Postup : 2014/0287(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0056/2014

Predkladané texty :

A8-0056/2014

Rozpravy :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0087

SPRÁVA     ***I
PDF 411kWORD 82k
8.12.2014
PE 541.333v02-00 A8-0056/2014

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o colnom zaobchádzaní s tovarom s pôvodom z Ekvádoru

(COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Helmut Scholz

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o colnom zaobchádzaní s tovarom s pôvodom z Ekvádoru

(COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0585),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0172/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na záväzok zástupcu Rady vyjadrený v liste z ... 2014 schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0056/2014),

1.      prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rokovania s Ekvádorom o jeho pristúpení k obchodnej dohode uzatvorenej medzi EÚ a Kolumbiou/Peru sa skončili 17. júla 2014. Vláda Ekvádoru dospela k tomuto rozhodnutiu po tom, ako sa ocitla pod značným tlakom, pretože niektoré hlavné exportné produkty tejto krajiny sa dostali do značnej nevýhody, pokiaľ ide o ich konkurencieschopnosť na trhu EÚ v porovnaní s rovnakými produktmi s pôvodom v Kolumbii a Peru. Navyše má Ekvádor k 1. januáru 2015 stratiť postavenie VSP+ v dôsledku zmien príslušného nariadenia EÚ. Mnohostrannou dohodou o voľnom obchode sa vytvorí nový právny rámec pre obchodné vzťahy medzi EÚ a Ekvádorom.

S cieľom zabrániť zbytočnému narušeniu obchodu v období do predbežného vykonávania tejto dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Ekvádorom a s cieľom zmierniť záťaž pre dovozcov z EÚ dovážajúcich exportný tovar Ekvádoru Európska komisia prijala 1. októbra 2014 návrh, ktorým sa zabezpečí, aby sa nezvýšili colné sadzby uplatňované v deň parafovania protokolu o pristúpení Ekvádoru k Dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Kolumbiou/Peru a aby sa na výrobky s pôvodom v Ekvádore nezaviedlo žiadne nové clo. Na tento účel sa v navrhovanom nariadení stanovuje zachovanie úrovne colných sadzieb, ktoré sa uplatňovali v prípade Ekvádoru a ktoré uplatňoval Ekvádor v deň parafovania protokolu o pristúpení. Navrhovanými právnymi predpismi by sa teda skutočne predĺžili obchodné preferencie udelené Ekvádoru podľa nariadenia o VSP+, ktorých platnosť by inak skončila 1. januára 2015, keďže Svetová banka klasifikovala Ekvádor ako krajinu so nadpriemernými príjmami v troch po sebe nasledujúcich rokoch predchádzajúcich aktualizácii zoznamu zvýhodnených krajín. Okrem toho návrh zavádza prvok reciprocity, keďže Ekvádor by bol tiež povinný zachovať clá na dovoz z EÚ na súčasnej úrovni až do predbežného vykonávania dohody o voľnom obchode.

Zámerom Komisie je, aby sa navrhované nariadenie uplatňovalo od 1. januára 2015, a to do šiestich mesiacov po nadobudnutí platnosti protokolu o pristúpení (resp. po začatí jeho predbežného vykonávania) alebo do 31. decembra 2016, podľa toho, čo nastane skôr. Navrhované nariadenie má teda zjavne slúžiť ako prechodné opatrenie, prostredníctvom ktorého sa Ekvádor a EÚ pripravia na nadobudnutie platnosti dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Ekvádorom.

Čo sa týka dátumu nadobudnutia účinnosti prechodného opatrenia, ktorý navrhla Komisia, zdá sa, že nebude možné dosiahnuť, aby bol právny predpis schválený oboma zákonodarcami, uverejnený v úradnom vestníku a aby nadobudol účinnosť pred skončením tohto roka – a to vzhľadom na to, že Komisia prijala návrh neskoro, a na procedurálne požiadavky riadneho legislatívneho postupu. S cieľom minimalizovať negatívne vplyvy na hospodárske subjekty zapojené do obchodu medzi EÚ a Ekvádorom je spravodajca odhodlaný urýchliť proces prijímania v Parlamente, pričom tento proces by mal v plnej miere rešpektovať práva, výsady a postupy Parlamentu v súvislosti s riadnym legislatívnym postupom. Spravodajca preto navrhol pre rozhodovací proces v Parlamente ambiciózny časový plán.

Prechodné obdobie, ktoré skončí najneskôr 31. decembra 2016, sa javí ako potrebné, aby sa poskytol dostatočný čas na uplatnenie všetkých vnútorných postupov v EÚ, ale aj v Ekvádore, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie protokolu o pristúpení. K ďalším oneskoreniam môže dôjsť v súvislosti s tým, že je potrebné uskutočniť konzultácie s Kolumbiou a Peru, ktoré musia schváliť protokol o pristúpení ešte pred tým, ako Komisia rozhodne o návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní a predbežnom vykonávaní protokolu o pristúpení, ako aj rozhodnutia o jeho uzatvorení. Prípadné šesťmesačné prekrývanie účinnosti tohto nariadenia a platnosti protokolu o pristúpení sa považuje za nevyhnutné, aby sa hospodárskym subjektom umožnilo prispôsobiť sa novým colným postupom.

