Menettely : 2013/0436(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0060/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0060/2014

Keskustelut :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Äänestykset :

PV 28/04/2015 - 7.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0105

MIETINTÖ     ***I
PDF 700kWORD 418k
11.12.2014
PE 537.183v02-00 A8-0060/2014

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetusten (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2187/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 2347/2002 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1434/98 kumoamisesta purkamisvelvoitteen huomioon ottamiseksi

(COM(2013)0889 – C8‑0465/2013 – 2013/0436(COD))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Alain Cadec

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetusten (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2187/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 2347/2002 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1434/98 kumoamisesta purkamisvelvoitteen huomioon ottamiseksi

(COM(2013)0889 – C8‑0465/2013 – 2013/0436(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0889),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0465/2013),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 29. huhtikuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–       ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A8‑0060/2014),

1.      vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus neuvoston asetusten (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2187/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 2347/2002 ja (EY) N:o 1224/2009 ja (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1434/98 kumoamisesta purkamisvelvoitteen huomioon ottamiseksi

Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus neuvoston asetusten (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2187/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 2347/2002, (EY) N:o 1224/2009 ja (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1434/98 kumoamisesta purkamisvelvoitteen huomioon ottamiseksi

Perustelu

Komission mukaan ei ole laillisesti mahdollista sisällyttää minkäänlaisia teknisiä toimenpiteitä alueellisiin poisheittämissuunnitelmiin. Jos ei ole mahdollista sisällyttää silmäkokojen muutosten tai väliaikaisten alueellisten kieltojen kaltaisia toimenpiteitä nuorten kalojen suojelemiseksi, purkamisvelvoitteen tehokas täytäntöönpano vaarantuu. Tällä tarkistuksella pyritään korjaamaan tilannetta sisällyttämällä tarkistukset neuvoston asetukseen (EU) N:o 1380/2013.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Asetuksen (EU) N:o [xxxx] keskeisenä tavoitteena on saaliiden poisheittämisen asteittainen lopettaminen ottamalla käyttöön saaliiden purkamista koskeva velvoite lajeille, joihin sovelletaan saalisrajoituksia, ja lajeille, joilta edellytetään vähimmäiskokoa Välimerellä. Jotta kyseinen purkamisvelvoite saataisiin toimivaksi, olisi poistettava tietyt voimassa oleviin teknisiä toimenpiteitä, hoitotoimenpiteitä ja valvontaa koskeviin asetuksiin sisältyvät säännökset, jotka ovat ristiriidassa kyseisen velvoitteen kanssa ja edellyttävät kalastajien heittävän kalaa pois, tai niitä olisi muutettava.

(1) Asetuksen (EU) N:o [xxxx] keskeisenä tavoitteena on saaliiden poisheittämisen asteittainen lopettaminen ottamalla käyttöön saaliiden purkamista koskeva velvoite lajeille, joihin sovelletaan saalisrajoituksia, ja lajeille, joilta edellytetään vähimmäiskokoa Välimerellä. Jotta kyseinen purkamisvelvoite saataisiin toimivaksi asianomaisten kalastusten osalta 1 päivään tammikuuta 2015 mennessä, olisi poistettava tietyt voimassa oleviin teknisiä toimenpiteitä, hoitotoimenpiteitä ja valvontaa koskeviin asetuksiin sisältyvät säännökset, jotka ovat ristiriidassa kyseisen velvoitteen kanssa ja edellyttävät kalastajien heittävän kalaa pois, tai niitä olisi muutettava.

Perustelu

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan soveltamisen vuoksi purkamisvelvoite on pakollinen 1. tammikuuta 2015 alkaen vasta joidenkin lajien kohdalla.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Se, että saaliiden poisheittämisen lopettaminen pannaan täytäntöön asteittain, tarkoittaa, että myös nykyisten teknisten toimenpiteiden tiettyjen säännösten ja valvontaa koskevien asetusten tarvittavat muutokset voidaan tehdä asteittain, ja hyvän säädöskäytännön yleisten periaatteiden mukaisesti asteittainen eteneminen johtaa todennäköisemmin asianmukaisesti laadittuun lainsäädäntöön.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b) Teknisten säilyttämistoimenpiteiden sisällyttämiseksi alueellisiin poisheittämissuunnitelmiin olisi muutettava neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2013 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1380/2013.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Valmisteilla on uusi teknisiä toimenpiteitä koskeva kehys odotettaessa yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta. Koska on epätodennäköistä, että kyseinen uusi kehys on valmis vuoden 2015 alussa, jolloin purkamisvelvoite otetaan käyttöön, on perusteltua muuttaa tiettyjä nykyisten teknisiä toimenpiteitä koskevien asetusten osia tai poistaa ne kokonaan, jotta kyseiset asetukset ja purkamisvelvoite eivät olisi yhteensopimattomia keskenään.

(2) Tiettyjä nykyisten teknisiä toimenpiteitä koskevien asetusten osia olisi muutettava tai ne olisi poistettava kokonaan, jotta kyseiset asetukset ja purkamisvelvoite eivät olisi yhteensopimattomia keskenään.

Perustelu

Kyse on ajantasaistamisesta, jolla halutaan tuoda esiin se, että yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) uudistus on jo hyväksytty.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Purkamisvelvoite merkitsee perustavanlaatuista muutosta kalastukselle. Vuosi 2015 on näin ollen muutoksen täytäntöönpanoa koskeva testi. Siitä on syytä ottaa opiksi pantaessa asianomaista kalastusta koskevaa velvoitetta täytäntöön vuoden 2015 jälkeen.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b) On selvennettävä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 5 kohdan nykyistä sanamuotoa, joka koskee mahdollisuutta sisällyttää pelkästään purkamisvelvoitteeseen liittyvät tekniset toimenpiteet poisheittämissuunnitelmiin, jotta voidaan lisätä valikoivuutta ja vähentää mahdollisuuksien mukaan meren eliöiden suunnittelemattomia saaliita.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 c) Yksi purkamisvelvoitteen mahdollisista ei-toivotuista vaikutuksista voi olla erityisesti sellaisten meren eliöiden pyyntiä koskevan toiminnan kehittäminen, jotka eivät ole vaaditun kokoisia muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi. On syytä ehkäistä tällaisen rinnakkaistoiminnan syntyminen.

Perustelu

Komission ehdotus ei mahdollista sitä, että voidaan välttyä joiltakin purkamisvelvoitteen ei-toivotuilta vaikutuksilta. Erityistä huolta herättää nuorten meren eliöiden rinnakkaismarkkinoiden, joita on nykyolosuhteissa mahdotonta valvoa, mahdollinen ilmaantuminen.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi erityisesti muutettava kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 850/98 edellyttämällä, että kaikki purkamisvelvoitteen alaisten meren eliöiden suunnittelemattomat ja saaliiden koostumusta koskevien sääntöjen mukaan liian suuret saaliit puretaan aluksesta ja luetaan kiintiöihin, korvaamalla purkamisvelvoitteen alaisten meren eliöiden aluksesta purkamisen vähimmäiskoot säilyttämisen vähimmäisviiteko’oilla sekä edellyttämällä, että kaikki tietyillä alueilla, tiettynä aikana ja tietyillä pyydyksillä pyydetyt ja sivusaalissäännösten mukaan liian suuret meren eliöiden suunnittelemattomat saaliit puretaan aluksesta ja luetaan kiintiöihin.

