Förfarande : 2014/0287(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0056/2014

Ingivna texter :

A8-0056/2014

Debatter :

PV 16/12/2014 - 17
CRE 16/12/2014 - 17

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0087

BETÄNKANDE     ***I
PDF 330kWORD 242k
8.12.2014
PE 541.333v02-00 A8-0056/2014

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador

(COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Helmut Scholz

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador

(COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0585),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0172/2014),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den ... 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A8-0056/2014).

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


MOTIVERING

Den 17 juli 2014 avslutades förhandlingarna med Ecuador om landets anslutning till det handelsavtal som har ingåtts mellan EU och Colombia/Peru. Ecuadors regering fattade detta beslut till följd av allvarliga påtryckningar, eftersom vissa av landets viktigaste exportprodukter mötte allvarliga konkurrensnackdelar på EU-marknaden jämfört med samma produkter med ursprung i Colombia och Peru. Ecuador kommer dessutom att förlora sin GSP plus-status den 1 januari 2015 till följd av ändringar i den relevanta EU-förordningen. Genom det multilaterala frihandelsavtalet kommer en ny rättslig ram för handelsförbindelserna mellan EU och Ecuador att införas.

För att undvika onödiga avbrott i handeln fram till den provisoriska tillämpningen av detta frihandelsavtal mellan EU och Ecuador, och i syfte att underlätta bördan för EU-importörer av ecuadorianska exportvaror, antog kommissionen den 1 oktober 2014 ett förslag som innebär att de tullar som tillämpades på dagen för paraferingen av protokollet om Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru inte får höjas, och att nya tullar inte får införas på produkter med ursprung i Ecuador. I detta syfte föreskrivs det i förslaget till förordning att de tullsatser som var tillämpliga på Ecuador på dagen för paraferingen av anslutningsprotokollet ska bibehållas. Förslaget till rättsakt skulle därmed i praktiken förlänga de handelsförmåner som beviljats Ecuador enligt förordningen om det allmänna preferenssystemet, vilka annars skulle löpa ut den 1 januari 2015 eftersom Ecuador har klassificerats av Världsbanken som ett högre medelinkomstland under tre år i följd före uppdateringen av förteckningen över förmånsländer. Förslaget inför dessutom ett inslag av ömsesidighet, eftersom Ecuador också skulle tvingas att bibehålla sin nuvarande tullsats för varor som importeras från EU fram till frihandelsavtalet provisoriskt börjar tillämpas.

Kommissionens avsikt är att förslaget till förordning ska gälla från och med den 1 januari 2015 och under sex månader efter det att anslutningsprotokollet träder i kraft (eller i förekommande fall tillämpas provisoriskt), eller till och med den 31 december 2016, beroende på vilket som inträffar först. Förslaget till förordning är därför helt klart avsett att vara en övergångsåtgärd för att förbereda Ecuador och EU inför ikraftträdandet av frihandelsavtalet mellan EU och Ecuador.

När det gäller det datum som kommissionen föreslagit för ikraftträdandet av övergångsåtgärden, förefaller det inte möjligt att lagstiftningen skulle kunna antas av de båda medlagstiftarna, offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft före utgången av detta år – med hänsyn till kommissionens sena antagande av förslaget och de förfarandemässiga kraven för det ordinarie lagstiftningsförfarandet. För att minimera de negativa effekterna för de ekonomiska aktörer som är involverade i handeln mellan EU och Ecuador, har föredraganden lovat ett snabbt antagande i parlamentet, där parlamentets rättigheter, befogenheter och förfaranden inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet till fullo respekteras. Föredraganden har därför lagt fram en ambitiös tidsplan för beslutsfattandet i parlamentet.

Övergångsperioden fram till senast den 31 december 2016 är nödvändig för att det ska finnas tillräckligt med tid för att slutföra alla nödvändiga interna förfaranden, både i EU och i Ecuador, för tillämpningen av anslutningsprotokollet. Ytterligare förseningar kan komma att uppstå på grund av nödvändiga samråd och Colombias och Perus godkännande av anslutningsprotokollet före kommissionens beslut om förslaget till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning respektive ingående av anslutningsprotokollet. Den eventuella överlappningen på sex månader mellan den här förordningen och tillämpningen av anslutningsprotokollet anses nödvändig för att ge de ekonomiska aktörerna möjlighet att anpassa sig till de nya tullförfarandena.