Komisia navrhuje, aby predĺženie súčasných obchodných preferencií bolo podmienené tým, že Ekvádor splní týchto päť bodov: 1) dodržiavanie pravidiel pôvodu, 2) Ekvádor sa zdrží zavedenia nových ciel alebo obmedzení na dovoz s pôvodom v EÚ, 3) pokračovanie procesu ratifikácie a účinného vykonávania viacerých príslušných dohovorov týkajúcich sa VSP+, 4) spolupráca s Európskou komisiou, čo sa týka žiadostí o informácie o dodržiavaní týchto dohovorov, a v neposlednom rade 5) nepretržité úsilie Ekvádoru o podpísanie a ratifikáciu dohody o voľnom obchode s EÚ.

Povinnosťou Komisie je monitorovať dodržiavanie týchto podmienok Ekvádorom a návrh stanovuje, že prostredníctvom vykonávacieho aktu bude Komisia splnomocnená na dočasné pozastavenie tohto colného zaobchádzania, ak zistí, že existujú dostatočné dôkazy o tom, že Ekvádor nedodržiava tieto podmienky.

Príslušné ochranné opatrenia Európskej únie a Ekvádora sa naďalej uplatňujú bez ohľadu na uplatňovanie tohto nariadenia.

Spravodajca podporuje zámer návrhu Komisie spočívajúci v zabránení obchodnej diverzii kvôli vyšším colným sadzbám, ako aj prístup Komisie, aby sa predĺžilo súčasné colné zaobchádzanie na recipročnom základe a za istých podmienok. Neznamená to však, že od Ekvádoru sa žiada, aby pred nadobudnutím platnosti dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Ekvádorom znížil svoje súčasné sadzby a obmedzil opatrenia na ochranu určitých odvetví. S cieľom zlepšiť návrh nariadenia by sa však spravodajca vo svojom návrhu správy rád vyjadril k štyrom otázkam, a to prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov k odôvodneniam a článkom:

1. V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že Ekvádor by nemal byť oslobodený od záväzkov, ktoré prijal na základe nariadenia o VSP. Spravodajca preto navrhuje, aby sa vložil odkaz aj na všeobecné dôvody pozastavenia obchodných preferencií v rámci systému všeobecných preferencií. Okrem toho by mal Ekvádor upustiť od úpravy podmienok prístupu EÚ na trh.

2. Úlohou Európskej komisie je, aby monitorovala dodržiavanie týchto podmienok Ekvádorom a podala o tom správu Parlamentu, čo podľa názoru spravodajcu treba v nariadení jasne uviesť.

3. Spravodajca má však určité pochybnosti, pokiaľ ide o delegovanie právomoci na Európsku komisiu. Vzhľadom na dôležitosť a dôsledky, ktoré by pre dovozcov a investorov z EÚ malo prípadné rozhodnutie o pozastavení súčasných obchodných preferencií pre Ekvádor v prípade, že by bol Ekvádor obvinený z neplnenia podmienok stanovených v nariadení, by spoluzákonodarcovia – Európsky parlament a Rada ministrov – mali mať možnosť namietať proti opatreniu, ktorým sa navrhne pozastavenie obchodných preferencií. Z tohto dôvodu a vychádzajúc z ustanovení článku 15 nariadenia o VSP sa spravodajca domnieva, že delegovaný akt je primeranejším nástrojom pri schvaľovaní pozastavenia obchodných preferencií, v dôsledku čoho Európsky parlament môže vyjadriť svoje stanovisko pri posudzovaní, či Ekvádor nedodržiava podmienky stanovené v nariadení. Spravodajca preto navrhuje, aby sa v tejto súvislosti zmenili príslušné ustanovenia návrhu nariadenia.

4. Ďalšia otázka sa týka možnosti uplatňovať ochranné opatrenia: Zatiaľ čo sa v nariadení iba odkazuje na práva EÚ uplatňovať príslušné ochranné opatrenia, spravodajca sa domnieva, že v právnych predpisoch by sa malo jasne stanoviť, že toto nariadenie neobmedzuje možnosť Ekvádora uplatňovať ochranné opatrenia v súvislosti s dovozom z EÚ na základe toho, že je signatárskym štátom dohody WTO o ochranných opatreniach.

S výhradou týchto doplnení spravodajca navrhuje podporiť návrh Komisie a umožniť obom spoluzákonodarcom jeho rýchle prijatie.


POSTUP

Názov

Colné zaobchádzanie s tovarom s pôvodom z Ekvádoru

Referenčné čísla

COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD)

Dátum predloženia v EP

1.10.2014

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

20.10.2014

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

20.10.2014

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

DEVE

11.11.2014

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Helmut Scholz

20.10.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Dátum prijatia

4.12.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

4

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Dátum predloženia

8.12.2014

Právne oznámenie