(3) Purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon varmistamiseksi niiden lajien kohdalla, joihin kyseistä velvoitetta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen, olisi erityisesti muutettava kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 850/98 edellyttämällä, että kaikki purkamisvelvoitteen alaisten meren eliöiden suunnittelemattomat ja saaliiden koostumusta koskevien sääntöjen mukaan liian suuret saaliit puretaan aluksesta ja luetaan kiintiöihin, korvaamalla purkamisvelvoitteen alaisten meren eliöiden aluksesta purkamisen vähimmäiskoot säilyttämisen vähimmäisviiteko’oilla sekä edellyttämällä, että kaikki tietyillä alueilla, tiettynä aikana ja tietyillä pyydyksillä pyydetyt ja sivusaalissäännösten mukaan liian suuret meren eliöiden suunnittelemattomat saaliit puretaan aluksesta ja luetaan kiintiöihin.

Perustelu

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan soveltamisen vuoksi purkamisvelvoite on pakollinen 1. tammikuuta 2015 alkaen vasta joidenkin lajien kohdalla.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Lisäksi olisi oikeusvarmuuden turvaamiseksi muutettava säännöksiä, jotka koskevat pyyntialueen sulkemista nuorten koljien suojelemiseksi ICES-alueella VI b.

Poistetaan.

Perustelu

Kyse on komission lisäämästä teknisestä toimenpiteestä, joka ei liity suoraan purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoon. Koska tämä asetus koskee pelkästään purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa, tätä toimenpidettä ei tarvita. Sen vuoro tulee komission parhaillaan työstämän teknisiä toimenpiteitä koskevan tarkistuksen yhteydessä.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi muutettava vuonna 2002 sovellettavista toimenpiteistä Irlanninmeren (ICES-alue VII a) turskakannan elvyttämiseksi annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 254/2002 edellyttämällä, että atlantinkampasimpukan troolikalastuksessa kaikki purkamisvelvoitteen alaisten meren eliöiden suunnittelemattomat ja sallittujen sivusaalisosuuksien yli menevät saaliit puretaan ja luetaan kiintiöihin.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä artikla poistetaan, jotta noudatetaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa vahvistettua purkamisvelvoitteen noudattamista koskevaa asteittaista aikataulua. Purkamisvelvoitetta sovelletaan Irlanninmeren turskaan ainoastaan vuosina 2016–2019.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi muutettava syvänmeren kantojen kalastukseen sovellettavista kalastusmahdollisuuksien saamista koskevista erityisistä vaatimuksista ja niihin liittyvistä edellytyksistä annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2347/2002 edellyttämällä, että syvänmeren lajien kaikki saaliit puretaan ja luetaan kiintiöihin.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä artikla poistetaan, jotta noudatetaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa vahvistettua purkamisvelvoitteen noudattamista koskevaa asteittaista aikataulua. Purkamisvelvoitetta sovelletaan syvänmeren lajeihin ainoastaan vuodesta 2016 alkaen.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi muutettava yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 purkamisvelvoitteen seurannan varmistamiseksi. Tätä tarkoitusta varten purkamisvelvoitteen alaiseen kalastukseen olisi sovellettava kalastuslupia, pyyntitiedot olisi ilmoitettava kaikista lajeista painorajasta riippumatta, säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen saaliit olisi ilmoitettava erikseen, kalastusaluksella olevien pienten saaliiden tarkan määrän vahvistamisen vaikeudesta johtuen olisi kalastuspäiväkirjoissa ja jälleenlaivausilmoituksissa ilmoitettuihin pieniä saaliita koskeviin arvioihin sovellettava suurempaa sallittua poikkeamaa, olisi vahvistettava etävalvontaa koskevat säännöt tietojen ilmoittamista varten purkamisvelvoitteen seuraamiseksi merellä, laadittava säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen saaliiden erillissäilytystä ja kaupan pitämisen valvontaa koskevat säännöt ja määriteltävä edellytykset valvonnasta vastaavien tarkkailijoiden käytölle seurannan tarkoituksiin.

(10) Purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi muutettava yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 purkamisvelvoitteen seurannan varmistamiseksi. Pyyntitiedot olisi ilmoitettava kaikista lajeista 50 kilogramman painorajasta alkaen, säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen saaliit olisi ilmoitettava erikseen, kalastusaluksella olevien pienten saaliiden tarkan määrän vahvistamisen vaikeudesta johtuen olisi kalastuspäiväkirjoissa ja jälleenlaivausilmoituksissa ilmoitettuihin pieniä saaliita koskeviin arvioihin sovellettava suurempaa sallittua poikkeamaa, olisi kunnioitettava purkamisvelvoitteen seuraamista ja valvomista merellä koskevia jäsenvaltioiden valtaoikeuksia, laadittava säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen saaliiden erillissäilytystä ja kaupan pitämisen valvontaa koskevat säännöt ja määriteltävä edellytykset valvonnasta vastaavien tarkkailijoiden käytölle seurannan tarkoituksiin.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Teknisten ja inhimillisten valvontakeinojen on oltava yhteensopivia miehistöä koskevan työmarkkinalainsäädännön, kuvaa koskevan oikeuden ja yksityisyyden suojan kanssa.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Koska poisheitetyt saaliit ovat suurta tuhlausta ja ne vaikuttavat kielteisesti meren elollisten luonnonvarojen ja meriekosysteemien hyödyntämiseen kestävällä tavalla ja koska purkamisvelvoitteella voidaan saavuttaa hyvät tulokset vain, jos toimijat sitä yleisesti noudattavat, purkamisvelvoitteen rikkominen olisi määriteltävä vakavaksi rikkomukseksi. Purkamisvelvoitteen käyttöönotto yhdessä tiettyjä uusien joustavia vuosikiintiöitä koskevien sääntöjen kanssa edellyttää kiintiöiden ja pyyntiponnistuksen vähentämistä koskevien sääntöjen mukauttamista.

(11) Koska poisheitetyt saaliit ovat suurta tuhlausta ja ne vaikuttavat kielteisesti meren elollisten luonnonvarojen ja meriekosysteemien hyödyntämiseen kestävällä tavalla ja koska purkamisvelvoitteella voidaan saavuttaa hyvät tulokset vain, jos toimijat sitä yleisesti noudattavat, purkamisvelvoitteen rikkominen olisi määriteltävä vakavaksi rikkomukseksi. Ottaen kuitenkin huomioon kalastukselle tästä aiheutuva perustavanlaatuinen muutos olisi syytä myöntää kahden vuoden mukautumisaika ennen kuin purkamisvelvoitteen rikkominen katsotaan vakavaksi rikkomukseksi. Purkamisvelvoitteen käyttöönotto yhdessä tiettyjä uusien joustavia vuosikiintiöitä koskevien sääntöjen kanssa edellyttää kiintiöiden ja pyyntiponnistuksen vähentämistä koskevien sääntöjen mukauttamista.

Perustelu

Vähittäinen täytäntöönpano vuoteen 2019 asti mahdollistaa, että kalastajat ehtivät mukautua tilanteeseen.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Sen vuoksi neuvoston asetuksia (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2187/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 2347/2002 ja (EY) N:o 1224/2009 olisi muutettava.

(12) Sen vuoksi neuvoston asetuksia (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2187/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007, ja (EY) N:o 1224/2009 olisi muutettava.

