Διαδικασία : 2013/0436(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0060/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0060/2014

Συζήτηση :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2015 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0105

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 989kWORD 507k
11.12.2014
PE 537.183v02-00 A8-0060/2014

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1434/98, σχετικά με την υποχρέωση εκφόρτωσης

(COM(2013)0889 – C7‑0465/2013 – 2013/0436(COD))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγητής: Alain Cadec

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1434/98, σχετικά με την υποχρέωση εκφόρτωσης

(COM(2013)0889 – C7 0465/2013 – 2013/0436(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0889),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0465/2013),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 29 Απριλίου 2014(1),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0060/2014),

1.      εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 2347/2002, (ΕΚ) και αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1434/98, σχετικά με την υποχρέωση εκφόρτωσης

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 2347/2002, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1434/98, σχετικά με την υποχρέωση εκφόρτωσης

Αιτιολόγηση

Κατά την Επιτροπή, δεν είναι νομικά εφικτό να περιληφθούν τεχνικά μέτρα οιουδήποτε είδους σε περιφερειακά σχέδια απορρίψεων. Η αδυναμία ενσωμάτωσης μέτρων όπως αλλαγές στα μεγέθη ματιών ή προσωρινό χωρικό κλείσιμο για την προστασία των ιχθυδίων θα θέσει υπό κίνδυνο την ουσιαστική εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να αποτραπεί το ενδεχόμενο αυτό, με την ενσωμάτωση τροπολογιών στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1380/2013.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Κεντρικός στόχος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] είναι η σταδιακή κατάργηση των απορρίψεων σε όλους τους τύπους αλιείας της ΕΕ μέσω της εισαγωγής υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα αλιεύματα ειδών που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων και των ειδών που καλύπτονται από τα ελάχιστα μεγέθη στη Μεσόγειο. Για να καταστεί επιχειρησιακή η υποχρέωση εκφόρτωσης, πρέπει να απαλειφθούν ή να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις των υφιστάμενων κανονισμών για τα τεχνικά μέτρα, τα μέτρα διαχείρισης και ελέγχου που αντιβαίνουν στην υποχρέωση εκφόρτωσης και αναγκάζουν τους αλιείς να απορρίπτουν ιχθείς.

(1) Κεντρικός στόχος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...] είναι η σταδιακή κατάργηση των απορρίψεων σε όλους τους τύπους αλιείας της ΕΕ μέσω της εισαγωγής υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα αλιεύματα ειδών που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων και των ειδών που καλύπτονται από τα ελάχιστα μεγέθη στη Μεσόγειο. Για να καταστεί επιχειρησιακή η υποχρέωση εκφόρτωσης την 1η Ιανουαρίου 2015 για τους τύπους αλιείας που αφορά, πρέπει να απαλειφθούν ή να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις των υφιστάμενων κανονισμών για τα τεχνικά μέτρα, τα μέτρα διαχείρισης και ελέγχου που αντιβαίνουν στην υποχρέωση εκφόρτωσης και αναγκάζουν τους αλιείς να απορρίπτουν ιχθείς.

Αιτιολόγηση

Λόγω της εφαρμογής του άρθρου 15 του κανονισμού αριθ. 1380/2013/ΕΕ, η εκφόρτωση καθίσταται υποχρεωτική την 1η Ιανουαρίου 2015 για ορισμένα είδη.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Το γεγονός ότι η κατάργηση των απορρίψεων εφαρμόζεται προοδευτικά σημαίνει ότι η απαιτούμενη τροποποίηση ορισμένων διατάξεων στο πλαίσιο των εν ισχύι τεχνικών μέτρων και των ρυθμίσεων για τον έλεγχο πρέπει επίσης να υλοποιηθεί προοδευτικά και ότι, πράγματι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές της ορθής νομοθεσίας, η σταδιακή αυτή διαδικασία είναι πιθανότερο να οδηγήσει σε ορθά διατυπωμένη νομοθεσία.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη τεχνικών μέτρων διατήρησης στην εφαρμογή των περιφερειακών σχεδίων απόρριψης, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Αναμένεται η κατάρτιση νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων διατήρησης εκκρεμούσης της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Η έλλειψη πιθανότητας να έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα τέτοιο πλαίσιο μέχρι τις αρχές 2015 όταν θα εισαχθεί για πρώτη φορά η υποχρέωση εκφόρτωσης, δικαιολογεί την τροποποίηση ή εξάλειψη ορισμένων στοιχείων των υφιστάμενων κανονισμών για τεχνικά μέτρα προκειμένου να εξαλειφθεί η ασυμβατότητα μεταξύ των εν λόγω κανονισμών και της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

(2) Ορισμένα στοιχεία των υφιστάμενων κανονισμών για τεχνικά μέτρα θα πρέπει να τροποποιηθούν ή να απαλειφθούν προκειμένου να εξαλειφθεί η ασυμβατότητα μεταξύ των εν λόγω κανονισμών και της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για επικαιροποίηση χάρη στην οποία προβάλλεται το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση της κοινής πολιτικής αλιείας έχει ήδη εγκριθεί.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Η υποχρέωση εκφόρτωσης αποτελεί θεμελιώδη αλλαγή στην αλιευτική δραστηριότητα και το 2015 θα είναι έτος δοκιμής για την εφαρμογή της. Θα πρέπει να συναχθούν διδάγματα ενόψει της εφαρμογής της υποχρέωσης στους τύπους αλιείας για τους οποίους προβλέπεται μετά το 2015.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β) Η ισχύουσα διατύπωση του άρθρου 15 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά με τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στα σχέδια απόρριψης τεχνικών μέτρων που συνδέονται αποκλειστικά με την υποχρέωση εκφόρτωσης προκειμένου να αυξηθεί η επιλεκτικότητα και να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα ανεπιθύμητα αλιεύματα θαλάσσιων οργανισμών πρέπει να αποσαφηνιστεί.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2γ) Μία από τις ενδεχόμενες ανεπιθύμητες επιπτώσεις της υποχρέωσης εκφόρτωσης θα μπορούσε να είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων αφιερωμένων ειδικά στην αλίευση θαλάσσιων οργανισμών που δεν έχουν το απαιτούμενο μέγεθος, προκειμένου να διοχετεύονται για σκοπούς στους οποίους δεν περιλαμβάνεται η ανθρώπινη κατανάλωση. Θα πρέπει να παρεμποδισθεί η ανάπτυξη παράλληλων δραστηριοτήτων αυτού του είδους.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν εξασφαλίζει την αποφυγή ορισμένων ανεπιθύμητων επιπτώσεων που έχει η υποχρέωση εκφόρτωσης. Συγκεκριμένα, θεωρείται ανησυχητικό το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας παράλληλης αγοράς νεαρών θαλάσσιων οργανισμών, η οποία είναι αδύνατον να ελεγχθεί με το ισχύον πλαίσιο.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών πρέπει να τροποποιηθεί ώστε: να απαιτείται όλα τα ανεπιθύμητα αλιεύματα θαλάσσιων οργανισμών που έχουν αλιευθεί καθ' υπέρβαση των κανόνων περί σύνθεσης των αλιευμάτων να υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης και προσμέτρησης έναντι των ποσοστώσεων· να αντικατασταθούν τα ελάχιστα μεγέθη εκφόρτωσης για τους θαλάσσιους οργανισμούς που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης από ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης· και να απαιτείται όλα τα ανεπιθύμητα αλιεύματα θαλάσσιων οργανισμών που αλιεύονται καθ' υπέρβαση των διατάξεων για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα σε συγκεκριμένες περιοχές, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και για συγκεκριμένους τύπους εργαλείων να εκφορτώνονται και να προσμετρώνται έναντι των ποσοστώσεων.

