Procedure : 2013/0436(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0060/2014

Indgivne tekster :

A8-0060/2014

Forhandlinger :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Afstemninger :

PV 28/04/2015 - 7.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0105

BETÆNKNING     ***I
PDF 612kWORD 419k
11.12.2014
PE 537.183v01-00 A8-0060/2014

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 1224/2009 for så vidt angår landingsforpligtelsen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1434/98

(COM(2013)0889 – C7‑0465/2013 – 2013/0436(COD))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Alain Cadec

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 1224/2009 for så vidt angår landingsforpligtelsen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1434/98

(COM(2013)0889 – C7‑0465/2013 – 2013/0436(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0889),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0465/2013),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 29. april 2014(1),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A8-0060/2014),

1.      vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 1224/2009 for så vidt angår landingsforpligtelsen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1434/98

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 2347/2002, (EF) nr. 1224/2009 og (EU) nr. 1380/2013 for så vidt angår landingsforpligtelsen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1434/98

Begrundelse

Ifølge Kommissionen er det ikke juridisk muligt at medtage tekniske foranstaltninger af nogen art i regionale planer vedrørende udsmid. Den manglende mulighed for at medtage foranstaltninger, såsom ændringer i maskestørrelse eller midlertidige områdelukninger for at beskytte ungfisk, vil bringe den faktiske gennemførelse af landingsforpligtelsen i fare. Ændringsforslaget har til formål at rette op på denne situation ved at medtage ændringsforslag til Rådets forordning (EF) nr. 1380/2013.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Det centrale formål med forordning (EU) nr. [xxxx] er gradvis at bringe udsmid til ophør i alle EU-fiskerier ved at indføre en forpligtelse til at lande fangster af arter, der er omfattet af fangstbegrænsninger, og arter, som der er fastsat mindstemål for i Middelhavet. For at denne landingsforpligtelse kan gennemføres i praksis er det nødvendigt at ophæve eller ændre visse bestemmelser i de gældende forordninger med tekniske foranstaltninger og forvaltnings- og kontrolforanstaltninger, der forpligter fiskerne til at smide fisk ud, og som derfor er i modstrid med landingsforpligtelsen.

(1) Det centrale formål med forordning (EU) nr. [xxxx] er gradvis at bringe udsmid til ophør i alle EU-fiskerier ved at indføre en forpligtelse til at lande fangster af arter, der er omfattet af fangstbegrænsninger, og arter, som der er fastsat mindstemål for i Middelhavet. For at denne landingsforpligtelse kan gennemføres i praksis for det berørte fiskeri fra den 1. januar 2015, er det nødvendigt at ophæve eller ændre visse bestemmelser i de gældende forordninger med tekniske foranstaltninger og forvaltnings- og kontrolforanstaltninger, der forpligter fiskerne til at smide fisk ud, og som derfor er i modstrid med landingsforpligtelsen.

Begrundelse

I anvendelse af artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 gælder landingsforpligtelsen først fra den 1. januar 2015 og kun for visse arter.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Den kendsgerning, at der gradvist gennemføres en proces med henblik på at bringe udsmid til ophør, betyder, at den nødvendige ændring af visse bestemmelser inden for de nuværende tekniske foranstaltninger og kontrolforanstaltningerne ligeledes kan indføres gradvist, og faktisk påpeges det i de generelle principper for bedre lovgivning, at der er større sandsynlighed for at opnå en hensigtsmæssigt udformet lovgivning, hvis der anvendes en gradvis fremgangsmåde.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b) Med henblik på at give mulighed for at medtage tekniske bevarelsesforanstaltninger i gennemførelsen af regionale planer vedrørende udsmid, bør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF ændres.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Det forventes, at der med reformen af den fælles fiskeripolitik indføres nye tekniske rammebestemmelser. Da det ikke er sandsynligt, at disse nye rammebestemmelser vil være på plads allerede i begyndelsen af 2015, når landingsforpligtelsen træder i kraft, er det berettiget at ændre eller ophæve visse bestemmelser i de gældende forordninger med tekniske foranstaltninger, således at de ikke er i modstrid med landingsforpligtelsen.

(2) Visse bestemmelser i de gældende forordninger med tekniske foranstaltninger bør ændres eller ophæves, således at de ikke er i modstrid med landingsforpligtelsen.

Begrundelse

Der er tale om en ajourføring, som understreger, at reformen af den fælles fiskeripolitik allerede er vedtaget.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Landingsforpligtelsen udgør en grundlæggende ændring for fiskeriet, og 2015 bliver i denne forbindelse et forsøgsår for så vidt angår gennemførelsen. Erfaringerne herfra bør udnyttes med henblik på gennemførelse af forpligtelsen for fiskeri, der berøres efter 2015.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b) Det er nødvendigt at præcisere den nuværende ordlyd af artikel 15, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1380/2013 angående muligheden for at medtage tekniske foranstaltninger, der er nøje forbundet med landingsforpligtelsen, i planerne for udsmid, for at muliggøre større selektivitet og den størst mulige nedbringelse af utilsigtede fangster af marine organismer.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2c) En mulig uønsket virkning af landingsforpligtelsen kunne være udvikling af aktiviteter, der specifikt vedrører fangst af marine organismer, som ikke opfylder mindstemålene, til andre formål end direkte konsum. Det bør forhindres, at disse parallelle aktiviteter udvikles.

Begrundelse

Kommissionsforslaget gør det ikke muligt at undgå visse uønskede virkninger af landingsforpligtelsen. Muligheden for, at der opstår et parallelt marked for ungfisk, som ikke kan kontrolleres, giver i høj grad anledning til bekymring.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) For at sikre gennemførelsen af landingsforpligtelsen bør navnlig Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer ændres ved at fastsætte krav om, at alle utilsigtede fangster af marine organismer, der er omfattet af landingsforpligtelsen, og som overskrider grænserne i reglerne om fangstsammensætning, skal landes og trækkes fra kvoterne; ved at erstatte bestemmelserne om mindstemål for landede marine organismer, der er omfattet af landingsforpligtelsen, med bestemmelser om bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser og ved at fastsætte krav om, at alle utilsigtede fangster af marine organismer, som overskrider procentsatserne for bifangster i bestemte områder, på bestemte tidspunkter og for bestemte redskabstyper, skal landes og trækkes fra kvoterne.