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, ettei muutoksia tehdä näihin kahteen asetukseen, sillä purkamisvelvoite ei koske asianomaisia lajeja vielä vuodesta 2015 alkaen, vaan myöhemmin.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi

-1 luku – -1 artikla (uusi)

Asetus (EY) N:o 1380/2013

15 artikla – 5 kohta – a alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 luku

 

Perusasetus

 

-1 artikla

 

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 muuttaminen

 

Muutetaan asetus (EU) N:o 1380/2013 seuraavasti:

 

Korvataan 15 artiklan 5 kohdan a alakohta seuraavasti:

a) erityiset säännökset kalastukselle tai lajeille, joita koskee 1 kohdassa tarkoitettu purkamisvelvoite;

"a) erityiset säännökset kalastukselle tai lajeille, joita koskee 1 kohdassa tarkoitettu purkamisvelvoite, kuten 7 artiklan 2 kohdan a–e alakohdassa tarkoitetut tekniset toimenpiteet, joilla pyritään lisäämään pyydysten valikoivuutta tai vähentämään ja mahdollisuuksien mukaan poistamaan tahattomat saaliit;”

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 850/98

3 artikla – i alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"i) suunnittelemattomilla saaliillatarkoitetaan sellaisten meren eliöiden tahattomasti saatuja saaliita, joiden kalastus on kielletty kyseisissä olosuhteissa.”

"i) suunnittelemattomilla saaliillatarkoitetaan sellaisten meren eliöiden tahattomasti saatuja saaliita, joita koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/20131* 15 artiklan mukainen purkamisvelvoite ja jotka lasketaan kiintiöihin joko johtuen säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienemmästä koosta tai koska ne ylittävät saaliiden koostumusta koskevien sovellettavien sääntöjen mukaiset saaliit tai käytettävissä olevat kiintiöt.

 

___________

 

*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).”

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 850/98

4 artikla – 4 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, saaliiden purkamista ei saa kieltää, jos liitteessä X vahvistettuja edellytyksiä ei voida täyttää asetuksen (EU) N:o [xxxx] 15 artiklassa esitetyn purkamisvelvoitteen alaisten meren eliöiden suunnittelemattomien saaliiden vuoksi. Kyseiset suunnittelemattomat saaliit on purettava ja laskettava kiintiöihin.”

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, asetuksen liitteessä X asetettuja saaliiden koostumusta koskevia sääntöjä ei sovelleta kalastukseen, johon sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa esitettyä purkamisvelvoitetta 1 ivästä tammikuuta 2015 alkaen. Kyseistä kalastusta koskevat suunnittelemattomat saaliit on purettava ja laskettava kiintiöihin.”

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 850/98

4 artikla – 4 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, saaliiden purkamista ei saa kieltää, jos liitteissä I–V vahvistettuja edellytyksiä ei voida täyttää asetuksen (EU) N:o [xxxx] 15 artiklassa esitetyn purkamisvelvoitteen alaisten meren eliöiden suunnittelemattomien saaliiden vuoksi. Kyseiset suunnittelemattomat saaliit on purettava ja laskettava kiintiöihin.”

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, asetuksen liitteissä I–V asetettuja saaliiden koostumusta koskevia sääntöjä ei sovelleta kalastukseen, johon sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa esitettyä purkamisvelvoitetta 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen. Kyseistä kalastusta koskevat suunnittelemattomat saaliit on purettava ja laskettava kiintiöihin.”

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 850/98

7 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4) Lisätään 7 artiklan 5 kohtaan alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta, jos Pandalus-lajien äyriäiset ovat asetuksen (EU) N:o [xxxx] 15 artiklassa esitetyn purkamisvelvoitteen alaisia. Kyseisten äyriäisten pyytäminen on kuitenkin kiellettyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla verkoilla, joita ei ole varustettu kyseisen alakohdan mukaisesti. Suunnittelemattomat saaliit on purettava ja laskettava kiintiöihin.”

 

Perustelu

Tämä alakohta koskee Pandalus-sukuun kuuluvaa lajia, joka kuuluu purkamisvelvoitteen alaisuuteen vasta vuoden 2016 jälkeen.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 850/98

10 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

5) Lisätään 10 artiklaan alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisen alakohdan b alakohdassa säädetään, aluksella pitäminen tai aluksesta purkaminen ei ole kiellettyä, jos simpukoiden vähimmäisprosenttiosuutta ei voida saavuttaa asetuksen (EU) N:o [xxxx] 15 artiklassa esitetyn purkamisvelvoitteen alaisten meren eliöiden suunnittelemattomien saaliiden vuoksi. Kyseiset suunnittelemattomat saaliit on purettava ja laskettava kiintiöihin.

 

Perustelu

Tämä alakohta koskee pohjakalalajeja, jotka kuuluvat purkamisvelvoitteen alaisuuteen vasta vuoden 2016 jälkeen.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 850/98

11 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisen alakohdan a alakohdassa säädetään, pohjaan ankkuroitujen verkkojen, havaksen silmällä pyytävien verkkojen tai riimuverkkojen käyttö tai aluksella pitäminen ei ole kiellettyä, jos kyseisessä a alakohdassa vahvistettuja edellytyksiä ei voida täyttää asetuksen (EU) N:o [xxxx] 15 artiklassa esitetyn purkamisvelvoitteen alaisten meren eliöiden suunnittelemattomien saaliiden vuoksi. Kyseiset suunnittelemattomat saaliit on purettava ja laskettava kiintiöihin.”

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisen alakohdan a alakohdassa säädetään, asetuksen liitteissä VI–VII asetettuja saaliiden koostumusta koskevia sääntöjä ei sovelleta kalastukseen, johon sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa esitettyä purkamisvelvoitetta 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen. Kyseistä kalastusta koskevat suunnittelemattomat saaliit on purettava ja laskettava kiintiöihin.”

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EY) N:o 850/98

15 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Ennen kalastuksen aloittamista millä tahansa kalastuksenhoitoalueella tietyn kalastusmatkan aikana kalastusaluksen päällikön on varmistettava, että hänellä on kyseisellä matkalla riittävän suuret saalisrajoitusten alaisten kantojen kiintiöt saaliin todennäköistä koostumusta ja sallittuja prosenttiosuuksia ajatellen.

Poistetaan.

Perustelu

Kalastusaluksen päällikkö ei voi olla varma, että hänellä on kyseisellä matkalla riittävän suuret saalisrajoitusten alaisten kantojen kiintiöt saaliin todennäköistä koostumusta ajatellen. Kalastustoiminnan luonne itsessään tekee mahdottomaksi ennustaa, kuinka suuria saaliita tietyllä matkalla voidaan saada.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 850/98

19 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Asetuksen (EU) N:o [xxxx] 15 artiklassa esitetyn purkamisvelvoitteen alaisen lajin alamittaiset meren eliöt on pidettävä aluksella, purettava ja laskettava kiintiöön. Niitä ei saa myydä, pitää esillä tai tarjota myyntiin ihmisravinnoksi.

2. Asetuksen (EU) N:o [xxxx] 15 artiklassa esitetyn purkamisvelvoitteen alaisen lajin alamittaiset meren eliöt on pidettävä aluksella, purettava ja laskettava kiintiöön. Niitä ei saa myydä, pitää esillä tai tarjota myyntiin ihmisravinnoksi.

 

Kun kyseiset saaliit on purettu, jäsenvaltiot ovat vastuussa niiden säilytyksen takaamisesta sekä markkinoiden löytämisestä niille.

Perustelu

Koska markkinoiden löytäminen purkamisen jälkeen alamittaisille meren eliöille on epävarmaa ja koska alusten päälliköt eivät hyödy millään tavoin näistä purkamisista, olisi ennakoitava eliöiden säilyttämiseen liittyviä ongelmia satamissa ja olisi tehtävä selväksi, ettei tämä ole kalastajien vastuulla.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 850/98

19 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, alamittaisia sardiineja, sardelleja, piikkimakrilleja ja makrilleja, jotka on pyydetty käytettäväksi elävänä syöttinä, saa pitää aluksella edellyttäen, että ne pidetään elävinä.

Tarkistus   27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 850/98

19 artikla – 2 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sardiiniin, sardelliin, silliin, makrilliin ja piikkimakrilliin, jos niitä kutakin on enintään 10 prosenttia aluksella pidettyjen saaliiden kokonaiselopainosta.

 

Alamittaisten sardiinien, sardellien, sillien, piikkimakrillien ja makrillien prosenttiosuus lasketaan suhteessa kaikkien aluksella pidettyjen meren eliöiden elopainoon lajittelun tai aluksesta purkamisen jälkeen.

 

Prosenttiosuus voidaan laskea yhden tai usean edustavan otoksen perusteella. Säädettyä 10 prosentin rajaa ei saa ylittää toiseen alukseen siirron, aluksesta purkamisen, kuljetuksen, varastoinnin, esilläpidon tai myynnin aikana.

Tarkistus   28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 850/98

19 artikla – 2 c kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013* 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen pyrkimisen yhteydessä tuottajaorganisaatiot varmistavat asetuksen (EU) N:o 1379/2013 28 artiklan mukaisesti toimittamissaan tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevissa suunnitelmissaan, ettei 2 kohdassa tarkoitettujen alamittaisten meren eliöiden purkaminen johda erityisesti tällaisten meren eliöiden pyyntiä koskevan toiminnan kehittämiseen asetuksen (EU) N:o 1379/2013 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 28 artiklan mukaisesti.

 

Jäsenvaltiot valvovat asetuksen (EU) N:o 1379/2013 28 artiklan 7 kohdassa vaadittuja tarkastuksia tehdessään, että tuottajaorganisaatiot täyttävät tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut velvollisuudet.

 

Kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen komissio julkaisee tutkimuksen alamittaisten meren eliöiden käytöstä ja erilaisista markkinoista.

 

________

 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 1).

Tarkistus   29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta

Asetus (EY) N:o 850/98

29 c artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

18) Korvataan 29 c artikla seuraavasti:

Poistetaan.

”29 c artikla

 

Rockallin koljan kalastuskieltoalue ICES-suuralueella VI

 

1. Pitkäsiimakalastusta lukuun ottamatta kaikenlainen kalastus on kiellettyä alueella, joka jää seuraavien WGS84-koordinaattijärjestelmää käyttäen mitattujen peräkkäisten pisteiden kautta kulkevien loksodromien sisäpuolelle:

 

– 57o00' N, 15o00' W

 

– 57o00' N, 14o00' W

 

– 56o30' N, 14o00' W

 

– 56o30' N, 15o00' W

 

– 56o30' N, 15o00' O

 

– 57o00' N, 15o00' W”

 

Perustelu

Kyse on komission lisäämästä teknisestä toimenpiteestä, joka ei liity suoraan purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoon. Koska tämä asetus koskee pelkästään purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa, tätä teknistä toimenpidettä ei tarvita. Sen vuoro tulee komission parhaillaan työstämän teknisiä toimenpiteitä koskevan tarkistuksen yhteydessä.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 850/98

29 d artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jos ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuun kalaan tai simpukkaan sovelletaan asetuksen (EU) N:o [xxxx] 15 artiklassa esitettyä purkamisvelvoitetta, mainitussa b alakohdassa säädetty edellytys korvataan edellytyksellä, että kyseinen kala tai simpukka ei ole pyynnin kohde. Suunnittelemattomat kyseisen kalan tai simpukan saaliit on purettava ja laskettava kiintiöihin.

Suunnittelemattomat saaliit, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa esitettyä purkamisvelvoitetta 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen, on purettava ja laskettava kiintiöihin. Kaikkien sellaisten lajien, joita ei ole lueteltu kyseisessä b alakohdassa, kohdennettu kalastus on kuitenkin kielletty.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 850/98

29 d artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jos ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuun kalaan sovelletaan asetuksen (EU) N:o [xxxx] 15 artiklassa esitettyä purkamisvelvoitetta, mainitussa b alakohdassa säädetty edellytys korvataan edellytyksellä, ettei kyseinen kala ole pyynnin kohde. Suunnittelemattomat kyseisen kalan saaliit on purettava ja laskettava kiintiöihin.”

Suunnittelemattomat saaliit, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa esitettyä purkamisvelvoitetta 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen, on purettava ja laskettava kiintiöihin. Kaikkien sellaisten lajien, joita ei ole lueteltu kyseisessä b alakohdassa, kohdennettu kalastus on kuitenkin kielletty.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta

Asetus (EY) N:o 850/98

29 e artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jos ensimmäisen alakohdanalakohdassa tarkoitettuun kalaan sovelletaan asetuksen (EU) N:o [xxxx] 15 artiklassa esitettyä purkamisvelvoitetta, mainitussa b alakohdassa säädetty edellytys korvataan edellytyksellä, ettei kyseinen kala ole pyynnin kohde. Suunnittelemattomat kyseisen kalan saaliit on purettava ja laskettava kiintiöihin.”

Suunnittelemattomat saaliit, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa esitettyä purkamisvelvoitetta 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen, on purettava ja laskettava kiintiöihin. Kaikkien sellaisten lajien, joita ei ole lueteltu kyseisessä b alakohdassa, kohdennettu kalastus on kuitenkin kiellettyä;

Perustelu

Lainsäätäjä on toivonut purkamisvelvoitteen asteittaista täytäntöönpanoa, ja on syytä noudattaa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa esitettyä aikataulua ja mainita ainoastaan lajit, joita velvoite koskee vuodesta 2015 alkaen. Ehdotettu muutos ei muuta turskan kalastukseen ICES VII -alueella sovellettavia rajoituksia koskevia sääntöjä.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta

Asetus (EY) N:o 850/98

29 f artikla – 1 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

21) Lisätään 29 f artiklaan 1 a kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”1 a. Jos tylppäpyrstömolvaan sovelletaan asetuksen (EU) N:o [xxxx] 15 artiklassa esitettyä purkamisvelvoitetta, tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettua aluksellapitämiskieltoa ei sovelleta. Mainitussa kohdassa tarkoitettuna aikana ja siinä tarkoitetuilla alueilla kyseisen lajin kalastus on kuitenkin kiellettyä. Suunnittelemattomat tylppäpyrstömolvasaaliit on purettava ja laskettava kiintiöihin.”

 

Perustelu

Koska lainsäätäjä on toivonut purkamisvelvoitteen asteittaista täytäntöönpanoa, on syytä noudattaa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa esitettyä aikataulua. Purkamisvelvoite koskee tylppäpyrstömolvaa vasta vuoden 2015 jälkeen.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 2187/2005

2 artikla – p alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”o) ”suunnittelemattomilla saaliilla” tarkoitetaan sellaisten meren eliöiden tahattomasti saatuja saaliita, joiden kalastus on kielletty kyseisissä olosuhteissa.”

”o)’suunnittelemattomilla saaliilla tarkoitetaan sellaisten meren eliöiden tahattomasti saatuja saaliita, joita koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013* 15 artiklan mukainen purkamisvelvoite ja jotka lasketaan kiintiöihin joko johtuen säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienemmästä koosta tai koska ne ylittävät saaliiden koostumusta koskevien sovellettavien sääntöjen mukaiset saaliit.

 

___________

 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).”

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 2187/2005

12 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Kaikkien kalastusalusten päälliköiden on varmistettava ennen kalastuksen aloittamista millä tahansa kalastuksenhoitoalueella tietyn kalastusmatkan aikana, että heillä on kyseisellä matkalla riittävän suuret saalisrajoitusten alaisten kantojen kiintiöt saaliin todennäköistä koostumusta ja liitteissä II ja III esitettyjä prosenttiosuuksia ajatellen.

Poistetaan.

Perustelu

Kalastusaluksen päällikkö ei voi olla varma, että hänellä on kyseisellä matkalla riittävän suuret saalisrajoitusten alaisten kantojen kiintiöt saaliin todennäköistä koostumusta ajatellen. Kalastustoiminnan luonne itsessään tekee mahdottomaksi ennustaa, kuinka suuria saaliita tietyllä matkalla voidaan saada.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 2187/2005

15 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Asetuksen (EU) N:o [xxxx] 15 artiklassa esitetyn purkamisvelvoitteen alaisen lajin alamittaiset meren eliöt on pidettävä aluksella, purettava ja laskettava kiintiöön. Niitä ei saa myydä, pitää esillä tai tarjota myyntiin ihmisravinnoksi.

3. Purkamisvelvoitteen alaisen lajin alamittaisiin meren eliöihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklaa. Kun kyseiset saaliit on purettu, jäsenvaltiot ovat vastuussa niiden säilytyksen takaamisesta sekä markkinoiden löytämisestä niille. Asetuksen (EY) 1069/2009 2 artiklan 2 kohdan h alakohtaa ja sitä koskevia asetuksessa (EY) N:o 142/2011 vahvistettuja täytäntöönpanosäännöksiä ei sovelleta.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 1967/2006

2 artikla – 18 kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

”18) ’suunnittelemattomilla saaliilla’ sellaisten meren eliöiden tahattomasti saatuja saaliita, joiden pyynti on kielletty kyseisissä olosuhteissa.”

”18) ’suunnittelemattomilla saaliilla’ sellaisten meren eliöiden tahattomasti saatuja saaliita, joita koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013* 15 artiklan mukainen purkamisvelvoite ja jotka lasketaan kiintiöihin joko johtuen säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienemmästä koosta tai koska ne ylittävät saaliiden koostumusta koskevien sovellettavien sääntöjen mukaiset saaliit.

 

___________

 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).”

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1967/2006

15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Alamittaisten meren eliöiden suunnittelemattomat saaliit, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o [xxxx] 15 artiklassa esitettyä purkamisvelvoitetta, on pidettävä aluksella ja purettava aluksesta. Niitä ei saa myydä, pitää esillä tai tarjota myyntiin ihmisravinnoksi.

Alamittaisten meren eliöiden suunnittelemattomat saaliit, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa esitettyä purkamisvelvoitetta 1 päivästä tammikuuta 2015 alkaen, eli pelagisilla trooleilla pyydetyt sardiinit, sardellit, makrillit ja piikkimakrillit, on pidettävä aluksella ja purettava aluksesta. Niitä ei saa myydä, pitää esillä tai tarjota myyntiin ihmisravinnoksi.

 

Kun kyseiset saaliit on purettu, jäsenvaltiot ovat vastuussa niiden säilytyksen takaamisesta sekä markkinoiden löytämisestä niille.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1967/2006

15 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) Poistetaan 3 kohta.

Poistetaan.

Perustelu

Kohdassa b viitataan poikkeukseen, joka koskee meren eliöiden vähimmäiskoon noudattamista niiden sardiininpoikasten kohdalla, jotka puretaan käytettäviksi ihmisravinnoksi. Tätä poikkeusta sovelletaan ainoastaan tietyissä erityistapauksissa, kuten silloin, kun saalis on pyydetty alukselta vedettävillä nuotilla taikka rannalta vedettävillä nuotilla ja kun pyynnissä on noudatettu voimassa olevia kansallisia säännöksiä. Tämä poikkeus on syytä säilyttää.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 1098/2007

3 artikla – g alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”g) ’suunnittelemattomilla saaliilla’ tarkoitetaan sellaisten meren eliöiden tahattomasti saatuja saaliita, joiden kalastus on kielletty kyseisissä olosuhteissa.”

”g) ’suunnittelemattomilla saaliilla’ tarkoitetaan sellaisten meren eliöiden tahattomasti saatuja saaliita, joita koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013* 15 artiklan mukainen purkamisvelvoite ja jotka lasketaan kiintiöihin joko johtuen säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienemmästä koosta tai koska ne ylittävät saaliiden koostumusta koskevien sovellettavien sääntöjen mukaiset saaliit.

 

___________

 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).”

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1098/2007

8 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a) Poistetaan 8 artiklan 3 kohta.

Perustelu

Komission ehdotus Itämeren useita lajeja koskevaksi hoitosuunnitelmaksi sisältää merelläolopäivien järjestelmän poistamisen. Tämä muutos voitaisiin toteuttaa jo, kun koontiasetus tulee voimaan.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

Poistetaan.

Asetuksen (EY) N:o 254/2002 muuttaminen

 

Muutetaan asetus (EY) N:o 254/2002 seuraavasti:

 

1) Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, saaliiden purkamista ei saa kieltää, jos mainitussa alakohdassa vahvistettuja edellytyksiä ei voida täyttää asetuksen (EU) N:o [xxxx] 15 artiklassa esitetyn purkamisvelvoitteen alaisten meren eliöiden suunnittelemattomien saaliiden vuoksi. Kyseiset suunnittelemattomat saaliit on purettava ja laskettava kiintiöihin.”

 

2) Lisätään 4 artiklaan alakohta seuraavasti:

 

”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, saaliiden purkamista ei saa kieltää, jos mainitussa alakohdassa vahvistettuja edellytyksiä ei voida täyttää asetuksen (EU) N:o [xxxx] 15 artiklassa esitetyn purkamisvelvoitteen alaisten meren eliöiden suunnittelemattomien saaliiden vuoksi. Kyseiset suunnittelemattomat saaliit on purettava ja laskettava kiintiöihin.

 

Perustelu

Tämä artikla poistetaan, jotta noudatetaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa vahvistettua purkamisvelvoitteen noudattamista koskevaa asteittaista aikataulua. Purkamisvelvoitetta sovelletaan Irlanninmeren turskaan ainoastaan vuosina 2016–2019.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

6 artikla

Poistetaan.

Asetuksen (EY) N:o 2347/2002 muuttaminen

 

Muutetaan asetus (EY) N:o 2347/2002 seuraavasti:

 

1) Lisätään 2 artiklaan f alakohta seuraavasti:

 

”f) ’suunnittelemattomilla saaliilla’ sellaisten meren eliöiden tahattomasti saatuja saaliita, joiden kalastus on kielletty kyseisissä olosuhteissa.”