(3) Συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα είδη στα οποία η υποχρέωση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών πρέπει να τροποποιηθεί ώστε: να απαιτείται όλα τα ανεπιθύμητα αλιεύματα θαλάσσιων οργανισμών που έχουν αλιευθεί καθ' υπέρβαση των κανόνων περί σύνθεσης των αλιευμάτων να υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης και προσμέτρησης έναντι των ποσοστώσεων· να αντικατασταθούν τα ελάχιστα μεγέθη εκφόρτωσης για τους θαλάσσιους οργανισμούς που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης από ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης· και να απαιτείται όλα τα ανεπιθύμητα αλιεύματα θαλάσσιων οργανισμών που αλιεύονται καθ' υπέρβαση των διατάξεων για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα σε συγκεκριμένες περιοχές, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και για συγκεκριμένους τύπους εργαλείων να εκφορτώνονται και να προσμετρώνται έναντι των ποσοστώσεων.

Αιτιολόγηση

Λόγω της εφαρμογής του άρθρου 15 του κανονισμού αριθ. 1380/2013/ΕΕ, η εκφόρτωση καθίσταται υποχρεωτική την 1η Ιανουαρίου 2015 για ορισμένα είδη.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Επιπλέον, για να κατοχυρωθεί ασφάλεια δικαίου, πρέπει να τροποποιηθούν οι διατάξεις που αφορούν την απαγόρευση αλιείας για την προστασία των ιχθυδίων εγκλεφίνου στη διαίρεση ICES VIb.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τεχνικό μέτρο που πρόσθεσε η Επιτροπή και το οποίο δεν έχει άμεση σχέση με την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Δεδομένου ότι στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η αυστηρή εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, το τεχνικό αυτό μέτρο δεν έχει λόγο ύπαρξης. Το μέτρο αυτό θα πρέπει να ενσωματωθεί στην αναθεώρηση των τεχνικών μέτρων την οποία επεξεργάζεται επί του παρόντος η Επιτροπή.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 254/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων που θα εφαρμοσθούν το 2002 για την αποκατάσταση του αποθέματος γάδου στη Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VIIα) πρέπει να τροποποιηθεί για να προβλέπεται ότι στην αλιεία βασιλικών χτενιών με τράτα όλα τα ανεπιθύμητα αλιεύματα θαλάσσιων οργανισμών που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης και αλιεύονται επιπλέον των επιτρεπόμενων ποσοστών παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πρέπει να εκφορτώνονται και να προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό διαγράφεται προκειμένου να τηρηθεί το σταδιακό χρονοδιάγραμμα για την υποχρέωση εκφόρτωσης, που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Η υποχρέωση εκφόρτωσης για τον γάδο της Θάλασσας της Ιρλανδίας δεν πρόκειται να εφαρμοστεί παρά μόνο μεταξύ 2016 και 2019.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων πρόσβασης και συναφών όρων που εφαρμόζονται στην αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων πρέπει να τροποποιηθεί για να προβλέπεται ότι όλα τα αλιεύματα ειδών βαθέων υδάτων πρέπει να εκφορτώνονται και να προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό διαγράφεται προκειμένου να τηρηθεί το σταδιακό χρονοδιάγραμμα για την υποχρέωση εκφόρτωσης, που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Πράγματι, η υποχρέωση εκφόρτωσης για τα αλιεύματα ειδών βαθέων υδάτων δεν πρόκειται να εφαρμοστεί πριν από το 2016.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 πρέπει να τροποποιηθεί για να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Προς τον σκοπό αυτό, οι άδειες αλιείας πρέπει να ισχύουν για τους τύπους αλιείας που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης· πρέπει να καταγράφονται τα στοιχεία για τα αλιεύματα όλων των ειδών ανεξάρτητα από όρια βάρους· πρέπει να καταγράφονται χωριστά τα στοιχεία για τα αλιεύματα που είναι μικρότερα από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης· λόγω της δυσκολίας επακριβούς καθορισμού της ποσότητας για μικρές ποσότητες αλιευμάτων επί αλιευτικού σκάφους, πρέπει να ισχύει μεγαλύτερο περιθώριο ανοχής για τις εκτιμήσεις μικρών ποσοτήτων αλιευμάτων στα ημερολόγια και τις δηλώσεις μεταφόρτωσης· πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την ηλεκτρονική παρακολούθηση εξ αποστάσεως όσον αφορά την καταγραφή δεδομένων παρακολούθησης της υποχρέωσης εκφόρτωσης στη θάλασσα· πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τη χωριστή στοιβασία αλιευμάτων και τον έλεγχο της εμπορίας αλιευμάτων που είναι μικρότερα από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης· και πρέπει να καθοριστούν οι όροι χρήσης παρατηρητών ελέγχου για σκοπούς παρακολούθησης.

(10) Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 πρέπει να τροποποιηθεί για να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Πρέπει να καταγράφονται τα αλιεύματα όλων των ειδών που υπερβαίνουν το όριο βάρους των 50 kg· πρέπει να καταγράφονται χωριστά τα στοιχεία για τα αλιεύματα που είναι μικρότερα από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης· λόγω της δυσκολίας επακριβούς καθορισμού της ποσότητας για μικρές ποσότητες αλιευμάτων επί αλιευτικού σκάφους, πρέπει να ισχύει μεγαλύτερο περιθώριο ανοχής για τις εκτιμήσεις μικρών ποσοτήτων αλιευμάτων στα ημερολόγια και τις δηλώσεις μεταφόρτωσης· πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρμοδιότητες των κρατών μελών ως προς την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης της υποχρέωσης εκφόρτωσης στη θάλασσα· πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τη χωριστή στοιβασία αλιευμάτων και τον έλεγχο της εμπορίας αλιευμάτων που είναι μικρότερα από τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης· και πρέπει να καθοριστούν οι όροι χρήσης παρατηρητών ελέγχου για σκοπούς παρακολούθησης.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Τα τεχνικά και ανθρώπινα μέσα ελέγχου πρέπει να είναι συμβατά με τα δικαιώματα του πληρώματος δυνάμει του εργατικού δικαίου και όσον αφορά την εικόνα του ατόμου και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Δεδομένου ότι οι απορρίψεις αποτελούν σημαντική σπατάλη και επηρεάζουν αρνητικά την αειφόρο εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων πόρων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, και επειδή η γενική τήρηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης από τις επιχειρήσεις είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της, η παράβαση της υποχρέωσης εκφόρτωσης πρέπει να οριστεί ως σοβαρή παράβαση. Η εισαγωγή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, σε συνδυασμό με ορισμένες νέες διαχρονικές ευελιξίες όσον αφορά τις ποσοστώσεις, καθιστά αναγκαία την προσαρμογή των υφιστάμενων κανόνων σχετικά με τον υπολογισμό των ποσοστώσεων και της αλιευτικής προσπάθειας.