Kommissionen föreslår att förlängningen av de nuvarande handelsförmånerna ska underställas följande fem villkor som ska uppfyllas av Ecuador: De ska överensstämma med ursprungsreglerna, 2) Ecuador ska avstå från att införa nya tullar och nya kvantitativa begränsningar på import med ursprung i unionen, 3) Ecuador ska fullfölja ratificeringen och en verkningsfull tillämpning av ett antal konventioner som är relevanta för det allmänna preferenssystemet, 4) Ecuador ska samarbeta med kommissionen och lämna alla uppgifter som krävs för att bedöma landets efterlevnad av kraven, och sist men inte minst 5) Ecuador ska göra kontinuerliga ansträngningar för att underteckna och ratificera protokollet om anslutning till handelsavtalet med EU.

Kommissionen är skyldig att övervaka att Ecuador uppfyller dessa villkor, och kommissionen ges genom förslaget befogenhet att genom en genomförandeakt tillfälligt upphäva tullbehandlingen om den finner att det finns tillräcklig bevisning för att Ecuador inte har uppfyllt villkoren.

EU:s och Ecuadors respektive säkerhetsåtgärder ska fortsätta att tillämpas oavsett tillämpningen av denna förordning.

Föredraganden stöder syftet med kommissionens förslag, det vill säga att undvika handelssnedvridningar på grund av högre tullavgifter liksom kommissionens strategi att införa en förlängning av den nuvarande tullbehandlingen på ömsesidiga grunder och under vissa villkor. Detta innebär dock inte att Ecuador uppmanas att sänka sina nuvarande avgifter och lätta på åtgärderna till skydd för vissa sektorer före ikraftträdandet av frihandelsavtalet mellan EU och Ecuador. Föredraganden skulle dock vilja behandla fyra aspekter i förslaget till betänkande genom ändringsförslag till skälen och artiklarna för att förbättra den föreslagna förordningen:

1. Det är i detta sammanhang viktigt att notera att Ecuador inte frias från sina skyldigheter inom ramen för förordningen om det allmänna preferenssystemet. Föredraganden föreslår därför att man även inför en hänvisning till allmänna skäl för att upphäva handelsförmånerna inom ramen för det allmänna preferenssystemet. Ecuador bör dessutom också avstå från att ändra villkoren för marknadstillträde för EU.

2. Det är kommissionens uppgift att övervaka att Ecuador uppfyller dessa villkor och att rapportera till Europaparlamentet och rådet, och detta måste enligt föredraganden tydligt anges i förordningen.

3. Föredraganden hyser dock vissa farhågor när det gäller delegeringen av befogenheter till kommissionen. Med hänsyn till betydelsen och konsekvenserna för EU:s importörer och investerare av ett eventuellt beslut att upphäva de nuvarande handelsförmånerna för Ecuador, om Ecuador anklagas för att inte uppfylla de villkor som fastställs i förordningen, bör medlagstiftarna (Europaparlamentet och rådet) ha möjlighet att invända mot ett förslag att upphäva handelsförmånerna. Föredraganden anser därför, med stöd av bestämmelserna i artikel 15 i förordningen om det allmänna preferenssystemet, att en delegerad akt är mer lämplig för antagandet av ett beslut om upphävande av handelsförmånerna, vilket därmed ger Europaparlamentet en möjlighet till medbestämmande vid bedömningen av huruvida Ecuador uppfyller de villkor som fastställs i förordningen. Föredraganden föreslår därför att man ändrar de relevanta bestämmelserna i förslaget till förordning i detta avseende.

4. En annan fråga gäller möjligheten att tillämpa skyddsåtgärder. I förordningen hänvisas det enbart till EU-rättigheterna att tillämpa relevanta skyddsåtgärder, men föredraganden anser att det klart och tydligt bör anges i lagstiftningen att denna förordning inte begränsar Ecuadors möjlighet att tillämpa skyddsåtgärder mot import från EU med motiveringen att landet är signatärstat till WTO:s avtal om skyddsåtgärder.

Med dessa tillägg föreslår föredraganden att man stöder kommissionens förslag och möjliggör ett snabbt antagande av förslaget av de båda medlagstiftarna.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Tullbehandling för varor med ursprung i Ecuador

Referensnummer

COM(2014)0585 – C8-0172/2014 – 2014/0287(COD)

Framläggande för parlamentet

1.10.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

20.10.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

20.10.2014

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

11.11.2014

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Helmut Scholz

20.10.2014

 

 

 

Behandling i utskott

5.11.2014

3.12.2014

 

 

Antagande

4.12.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

4

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Alexander Graf Lambsdorff, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Marine Le Pen, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, József Szájer, Ramon Tremosa i Balcells, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Tunne Kelam, Judith Sargentini

Ingivande

8.12.2014

Rättsligt meddelande