul de Miniștri - ar trebui să aibă posibilitatea de a formula obiecții împotriva unei măsuri care propune suspendarea preferințelor comerciale. Prin urmare, și în lumina dispozițiilor articolului 15 din regulamentul SGP, raportorul consideră că un act delegat constituie un mijloc mai adecvat pentru adoptarea unei suspendări a preferințelor comerciale și, astfel, Parlamentul European are un cuvânt de spus atunci când se evaluează dacă Ecuadorul respectă sau nu condițiile prevăzute în regulament. Raportorul propune, așadar, modificarea dispozițiilor relevante din proiectul de regulament în acest sens.

(4) Un alt aspect vizează posibilitatea de a aplica măsuri de salvgardare: în vreme ce regulamentul se referă doar la drepturile UE de a aplica măsurile de salvgardare relevante, raportorul consideră că ar trebui stipulat în mod clar în legislație că prezentul regulament nu restricționează posibilitatea ca Ecuadorul să aplice clauze de salvgardare împotriva importurilor din UE în temeiul faptului că este stat semnatar al Acordului OMC privind măsurile de salvgardare.

Cu aceste adăugiri, raportorul sugerează sprijinirea propunerii Comisiei, astfel încât să fie posibilă o adoptare rapidă a acesteia de către colegiuitori.


PROCEDURĂ

Titlu

Tratamentul tarifar al mărfurilor originare din Ecuador

Referințe

COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD)

Data prezentării la PE

1.10.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

20.10.2014

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

DEVE

20.10.2014

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

DEVE

11.11.2014

 

 

 

Raportori

Data numirii

Helmut Scholz

20.10.2014

 

 

 

Examinare în comisie

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Data adoptării

4.12.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Data depunerii

8.12.2014

Notă juridică