(3) For at sikre gennemførelsen af landingsforpligtelsen for arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen fra den 1. januar 2015, bør navnlig Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer ændres ved at fastsætte krav om, at alle utilsigtede fangster af marine organismer, der er omfattet af landingsforpligtelsen, og som overskrider grænserne i reglerne om fangstsammensætning, skal landes og trækkes fra kvoterne; ved at erstatte bestemmelserne om mindstemål for landede marine organismer, der er omfattet af landingsforpligtelsen, med bestemmelser om bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser og ved at fastsætte krav om, at alle utilsigtede fangster af marine organismer, som overskrider procentsatserne for bifangster i bestemte områder, på bestemte tidspunkter og for bestemte redskabstyper, skal landes og trækkes fra kvoterne.

Begrundelse

I anvendelse af artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 gælder landingsforpligtelsen først fra den 1. januar 2015 og kun for visse arter.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Af hensyn til retssikkerheden bør bestemmelserne om områdelukninger i ICES-afsnit VIb med henblik på beskyttelsen af ungkuller desuden ændres.

udgår

Begrundelse

Der er tale om en teknisk foranstaltning, der er tilføjet af Kommissionen uden direkte tilknytning til gennemførelsen af landingsforpligtelsen. For så vidt som formålet med denne forordning er en nøje gennemførelse af landingsforpligtelsen, er der ikke behov for denne tekniske foranstaltning, som vil være på sin plads i forbindelse med den revision af de tekniske foranstaltninger, som Kommissionen er i færd med at forberede.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) For at sikre gennemførelsen af landingsforpligtelsen bør Rådets forordning (EF) nr. 254/2002 om foranstaltninger for 2002 til genopbygning af torskebestanden i Det Irske Hav (ICES-afsnit VIIa) ændres ved at fastsætte krav om, at alle utilsigtede fangster af marine organismer, der er omfattet af landingsforpligtelsen, og som er taget i fiskeri med trawl efter kammuslinger, og som overskrider de tilladte bifangstprocenter, skal landes og trækkes fra kvoterne.

udgår

Begrundelse

Denne artikel udgår for at overholde tidsplanen for gradvis indførelse af landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Landingsforpligtelsen vil således først finde anvendelse på torsk fra Det Irske Hav mellem 2016 og 2019.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) For at sikre gennemførelsen af landingsforpligtelsen bør Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 om særlige adgangskrav og dertil knyttede betingelser for fiskeri efter dybhavsbestande ændres ved at fastsætte krav om, at alle fangster af dybhavsbestande skal landes og trækkes fra kvoterne.

udgår

Begrundelse

Denne artikel udgår for at overholde tidsplanen for gradvis indførelse af landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Landingsforpligtelsen vil således først finde anvendelse på dybhavsbestande fra 2016.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For at sikre gennemførelsen af landingsforpligtelsen bør Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 også ændres med henblik på at sikre, at landingsforpligtelsen overvåges. Med henblik herpå bør der fastsættes krav om, at der skal anvendes fiskeritilladelser i fiskerier, der er omfattet af en landingsforpligtelse; der bør uanset en eventuel vægttærskel registreres oplysninger om fangster af alle arter; oplysningerne om fangster af fisk, der ikke opfylder kravet om bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse, bør registreres separat; der bør anvendes en højere tolerancemargen for de skøn over fangster, der registreres i logbøger og omladningserklæringer i lyset af, hvor vanskeligt det er at fastlægge den nøjagtige mængde af små fangster om bord på et fiskerfartøj; der bør fastsættes regler for elektronisk fjernovervågning med henblik på registrering af oplysninger til kontrol af, at landingsforpligtelsen overholdes på havet; der bør fastsættes regler om separat stuvning af fangster og kontrol af afsætningen af fangster, der ikke opfylder kravet om bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse, og der bør fastsættes betingelser for anvendelsen af kontrolobservatører i overvågningsøjemed.

(10) For at sikre gennemførelsen af landingsforpligtelsen bør Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 også ændres med henblik på at sikre, at landingsforpligtelsen overvåges. Fangster af alle arter bør registreres fra en tærskel på 50 kg levende vægt; oplysningerne om fangster af fisk, der ikke opfylder kravet om bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse, bør registreres separat; der bør anvendes en højere tolerancemargen for de skøn over fangster, der registreres i logbøger og omladningserklæringer i lyset af, hvor vanskeligt det er at fastlægge den nøjagtige mængde af små fangster om bord på et fiskerfartøj; medlemsstaternes beføjelser med hensyn til overvågning og kontrol af, at landingsforpligtelsen overholdes på havet, bør respekteres; der bør fastsættes regler om separat stuvning af fangster og kontrol af afsætningen af fangster, der ikke opfylder kravet om bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse, og der bør fastsættes betingelser for anvendelsen af kontrolobservatører i overvågningsøjemed.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Det er nødvendigt, at de tekniske og menneskelige kontrolmidler er forenelige med fiskernes rettigheder i henhold til arbejdsretten og for så vidt angår brugen af billeder af dem og beskyttelsen af deres privatliv.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Eftersom udsmid udgør et omfattende spild af ressourcer, som gør det vanskeligt at udnytte havets biologiske ressourcer og det marine økosystem bæredygtigt, og en generel overholdelse af landingsforpligtelsen er en forudsætning for, at den lykkes, bør manglende opfyldelse defineres som en alvorlig overtrædelse. Indførelsen af landingsforpligtelsen sammen med visse nye bestemmelser om kvotefleksibilitet fra år til år gør det nødvendigt at tilpasse de gældende regler om nedsættelse af kvoter og indsats.