(11) Δεδομένου ότι οι απορρίψεις αποτελούν σημαντική σπατάλη και επηρεάζουν αρνητικά την αειφόρο εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων πόρων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, και επειδή η γενική τήρηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης από τις επιχειρήσεις είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της, η παράβαση της υποχρέωσης εκφόρτωσης πρέπει να οριστεί ως σοβαρή παράβαση. Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη της θεμελιώδους μεταβολής που συνεπάγεται αυτό για τους τύπους αλιείας, θα πρέπει να υπάρξει διετής περίοδος προσαρμογής προτού οι παραβάσεις της υποχρέωσης εκφόρτωσης περιληφθούν στις σοβαρές παραβάσεις. Η εισαγωγή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, σε συνδυασμό με ορισμένες νέες διαχρονικές ευελιξίες όσον αφορά τις ποσοστώσεις, καθιστά αναγκαία την προσαρμογή των υφιστάμενων κανόνων σχετικά με τον υπολογισμό των ποσοστώσεων και της αλιευτικής προσπάθειας.

Αιτιολόγηση

Η προοδευτική εφαρμογή έως το 2019 θα δώσει στους αλιείς το περιθώριο να προσαρμοστούν.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

(12) Ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής προτείνει να απαλειφθούν οι τροποποιήσεις στις δύο αυτές διατάξεις, διότι τα εν λόγω είδη δεν υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης την 1η Ιανουαρίου 2015, αλλά αργότερα.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού

Kεφάλαιο -1 – άρθρο -1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1380/2013

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

Kεφάλαιο -1

 

Βασικός κανονισμός

 

Άρθρο -1

 

Τροπολογία στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013

 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

Στο άρθρο 15 παράγραφος 5, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

α) ειδικών διατάξεων όσον αφορά τους τύπους αλιείας ή τα είδη που εμπίπτουν στην υποχρέωση εκφόρτωσης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1,

«α) ειδικών διατάξεων όσον αφορά τους τύπους αλιείας ή τα είδη που εμπίπτουν στην υποχρέωση εκφόρτωσης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, όπως είναι τα τεχνικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε), με στόχο την αύξηση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων ή τη μείωση και, στο μέτρο του δυνατού, την εξάλειψη των ανεπιθύμητων αλιευμάτων·»

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98

Άρθρο 3 – στοιχείο θ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«θ) ως ανεπιθύμητα αλιεύματα νοούνται τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων οργανισμών η αλιεία των οποίων απαγορεύεται στις συγκεκριμένες περιστάσεις.»

«θ) ως «ανεπιθύμητα αλιεύματα» νοούνται τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων οργανισμών που πρέπει υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, να εκφορτώνονται και να προσμετρώνται στις ποσοστώσεις, είτε διότι το μέγεθός τους είναι μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης είτε διότι υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες ποσότητες βάσει των κανόνων σύνθεσης των αλιευμάτων.

 

 

___________

 

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).».

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, δεν απαγορεύονται οι εκφορτώσεις στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι όροι που καθορίζονται στο παράρτημα Χ λόγω ανεπιθύμητων αλιευμάτων θαλάσσιων οργανισμών που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx]. Τα εν λόγω ανεπιθύμητα αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.»

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, για τους τύπους αλιείας που αφορά η υποχρέωση εκφόρτωσης από την 1η Ιανουαρίου 2015 όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δεν εφαρμόζονται οι κανόνες σχετικά με τη σύνθεση των αλιευμάτων που προβλέπονται στο παράρτημα Χ του παρόντος κανονισμού. Τα ανεπιθύμητα αλιεύματα των εν λόγω τύπων αλιείας εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.»

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, δεν απαγορεύονται οι εκφορτώσεις στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι όροι που καθορίζονται στα παραρτήματα I έως V λόγω ανεπιθύμητων αλιευμάτων θαλάσσιων οργανισμών που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx]. Τα εν λόγω ανεπιθύμητα αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.»

 

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, για τους τύπους αλιείας που αφορά η υποχρέωση εκφόρτωσης από την 1η Ιανουαρίου 2015 όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δεν εφαρμόζονται οι κανόνες σχετικά με τη σύνθεση των αλιευμάτων που προβλέπονται στα παραρτήματα Ι έως V του παρόντος κανονισμού. Τα ανεπιθύμητα αλιεύματα των εν λόγω τύπων αλιείας εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.»

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4) Στο άρθρο 7 παράγραφος 5 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

διαγράφεται

«Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει όταν τα οστρακοειδή του γένους Pandalus υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx], Ωστόσο, απαγορεύεται η αλιεία των εν λόγω οστρακοειδών με τα δίχτυα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο τα οποία δεν είναι εξοπλισμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω εδάφιο. Τα ανεπιθύμητα αλιεύματα που αλιεύονται με τέτοια δίχτυα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.»

 

Αιτιολόγηση

Το παρόν εδάφιο αφορά το Pandalus, είδος που δεν θα υπόκειται στην υποχρέωση εκφόρτωσης πριν από το 2016.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98

Άρθρο 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5) Στο άρθρο 10 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

διαγράφεται

«Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, δεν απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους και η εκφόρτωση στις περιπτώσεις που το ελάχιστο ποσοστό δίθυρων μαλακίων δεν επιτυγχάνεται λόγω ανεπιθύμητων αλιευμάτων θαλάσσιων οργανισμών που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx]. Τα εν λόγω ανεπιθύμητα αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.»

 

Αιτιολόγηση

Το παρόν εδάφιο αφορά τα δίθυρα μαλάκια, τα οποία δεν θα υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης πριν από το 2016.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου, δεν απαγορεύεται η χρήση ή η διατήρηση επί του σκάφους στάσιμων απλαδιών βυθού, διχτυών εμπλοκής ή μανωμένων διχτυών, όταν δεν είναι δυνατόν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο στοιχείο α) λόγω ανεπιθύμητων αλιευμάτων θαλάσσιων οργανισμών που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx]. Τα εν λόγω ανεπιθύμητα αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.»

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, στοιχείο α) για τους τύπους αλιείας που αφορά η υποχρέωση εκφόρτωσης από την 1η Ιανουαρίου 2015 όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, δεν εφαρμόζονται οι κανόνες σχετικά με τη σύνθεση των αλιευμάτων που προβλέπονται στα παραρτήματα VΙ και VΙΙ του παρόντος κανονισμού. Τα ανεπιθύμητα αλιεύματα των εν λόγω τύπων αλιείας εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.»

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Πριν ξεκινήσουν την αλίευση σε κάθε περιοχή διαχείρισης σε συγκεκριμένο αλιευτικό ταξίδι, οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών μεριμνούν ώστε να διαθέτουν ποσοστώσεις για τα αποθέματα που υπόκεινται σε ανώτατα όρια, οι οποίες επαρκούν για να καλύψουν την πιθανή σύνθεση αλιευμάτων και τα επιτρεπόμενα ποσοστά κατά τη διάρκεια του ταξιδίου.»

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι πλοίαρχοι των σκαφών δεν μπορούν να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκείς ποσοστώσεις για να καλύψουν την πιθανή σύνθεση των αλιευμάτων τους κατά τη διάρκεια του αλιευτικού τους ταξιδιού. Η ίδια η φύση της αλιευτικής δραστηριότητας καθιστά αδύνατες τις προβλέψεις σχετικά με τον όγκο των αλιευμάτων που θα προκύψουν σε ένα αλιευτικό ταξίδι.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι μικρότεροι του κανονικού μεγέθους θαλάσσιοι οργανισμοί οι οποίοι ανήκουν σε είδη τα οποία υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx] διατηρούνται επί του σκάφους, εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Δεν πωλούνται, δεν εκτίθενται ούτε προσφέρονται προς πώληση για ανθρώπινη κατανάλωση.