 

2) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

 

”Kalastusaluksilta, joilla ei ole syvänmeren kalastuslupaa, on kiellettyä pyytää yhdellä merimatkalla yli 100 kilogramman määrää syvänmeren lajeja. Kyseisten alusten pyytämien syvänmeren lajien 100 kilogrammaa ylittäviä määriä ei saa pitää aluksella, jälleenlaivata tai purkaa aluksesta.

 

Poiketen siitä, mitä toisessa alakohdassa säädetään, saaliiden pitämistä aluksella, jälleenlaivausta ja purkamista aluksesta ei saa kieltää, jos mainitussa alakohdassa vahvistettu 100 kilogramman raja ylittyy asetuksen (EU) N:o [xxxx] 15 artiklassa esitetyn purkamisvelvoitteen alaisten syvänmeren lajien suunnittelemattomien saaliiden vuoksi. Kyseiset suunnittelemattomat saaliit on purettava ja laskettava kiintiöihin.”

 

Perustelu

Tämä artikla poistetaan, jotta noudatetaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa vahvistettua purkamisvelvoitteen noudattamista koskevaa asteittaista aikataulua. Purkamisvelvoitetta sovelletaan syvänmeren lajeihin ainoastaan vuodesta 2016 alkaen.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 1224/2009

7 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1) Muutetaan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

a) Korvataan e alakohta seuraavasti:

 

”e) asetuksen (EU) N:o [xxxx] 15 artiklassa tarkoitettu purkamisvelvoite osassa kalastustoimintaa tai kaikessa kalastustoiminnassa.”

 

b) Lisätään f alakohta seuraavasti:

 

”f) muut tapaukset, joista säädetään unionin lainsäädännössä.”

 

Perustelu

Komissio vaatii, että alukset, joiden osaa kalastustoimintaa tai kaikkea kalastustoimintaa purkamisvelvoite koskee, saavat erityisen kalastusluvan purkamisvelvoitteen noudattamiseksi. Tämä lupa myönnettäisiin jo olemassa olevien lupien lisäksi ja se lisäisi ammattikalastajien ja jäsenvaltioiden hallinnollista taakkaa.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1224/2009

14 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1. Monivuotisiin suunnitelmiin sisältyvien erityismääräysten soveltamista rajoittamatta on kokonaispituudeltaan vähintään 10 metrin pituisten unionin kalastusalusten päälliköiden pidettävä toiminnastaan kalastuspäiväkirjaa, josta ilmenevät eriteltyinä kunkin pyydetyn ja aluksella pidetyn lajin kaikki määrät.

”1. Monivuotisiin suunnitelmiin sisältyvien erityismääräysten soveltamista rajoittamatta kokonaispituudeltaan kaikkien vähintään 10 metrin pituisten unionin kalastusalusten päälliköiden on pidettävä toiminnastaan kalastuspäiväkirjaa, josta ilmenevät eriteltyinä kunkin matkan kunkin pyydetyn ja aluksella pidetyn lajin kaikki määrät, jotka ylittävät 50 kilogrammaa elopainona ilmaistuna.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1224/2009

14 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Kalastuspäiväkirjaan kirjatuille aluksella pidettyjen kalojen määrää kilogrammoina koskeville arvioille sallittu poikkeama on 10 prosenttia kaikkien lajien osalta. Jos yhden tai useamman lajin lajikohtainen kokonaissaalis on alle 50 kilogrammaa, sallittu poikkeama on 20 prosenttia.”

 

Perustelu

Komissio ehdottaa kaikkea pyyntiä koskevien sallittujen poikkeamien tarkistamista ja kalastuspäiväkirjaan kirjaamisen tekemistä pakolliseksi, mikä aiheuttaisi hallinnollista lisäkuormitusta kalastajille. Asetuksen (EU) N:o 1224/2009 14 artiklassa vahvistettu velvollisuus kirjata kalastuspäiväkirjaan kaikki määrät, jotka ylittävät 50 kilogrammaa elopainona ilmaistuna, on asianmukainen.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Asetus (EY) N:o 1224/2009

14 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d) Korvataan 4 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”4. Unionin kalastusalusten päälliköiden on kirjattava kalastuspäiväkirjaansa myös arviot kaikkien lajien kaikista poisheitetyistä määristä.”

 

Perustelu

Komissio ehdottaa kalastuspäiväkirjaan kirjaamista koskevan velvoitteen ulottamista pyynnin koosta riippumatta kaikkiin aluksella pidettyihin ja mereen palautettuihin määriin. Tämä muutos ei ole perusteltu tämän asetuksen yhteydessä, sillä se ei liity suoraan purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoon.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1224/2009

21 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Jälleenlaivausilmoituksessa kilogrammoina ilmoitettuja kalojen määriä koskeville arvioille sallittu poikkeama on 10 prosenttia kaikkien lajien osalta. Jos yhden tai useamman lajin lajikohtainen kokonaissaalis on alle 50 kilogrammaa, sallittu poikkeama on 20 prosenttia.”

 

Perustelu

Asetuksen (EU) N:o 1224/2009 14 artiklassa vahvistettu velvollisuus kirjata kalastuspäiväkirjaan kaikki määrät, jotka ylittävät 50 kilogrammaa elopainona ilmaistuna, on asianmukainen, joten tätä ei tarvitse muuttaa kyseisessä asetuksessa.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 1224/2009

25 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

”25 a artikla

”25 a artikla

Sähköinen etävalvonta

Kalastustoiminnan valvonta, seuranta ja rekisteröinti

1. Kalastusaluksilla, joiden osalta käytetään unionin lainsäädännön tai jäsenvaltion päätöksen mukaisesti sähköistä etävalvontaa asetuksen (EU) N:o [xxxx] 15 artiklassa perustetun purkamisvelvoitteen seuraamiseksi, on oltava asennettuna sähköisen etävalvontajärjestelmän laitteet. Järjestelmällä taataan kalastustoimintaa ja siihen liittyvää toimintaa, saaliin käsittely mukaan luettuna, koskevien tietojen jatkuva tallennus kameroiden avulla.

1. Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklassa esitetyn purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa koskevan aikataulun mukaisesti kalastustoimintaa ja siihen liittyvää toimintaa, saaliin käsittely mukaan luettuna, koskevat tiedot on tallennettava.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kalastusalukset on myös varustettava seuraavilla:

2. Unionin lainsäädännön tai jäsenvaltion tekemän erityisen päätöksen nojallakohdassa tarkoitettu kirjaaminen tapahtuu saaliiden avoimen dokumentoinnin ja kalastuspäiväkirjan avulla sekä seuraavasti:

a) toimivaltaisten viranomaisten hyväksymät siirrettävät tiedontallennuslaitteet, joihin tallennetaan keskeytyksettä kaikki kalastustoimintaa koskevat kuvat; ja

a) aluksella suoritettavaa tarkkailua koskevan järjestelmän avulla tai

b) pyydystä ohjaaviin järjestelmiin kiinnitetyt anturit, jotka tallentavat kaikki pyydyksen asettamiseen tai nostoon liittyvät liikkeet.

b) lentokoneen tai laivapartioiden välityksellä toteutettavan merivalvontajärjestelmän avulla tai

 

c) sähköisen etävalvontajärjestelmän avulla tai

 

d) minkä tahansa vastaavan valvontajärjestelmän avulla.

 

Tämän artiklan a–d kohdassa tarkoitettujen järjestelmien on taattava unionin ja jäsenvaltion tietosuojan alalla sovellettavan lainsäädännön noudattaminen sekä työlainsäädännön, henkilöiden oikeuden valvoa kuviensa käyttöä sekä kyseisten merimiesten oikeuden yksityisyyteen noudattaminen.

3. Kalastusaluksille asennettujen sähköisten etävalvontajärjestelmien on toimittava täysin automaattisesti, ja niiden on oltava suojattuja väärien sijaintitietojen syöttämistä ja tulostamista sekä käsin tehtäviä muutoksia vastaan.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 119 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja valvontajärjestelmiä koskevista yksityiskohtaisista säännöksistä seuraavasti:

 

a) tällaisia sähköisiä etävalvontajärjestelmiä koskevien vaatimusten ja yhteisten kriteerien asettaminen;

 

b) tiedot, joita tällaisella sähköisellä etävalvontajärjestelmällä on määrä rekisteröidä ja käsitellä ja tietojen säilytysajan pituus.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niillä on tekniset valmiudet analysoida ja käyttää tehokkaasti sähköisellä etävalvontajärjestelmällä tuotettuja tietoja.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niillä on tekniset ja henkilöresurssit analysoida ja käyttää tehokkaasti kalastustoimintaa ja siihen liittyvää toimintaa koskevia tietoja, saaliin käsittely mukaan luettuna.

5. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 119 a artiklan mukaisesti seuraavista:

 

a) tiedot, joita sähköisellä etävalvontajärjestelmällä on määrä rekisteröidä ja käsitellä;

 

b) sähköistä etävalvontajärjestelmää koskevat aluksen päällikön vastuualueet;

 

c) toteutettavat toimenpiteet siinä tapauksessa, että sähköiseen etävalvontajärjestelmään tulee tekninen vika tai se ei toimi;

 

d) sähköisten etävalvontajärjestelmien käyttöä koskevat jäsenvaltioiden raportointivelvoitteet.

 

6. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä

 

a) sähköisen etävalvontajärjestelmän vaatimukset;

 

b) sähköisen etävalvontajärjestelmän spesifikaatiot;

 

c) valvontatoimenpiteet, jotka lippujäsenvaltion on määrä toteuttaa;

 

d) komission pääsy sähköisten etävalvontajärjestelmien tietoihin.

 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 119 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

 

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EY) N:o 1224/2009

49 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

”49 a artikla

”49 a artikla

Säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen saaliiden erillissäilytys

Säilyttämisen vähimmäisviitekokoja pienempien kalojen saaliiden säilytys

1. Kaikki unionin kalastusaluksilla pidetyt säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen saaliit on sijoitettava kukin kanta erikseen laatikkoihin, osastoihin tai kontteihin siten, että ne ovat erotettavissa muista laatikoista, osastoista tai konteista.

1. Kaikki unionin kalastusaluksilla pidetyt säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen saaliit on sijoitettava laatikkoihin, osastoihin tai kontteihin siten, että ne ovat erotettavissa muista laatikoista, osastoista tai konteista.

2. Yhteisön kalastusaluksella on kiellettyä pitää missään laatikossa, osastossa tai kontissa minkäänlaista määrää sovellettavaa säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen saaliita sekoitettuina muihin kalastustuotteisiin.

2. Yhteisön kalastusaluksella on kiellettyä pitää missään laatikossa, osastossa tai kontissa minkäänlaista määrää sovellettavaa säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen saaliita sekoitettuina muihin kalastustuotteisiin.

3. Edellä olevaa 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta

3. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta

jos saaliista yli 80 prosenttia on harmaaturskaa ja tuulenkalaa, joka on pyydetty muuhun tarkoitukseen kuin ihmisravinnoksi, tai yhtä tai useampaa seuraavista lajeista:

(a) jos saaliista yli 80 prosenttia on yhtä tai useampaa pelagista lajia tai teollisiin tarkoituksiin käytettävää lajia, kuten asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdan a kohdassa on määritelty;

 

(b) kalastusaluksiin, joiden kokonaispituus on alle 12 metriä.

– makrilli

 

– silli

 

– piikkimakrillit

 

– mustakitaturska

 

– karjukala

 

– sardelli

 

– hopeakuore

 

– sardiini

 

– kilohaili

 

jos säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen saaliit on lajiteltu, punnittu ja kirjattu kalastuspäiväkirjaan kalastusaluksella, jonka kokonaispituus on alle 12 metriä.

 

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltioiden on seurattava saaliin koostumusta ottamalla näytteitä.”

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltioiden on seurattava saaliin koostumusta ottamalla näytteitä.”

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1224/2009

59 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a) Lisätään 59 artiklaan kohta seuraavasti:

 

“3 a) Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 11 kohdassa säädetään, säilyttämisen vähimmäiskokoa pienempien lajien saaliit, jotka on pyydetty pituudeltaan alle 12 metrin kalastusaluksilla, voidaan 30 kg:n enimmäismäärään asti myydä paikallisille rekisteröidyille ostajille tai tuottajaorganisaatioille välittömäksi ihmisravinnoksi.”

Perustelu

Alamittaisten kalojen hyvin pienten määrien (esim. 30 kg) myyntikieltoa koskevalla poikkeuksella voitaisiin välttää se, että pienten rannikkokalastusalusten (alle 12 metrin pituisten) tarvitsee käyttää kalliita tiedonkeruujärjestelmiä.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Asetus (EY) N:o 1224/2009

119 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään 25 a artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi

2. Siirretään 25 a artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi … päivästä …kuuta …*.

 

_____________

 

* EUVL: lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Poiketen siitä, mitä toisessa kohdassa säädetään, 7 artiklan 15 ja 16 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017 alkaen.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi

Liite I

Asetus (EY) N:o 850/98

Liite XII

 

Komission teksti

Tarkistus

1) Korvataan liite XII seuraavasti:

1) Korvataan asetuksen (EU) N:o 850/98 liitteessä XII oleva ilmaisu ”vähimmäiskoot” ilmaisulla ”säilyttämisen vähimmäisviitekoot”.

[…]

 

Perustelu

Kyse on mahdollisen oikeudellisen epäjohdonmukaisuuden välttämisestä asetuksen (EU) N:o 2013/1380 15 artiklan ja teknisiä toimenpiteitä koskevien sääntöjen välillä eikä suinkaan kyseisten sääntöjen perustavanlaatuisesta muuttamisesta.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi

Liite II

Asetus (EY) N:o 2187/2005

Liite IV

 

Komission teksti

Tarkistus

1) Korvataan liite IV seuraavasti:

1) Korvataan asetuksen (EU) N:o 2187/2005 liitteessä IV oleva ilmaisu ”alimmat mitat” ilmaisulla ”säilyttämisen vähimmäisviitekoot”.

[…]

 

Perustelu

Tavoitteena on välttää mahdollinen oikeudellinen epäjohdonmukaisuus asetuksen (EU) N:o 2013/1380 15 artiklan ja teknisiä toimenpiteitä Itämerellä koskevien sääntöjen välillä eikä suinkaan muuttaa kyseisiä sääntöjä perustavanlaatuisesti.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi

Liite III

Asetus (EY) N:o 1967/2006

Liite III

 

Komission teksti

Tarkistus

1) Korvataan asetuksen (EY) N:o 1967/2006 liite III seuraavasti:

1) Korvataan asetuksen (EU) N :o 1967/2006 liitteessä III oleva ilmaisu ”vähimmäiskoot” ilmaisulla ”säilyttämisen vähimmäisviitekoot”.

[…]

 

Perustelu

Tavoitteena on välttää mahdollinen oikeudellinen epäjohdonmukaisuus asetuksen (EU) N:o 2013/1380 15 artiklan ja teknisiä toimenpiteitä Välimerellä koskevien sääntöjen välillä eikä suinkaan muuttaa kyseisiä sääntöjä perustavanlaatuisesti.

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


PERUSTELUT

Lainsäätäjän viime vaalikaudella hyväksymä yhteisen kalastuspolitiikan uudistus toi kalastukseen sovellettaviin sääntöihin perustavanlaatuisia muutoksia. Erityisesti yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan perusasetuksen 15 artiklassa säädetään kaikkia saaliita koskevasta purkamisvelvoitteesta. Tämä velvoite tulee voimaan vähitellen vuosien 2015 ja 2019 välillä.

Tästä syystä kalastajien on purettava kaikki joko kiintiön puuttumisesta tai säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienemmästä koosta johtuen kaupalliseen käyttöön sopimattomat suunnittelemattomat saaliit.

Koska tämä purkamisvelvoite on ristiriidassa useiden tällä hetkellä voimassa olevien Euroopan unionin asetusten kanssa, komissio ehdottaa ns. koontiasetusta, jonka tarkoituksena on muuttaa samanaikaisesti seitsemää asetusta ja saattaa ne yhteensopiviksi yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan perusasetuksen 15 artiklan kanssa. Nykyiset säännöt edellyttävät, että kalastajat heittävät mereen kaupalliseen käyttöön sopimattomat saaliit. Näin ollen on syytä poistaa tämä purkamisvelvoitteen kanssa ristiriitainen seikka.

Koontiasetuksella muutettavat asetukset ovat seuraavat:

•   neuvoston asetus (EY) N:o 850/98 kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla

•   neuvoston asetus (EY) N:o 2187/2005 kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla

•    neuvoston asetus (EY) N:o 1967/2006 kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä

•   neuvoston asetus (EY) N:o 1098/2007 Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta

•    neuvoston asetus (EY) N:o 254/2002 vuonna 2002 sovellettavista toimenpiteistä turskakannan elvyttämiseksi Irlanninmerellä (ICES-alue VII a)

•    neuvoston asetus (EY) N:o 2347/2002 syvänmeren kantojen kalastukseen sovellettavista kalastusmahdollisuuksien saamista koskevista erityisistä vaatimuksista ja niihin liittyvistä edellytyksistä

•   neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen.

Esittelijä katsoo, että kokooma-asetuksella käyttöönotetut muutokset on rajoitettava tiukasti ainoastaan sellaisia kalastuksia koskevan purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoon, joita velvoite koskee 1. tammikuuta 2015 alkaen eli

•   pienimuotoinen pelaginen kalastus eli seuraavien lajien kalastus: makrilli, silli, piikkimakrilli, mustakitaturska, karjukala, sardelli, hopeakuore, sardiini, kilohaili

•   suurimuotoinen pelaginen kalastus eli tonnikalan, miekkakalan, valkotonnikalan, isosilmätonnikalan, purjemarliinin ja valkomarliinin kalastus

•   kalastus teollisiin tarkoituksiin eli seuraavien kalastus: villakuore, tuulenkala ja harmaaturska

•   lohen kalastus Itämerellä

•   muu kuin edellä mainittu Itämerellä tapahtuva kalastustoiminta.

Esittelijä katsoo, että vuoden 2015 jälkeen purkamisvelvoitteen alaista kalastusta koskeva lainsäädännön yhdenmukaistaminen olisi toteutettava vasta myöhemmin yhdessä komission joidenkin kuukausien kuluttua ehdottaman teknisiä toimenpiteitä koskevan uuden kehyksen kanssa. Kokooma-asetuksella olisi näin ollen huolehdittava yksinomaan kiireisestä ongelmasta, joka koskee asianomaisia kalastuksia koskevan purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa vuonna 2015. Esittelijä ehdottaa siten muuta kalastusta koskevien säännösten poistamista. Hän korostaa, että vuosi 2015 on testivuosi, jolloin arvioidaan purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon seurauksia.

Lisäksi esittelijä toteaa, että jotkut komission ehdottamat muutokset menevät pidemmälle kuin mitä lainsäädännön yhdenmukaistaminen purkamisvelvoitteen kanssa edellyttää. Hän ehdottaa sen vuoksi, että poistetaan seuraavat muutokset, jotka ovat joko teknisiä toimenpiteitä tai valvontatoimenpiteitä eivätkä koske lainsäädännön yhdenmukaistamista purkamisvelvoitteen kanssa:

•   asetuksen N:o 850/98 15 artikla ja asetuksen N:o 2187/2005 12 artikla: Poistetaan säännökset, jotka koskevat kalastusalusten päälliköiltä edellytettäviä riittäviä kiintiöitä. Tämä on erittäin epäselvä säännös ja mahdoton panna täytäntöön.

•   asetuksen (EY) N:o 1224/2009 14 artikla: Kalastuspäiväkirjaan kirjattavia tietoja koskeva muutos ei liity purkamisvelvoitteeseen. On syytä säilyttää nykyiset säännökset.

•   asetuksen (EY) N:o 1224/2009 25 a artikla: Esittelijä ehdottaa tämän sähköistä etävalvontaa koskevan artiklan yksinkertaistamista ja muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat vastuussa valvonnasta ja voivat siten päättää vapaasti sitä koskevista säännöistä. Koontiasetuksella ei ole tarkoitus yleistää sähköistä etävalvontaa.

•   asetuksen (EY) N:o 1224/2009 49 a artikla: Esittelijä ehdottaa, että poistetaan velvoite säilyttää vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen saaliit sijoitettuina kukin kanta erikseen. Sen lisäksi, että tämä on kalastajille hankalaa, säännös ei ole välttämätön purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon onnistumiseksi.

Lisäksi komissio ehdottaa, että asetuksen (EY) N:o 1224/2009 käsittämään vakavien rikkomusten luetteloon lisätään purkamisvelvoitteen laiminlyönti ja että tähän rikkomukseen sovelletaan pistejärjestelmää. Esittelijä ei vastusta tätä toimintatapaa mutta ehdottaa, että suunnitelma pannaan täytäntöön vähitellen vuoteen 2019 mennessä, jotta kalastajat ehtivät mukautua tilanteeseen.

Lisäksi esittelijä katsoo, että komission ehdotus ei mahdollista joiltakin purkamisvelvoitteen ei-toivotuilta vaikutuksilta välttymistä. Hän on erityisesti huolissaan nuorten meren eliöiden rinnakkaismarkkinoiden, joita on nykyolosuhteissa mahdotonta valvoa, mahdollisesta ilmaantumisesta. Esittelijä ehdottaa näin ollen tuottajaorganisaatioiden vastuun lisäämistä tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien suunnitelmien yhteydessä.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Purkamisvelvoite

Viiteasiakirjat

COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

17.12.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

13.1.2014

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

14.7.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Alain Cadec

22.7.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

3.9.2014

16.10.2014

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.12.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

4

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Matt Carthy

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.12.2014

Oikeudellinen huomautus