(11) Eftersom udsmid udgør et omfattende spild af ressourcer, som gør det vanskeligt at udnytte havets biologiske ressourcer og det marine økosystem bæredygtigt, og en generel overholdelse af landingsforpligtelsen er en forudsætning for, at den lykkes, bør manglende opfyldelse defineres som en alvorlig overtrædelse. Ikke desto mindre bør der i betragtning af den grundlæggende ændring, som dette indebærer for fiskeriet, bevilges en tilpasningsfrist på to år, før overtrædelserne af landingsforpligtelsen betragtes som alvorlige overtrædelser. Indførelsen af landingsforpligtelsen sammen med visse nye bestemmelser om kvotefleksibilitet fra år til år gør det nødvendigt at tilpasse de gældende regler om nedsættelse af kvoter og indsats.

Begrundelse

En gradvis gennemførelse indtil 2019 kan gøre det muligt for fiskerne at tilpasse sig.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 2347/2002 og (EF) nr. 1224/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12) Forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2187/2005, (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007 og (EF) nr. 1224/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

Begrundelse

Ordføreren foreslår at lade ændringerne af de pågældende to forordninger udgå, da de berørte arter ikke er knyttet til landingsforpligtelsen fra 2015, men først senere.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning

Kapitel -1 – artikel -1 (ny)

Forordning (EF) nr. 1380/2013

Artikel 15 – stk. 5 – litra a

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

Kapitel -1

 

Grundforordning

 

Artikel -1

 

Ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013

 

I forordning (EU) nr. 1380/2013 foretages følgende ændringer:

 

Artikel 15 stk. 5, litra a), affattes således:

a) specifikke bestemmelser for fiskeri eller arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen, jf. stk. 1

"a) specifikke bestemmelser for fiskeri eller arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen, jf. stk. 1, som f.eks. de tekniske foranstaltninger som omhandlet i litra a)-e) i artikel 7, stk. 2, der sigter på at forbedre redskabsselektiviteten eller mindske og så vidt muligt undgå uønskede fangster"

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 3 – litra i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"i) "utilsigtede fangster": utilsigtede fangster af marine organismer, som det er forbudt at fiske efter under de givne forhold."

"i) "utilsigtede fangster ": utilsigtede fangster af marine organismer, som i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013* skal landes og trækkes fra kvoterne, enten fordi de er under bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse, eller fordi de overskrider grænserne i de gældende fangstsammensætningsregler."

 

 

___________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 4 – stk. 4 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Uanset bestemmelserne i første afsnit er det tilladt at lande fangster, hvis de betingelser, der er fastsat i bilag X, ikke kan opfyldes på grund af utilsigtede fangster af marine organismer, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne utilsigtede fangster landes og trækkes fra kvoterne."

"Uanset bestemmelserne i første afsnit finder fangstsammensætningsreglerne i bilag X til nærværende forordning ikke anvendelse på fiskeri, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 fra den 1. januar 2015. Utilsigtede fangster i det pågældende fiskeri landes og trækkes fra kvoterne."

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 4 – stk. 4 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Uanset bestemmelserne i første afsnit er det tilladt at lande fangster, hvis de betingelser, der er fastsat i bilag I-V, ikke kan opfyldes på grund af utilsigtede fangster af marine organismer, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne utilsigtede fangster landes og trækkes fra kvoterne."

"Uanset bestemmelserne i første afsnit finder fangstsammensætningsreglerne i bilag I-V til nærværende forordning ikke anvendelse på fiskeri, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 fra den 1. januar 2015. Utilsigtede fangster i det pågældende fiskeri landes og trækkes fra kvoterne."

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 7 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4) I artikel 7, stk. 5, tilføjes følgende afsnit:

udgår

"Første afsnit anvendes ikke i de tilfælde, hvor krebsdyr af arten Pandalus er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. Det er imidlertid forbudt at fiske efter disse krebsdyr med de redskaber, der er omhandlet i første afsnit, medmindre de er udstyret som fastsat i nævnte afsnit. Utilsigtede fangster taget med sådanne redskaber landes og trækkes fra kvoterne."

 

Begrundelse

Dette afsnit vedrører Pandalus, en art, der først vil være omfattet af landingsforpligtelsen efter 2016.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5) I artikel 10 tilføjes følgende afsnit:

udgår

"Uanset bestemmelserne i første afsnit, litra b), er det tilladt at beholde om bord eller lande marine organismer, hvis det ikke er muligt at overholde procentsatsen for toskallede bløddyr på grund af utilsigtede fangster af marine organismer, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne utilsigtede fangster landes og trækkes fra kvoterne."

 

Begrundelse

Dette afsnit vedrører bundfiskeri, der først vil være omfattet af landingsforpligtelsen efter 2016.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 11 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Uanset bestemmelserne i første afsnit, er det tilladt at anvende eller medføre bundsatte hildingsgarn, indfiltringsnet eller toggergarn, hvis de betingelser, der er fastsat i nævnte afsnit ikke kan overholdes på grund af utilsigtede fangster af marine organismer, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne utilsigtede fangster landes og trækkes fra kvoterne."

"Uanset bestemmelserne i litra a) i første afsnit finder fangstsammensætningsreglerne i bilag VI-VII til nærværende forordning ikke anvendelse på fiskeri, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 fra den 1. januar 2015. Utilsigtede fangster i det pågældende fiskeri landes og trækkes fra kvoterne."

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 15 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Før fiskeriet på en bestemt fangstrejse i et hvilket som helst forvaltningsområde påbegyndes, sikrer fartøjsføreren sig, at han for den pågældende fangstrejse og for de bestande, der er omfattet af fangstbegrænsninger, råder over tilstrækkelige kvoter til at dække den sandsynlige fangstsammensætning og overholde de tilladte procentsatser."

udgår

Begrundelse

Fartøjsførerne kan ikke sikre sig, at de råder over tilstrækkelige kvoter til at dække den sandsynlige fangstsammensætning under en fangstrejse. Selve fiskeriets natur gør det umuligt at forudse fangstmængden under en fangstrejse.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 19 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Undermålere af marine organismer tilhørende en art, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx], beholdes om bord, landes og trækkes fra kvoterne. De må ikke sælges, frembydes eller udbydes til salg til konsum."

2. Undermålere af marine organismer tilhørende en art, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx], beholdes om bord, landes og trækkes fra kvoterne. De må ikke sælges, frembydes eller udbydes til salg til konsum."

 

Efter landingen af de pågældende fangster har medlemsstaterne ansvaret for deres oplagring eller afsætning."

Begrundelse

Da der hersker stor usikkerhed med hensyn til, hvilken form for afsætning der vil blive landede marine undermålsorganismer til del, og fartøjsførerne ikke vil have nogen fordel af disse landinger, bør der på forhånd tages højde for problemet med oplagring af disse organismer på kajerne, og det bør præciseres, at dette under ingen omstændigheder er fiskernes ansvar.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Uanset stk. 2 må sardin, ansjos, hestemakrel og makrel, der ikke opfylder mindstemålene, men som er fanget til brug som levende agn, beholdes om bord, hvis de opbevares levende.

Ændringsforslag   27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 19 – stk. 2 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på sardin, ansjos, sild, makrel og hestemakrel inden for en grænse på 10 % i levende vægt af de samlede fangster, der beholdes om bord af hver af disse arter.

 

Den procentvise andel af undermålere af sardin, ansjos, sild, hestemakrel og makrel beregnes som levende vægt af alle marine organismer om bord efter sortering eller ved landing.

 

Den procentvise andel kan beregnes på grundlag af en eller flere repræsentative prøver. Grænsen på 10 % må ikke overskrides i forbindelse med omladning, landing, transport, oplagring, frembydelse eller udbydelse til salg.

Ændringsforslag   28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 19 – stk. 2 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c. I forbindelse med forfølgelsen af målet i artikel 7, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013* sikrer producentorganisationerne i de produktions- og afsætningsplaner, som de forelægger i henhold til artikel 28 i forordning (EU) nr. 1379/2013, at landing af de i stk. 2 omhandlede undermålere af marine organismer ikke fører til udvikling af aktiviteter, der specifikt vedrører fangst af sådanne marine organismer, jf. artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 28 i forordning (EU) nr. 1379/2013.

 

I forbindelse med de i artikel 28, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1379/2013 omhandlede kontroller sørger medlemsstaterne for, at producentorganisationerne opfylder forpligtelsen i første afsnit.

 

To år efter denne forordnings ikrafttræden offentliggør Kommissionen en undersøgelse af brugen af og diverse afsætningsmuligheder for undermålere af marine organismer.

 

________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 1).

Ændringsforslag   29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 29c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Artikel 29c affattes således:

udgår

"Artikel 29c

 

Rockall-kullerkassen i ICES-underområde VI

 

1. Alt fiskeri, bortset fra langlinefiskeri, er forbudt inden for de områder, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende koordinater målt efter WGS84-systemet:

 

– 57o00' N, 15o00' V

 

– 57o00' N, 14o00' V

 

– 56o30' N, 14o00' V

 

– 56o30' N, 15o00' V

 

– 56o30' N, 15o00' V

 

– 57o00' N, 15o00' V.».

 

Begrundelse

Der er tale om en teknisk foranstaltning, der er tilføjet af Kommissionen uden direkte tilknytning til gennemførelsen af landingsforpligtelsen. For så vidt som formålet med denne forordning er en nøje gennemførelse af landingsforpligtelsen, har denne tekniske foranstaltning ikke sin plads her. Den vil være på sin plads i forbindelse med den revision af de tekniske foranstaltninger, som Kommissionen er i færd med at forberede.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – litra a

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 29d – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"I de tilfælde, hvor de fisk eller skaldyr, der er omhandlet i første afsnit, litra b), er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx], erstattes forbuddet i litra b) med et forbud mod at fiske efter sådanne fisk eller skaldyr. Utilsigtede fangster af sådanne fisk eller skaldyr landes og trækkes fra kvoterne."

"Utilsigtede fangster af marine organismer tilhørende en art, der fra den 1. januar 2015 er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, landes og trækkes fra kvoterne. Målrettet fiskeri efter arter, der ikke er nævnt under litra b), er imidlertid forbudt."

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 – litra b

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 29d – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"I de tilfælde, hvor de fisk, der er omhandlet i første afsnit, litra b), er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx], erstattes forbuddet i litra b) med et forbud mod at fiske efter sådanne fisk. Utilsigtede fangster af sådanne fisk landes og trækkes fra kvoterne."

"Utilsigtede fangster af marine organismer tilhørende en art, der fra den 1. januar 2015 er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr.1380/2013, landes og trækkes fra kvoterne. Målrettet fiskeri efter arter, der ikke er nævnt under litra b), er imidlertid forbudt."

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 29e – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"I de tilfælde, hvor de fisk, der er omhandlet i første afsnit, litra b), er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx], erstattes forbuddet i litra b) med et forbud mod at fiske efter sådanne fisk. Utilsigtede fangster af sådanne fisk landes og trækkes fra kvoterne."

"Utilsigtede fangster af marine organismer tilhørende en art, der er omfattet af landingsforpligtelsen fra den 1. januar 2015 i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, landes og trækkes fra kvoterne. Målrettet fiskeri efter arter, der ikke er der ikke er nævnt under litra b), er imidlertid forbudt."

Begrundelse

Da lovgiver har ønsket en gradvis gennemførelse af landingsforpligtelsen, bør tidsplanen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 overholdes, og kun de arter, der er berørt fra 2015, bør nævnes. Den foreslåede ændring indvirker ikke på bestemmelserne til begrænsning af fiskeriet efter torsk i ICES-underområde VII.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21

Forordning (EF) nr. 850/98

Artikel 29f – stk. 1 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) I artikel 29f indsættes følgende som stk. 1a:

udgår

I de tilfælde, hvor byrkelange er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx], anvendes forbuddet mod at beholde byrkelange om bord som fastsat i stk. 1 ikke. Dog er det forbudt at fiske efter denne art i den periode og i de områder, der er omhandlet i nævnte stykke. Utilsigtede fangster af byrkelange landes og trækkes fra kvoterne."

 

Begrundelse

Da lovgiver har ønsket en gradvis gennemførelse af landingsforpligtelsen, bør tidsplanen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 overholdes. Byrkelange er først omfattet af landingsforpligtelsen efter 2015.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 2187/2005

Artikel 2 – litra p

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"p) "utilsigtede fangster": utilsigtede fangster af marine organismer, som det er forbudt at fiske efter under de givne forhold."

"p) "utilsigtede fangster ": utilsigtede fangster af marine organismer, som i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013* skal landes og trækkes fra kvoterne, enten fordi de er under bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse, eller fordi de overskrider grænserne i de gældende fangstsammensætningsregler."

 

___________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 2187/2005

Artikel 12 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Før fiskeriet på en bestemt fangstrejse i et hvilket som helst forvaltningsområde påbegyndes, sikrer fartøjsføreren sig, at han for de bestande, der er omfattet af fangstbegrænsninger, råder over tilstrækkelige kvoter til at dække den sandsynlige fangstsammensætning og overholde de procenter, der er fastsat i bilag II og III.

udgår

Begrundelse

Fartøjsførerne kan ikke sikre sig, at de råder over tilstrækkelige kvoter til at dække den sandsynlige fangstsammensætning under en fangstrejse. Selve fiskeriets natur gør det umuligt at forudse fangstmængden under en fangstrejse.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 – litra b

Forordning (EF) nr. 2187/2005

Artikel 15 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Undermålere af marine organismer tilhørende en art, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx], beholdes om bord, landes og trækkes fra kvoterne. De må ikke sælges, frembydes eller udbydes til salg til konsum."

3. Hvad angår undermålere af marine organismer tilhørende en art, der er omfattet af landingsforpligtelsen, finder artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 anvendelse. Efter landingen af de pågældende fangster har medlemsstaterne ansvaret for deres oplagring eller afsætning. Artikel 2, stk. 2, litra h), i forordning (EF) nr. 1069/2009 og de tilsvarende gennemførelsesbestemmelser i forordning (EF) nr. 142/2011 finder ikke anvendelse."

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1967/2006

Artikel 2 – nr. 18 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"18) "utilsigtede fangster": utilsigtede fangster af marine organismer, som det er forbudt at fiske efter under de givne forhold."

"18) "utilsigtede fangster ": utilsigtede fangster af marine organismer, som i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013* skal landes og trækkes fra kvoterne, enten fordi de er under bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse, eller fordi de overskrider grænserne i de gældende fangstsammensætningsregler."

 

___________

 

*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 1967/2006

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Utilsigtede fangster af marine organismer, der ikke opfylder mindstereferencestørrelserne, og som er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx], beholdes om bord og landes. De må ikke sælges, frembydes eller udbydes til salg til konsum."

Utilsigtede fangster af marine organismer, der ikke opfylder mindstereferencestørrelserne, og som fra den 1. januar 2015 er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, dvs. sardin, ansjos, makrel og hestemakrel, der er fisket med pelagisk udstyr, beholdes om bord og landes. De må ikke sælges, frembydes eller udbydes til salg til konsum.

 

Efter landingen af de pågældende fangster har medlemsstaterne ansvaret for deres oplagring eller afsætning."

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 – litra b

Forordning (EF) nr. 1967/2006

Artikel 15 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Stk. 3 udgår.

udgår

Begrundelse

Litra b) omhandler en undtagelse vedrørende mindstestørrelser for marine organismer, når der er tale om sardinyngel, der er landet til konsum. Denne undtagelse finder kun anvendelse i bestemte nøje afgrænsede tilfælde, navnlig når fangsten har fundet sted med vod fra fartøj eller med strandvod, og når disse fangster er tilladt ifølge de gældende nationale bestemmelser. Denne undtagelse bør bevares.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1098/2007

Artikel 3 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"g) "utilsigtede fangster": utilsigtede fangster af marine organismer, som det er forbudt at fiske efter under de givne forhold."

"g) "utilsigtede fangster ": utilsigtede fangster af marine organismer, som i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013* skal landes og trækkes fra kvoterne, enten fordi de er under bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse, eller fordi de overskrider grænserne i de gældende fangstsammensætningsregler."

 

___________

 

*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1098/2007

Artikel 8 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a) Artikel 8, stk. 3, udgår.

Begrundelse

Kommissionens forslag til flerartsforvaltningsplan for Østersøen indebærer afskaffelse af bestemmelserne om havdage. Denne ændring kan allerede gennemføres inden omnibusforordningens ikrafttrædelse.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

udgår

Ændring af forordning (EF) nr. 254/2002

 

I forordning (EF) nr. 254/2002 foretages følgende ændringer:

 

1) I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

 

"Uanset bestemmelserne i første afsnit er det tilladt at lande fangster, hvis betingelserne i nævnte afsnit ikke kan opfyldes på grund af utilsigtede fangster af marine organismer, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne utilsigtede fangster landes og trækkes fra kvoterne."

 

2) I artikel 4 tilføjes følgende afsnit:

 

"Uanset bestemmelserne i første afsnit er det tilladt at lande fangster, hvis betingelserne i nævnte afsnit ikke kan opfyldes på grund af utilsigtede fangster af marine organismer, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne utilsigtede fangster landes og trækkes fra kvoterne."

 

Begrundelse

Denne artikel udgår for at overholde tidsplanen for gradvis indførelse af landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Landingsforpligtelsen finder således først anvendelse på torsk fra Det Irske Hav mellem 2016 og 2019.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

udgår

Ændring af forordning (EF) nr. 2347/2002

 

I forordning (EF) nr. 2347/2002 foretages følgende ændringer:

 

1) I artikel 2 tilføjes som litra f):

 

“f) "utilsigtede fangster": utilsigtede fangster af marine organismer, som det er forbudt at fiske efter under de givne forhold."

 

2) Artikel 3, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

 

"Fiskerfartøjer, der ikke er i besiddelse af en dybhavsfiskeritilladelse, må højst fange 100 kg dybhavsarter under hver fangstrejse. Fangster af dybhavsarter ud over 100 kg, der er taget af sådanne fartøjer, må ikke beholdes om bord, omlades eller landes.

 

Uanset bestemmelserne i andet afsnit er det tilladt at beholde om bord, omlade og lande fangsten, hvis grænsen på 100 kg som fastsat i nævnte afsnit, er overskredet på grund af utilsigtede fangster af dybhavsarter, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx]. Sådanne utilsigtede fangster landes og trækkes fra kvoterne." "

 

Begrundelse

Denne artikel udgår for at overholde tidsplanen for gradvis indførelse af landingsforpligtelsen, jf. artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Landingsforpligtelsen finder således først anvendelse på dybhavsbestande fra 2016.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 7 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) Artikel 7, stk. 1, ændres således:

udgår

a) Litra e) affattes således:

 

“e) en landingsforpligtelse gældende for nogle fiskerier eller for alle fiskerier som omhandlet i artikel 15 i forordning (EU) [xxxx]".

 

b) Som litra f) indsættes:

 

“f) andre tilfælde i henhold til EU-lovgivningen."

 

Begrundelse

Kommissionen forlanger, at fartøjer, hvis fiskeriaktiviteter helt eller delvist er omfattet af landingsforpligtelsen, skal have en specifik tilladelse til at fiske i zoner, hvor landingsforpligtelsen gælder. Denne tilladelse ville føje sig til de allerede eksisterende tilladelser og øge erhvervets og medlemsstaternes administrative byrde.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 14 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"1. Med forbehold af specifikke bestemmelser i flerårige planer skal førere af EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på 10 meter eller derover føre en fiskerilogbog over deres aktiviteter med specifik angivelse af alle mængder af hver art, der fanges og opbevares om bord."

"1. Med forbehold af specifikke bestemmelser i flerårige planer skal førere af ethvert EU-fiskerfartøj med en længde overalt på 10 meter eller derover føre en fiskerilogbog over deres aktiviteter med specifik angivelse for hver fangstrejse af alle mængder af hver art, der fanges og opbevares om bord, over 50 kg udtrykt i levende vægt."

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 14 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) Stk. 3 affattes således:

udgår

Den tilladte tolerance for de i fiskerilogbogen registrerede skøn over, hvor store mængder fisk i kilogram der er om bord, er 10 % for alle arter. Hvis fangsten af de enkelte arter er på under 50 kg, er den tilladte tolerance 20 %."

 

Begrundelse

Kommissionen foreslår at revidere tolerancemargenerne og at gøre registrering i fiskerilogbogen obligatorisk for alle fangster, hvilket ville øge de administrative byrder for fiskerne. Det er relevant at registrere fangster over 50 kg udtrykt i levende vægt, jf. artikel 14 i forordning (EU) nr. 1224/2009.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2 – litra d

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 14 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) Stk. 4 affattes således:

udgår

“4. Førere af EU-fiskerfartøjer skal i deres fiskerilogbog også registrere mængden af alle skønnede udsmid for alle arter."

 

Begrundelse

Kommissionen foreslår at udvide kravet om registrering i fiskerilogbogen til samtlige fangster, der beholdes om bord, samt til eventuelt udsmid, uanset fangstmængden. Denne ændring er ikke berettiget inden for rammerne af nærværende forordning, da den ikke er tæt knyttet til landingsforpligtelsen.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – nr. 4 – litra c

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 21 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) Stk. 3 affattes således:

udgår

"Den tilladte tolerance for de i omladningsopgørelsen registrerede skøn over, hvor store mængder fisk i kilogram der omlades eller modtages, er 10 % for alle arter. Hvis fangsten af de enkelte arter er på under 50 kg, er den tilladte tolerance 20 %."

 

Begrundelse

Det er relevant at registrere fangster over 50 kg udtrykt i levende vægt, jf. artikel 14 i forordning (EU) nr. 1224/2009, hvorfor det ikke er nødvendigt at ændre dette krav i nærværende forordning.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 25a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Artikel 25a

"Artikel 25a

Elektronisk fjernovervågning

Overvågning, kontrol og registrering af fiskeriaktiviteter

1. Fiskerfartøjer, der i henhold til EU-lovgivningen eller en afgørelse truffet af en medlemsstat, er omfattet af et krav om anvendelse af elektronisk fjernovervågning med henblik på overvågning af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. [xxxx], skal om bord have installeret et elektronisk fjernovervågningssystem. Systemet skal ved hjælp af kameraer sikre kontinuerlig registrering af oplysninger om fiskeriet og dermed forbundne aktiviteter, herunder forarbejdning af fangsten.

1. I overensstemmelse med tidsplanen for gennemførelse af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 skal oplysninger om fiskeriet og dermed forbundne aktiviteter, herunder forarbejdning af fangsten registreres.

2. De fiskerfartøjer, der er omhandlet i stk. 1, skal også være udstyret med:

2. I henhold til EU-lovgivningen eller en specifik afgørelse truffet af en medlemsstat finder den i stk. 1 omhandlede registrering af oplysninger sted via en gennemsigtig fangstdokumentation, logbogen og:

a) løse datalagringsmedier, der er godkendt af de kompetente myndigheder, hvorpå alle optagelser af fiskeriet kontinuerligt gemmes, og

a) et system med ombordværende observatører eller

b) sensorer, der er forbundet med de systemer, der styrer fiskeredskaberne, og med spillet eller nettromlen, og som registrerer alle bevægelser i forbindelse med udsætning og indhaling af fiskeredskaberne.

b) et system med inspektioner til havs med fly eller patruljeskibe eller

 

c) et elektronisk fjernovervågningssystem eller

 

d) andre tilsvarende overvågningssystemer.

 

De i litra a)-d) omhandlede systemer skal sikre overholdelse af den EU-lovgivning og nationale lovgivning, der er gældende på databeskyttelsesområdet, samt af arbejdsretten, personers ret til at kontrollere brugen af deres billede og retten til privatliv for de pågældende fiskere.

3. Det elektroniske fjernovervågningssystem, der er installeret om bord på et fiskerfartøj, skal være fuldt automatisk, være sikret mod input og output af urigtige positioner og må ikke kunne manipuleres manuelt.

3. Med henblik på fastlæggelse af de nærmere bestemmelser vedrørende de i stk. 2, litra c), i denne artikel omhandlede overvågningssystemer tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 119a vedrørende:

 

a) fastlæggelsen af krav og fælles kriterier, der skal opfyldes af sådanne elektroniske fjernovervågningssystemer

 

b) de oplysninger, der skal registreres og behandles af dette elektroniske fjernovervågningsudstyr, og varigheden af den periode, hvor oplysningerne skal opbevares.

4. Medlemsstaterne sørger for, at de har den tekniske kapacitet til at analysere og gøre effektiv brug af oplysningerne fra det elektroniske fjernovervågningssystem.

4. Medlemsstaterne sørger for, at de råder over den nødvendige tekniske og menneskelige kapacitet til at analysere og gøre effektiv brug af oplysninger om fiskeriet og dermed forbundne aktiviteter, herunder forarbejdning af fangsten."

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 119a vedrørende:

 

a) de oplysninger, der skal registreres og behandles af det elektroniske fjernovervågningsudstyr

 

b) fartøjsførerens ansvar i forbindelse med det elektroniske fjernovervågningssystem

 

c) de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af tekniske fejl eller funktionssvigt i det elektroniske fjernovervågningssystem

 

d) medlemsstaternes rapporteringsforpligtelser vedrørende anvendelsen af det elektroniske fjernovervågningssystem.

 

6. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter nærmere bestemmelser om:

 

a) de krav, der skal gælde for det elektroniske fjernovervågningssystem

 

b) de specifikationer, som det elektroniske fjernovervågningssystem skal opfylde

 

c) de kontrolforanstaltninger, som flagmedlemsstaterne skal træffe

 

d) Kommissionens adgang til de oplysninger, der er indsamlet af det elektroniske fjernovervågningssystem.

 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 119, stk. 2."

 

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 49a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Artikel 49a

"Artikel 49a

Separat stuvning af fangster, der ikke opfylder kravet om bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse

Stuvning af fangster, der ikke opfylder kravet om bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse

1. Alle fangster, der ikke opfylder kravet om bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse, og som opbevares om bord på et EU-fiskerfartøj, skal lægges i kasser, rum eller beholdere separat for hver af disse bestande på en sådan måde, at de kan skelnes fra andre kasser, rum eller beholdere.

1. Alle fangster, der ikke opfylder kravet om bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse, og som opbevares om bord på et EU-fiskerfartøj, skal lægges i kasser, rum eller beholdere på en sådan måde, at de kan skelnes fra andre kasser, rum eller beholdere.

2. Det er forbudt at opbevare fangster, der ikke opfylder kravet om bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse, uanset mængde, sammen med andre fiskevarer i en kasse, rum eller beholder om bord på et EU-fiskerfartøj.

2. Det er forbudt at opbevare fangster, der ikke opfylder kravet om bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse, uanset mængde, sammen med andre fiskevarer i en kasse, rum eller beholder om bord på et EU-fiskerfartøj.

3. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse:

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse:

hvis fangsterne indeholder mere end 80 % sperling og tobis, der er fanget til andre formål end konsum, eller en eller flere af følgende arter:

a) hvis fangsterne indeholder mere end 80 % af en eller flere pelagiske arter eller arter fra fiskeri til industriformål som defineret i artikel 15, stk. 1, litra a) i forordning (EU) nr. 1380/2013

 

b) på fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 m.

– makrel

 

– sild

 

– hestemakrel

 

– blåhvilling

 

– havgalt

 

– ansjos

 

– guldlaks

 

– sardin

 

– brisling

 

– på fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 m, hvis de fangster, der ikke opfylder kravet om bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse, er sorteret, vejet og registreret i logbogen.

 

 

4. Fangstsammensætningen i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 3, overvåges af medlemsstaterne ved hjælp af prøvetagning."

4. Fangstsammensætningen i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 3, overvåges af medlemsstaterne ved hjælp af prøvetagning."

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 59 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a) I artikel 59 indsættes følgende stykke:

 

"3a) Uanset artikel 15, stk. 11, i forordning (EU) nr. 1380/2013 må fangster på op til 30 kg af arter under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, der er fanget af fiskerfartøjer med en længde på under 12 meter, sælges til lokalt registrerede aftagere eller producentorganisationer til direkte konsum."

Begrundelse

Med en undtagelse fra salgsforbuddet for små mængder undermålsfisk (f.eks. 30 kg) vil man kunne undgå besværlige indsamlingssystemer for det håndværksmæssige kystfiskeri (skibslængde på under 12 meter).

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – nr. 19

Forordning (EF) nr. 1224/2009

Artikel 119 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 25a, stk. 5), tillægges Kommissionen for en ubegrænset tidsperiode.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 25a, stk. 5, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den [...]*.

 

_____________

 

*EUT: Indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Uanset andet afsnit finder artikel 7, nr. 15 og 16, anvendelse fra den 1. januar 2017.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning

Bilag I

Forordning (EF) nr. 850/98

Bilag XII

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) Bilag XII affattes således:

1) I bilag XII til forordning (EU) nr. 850/98 erstattes ordet "mindstemål" med ordene "bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse".

[…]

 

Begrundelse

Formålet er at forhindre eventuelle juridiske uoverensstemmelser mellem artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og forordningerne med tekniske foranstaltninger og ikke at foretage en gennemgribende ændring af sidstnævnte.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning

Bilag II

Forordning (EF) nr. 2187/2005

Bilag IV

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) Bilag IV affattes således:

1) I bilag IV til forordning (EU) nr. 2187/2005 erstattes ordet "mindstemål" med ordene "bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse".

[…]

 

Begrundelse

Formålet er at forhindre eventuelle juridiske uoverensstemmelser mellem artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og forordningerne med tekniske foranstaltninger i Østersøen og ikke at foretage en gennemgribende ændring af sidstnævnte.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning

Bilag III

Forordning (EF) nr. 1967/2006

Bilag III

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) Bilag III til forordning (EF) nr. 1967/2006 affattes således:

1) I bilag III til forordning (EF) nr. 1967/2006 erstattes ordet "mindstemål" med ordene "bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse".