2. Οι μικρότεροι του κανονικού μεγέθους θαλάσσιοι οργανισμοί οι οποίοι ανήκουν σε είδη τα οποία υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx] διατηρούνται επί του σκάφους, εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Δεν πωλούνται, δεν εκτίθενται ούτε προσφέρονται προς πώληση για ανθρώπινη κατανάλωση.

 

Μετά την εκφόρτωση των αλιευμάτων αυτών αρμόδια για τη διασφάλιση της αποθήκευσής τους ή για την εξεύρεση τρόπων διάθεσης είναι τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Λόγω της αβεβαιότητας ως προς την εξεύρεση τρόπου διάθεσης για τους μικρότερους του κανονικού μεγέθους θαλάσσιους οργανισμούς μετά την εκφόρτωσή τους και δεδομένου ότι οι πλοίαρχοι των σκαφών δεν θα έχουν κανένα κέρδος από τις εν λόγω εκφορτώσεις, θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια για το πρόβλημα της αποθήκευσης των οργανισμών στην προκυμαία εκφόρτωσης και να καταστεί σαφές στην παρούσα φάση ότι αυτό δεν θα αποτελεί ευθύνη των αλιέων.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η σαρδέλα, ο γάβρος, το σαυρίδι ή το σκουμπρί που δεν έχουν το απαιτούμενο μέγεθος, αλλά αλιεύονται για να χρησιμοποιηθούν ως ζωντανό δόλωμα, μπορούν να παραμένουν επί του σκάφους, εφόσον διατηρούνται ζωντανά.

Τροπολογία   27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν για τη σαρδέλα, τον γαύρο, τη ρέγγα, το σκουμπρί και το σαυρίδι, εντός του ορίου του 10% κατά ζων βάρος των συνολικών αλιευμάτων καθενός από τα εν λόγω είδη που διατηρούνται επί του σκάφους.

 

Το ποσοστό σαρδέλας, γάβρου, ρέγγας, σαυριδιού ή σκουμπριού χωρίς το απαιτούμενο μέγεθος υπολογίζεται αναλογικά επί του ζώντος βάρους όλων των θαλάσσιων οργανισμών που βρίσκονται στο σκάφος μετά τη διαλογή ή κατά την εκφόρτωση.

 

Το ποσοστό μπορεί να υπολογιστεί βάσει ενός ή περισσοτέρων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Κατά τη μεταφόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, αποθήκευση, επίδειξη ή πώληση δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου του 10%.

Τροπολογία   28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ. Στο πλαίσιο της επιδίωξης του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, οι οργανώσεις παραγωγών διασφαλίζουν ότι, στα σχέδια παραγωγής και εμπορίας που υποβάλλουν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, η εκφόρτωση των θαλάσσιων οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν οδηγεί στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ειδικά αφιερωμένων στην αλιεία των εν λόγω θαλάσσιων οργανισμών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013.

 

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οργανώσεις παραγωγών να τηρούν την υποχρέωση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

 

Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δημοσιεύει μελέτη σχετικά με τις χρήσεις και τις διάφορες αγορές για τους μικρότερους του κανονικού μεγέθους θαλάσσιους οργανισμούς.

 

________

 

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1).

Τροπολογία   29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98

Άρθρο 29 γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Το άρθρο 29γ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Άρθρο 29γ

 

Αλιεία μπακαλιάρου του Rockall στην υποπεριοχή ICES VI

 

1. Η αλιεία, με εξαίρεση την αλιεία με παραγάδι, απαγορεύεται στις περιοχές που περικλείονται από διαδοχικές λοξοδρομικές γραμμές που ενώνουν τα εξής σημεία, τα οποία μετρώνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

 

– 57o00' Β, 15o00' Δ

 

– 57o00' Β, 14o00' Δ

 

– 56o30' Β, 14o00' Δ

 

– 56o30' Β, 15o00' Δ

 

– 57o00' Β, 15o00' Δ.»

 

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τεχνικό μέτρο που πρόσθεσε η Επιτροπή και το οποίο δεν έχει άμεση σχέση με την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Δεδομένου ότι στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η αυστηρή εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, το τεχνικό αυτό μέτρο δεν έχει λόγο ύπαρξης. Το μέτρο αυτό θα πρέπει να ενσωματωθεί στην αναθεώρηση των τεχνικών μέτρων την οποία επεξεργάζεται επί του παρόντος η Επιτροπή.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98

Άρθρο 29 δ – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Στις περιπτώσεις που οι ιχθείς ή τα οστρακόδερμα που αναφέρονται στο σημείο β) του πρώτου εδαφίου υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx], ο όρος που καθορίζεται στο σημείο β) αντικαθίσταται από τον όρο να μην αποτελούν οι εν λόγω ιχθείς ή τα εν λόγω οστρακόδερμα στόχο της αλιείας. Τα ανεπιθύμητα αλιεύματα των εν λόγω ιχθύων ή οστρακόδερμων εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.»

Τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ειδών που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης από την 1η Ιανουαρίου 2015 βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Ωστόσο, η στοχευμένη αλιεία των ειδών που δεν αναφέρονται στο σημείο β) απαγορεύεται.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98

Άρθρο 29 δ – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Στις περιπτώσεις που οι ιχθείς που αναφέρονται στο σημείο β) του πρώτου εδαφίου υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx], ο όρος που καθορίζεται στο σημείο β) αντικαθίσταται από τον όρο να μην αποτελούν οι εν λόγω ιχθείς στόχο της αλιείας. Τα ανεπιθύμητα αλιεύματα των εν λόγω ιχθύων εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.»

Τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ειδών που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης από την 1η Ιανουαρίου 2015 βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Ωστόσο, η στοχευμένη αλιεία των ειδών που δεν αναφέρονται στο σημείο β) απαγορεύεται.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98

Άρθρο 29 ε – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Στις περιπτώσεις που οι ιχθείς που αναφέρονται στο σημείο β) του πρώτου εδαφίου υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx], ο όρος που καθορίζεται στο σημείο β) αντικαθίσταται από τον όρο να μην αποτελούν οι εν λόγω ιχθείς στόχο της αλιείας. Τα ανεπιθύμητα αλιεύματα των εν λόγω ιχθύων εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.»

«Τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ειδών που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης από την 1η Ιανουαρίου 2015 βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Ωστόσο, η στοχευμένη αλιεία των ειδών που δεν αναφέρονται στο σημείο β) απαγορεύεται.»·

Αιτιολόγηση

Βούληση του νομοθέτη είναι η σταδιακή έναρξη ισχύος της υποχρέωσης εκφόρτωσης· πρέπει να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και να αναφέρονται μόνον τα είδη που καλύπτονται από το 2015. Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν αλλάζει το νόημα των διατάξεων σχετικά με τους περιορισμούς στην αλιεία γάδου στην υποζώνη ICES VIΙ.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98

Άρθρο 29 στ – παράγραφος 1 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Στο άρθρο 29στ παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

διαγράφεται

«1α. Στις περιπτώσεις που η μουρούνα υπόκειται στην υποχρέωση εκφόρτωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx], δεν ισχύει η απαγόρευση διατήρησης επί του σκάφους που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Ωστόσο, κατά τη χρονική περίοδο και εντός των περιοχών που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, η αλιεία του εν λόγω είδους απαγορεύεται. Τα ανεπιθύμητα αλιεύματα μουρούνας εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.»

