Procedura : 2014/0132(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0059/2014

Teksty złożone :

A8-0059/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2014 - 5.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0074

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 626kWORD 75k
9.12.2014
PE 537.377v01-00 A8-0059/2014

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę Rady 93/5/EWG z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie pomocy Komisji i współpracy państw członkowskich w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności

(COM(2014)0246 – C8‑0005/2014 – 2014/0132(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Giovanni La Via

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywę Rady 93/5/EWG z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie pomocy Komisji i współpracy państw członkowskich w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności

(COM(2014)0246 – C8‑0005/2014 – 2014/0132(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0246),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8‑0005/2014),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 9 lipca 2014 r.(1),

–       uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 26 listopada 2014 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 59 oraz art. 50 ust. 1 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8‑0059/2014),

1.      zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.      zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1)

             Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2015/…/UE

z dnia

uchylająca dyrektywę Rady 93/5/EWGw sprawie pomocy Komisji i współpracy państw członkowskich

w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      W ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) Komisja w sposób zobowiązujący opowiedziała się za prostymi, jasnymi, stabilnymi i przewidywalnymi ramami regulacyjnymi dla przedsiębiorstw, pracowników i obywateli.

(2)      Dyrektywa Rady 93/5/EWG(3) ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania Komitetu Naukowego ds. Żywności poprzez promowanie wsparcia naukowego dla tego komitetu ze strony państw członkowskich oraz poprzez organizację współpracy z odpowiednimi organami krajowymi w zakresie kwestii naukowych dotyczących bezpieczeństwa żywności.

(3)      Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady(4) zadania Komitetu Naukowego ds. Żywności, o których mowa w dyrektywie 93/5/EWG, zostały przekazane Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i są one obecnie przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002.

(4)      Decyzja Komisji 97/579/WE(5), która ustanawia Komitet Naukowy ds. Żywności, została uchylona decyzją Komisji 2004/210/WE(6).

(5)      Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 EFSA stała się ponadto właściwym organem w zakresie promowania współpracy naukowej z państwami członkowskimi oraz odpowiednimi organami krajowymi działającymi w dziedzinach objętych zakresem misji EFSA. W szczególności w art. 22 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewidziano, że EFSA ma ściśle współpracować z właściwymi organami w państwach członkowskich i że państwa członkowskie mają współpracować z EFSA, aby zapewnić wykonanie powierzonej jej misji.

(6)      Dyrektywa 93/5/EWG stała się zatem nieaktualna i powinna zostać uchylona,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dyrektywa 93/5/EWG traci moc.

Artykuł 2

1.        Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie do dnia …(7)*. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.        Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

(1)

              Opinia z dnia 9 lipca 2014 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)

              Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia … [(Dz.U.)] [(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym)] oraz decyzja Rady z dnia… .

(3)

              Dyrektywa Rady 93/5/EWG z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie pomocy Komisji i współpracy państw członkowskich w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności (Dz.U. L 52 z 4.3.1993, s. 18).

(4)

              Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31, z 1.2.2002, s. 1)

(5)

              Decyzja Komisji 97/579/WE z dnia 23 lipca 1997 r. ustanawiająca komitety naukowe w dziedzinie zdrowia konsumentów i bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 237 z 28.8.1997, s. 18).

(6)

              Decyzja Komisji 2004/210/WE z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie utworzenia komitetów naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska (Dz.U. L 66 z 4.3.2004, s. 45).

(7)

*              Dz.U.: proszę wstawić datę: ostatni dzień dwunastego miesiąca po opublikowaniu niniejszej dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


PROCEDURA

Tytuł

Naukowe badanie zagadnień dotyczących żywności

Odsyłacze

COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD)

Data przedstawienia w PE

5.5.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

3.7.2014

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

22.7.2014

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Giovanni La Via

17.7.2014

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

24.7.2014

Data przyjęcia

3.12.2014

 

 

 

Data złożenia

9.12.2014

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności