Förfarande : 2014/0132(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0059/2014

Ingivna texter :

A8-0059/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2014 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0074

BETÄNKANDE     ***I
PDF 328kWORD 69k
9.12.2014
PE 537.377v01-00 A8-0059/2014

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 93/5/EEG av den 25 februari 1993 om hjälp till kommissionen och samarbete från medlemsstaternas sida vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor

(COM(2014)0246 – C8‑0005/2014 – 2014/0132(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Giovanni La Via

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 93/5/EEG av den 25 februari 1993 om hjälp till kommissionen och samarbete från medlemsstaternas sida vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor

(COM(2014)0246 – C8‑0005/2014 – 2014/0132(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0246),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0005/2014),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 9 juli 2014 (1),

–       med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 26 november 2014, att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artiklarna 59 och 50.1 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8‑0059/2014).

1.      Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/…

av den

om upphävande av rådets direktiv 93/5/EEG om hjälp till kommissionen och samarbete från medlemsstaternas sida vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)      Kommissionen har inom ramen för programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet) åtagit sig att verka för att skapa enkla, tydliga, stabila och förutsägbara regler för näringsliv, arbetstagare och medborgare.

(2)      Syftet med rådets direktiv 93/5/EEG(3) är att säkerställa att vetenskapliga kommittén för livsmedel fungerar väl, genom att främja vetenskapligt stöd från medlemsstaterna till kommittén och genom att organisera samarbetet med de berörda nationella organen i vetenskapliga frågor om livsmedelssäkerhet.

(3)      Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002(4) har de uppgifter för vetenskapliga kommittén för livsmedel som avses i direktiv 93/5/EEG överförts till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad Efsa),och dessa uppgifter fastställs för närvarande i förordning (EG) nr 178/2002.

(4)      Kommissionens beslut 97/579/EG(5) genom vilket vetenskapliga kommittén för livsmedel inrättades har upphävts genom kommissionens beslut 2004/210/EG(6).

(5)      Enligt förordning (EG) nr 178/2002 har Efsa också blivit det behöriga organet för att främja vetenskapligt samarbete med medlemsstaterna och relevanta nationella organ som är verksamma på de områden som omfattas av Efsas uppdrag. I artikel 22 i förordning (EG) nr 178/2002 föreskrivs särskilt att Efsa ska verka i nära samarbete med de behöriga organen i medlemsstaterna och att medlemsstaterna ska samarbeta med Efsa för att säkerställa att dess uppdrag kan fullgöras.

(6)      Direktiv 93/5/EEG har därför blivit föråldrat och bör upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 93/5/EEG ska upphöra att gälla.

Artikel 2

1.        Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den …(7)*. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.        Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

(1)

          Yttrande av den 9 juli 2014 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)

          Europaparlamentets ståndpunkt av den … [(EUT L)] [(ännu ej offentliggjord i EUT)] och rådets beslut av den …

(3)

          Rådets direktiv 93/5/EEG av den 25 februari 1993 om hjälp till kommissionen och samarbete från medlemsstaternas sida vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor (EGT L 52, 4.3.1993, s. 18).

(4)

          Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

(5)

          Kommissionens beslut 97/579/EG av den 23 juli 1997 om inrättande av vetenskapliga kommittéer för konsumenters hälsa och livsmedelssäkerhet (EGT L 237, 28.8.1997, s. 18).

(6)

          Kommissionens beslut 2004/210/EG av den 3 mars 2004 om inrättande av vetenskapliga kommittéer på området för konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö (EUT L 66, 4.3.2004, s. 45).

(7)

*          EUT: Vänligen inför datum: sista dagen i den tolfte månaden efter detta direktivs offentliggörande i EUT.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor

Referensnummer

COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD)

Framläggande för parlamentet

5.5.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

3.7.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

3.7.2014

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

22.7.2014

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Giovanni La Via

17.7.2014

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

24.7.2014

Antagande

3.12.2014

 

 

 

Ingivande

9.12.2014

Rättsligt meddelande