 

Αιτιολόγηση

Βούληση του νομοθέτη είναι η σταδιακή έναρξη ισχύος της υποχρέωσης εκφόρτωσης· πρέπει να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Η μουρούνα εμπίπτει στην υποχρέωση εκφόρτωσης μετά το 2015.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005

Άρθρο 2 – στοιχείο ιστ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«ιστ) ως «ανεπιθύμητα αλιεύματα» νοούνται τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων οργανισμών η αλιεία των οποίων απαγορεύεται στις συγκεκριμένες περιστάσεις.»

«ιστ) ως «ανεπιθύμητα αλιεύματα» νοούνται τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων οργανισμών που πρέπει υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, να εκφορτώνονται και να προσμετρώνται στις ποσοστώσεις, είτε διότι το μέγεθός τους είναι μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης είτε διότι υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες ποσότητες βάσει των κανόνων σύνθεσης των αλιευμάτων.

 

___________

 

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).»

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Πριν ξεκινήσουν την αλίευση σε κάθε περιοχή διαχείρισης σε συγκεκριμένο αλιευτικό ταξίδι, οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών μεριμνούν ώστε να διαθέτουν ποσοστώσεις, για τα αποθέματα που υπόκεινται σε ανώτατα όρια, οι οποίες επαρκούν για να καλύψουν την πιθανή σύνθεση αλιευμάτων και τα επιτρεπόμενα ποσοστά που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι πλοίαρχοι των σκαφών δεν μπορούν να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκείς ποσοστώσεις για να καλύψουν την πιθανή σύνθεση των αλιευμάτων τους κατά τη διάρκεια του αλιευτικού τους ταξιδιού. Η ίδια η φύση της αλιευτικής δραστηριότητας καθιστά αδύνατες τις προβλέψεις σχετικά με τον όγκο των αλιευμάτων που θα προκύψουν σε ένα αλιευτικό ταξίδι.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι μικρότεροι του κανονικού μεγέθους θαλάσσιοι οργανισμοί οι οποίοι ανήκουν σε είδη τα οποία υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx] διατηρούνται επί του σκάφους, εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις. Δεν πωλούνται, δεν εκτίθενται ούτε προσφέρονται προς πώληση για ανθρώπινη κατανάλωση.

3. Όσον αφορά τους μικρότερους του κανονικού μεγέθους θαλάσσιους οργανισμούς είδους που υπόκειται σε υποχρέωση εκφόρτωσης, ισχύει το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Μετά την εκφόρτωση των αλιευμάτων αυτών, αρμόδια για τη διασφάλιση της αποθήκευσής τους ή για την εξεύρεση τρόπων διάθεσης είναι τα κράτη μέλη. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και οι σχετικές διατάξεις εφαρμογής που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 142/2011 δεν εφαρμόζονται.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006

Άρθρο 2 – σημείο 18 (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«(18) ως «ανεπιθύμητα αλιεύματα» νοούνται τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων οργανισμών η αλιεία των οποίων απαγορεύεται στις συγκεκριμένες περιστάσεις.»

«(18) ως «ανεπιθύμητα αλιεύματα» νοούνται τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων οργανισμών που πρέπει υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, να εκφορτώνονται και να προσμετρώνται στις ποσοστώσεις, είτε διότι το μέγεθός τους είναι μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης είτε διότι υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες ποσότητες βάσει των κανόνων σύνθεσης των αλιευμάτων.

 

___________

 

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).»

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα ανεπιθύμητα αλιεύματα μικρότερων του κανονικού μεγέθους θαλάσσιων οργανισμών οι οποίοι υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx] διατηρούνται επί του σκάφους και εκφορτώνονται. Δεν πωλούνται, δεν εκτίθενται ούτε προσφέρονται προς πώληση για ανθρώπινη κατανάλωση.

Τα ανεπιθύμητα αλιεύματα μικρότερων του κανονικού μεγέθους θαλάσσιων οργανισμών οι οποίοι υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 την 1η Ιανουαρίου 2015, συγκεκριμένα η σαρδέλα, ο γαύρος, το σαυρίδι και το σκουμπρί που αλιεύονται με εργαλεία πελαγικής αλιείας, διατηρούνται επί του σκάφους και εκφορτώνονται. Δεν πωλούνται, δεν εκτίθενται ούτε προσφέρονται προς πώληση για ανθρώπινη κατανάλωση.

 

Μετά την εκφόρτωση των αλιευμάτων αυτών αρμόδια για τη διασφάλιση της αποθήκευσής τους ή για την εξεύρεση τρόπων διάθεσης είναι τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) Η παράγραφος 3 διαγράφεται.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στο στοιχείο β) γίνεται λόγος για παρέκκλιση από τη συμμόρφωση προς τα ελάχιστα μεγέθη των θαλάσσιων οργανισμών για τις σαρδελίτσες που εκφορτώνονται με σκοπό την ανθρώπινη κατανάλωση. Η παρέκκλιση αυτή ισχύει αυστηρά και μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένα όταν η αλίευση πραγματοποιείται με γρίπους συρόμενους από σκάφος ή πεζότρατες και όταν τα αλιεύματα αυτά τηρούν τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις. Η παρέκκλιση αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1098/2007

Άρθρο 3 – στοιχείο ζ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«ζ) ως «ανεπιθύμητα αλιεύματα» νοούνται τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων οργανισμών η αλιεία των οποίων απαγορεύεται στις συγκεκριμένες περιστάσεις.»

«ζ) ως «ανεπιθύμητα αλιεύματα» νοούνται τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων οργανισμών που πρέπει υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, να εκφορτώνονται και να προσμετρώνται στις ποσοστώσεις, είτε διότι το μέγεθός τους είναι μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης είτε διότι υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες ποσότητες βάσει των κανόνων σύνθεσης των αλιευμάτων.

 

___________

 

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).»

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1098/2007

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Το άρθρο 8 παράγραφος 3 διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για ένα σχέδιο διαχείρισης πολλαπλών αποθεμάτων για τη Βαλτική Θάλασσα προβλέπει την κατάργηση του καθεστώτος των ημερών παραμονής στη θάλασσα. Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να τεθεί ήδη σε ισχύ με την έναρξη ισχύος του κανονισμού omnibus.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

διαγράφεται

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 254/2002

 

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 254/2002 τροποποιείται ως εξής:

 

1) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, δεν απαγορεύονται οι εκφορτώσεις στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι όροι που καθορίζονται στο εν λόγω εδάφιο λόγω ανεπιθύμητων αλιευμάτων θαλάσσιων οργανισμών που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx]. Τα εν λόγω ανεπιθύμητα αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.»

 

2) Στο άρθρο 4 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, δεν απαγορεύονται οι εκφορτώσεις στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι όροι που καθορίζονται στο εν λόγω εδάφιο λόγω ανεπιθύμητων αλιευμάτων θαλάσσιων οργανισμών που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx]. Τα εν λόγω ανεπιθύμητα αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.»

 

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό διαγράφεται προκειμένου να τηρηθεί το σταδιακό χρονοδιάγραμμα για την υποχρέωση εκφόρτωσης, που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Η υποχρέωση εκφόρτωσης για τον γάδο της Θάλασσας της Ιρλανδίας δεν πρόκειται να εφαρμοστεί παρά μόνο μεταξύ 2016 και 2019.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

διαγράφεται

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002

 

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 τροποποιείται ως εξής:

 

1) Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ):

 

«στ) ως «ανεπιθύμητα αλιεύματα» νοούνται τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων οργανισμών η αλιεία των οποίων απαγορεύεται στις συγκεκριμένες περιστάσεις.»

 

2) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Τα αλιευτικά σκάφη που δεν διαθέτουν άδεια βαθέων υδάτων απαγορεύεται να αλιεύουν για είδη βαθέων υδάτων καθ' υπέρβαση των 100 kg ανά αλιευτικό ταξίδι. Τα είδη βαθέων υδάτων που έχουν αλιευθεί καθ' υπέρβαση των 100 kg από τα εν λόγω σκάφη δεν διατηρούνται επί του σκάφους, δεν μεταφορτώνονται ούτε εκφορτώνονται.

 

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, δεν απαγορεύονται η διατήρηση επί τους σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωση στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί το όριο των 100 kg που καθορίζεται στο εν λόγω εδάφιο λόγω ανεπιθύμητων αλιευμάτων ειδών βαθέων υδάτων που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx]. Τα εν λόγω ανεπιθύμητα αλιεύματα εκφορτώνονται και προσμετρώνται στις ποσοστώσεις.» "

 

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό διαγράφεται προκειμένου να τηρηθεί το σταδιακό χρονοδιάγραμμα για την υποχρέωση εκφόρτωσης, που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Πράγματι, η υποχρέωση εκφόρτωσης για τα αλιεύματα ειδών βαθέων υδάτων δεν πρόκειται να εφαρμοστεί πριν από το 2016.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Το άρθρο 7 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

α) το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«ε) υποχρέωση εκφόρτωσης σε τμήμα του τύπου αλιείας ή σε όλους τους τύπους αλιείας όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx].»

 

β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο στ):

 

«στ) άλλες περιπτώσεις οι οποίες προβλέπονται βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας.»

 

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή απαιτεί από τα σκάφη των οποίων οι αλιευτικές δραστηριότητες υπόκεινται εν μέρει ή πλήρως στην υποχρέωση της εκφόρτωσης να λαμβάνουν άδεια αλιείας ειδικά για την τήρηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Η άδεια αυτή έρχεται να προστεθεί στις άδειες που υφίστανται ήδη και θα αυξήσει τη διοικητική επιβάρυνση των επαγγελματιών και των κρατών μελών.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε πολυετή σχέδια, οι πλοίαρχοι ενωσιακών αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους 10 μέτρων και άνω τηρούν ημερολόγιο αλιείας σχετικά με τις δραστηριότητές τους, όπου αναφέρουν συγκεκριμένα όλες τις ποσότητες κάθε είδους το οποίο αλιεύεται και διατηρείται επί του σκάφους.»

«1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε πολυετή σχέδια, οι πλοίαρχοι κάθε αλιευτικού σκάφους της Ένωσης συνολικού μήκους 10 μέτρων και άνω τηρούν ημερολόγιο αλιείας σχετικά με τις δραστηριότητές τους, όπου αναφέρουν συγκεκριμένα, για κάθε αλιευτικό ταξίδι, όλες τις ποσότητες κάθε είδους το οποίο αλιεύεται και διατηρείται επί του σκάφους άνω των 50 kg ισοδύναμου ζώντος βάρους

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Το επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας σχετικά με τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα των ιχθύων που διατηρούνται επί του σκάφους είναι ποσοστό 10 % για όλα τα είδη. Στις περιπτώσεις που για ένα ή περισσότερα είδη η αντίστοιχη συνολική ποσότητα αλιευμάτων είναι κάτω των 50 χιλιογράμμων, το επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής είναι 20%.»

 

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να αναθεωρηθούν τα περιθώρια ανοχής και να καταστεί υποχρεωτική η καταγραφή στο ημερολόγιο του πλοίου για κάθε αλίευμα, πράγμα που θα προκαλούσε διοικητική επιβάρυνση για τους αλιείς. Η καταχώριση των αλιευμάτων στο ημερολόγιο του πλοίου από τα 50 kg ισοδύναμου βάρους ζωντανών αλιευμάτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1224/2009 είναι η ενδεδειγμένη.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«4. Οι πλοίαρχοι ενωσιακών αλιευτικών σκαφών καταγράφουν επίσης στο ημερολόγιο αλιείας τους όλες τις εκτιμώμενες απορρίψεις σε όγκο για όλα τα είδη.»

 

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να επεκταθεί η υποχρέωση καταγραφής στο ημερολόγιο αλιείας όλων των αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους, καθώς και εκείνων που σήμερα απορρίπτονται, ανεξάρτητα από τον όγκο των αλιευμάτων. Τούτο δεν δικαιολογείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, διότι δεν συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Άρθρο 21 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Το επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής όσον αφορά τις εκτιμήσεις που καταγράφονται στη δήλωση μεταφόρτωσης σχετικά με τις ποσότητες σε χιλιόγραμμα των ιχθύων που μεταφορτώνονται είναι ποσοστό 10 % για όλα τα είδη. Στις περιπτώσεις που για ένα ή περισσότερα είδη η αντίστοιχη συνολική ποσότητα αλιευμάτων είναι κάτω των 50 χιλιογράμμων, το επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής είναι 20%.»

 

Αιτιολόγηση

Η καταχώριση των αλιευμάτων στο ημερολόγιο του πλοίου από τα 50 kg ισοδύναμου βάρους ζωντανών αλιευμάτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1224/2009 είναι η ενδεδειγμένη· άρα δεν είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Άρθρο 25 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Άρθρο 25α

«Άρθρο 25α

Ηλεκτρονική παρακολούθηση εξ αποστάσεως

Παρακολούθηση, έλεγχος και καταγραφή των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

1. Τα αλιευτικά σκάφη, τα οποία δυνάμει ενωσιακής νομοθεσίας ή απόφασης κράτους μέλους υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ηλεκτρονική παρακολούθηση εξ αποστάσεως για την παρακολούθηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) [xxxx], εγκαθιστούν συσκευές συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως. Το εν λόγω σύστημα εξασφαλίζει την ανά πάσα στιγμή καταγραφή με κάμερες των δεδομένων σχετικά με τις αλιευτικές και τις συναφείς με αυτές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης και της μεταποίησης των αλιευμάτων.

1. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα δεδομένα σχετικά με τις αλιευτικές και τις συναφείς με αυτές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης των αλιευμάτων, καταγράφονται.

2. Τα αλιευτικά σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι επίσης εξοπλισμένα με:

2. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης ή συγκεκριμένη απόφαση που λαμβάνεται από κράτη μέλη, η καταγραφή δεδομένων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται μέσω της διαφανούς τεκμηρίωσης των αλιευμάτων και του ημερολογίου του πλοίου και:

α) αφαιρούμενες συσκευές αποθήκευσης δεδομένων εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχές όπου αποθηκεύονται ανά πάσα στιγμή όλες οι εικόνες των αλιευτικών δραστηριοτήτων· και

α) ενός συστήματος παρατηρητή επί του σκάφους· ή

β) ανιχνευτές συνδεδεμένους με τα συστήματα λειτουργίας των αλιευτικών εργαλείων και με το βαρούλκο ή το τύμπανο περιέλιξης των διχτυών, οι οποίοι καταγράφουν όλες τις κινήσεις πόντισης και ανάσυρσης των αλιευτικών εργαλείων.

β) ενός συστήματος επιθεωρήσεων εν πλω, με τη χρήση αεροσκάφους ή περιπολικών σκαφών· ή

 

γ) ενός συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως· ή

 

δ) οιουδήποτε αντίστοιχου συστήματος παρακολούθησης.