[…]

 

Begrundelse

Formålet er at forhindre eventuelle juridiske uoverensstemmelser mellem artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013 og forordningerne med tekniske foranstaltninger i Middelhavet og ikke at foretage en gennemgribende ændring af sidstnævnte.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Reformen af den fælles fiskeripolitik, der blev vedtaget af lovgiveren under det foregående mandat, indfører grundlæggende ændringer af de bestemmelser, der finder anvendelse på fiskeriet. Navnlig indfører artikel 15 i basisforordningen om den fælles fiskeripolitik en landingsforpligtelse for samtlige fangster. Denne forpligtelse indføres gradvist mellem 2015 og 2019.

Som følge heraf skal fiskerne lande alle utilsigtede fangster, der ikke kan afsættes, enten fordi der ikke er nogen kvote, eller fordi kravet om bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse ikke er opfyldt.

Da landingsforpligtelsen er i modstrid med adskillige gældende EU-forordninger, har Kommissionen foreslået en såkaldt "omnibus"-forordning, der ændrer syv forordninger parallelt for at bringe dem i overensstemmelse med artikel 15 i basisforordningen for den fælles fiskeripolitik. Dette skyldes, at fiskerne i henhold til de nuværende regler skal smide fangster, der ikke kan afsættes, ud. Denne uoverensstemmelse med landingsforpligtelsen bør derfor fjernes.

Følgende forordninger ændres af omnibusforordningen:

•   Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer

•   Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger

•   Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet

•   Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande

•   Rådets forordning (EF) nr. 254/2002 om foranstaltninger gældende i 2002 til genopbygning af torskebestanden i Det Irske Hav (ICES-afsnit VII a)

•   Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 af 16. december 2002 om særlige adgangskrav og dertil knyttede betingelser for fiskeri efter dybhavsbestande, og

•   Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

Ordføreren mener, at de ændringer, der indføres med omnibusforordningen, skal være begrænset til udelukkende at omfatte gennemførelsen af landingsforpligtelsen for fiskeri, der er berørt fra den 1. januar 2015, dvs.:

•   fiskeri efter små pelagiske arter, dvs. fiskeri efter makrel, sild, hestemakrel, blåhvilling, havgalt, ansjos, argentinsk ansjos, sardin og brisling

•   fiskeri efter store pelagiske arter, dvs. fiskeri efter almindelig tun, sværdfisk, hvid tun, storøjet tun, blå og hvid marlin

•   fiskeri til industriformål, dvs. fiskeri efter lodde, tobis og sperling

•   fiskeri efter laks i Østersøen

•   arter, som karakteriserer fiskeri i Østersøen, ud over dem, der er nævnt ovenfor.

Det er ordførerens opfattelse, at den juridiske tilpasning for fiskeri, der er omfattet af landingsforpligtelsen efter 2015, skal finde sted senere i forbindelse med den nye ramme af tekniske foranstaltninger, som Kommissionen vil foreslå om nogle måneder. Omnibusforordningen bør derfor udelukkende beskæftige sig med det presserende spørgsmål om gennemførelsen af landingsforpligtelsen for fiskeri, der er omfattet i 2015. Ordføreren foreslår derfor at lade de bestemmelser, der vedrører andet fiskeri, udgå. Han understreger, at 2015 bliver et forsøgsår, hvor følgerne af gennemførelsen af landingsforpligtelsen vil blive evalueret.

Desuden kan ordføreren konstatere, at nogle af de ændringer, Kommissionen har foreslået, går videre end en ren og skær tilpasning til landingsforpligtelsen. Han foreslår derfor at fjerne følgende ændringer, som snarere er tekniske foranstaltninger eller kontrolforanstaltninger end et spørgsmål om lovgivningsmæssig forenelighed:

•   Forordning 850/98, artikel 15, og forordning 2187/2005, artikel 12: Afskaffelse af de bestemmelser, der forpligter førere af fiskerfartøjer til at råde over tilstrækkelige kvoter. Dette er yderst vagt og umuligt at gennemføre.

•   Forordning 1224/2009, artikel 14: Ændringen vedrørende optegnelserne i fiskerilogbogen er ikke knyttet til landingsforpligtelsen. De nuværende bestemmelser bør bevares.

•   Forordning 1224/2009, artikel 25a: Ordføreren foreslår at forenkle denne artikel vedrørende elektronisk fjernovervågning, idet opmærksomheden henledes på, at det er medlemsstaterne, der har ansvaret for kontrollen, og at de dermed er frit stillet med hensyn til de nærmere enkeltheder. Omnibusforordningen har ikke til formål at indføre generelle bestemmelser vedrørende elektronisk fjernovervågning.

•   Forordning 1224/2009, artikel 49a: Ordføreren foreslår at fjerne forpligtelsen til separat stuvning af fangster, der ikke opfylder kravet om bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse, i adskilte beholdere for hver bestand. Ud over det besvær, den medfører for fiskerne, er denne bestemmelse ikke nødvendig for en god gennemførelse af landingsforpligtelsen.

Endvidere foreslår Kommissionen at tilføje overtrædelser af landingsforpligtelsen på listen over alvorlige overtrædelser, der er omfattet af forordning 1224/2009, og dermed anvende et pointsystem på denne overtrædelse. Ordføreren er ikke modstander af denne fremgangsmåde, men foreslår en gradvis indførelse indtil 2019 for at give fiskerne tid til at tilpasse sig.

Endelig mener ordføreren, at kommissionsforslaget ikke gør det muligt at undgå visse uønskede virkninger af landingsforpligtelsen. Muligheden for, at der opstår et parallelt marked for ungfisk, som ikke kan kontrolleres, giver i høj grad anledning til bekymring. Han foreslår derfor i denne henseende i højere grad at ansvarliggøre producentorganisationerne i forbindelse med produktions- og afsætningsplanerne.


PROCEDURE

Titel

Landingsforpligtelse

Referencer

COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD)

Dato for høring af EP

17.12.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

13.1.2014

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

14.7.2014

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Alain Cadec

22.7.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

3.9.2014

16.10.2014

 

 

Dato for vedtagelse

3.12.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

4

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Matt Carthy

Dato for indgivelse

11.12.2014

Juridisk meddelelse