 

Συστήματα όπως αυτά που αναφέρονται στα σημεία α) έως δ) εξασφαλίζουν την τήρηση του δικαίου της Ένωσης και του εθνικού δικαίου που εφαρμόζονται στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, καθώς και του εργατικού δικαίου, του δικαιώματος των προσώπων να ελέγχουν τη χρήση της εικόνας τους και του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής των ενδιαφερομένων ναυτικών.

3. Τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως που είναι εγκατεστημένα επί αλιευτικών σκαφών λειτουργούν πλήρως αυτόματα, δεν επιτρέπουν την εισαγωγή ή εξαγωγή εσφαλμένου στίγματος και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακαμφθούν χειροκίνητα.

3. Προκειμένου να προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες των συστημάτων παρακολούθησης όπως αναφέρεται στο εδάφιο γ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α όσον αφορά:

 

α) τον καθορισμό απαιτήσεων και κοινών κριτηρίων τα οποία θα πρέπει να πληρούν τα συστήματα αυτά ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως·

 

β) τα δεδομένα που καταγράφουν και επεξεργάζονται τα συστήματα αυτά ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως και το χρονικό διάστημα υποχρεωτικής φύλαξης των εν λόγω δεδομένων·

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι έχουν την τεχνική ικανότητα ανάλυσης και αποτελεσματικής χρήσης των πληροφοριών που παρέχει το σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι έχουν την τεχνική ικανότητα και το ανθρώπινο δυναμικό για την ανάλυση και την αποτελεσματική χρήση των δεδομένων που αφορούν τις αλιευτικές δραστηριότητες και τις συναφείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης των αλιευμάτων.»

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 119α όσον αφορά:

 

α) τα δεδομένα που καταγράφουν και επεξεργάζονται τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως·

 

β) τις αρμοδιότητες των πλοιάρχων σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως·

 

γ) τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση τεχνικής αστοχίας ή μη λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως·

 

δ) τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων των κρατών μελών σχετικά με τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως.

 

6. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τα εξής:

 

α) τις απαιτήσεις όσον αφορά τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως·

 

β) τις προδιαγραφές των συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως·

 

γ) τα μέτρα ελέγχου που πρέπει να θεσπίζονται από το κράτος μέλος σημαίας·

 

δ) την πρόσβαση της Επιτροπής στα δεδομένα των συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως.

 

Οι σχετικές εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 119 παράγραφος 2.»

 

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Άρθρο 49 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Άρθρο 49α

«Άρθρο 49α

Χωριστή στοιβασία αλιευμάτων κάτω των ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης

Στοιβασία αλιευμάτων κάτω των ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης

1. Όλα τα αλιεύματα κάτω του ισχύοντος ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης που διατηρούνται σε ενωσιακό αλιευτικό σκάφος τοποθετούνται σε δοχεία, διαμερίσματα ή περιέκτες, κάθε απόθεμα χωριστά και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διακρίνονται από άλλα δοχεία, διαμερίσματα ή περιέκτες.

1. Όλα τα αλιεύματα κάτω του ισχύοντος ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης που διατηρούνται σε ενωσιακό αλιευτικό σκάφος τοποθετούνται σε δοχεία, διαμερίσματα ή περιέκτες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διακρίνονται από άλλα δοχεία, διαμερίσματα ή περιέκτες.

2. Απαγορεύεται η διατήρηση επί ενωσιακού αλιευτικού σκάφους, εντός οιουδήποτε δοχείου, διαμερίσματος ή περιέκτη, τυχόν ποσότητας αλιευμάτων κάτω του ισχύοντος ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, αναμεμειγμένης με οποιοδήποτε άλλο αλιευτικό προϊόν.

2. Απαγορεύεται η διατήρηση επί ενωσιακού αλιευτικού σκάφους, εντός οιουδήποτε δοχείου, διαμερίσματος ή περιέκτη, τυχόν ποσότητας αλιευμάτων κάτω του ισχύοντος ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, αναμεμειγμένης με οποιοδήποτε άλλο αλιευτικό προϊόν.

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν ισχύουν:

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν:

όταν τα αλιεύματα περιέχουν άνω του 80% σύκο της Νορβηγίας και αμμόχελο που έχουν αλιευθεί για σκοπούς μη ανθρώπινης κατανάλωσης ή ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα είδη:

αa) όταν τα αλιεύματα περιέχουν άνω του 80% ένα ή περισσότερα πελαγικά είδη ή είδη από βιομηχανική αλιεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

 

β) για αλιευτικά σκάφη μέγιστου συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων.

– σκουμπρί·

 

– ρέγκα·

 

– σαφρίδι·

 

– προσφυγάκι·

 

– βασιλάκης·

 

– γαύρος·

 

– γουρλομάτης·

 

– σαρδέλα·

 

– σαρδελόρεγγα.

 

για αλιευτικά σκάφη μέγιστου συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων όταν τα αλιεύματα κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης έχουν υποστεί διαλογή, έχουν ζυγιστεί και έχουν καταχωριστεί στο ημερολόγιο.

 

4. Για τα αλιεύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 τα κράτη μέλη παρακολουθούν τη σύνθεση αλιευμάτων μέσω δειγματοληψίας.»

4. Για τα αλιεύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 τα κράτη μέλη παρακολουθούν τη σύνθεση αλιευμάτων μέσω δειγματοληψίας.»

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Άρθρο 59 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Στο άρθρο 59, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«(3α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, αλιεύματα κάτω του ισχύοντος ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης μέχρι την ποσότητα των 30 kg τα οποία αλιεύονται από αλιευτικά σκάφη μήκους κάτω των 12 μέτρων μπορούν να πωλούνται σε τοπικούς καταχωρισμένους αγοραστές ή ενώσεις παραγωγών για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση.»

Αιτιολόγηση

Με την εξαίρεση από την απαγόρευση πώλησης πολύ μικρών ποσοτήτων ιχθύων που δεν έχουν το απαιτούμενο μέγεθος (π.χ. 30 kg) θα μπορούσε να αποφευχθεί η ανάγκη χρήσης δαπανηρών συστημάτων συγκέντρωσης από την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας (σκάφη μήκους κάτω των 12 μέτρων).

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009

Άρθρο 119 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 25α παράγραφος 5 χορηγείται επ' αόριστον.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 25α παράγραφος 5 εξουσιοδότηση χορηγείται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από [...]*.

 

_____________

 

* EE: Να συμπληρωθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά παρέκκλιση της δεύτερης παραγράφου, τα σημεία 15) και 16) του άρθρου 7 ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98

Παράρτημα XII

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Το παράρτημα XII αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

(1) Στο παράρτημα XIΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 850/98, οι όροι «Ελάχιστα μεγέθη» αντικαθίστανται από τους όρους «Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης».

[…]

 

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η αποφυγή τυχόν προβλημάτων νομικής συνοχής μεταξύ του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και της ρύθμισης για τα τεχνικά μέτρα και όχι η ριζική αναθεώρηση της ρύθμισης αυτής.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005

Παράρτημα IV

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

(1) Στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2187/2005, οι όροι «Ελάχιστα μεγέθη» αντικαθίστανται από τους όρους «Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης».

[…]

 

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η αποφυγή τυχόν προβλημάτων νομικής συνοχής μεταξύ του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και της ρύθμισης για τα τεχνικά μέτρα στη Βαλτική και όχι η ριζική αναθεώρηση της ρύθμισης αυτής.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006

Παράρτημα III

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

(1) Στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, οι όροι «Ελάχιστα μεγέθη» αντικαθίστανται από τους όρους «Ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης».

[…]

 

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η αποφυγή τυχόν προβλημάτων νομικής συνοχής μεταξύ του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και της ρύθμισης για τα τεχνικά μέτρα στη Μεσόγειο Θάλασσα και όχι η ριζική αναθεώρηση της ρύθμισης αυτής.

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής που θέσπισε ο νομοθέτης στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο εισάγει ριζικές αλλαγές στους κανόνες που ισχύουν για τις αλιευτικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, το άρθρο 15 του κανονισμού βάσης της κοινής αλιευτικής πολιτικής επιβάλλει υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων. Η υποχρέωση αυτή θα τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή μεταξύ 2015 και 2019.

Επομένως, οι αλιείς θα πρέπει να εκφορτώνουν όλα τα ανεπιθύμητα αλιεύματα τα οποία, ελλείψει ποσόστωσης ή λόγω του ότι το μέγεθός τους είναι μικρότερο του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς, δεν είναι εμπορεύσιμα.

Δεδομένου ότι η υποχρέωση αυτή εκφόρτωσης είναι αντιφατική σε σχέση με διάφορους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που ισχύουν σήμερα, η Επιτροπή πρότεινε τον λεγόμενο κανονισμό «omnibus», προκειμένου να τροποποιηθούν ταυτόχρονα επτά κανονισμοί και να είναι συμβατοί με τον κανονισμό βάσης της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Πράγματι, οι εν λόγω κανονισμοί επιβάλλουν στους αλιείς να απορρίπτουν στη θάλασσα τα μη εμπορεύσιμα αλιεύματα. Άρα, θα πρέπει να εξαλειφθεί η υφιστάμενη αντίφαση με την υποχρέωση εκφόρτωσης.

Οι κανονισμοί που τροποποιούνται με τον κανονισμό omnibus είναι οι εξής:

•   κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών·

•   κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Belts και του Sound·

•   κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα·

•    κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων·

•   κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 254/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων που θα εφαρμοσθούν το 2002 για την αποκατάσταση του αποθέματος γάδου στη Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VIIα)·

•   κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων πρόσβασης και συναφών όρων που ισχύουν στην αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων και

•   κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Ο εισηγητής εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις που εισάγει ο κανονισμός omnibus πρέπει να περιορίζονται αυστηρά στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης μόνον στους τύπους αλιείας για τους οποίους προβλέπεται από την 1η Ιανουαρίου 2015, δηλαδή για:

•   την αλιεία μικρών πελαγικών ειδών (όπως σκουμπριά, ρέγγες, σαφρίδια, προσφυγάκια, βασιλάκηδες, γαύροι, γουρλομάτηδες, σαρδέλες, σαρδελόρεγγες)·

•   την αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών (όπως ερυθροί τόνοι, ξιφίες, μακρύπτεροι τόνοι, μεγαλόφθαλμοι τόνοι, γαλάζιοι και λευκοί μάρλιν)·

•   την αλιεία για βιομηχανικούς σκοπούς (όπως καπελάνοι, αμμόχελα και σύκα της Νορβηγίας)·

•   την αλιεία σολομού στη Βαλτική·

•   τα είδη που προσδιορίζουν την αλιεία στη Βαλτική εκτός από αυτά που αναφέρονται ανωτέρω.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η νομική ευθυγράμμιση για τους τύπους αλιείας που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης μετά το 2015 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εν καιρώ, σε συνδυασμό με το νέο πλαίσιο τεχνικών μέτρων που θα προτείνει η Επιτροπή εντός των προσεχών μηνών. Συνεπώς, ο κανονισμός omnibus θα πρέπει να ασχολείται αποκλειστικά με το επείγον πρόβλημα της εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τους τύπους αλιείας για τους οποίους προβλέπεται το 2015. Ο εισηγητής προτείνει, επομένως, να απαλειφθούν οι διατάξεις σχετικά με τους άλλους τύπους αλιείας. Υπογραμμίζει ότι το 2015 θα είναι ένα έτος δοκιμής προκειμένου να αξιολογηθούν οι συνέπειες που θα έχει η εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

Εξάλλου, ο εισηγητής διαπιστώνει ότι ορισμένες τροποποιήσεις που προτείνει η Επιτροπή υπερβαίνουν την απλή ευθυγράμμιση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης. Προτείνει λοιπόν να διαγραφούν οι ακόλουθες τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούν τεχνικά μέτρα ή μέτρα ελέγχου και όχι τη νομική συμβατότητα με την υποχρέωση εκφόρτωσης:

•   κανονισμός 850/98 άρθρο 15 και κανονισμός 2187/2005 άρθρο 12 : διαγραφή των διατάξεων που υποχρεώνουν τους πλοιάρχους των αλιευτικών σκαφών να διαθέτουν επαρκείς ποσοστώσεις. Η υποχρέωση είναι πολύ συγκεχυμένη και είναι αδύνατον να εφαρμοστεί.

•   κανονισμός αριθ. 1224/2009 άρθρο 14: η τροποποίηση σχετικά με τις πληροφορίες στο ημερολόγιο αλιείας δεν σχετίζεται με την υποχρέωση εκφόρτωσης. Θα πρέπει να διατηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις.

•   κανονισμός 1224/2009 άρθρο 25α: ο εισηγητής προτείνει απλούστευση του άρθρου αυτού που αφορά την ηλεκτρονική παρακολούθηση εξ αποστάσεως, υπενθυμίζοντας ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο και άρα ελεύθερα να αποφασίζουν τους τρόπους άσκησής του. Στόχος του κανονισμού omnibus δεν μπορεί να είναι η ηλεκτρονική παρακολούθηση εξ αποστάσεως.

•   κανονισμός 1224/2009 άρθρο 49α: ο εισηγητής προτείνει να απαλειφθεί η υποχρέωση αποθήκευσης των αλιευμάτων κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης σε δοχεία χωριστά για κάθε απόθεμα. Πέραν του ότι περιπλέκει την κατάσταση για τους αλιείς, η διάταξη αυτή δεν είναι αναγκαία για την καλή εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης να προστεθεί η μη τήρηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης στον κατάλογο των σοβαρών παραβάσεων που καλύπτονται από τον κανονισμό 1224/2009 και, κατά συνέπεια, να ισχύει ποινολόγιο για την παράβαση αυτή. Ο εισηγητής, μολονότι δεν είναι αντίθετος στην ιδέα αυτή, προτείνει μια σταδιακή εφαρμογή της που θα ολοκληρωθεί το 2019, προκειμένου να δοθεί στους αλιείς ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής.

Τέλος, ο εισηγητής εκτιμά ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν εξασφαλίζει την αποφυγή ορισμένων ανεπιθύμητων επιπτώσεων που έχει η υποχρέωση εκφόρτωσης. Συγκεκριμένα, θεωρεί ανησυχητικό το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας παράλληλης αγοράς νεαρών θαλάσσιων οργανισμών, η οποία είναι αδύνατον να ελεγχθεί με το ισχύον πλαίσιο. Προτείνει λοιπόν να ενισχυθεί εν προκειμένω η ευθύνη των οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της παραγωγής και της εμπορίας.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Υποχρέωση εκφόρτωσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.12.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

13.1.2014

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

14.7.2014

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Alain Cadec

22.7.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.9.2014

16.10.2014

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matt Carthy

Ημερομηνία κατάθεσης

11.12.2014

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου