Postupak : 2013/0436(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0060/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0060/2014

Rasprave :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Glasovanja :

PV 28/04/2015 - 7.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0105

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 804kWORD 500k
11.12.2014
PE 537.183v02-00 A8-0060/2014

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1434/98 u vezi s obvezom iskrcavanja

(COM(2013)0889 – C7‑0465/2013 – 2013/0436(COD))

Odbor za ribarstvo

Izvjestitelj: Alain Cadec

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1434/98 u vezi s obvezom iskrcavanja

(COM(2013)0889 – C7‑0465/2013 – 2013/0436(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0889),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0465/2013),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 29. travnja 2014.(1),

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A8‑0060/2014),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1434/98 u vezi s obvezom iskrcavanja

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 i (EU) br. 1380/2013 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1434/98 u vezi s obvezom iskrcavanja

Justification

According to the Commission, it is not legally possible to include technical measures of any kind in regional discard plans. The inability to include measures such as changes in mesh sizes or temporary spatial closures to protect juveniles will jeopardize the effective implementation of the landing obligation. This Izmjena seeks to remedy that scenario by including Izmjenas to Council Regulation (EC) No 1380/2013.

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Osnovni je cilj Uredbe (EU) br. [xxxx] progresivno uklanjanje odbačenog ulova u svim vrstama ribolova u Europskoj uniji uvođenjem obveze iskrcavanja ulova vrsta koje podliježu ograničenjima ulova i vrstama obuhvaćenima najmanjim veličinama u Sredozemnom moru. Da bi obveza iskrcavanja postala operativna, određene se odredbe u okviru trenutačnih tehničkih mjera i uredaba kontrole koje su suprotne obvezi iskrcavanja i prema kojima su ribari obvezni odbaciti ribu mora ukloniti ili izmijeniti.

(1) Osnovni je cilj Uredbe (EU) br. [xxxx] progresivno uklanjanje odbačenog ulova u svim vrstama ribolova u Europskoj uniji uvođenjem obveze iskrcavanja ulova vrsta koje podliježu ograničenjima ulova i vrstama obuhvaćenima najmanjim veličinama u Sredozemnom moru. Da bi obveza iskrcavanja postala operativna za ulov onih vrsta na koje se od 1. siječnja 2015. odnosi, određene se odredbe u okviru trenutačnih uredbi u vezi s tehničkim mjerama i mjerama kontrole koje su suprotne obvezi iskrcavanja i prema kojima su ribari obvezni odbaciti ribu moraju izbrisati ili izmijeniti.

Justification

Under Article 15 of Regulation EU No 1380/2013, the landing obligation is only to be applied as from 1 January 2015 and for certain species.

Amandman  3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) Činjenica da se uklanjanje odbačenog ulova postupno provodi znači da se isto tako može postupno provesti neophodna izmjena određenih odredaba u okviru postojećih tehničkih mjera i propisa za kontrolu i, doista, opća načela dobre zakonodavne prakse nalažu da je vjerojatnije da će se postupanjem po načelu „korak po korak” ostvariti prikladno sastavljeno zakonodavstvo.

Amandman  4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b) Kako bi se u provedbu regionalnih planova u vezi s odbačenim ulovom uključile tehničke mjere očuvanja, trebalo bi izmijeniti Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ.

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Novi se okvir tehničkih mjera očekuje nakon reforme zajedničke ribarstvene politike (ZRP). Mala vjerojatnost da će takav novi okvir biti uspostavljen do početka 2015., kad se očekuje prvo uvođenje obveze iskrcavanja, opravdava izmjenu ili uklanjanje određenih elemenata trenutačnih uredbi o tehničkim mjerama da bi se uklonila nesukladnost između tih uredbi i obveze iskrcavanja.

(2) Određeni elementi uredbi koji se odnose na tehničke mjere trenutno na snazi morali bi se izmijeniti ili izostaviti kako ne bi bilo nesukladnosti između tih uredbi i obveze iskrcavanja.

Justification

Update highlighting the fact that the reform of the common fisheries policy has already been adopted.

Amandman  6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) Obveza iskrcavanja predstavlja radikalnu promjenu za ribolov, a 2015. bit će testna godina u pogledu provedbe te promjene. Pri njezinoj provedbi valjalo bi izvući pouku za ribolov onih vrsta na koje će se ona odnositi nakon 2015.

Amandman  7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b) Potrebno je razjasniti trenutačni tekst članka 15. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013 o mogućnosti integriranja tehničkih mjera usko povezanih s provedbom obveze iskrcavanja i planova za odbačeni ulov kojima bi se ostvarila veća selektivnost i što je moguće veće smanjenje nenamjernog ulova morskih organizama.

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2c) Jedna od mogućih neželjenih posljedica obveze iskrcavanja mogla bi biti i pojava aktivnosti čiji je cilj upravo ulov morskih organizama nedovoljno velikih da bi ih se upotrijebilo u drugu svrhu doli za prehranu ljudi. Prikladno bi bilo spriječiti razvoj tih usporednih aktivnosti.

Justification

The Commission proposal does not allow certain undesirable effects of the landing obligation to be prevented. The possible emergence of a parallel market in juvenile organisms that cannot be monitored is a particular cause for concern.

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Da bi se osigurala provedba obveze iskrcavanja, posebno treba izmijeniti Uredbu Vijeća (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa tehničkim mjerama za zaštitu nedoraslih morskih organizama uspostavom zahtjeva da se sav nenamjeran ulov morskih organizama koji podliježe obvezi iskrcavanja, a koji je ulovljen u prekomjernom iznosu u odnosu na pravila o sastavu ulova, iskrca i uračuna u kvote; zamjenom najmanje iskrcajne veličine za morske organizme koji podliježu obvezi iskrcavanja najmanjim referentnim veličinama očuvanja; i uspostavom zahtjeva da se sav nenamjeran ulov morskih organizama ulovljen u prekomjernom iznosu u odnosu na odredbe o usputnom ulovu u posebnim područjima, u posebno vrijeme i za posebne vrste alata iskrca i uračuna u kvote.

(3) Da bi se osigurala provedba obveze iskrcavanja za vrste na koje se ta obveza primjenjuje od 1. siječnja 2015., posebno treba izmijeniti Uredbu Vijeća (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa tehničkim mjerama za zaštitu nedoraslih morskih organizama uspostavom zahtjeva da se sav nenamjeran ulov morskih organizama koji podliježe obvezi iskrcavanja, a koji je ulovljen u prekomjernom iznosu u odnosu na pravila o sastavu ulova, iskrca i uračuna u kvote; zamjenom najmanje iskrcajne veličine za morske organizme koji podliježu obvezi iskrcavanja najmanjim referentnim veličinama očuvanja; i uspostavom zahtjeva da se sav nenamjeran ulov morskih organizama ulovljen u prekomjernom iznosu u odnosu na odredbe o usputnom ulovu u posebnim područjima, u posebno vrijeme i za posebne vrste alata iskrca i uračuna u kvote.

Justification

Under Article 15 of Regulation EU No 1380/2013, the landing obligation is only to be applied as from 1 January 2015 and for certain species.

Amandman  10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Osim toga, da bi se osigurala pravna sigurnost, treba izmijeniti odredbe koje se odnose na područje zatvaranja radi zaštite nedoraslih koljaka u zoni ICES-a VI.b.

Briše se.

Justification

This technical measure added by the Commission is not directly connected with the landing obligation. Since this Regulation seeks to ensure strict implementation of the landing obligation, there is no need for it to include this technical measure, which will fit into the review of technical measures currently being prepared by the Commission.

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Da bi se osigurala provedba obveze iskrcavanja, Uredbu Vijeća (EZ) br. 254/2002 o uspostavi mjera koje se primjenjuju tijekom 2002. za oporavak stoka bakalara u Irskom moru (zona ICES-a VII.a) treba izmijeniti zahtijevajući da se u slučaju ribolova kraljevske kapice povlačnim mrežama sav nenamjerni ulov morskih organizama koji podliježe obvezi iskrcavanja, a koji je ulovljen u prekomjernom iznosu u odnosu na dopuštene postotke usputnog ulova, iskrca i uračuna u kvote.

Briše se.

Justification

The article in question has been deleted in order to fit with the stepwise introduction of the landing obligation as set out in Article 15 of Regulation (EU) No 1380/2013. Indeed, the landing obligation will only apply to cod caught in the Irish Sea from 2016 or 2019.

Amandman  12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Da bi se osigurala provedba obveze iskrcavanja, Uredbu Vijeća (EZ) br. 2347/2002 o određivanju posebnih uvjeta pristupa i s njima povezanih pravila za ribolov dubokomorskih stokova treba izmijeniti uspostavom zahtjeva da se sav ulov dubokomorskih stokova iskrca i uračuna u kvote.

Briše se.

Justification

The article in question has been deleted in order to fit with the stepwise introduction of the landing obligation as set out in Article 15 of Regulation (EU) No 1380/2013. Indeed, the landing obligation will only apply to deep-sea stocks as from 2016.

Amandman  13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Da bi se osigurala provedba kontrole obveze iskrcavanja, treba izmijeniti Uredbu (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 kako bi se osiguralo praćenje obveze iskrcavanja. U tu svrhu, odobrenja za ribolov treba primjenjivati na ribolov koji podliježe obvezi iskrcavanja; podatke o ulovu svih vrsta treba zabilježiti bez obzira na prag težine; podatke o ulovu ispod najmanjih referentnih veličina očuvanja treba odvojeno zabilježiti; što se tiče poteškoće utvrđivanja točne količine malog ulova na ribarskom plovilu, treba primjenjivati višu granicu dopuštenog odstupanja za procjene malog ulova u očevidnicima i deklaracijama o prekrcaju; pravila za daljinsko elektroničko praćenje (REM) treba uspostaviti za bilježenje podataka za praćenje obveze iskrcavanja na moru; treba uspostaviti pravila o odvojenom držanju ulova i kontroli stavljanja u promet ulova ispod najmanjih referentnih veličina očuvanja; te treba definirati uvjete za korištenje promatrača zaduženih za nadzor za potrebe praćenja.

(10) Da bi se osigurala provedba kontrole obveze iskrcavanja, treba izmijeniti Uredbu (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 kako bi se osiguralo praćenje obveze iskrcavanja. Ulov svih vrsta trebalo bi zabilježiti nakon što se prijeđe prag od 50 kg težine; podatke o ulovu ispod najmanjih referentnih veličina očuvanja treba odvojeno zabilježiti; što se tiče poteškoće utvrđivanja točne količine malog ulova na ribarskom plovilu, treba primjenjivati višu granicu dopuštenog odstupanja za procjene malog ulova u očevidnicima i deklaracijama o prekrcaju; treba poštovati nadležnost država članica u pogledu nadzora i provjere poštovanja obveze iskrcavanja na moru; treba uspostaviti pravila o odvojenom držanju ulova i kontroli stavljanja u promet ulova ispod najmanjih referentnih veličina očuvanja; te treba definirati uvjete za korištenje promatrača zaduženih za nadzor za potrebe praćenja.

Amandman  14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) Tehnička kontrola i kontrola ljudi moraju biti usklađene s pravima posade prema zakonu o radu, pravima povezanim s osobnom slikom i zaštitom privatnosti.

Amandman  15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) S obzirom na to da odbačeni ulov čini znatan dio otpada i negativno utječe na održivo iskorištavanje morskih bioloških resursa i morskog ekosustava i s obzirom na to da je opće promatranje obveze iskrcavanja od strane operatera nužno za njezin uspjeh, kršenje obveze iskrcavanja treba definirati kao teški prekršaj. Uvođenje obveze iskrcavanja u kombinaciji s određenim novim pravilima o fleksibilnosti međugodišnje kvote zahtijeva prilagodbu pravila o smanjenju kvota i napora.

(11) S obzirom na to da odbačeni ulov čini znatan dio otpada i negativno utječe na održivo iskorištavanje morskih bioloških resursa i morskog ekosustava i s obzirom na to da je opće promatranje obveze iskrcavanja od strane operatera nužno za njezin uspjeh, kršenje obveze iskrcavanja treba definirati kao teški prekršaj. Međutim, uzme li se u obzir da to predstavlja temeljnu promjenu za ribolov, treba odobriti rok za prilagodbu od dvije godine tijekog kojeg se razdoblja kršenje obveze iskrcavanja neće smatrati teškim prekršajem. Uvođenje obveze iskrcavanja u kombinaciji s određenim novim pravilima o fleksibilnosti međugodišnje kvote zahtijeva prilagodbu pravila o smanjenju kvota i napora.

Justification

Gradual implementation between now and 2019 would enable fishermen to adapt.

Amandman  16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Uredbu Vijeća (EZ) br. 850/98, Uredbu (EZ) br. 2187/2005, Uredbu (EZ) br. 1967/2006, Uredbu (EZ) br. 1098/2007, Uredbu (EZ) br. 254/2002, Uredbu (EZ) br. 2347/2002 i Uredbu (EZ) br. 1224/2009 stoga, treba izmijeniti.

(12) Uredbu Vijeća (EZ) br. 850/98, Uredbu (EZ) br. 2187/2005, Uredbu (EZ) br. 1967/2006, Uredbu (EZ) br. 1098/2007, i Uredbu (EZ) br. 1224/2009 stoga, treba izmijeniti

Justification

The rapporteur suggests eliminating the changes to the two regulations in question as the landing obligation does not apply to the species concerned as from 2015, but from a later date.

Amandman 17

Prijedlog uredbe

Poglavlje - 1. – članak -1 (novi)

Uredba (EZ) br. 1380/2013

Članak 15. – stavak 5. – točka a

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

Poglavlje - 1.

 

Osnovna uredba

 

Članak - 1.

 

Izmjena Uredbe (EU) br. 1380/2013

 

Uredba (EU) br. 1380/2013 mijenja se kako slijedi:

 

U članku 15. stavku 5. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

(a) specifične odredbe o ribolovu ili vrstama obuhvaćenim obvezom iskrcavanja iz stavka 1.;

"(a) specifične odredbe o ribolovu ili vrstama obuhvaćenim obvezom iskrcavanja iz stavka 1., kao što su tehničke mjere iz članka 7. stavka 2. točaka (a) i (e) čiji je cilj povećati selektivnost alata ili smanjiti i u što većoj mjeri iskorijeniti neželjeni ulov;

Amandman  18

Prijedlog uredbe

Članak 1 – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 850/98

Članak 3. – točka i

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

"(i) Nenamjerni ulov znači slučajni ulov morskih organizama čiji je ribolov zabranjen u odgovarajućim okolnostima.”

"(i)Nenamjerni ulov znači slučajni ulov morskih organizama koji se u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijećamora iskrcati i koji se mora uračunati u kvote bilo zbog veličine morskih organizama koja je manja od najmanje referentne veličine očuvanja, bilo zbog toga što je ostvaren u prekomjernoj količini u odnosu na pravila o sastavu ulova.

 

___________

 

Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013, str. 22).

Amandman  19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 850/98

Članak 4. – stavak 4. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od prvog podstavka, iskrcaj nije zabranjen ako se uvjeti utvrđeni u Prilogu X. ne mogu ispuniti zbog nenamjernog ulova morskih organizama koji podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj člankom 15. Uredbe (EU) br. [xxxx]. Navedeni se nenamjerni ulov iskrcava i uračunava u kvote.”

Odstupajući od prvog podstavka, pravila o sastavu ulova utvrđena u Prilogu X. ovoj Uredbi ne primjenjuju se u slučaju ribolova na koji se obveza iskrcavanja iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje od 1. siječnja 2015. Nenamjerni se ulov u tom ribolovu iskrcava i uračunava u kvote.”

Amandman  20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c.

Uredba (EZ) br. 850/98

Članak 4. – stavak 4. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od prvog podstavka, iskrcaj nije zabranjen ako se uvjeti utvrđeni u prilozima I. do V. ne mogu ispuniti zbog nenamjernog ulova morskih organizama koji podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj člankom 15. Uredbe (EU) br. [xxxx]. Navedeni se nenamjerni ulov iskrcava i uračunava u kvote.”

Odstupajući od prvog podstavka, pravila o sastavu ulova utvrđena u prilozima I. do V. ovoj Uredbi ne primjenjuju se u slučaju ribolova na koji se obveza iskrcavanja iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje od 1. siječnja 2015. Nenamjerni se ulov u tom ribolovu iskrcava i uračunava u kvote.”

Amandman  21

Prijedlog uredbe

Članak 1 – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 850/98

Članak 7. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4) U članku 7. stavku 5. dodaje se sljedeći podstavak:

Briše se.

„Prvi se podstavak ne primjenjuje ako rakovi vrste Pandalus podliježu obvezi iskrcavanja određenoj člankom 15. Uredbe (EU) [xxxx]. Međutim, zabranjuje se ribolov tih rakova s pomoću mreža iz prvog podstavka koje nisu opremljene u skladu s tim podstavkom. Nenamjerni se ulov ulovljen takvim mrežama iskrcava i uračunava u kvote.”

 

Obrazloženje

This subparagraph concerns the Pandalus, which is a species that will only be subject to the landing obligation after 2016.

Amandman 22

Prijedlog uredbe

Članak 1 – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 850/98

Članak 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5) U članku 10. dodaje se sljedeći podstavak:

Briše se.

Odstupajući od točke (b) prvog podstavka, zadržavanje na plovilu i iskrcavanje se ne zabranjuju ako se najmanji postotak školjkaša ne može ostvariti zbog nenamjernog ulova morskih organizama koji podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj člankom 15. Uredbe (EU) 1380/2013. Navedeni se nenamjerni ulov iskrcava i uračunava u kvote.”

 

Justification

This subparagraph concerns demersal fisheries, which will only be subject to the landing obligation after 2016.

Amandman  23

Prijedlog uredbe

Članak 1 – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 850/98

Članak 11. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od točke (a) prvog podstavka, korištenje i zadržavanje na plovilu pridnene jednostruke mreže stajaćice, zaglavljujuće mreže ili trostruke mreže stajaćice ne zabranjuje se ako se uvjeti utvrđeni u toj točki (a) ne mogu ispuniti zbog nenamjernog ulova morskih organizama koji podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj člankom 15. Uredbe br. (EU) [xxxx]. Navedeni se nenamjerni ulov iskrcava i uračunava u kvote.

Odstupajući od točke (a) prvog podstavka, pravila o sastavu ulova utvrđena u prilozima VI. i VII. ovoj Uredbi ne primjenjuju se u slučaju ribolova na koji se obveza iskrcavanja iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje od 1. siječnja 2015. Nenamjerni se ulov u tom ribolovu iskrcava i uračunava u kvote.

Amandman  24

Prijedlog uredbe

Članak 1 – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 850/98

Članak 15. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Prije početka ribolova u bilo kojem području upravljanja tijekom posebnog izlaska u ribolov, zapovjednici ribarskih plovila osiguravaju da imaju kvote za stokove koji podliježu ograničenjima ulova koje su dovoljne za pokriće njihova vjerojatnog sastava ulova i dopuštene postotke tijekom tog izlaska u ribolov.”

Briše se.

Justification

Skippers cannot guarantee they have sufficient quotas to cover their likely catch composition during fishing trips. The very nature of fishing operations mean it is impossible to forecast the volumes of fish that will be taken during a specific fishing trip.

Amandman  25

Prijedlog uredbe

Članak 1 – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 850/98

Članak 19. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Nedorasli se morski organizmi, koji pripadaju vrsti koja podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj člankom 15. Uredbe (EU) [xxxx], zadržavaju na plovilu, iskrcavaju i uračunavaju u kvote. Ne prodaju se, izlažu ili nude na prodaju za potrebe ljudske potrošnje.

2. Nedorasli se morski organizmi, koji pripadaju vrsti koja podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj člankom 15. Uredbe (EU) [xxxx], zadržavaju na plovilu, iskrcavaju i uračunavaju u kvote. Ne prodaju se, izlažu ili nude na prodaju za potrebe ljudske potrošnje. .

 

Kada se ti ulovi iskrcaju, države članice su odgovorne za osiguravanje njihovih skladišta ili za pronalazak prodajnih prostora za njih.

Justification

Given the uncertainty of finding an outlet for undersized marine organisms once landed, and given that the vessel masters will not gain anything from these landings, the problem of storing the organisms on the docks should be anticipated and it should be made clear at this stage that it will not be the fishermen’s responsibility.

Amandman  26

Prijedlog uredbe

Članak 1 – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 850/98

Članak 19. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Ne dovodeći u pitanje stavak 2. nedorasle se sardine, inćuni, skuša i šnjur, ulovljeni da bi se upotrebljavali kao živi mamac, mogu zadržati na plovilu, uz uvjet da se drže živima.

Amandman   27

Prijedlog uredbe

Članak 1 – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 850/98

Članak 19. – stavak 2.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b. Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na sardine, inćune, haringe, skuše i šnjure unutar ograničenja od 10 % od žive mase ukupnog ulova svake od tih vrsta zadržanog na plovilu.

 

Postotak nedoraslih sardina, inćuna, haringa, šnjura ili skuše izračunava se kao udio žive mase svih morskih organizama na plovilu nakon sortiranja ili pri iskrcaju.

 

Postotak se može izračunati na temelju jednog ili više reprezentativnih uzoraka. Granica od 10 % ne smije se prekoračiti tijekom prekrcaja, iskrcaja, prijevoza, skladištenja, izlaganja ili prodaje.

Amandman   28

Prijedlog uredbe

Članak 1 – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 850/98

Članak 19. – stavak 2.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2c. U skladu s ciljevima utvrđenim u članku 7. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća*, organizacije proizvođača osiguravaju da u planovima proizvodnje i trženja koje predaju u skladu s člankom 28. Uredbe (EU) br. 1379/2013, iskrcavanje nedoraslih morskih organizama iz stavka 2. ovog članka ne dovodi do pojava aktivnosti čiji je cilj ulov upravo tih vrsta u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (b) i člankom 28. Uredbe (EU) br. 1379/2013.

 

Kada provode provjere u skladu s člankom 28. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1379/2013, države članice osiguravaju da organizacije proizvođača ispunjavaju obveze utvrđene u prvom podstavku ovog stavka.

 

Dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe Komisija objavljuje studiju o upotrebi i različitim prodajnim prostorima za nedorasle morske organizme.

 

________

 

* Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str.1).

Amandman   29

Prijedlog uredbe

Članak 1 – stavak 1. – točka 18.

Uredba (EZ) br. 850/98

Članak 29.c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Članak 29.c zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

„Članak 29.c

 

Koljak s područja Rockalla u ICES-ovu potpodručju VI.

 

1. Sve vrste ribolova, osim ribolova parangalom, zabranjene su u područjima koja su omeđena loksodromama koje uzastopno povezuju sljedeće koordinate, izmjerene u skladu sa sustavom WGS84:

 

– 57o00' N, 15o00' O

 

– 57o00' N, 14o00' O

 

– 56o30' N, 14o00' O

 

– 56o30' N, 15o00' O

 

– 56o30' N, 15o00' O

 

– 57o00' N, 15o00' O.».

 

Justification

This technical measure added by the Commission is not directly connected with the landing obligation. Since this Regulation seeks to ensure strict implementation of the landing obligation, there is no need for it to include this technical measure. It will fit into the review of technical measures currently being prepared by the Commission.

Amandman  30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 19. − podtočka a

Uredba (EZ) br. 850/98

Članak 29.d – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada ribe ili školjkaši navedeni u točki (b) prvog podstavka podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj člankom 15. Uredbe (EU) br. [xxxx], uvjet iz točke (b) zamjenjuje se uvjetom da te ribe ili školjkaši ne pripadaju ciljanim vrstama. Nenamjerni se ulov takve ribe ili školjke iskrcava i uračunava u kvote.

Nenamjerni se ulov vrsta koje od 1. siječnja 2015. podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 iskrcava i uračunava u kvote. Međutim, zabranjen je ciljani ribolov vrsta koje nisu navedene u točki (b).

Amandman  31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 19. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 850/98

Članak 29.d – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako riba iz točke (b) prvog podstavka podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj člankom 15. Uredbe (EU) [xxxx], uvjet naveden u toj točki (b) zamjenjuje se uvjetom da takva riba nije ciljana vrsta. Nenamjerni ulov takve ribe iskrcava se i uračunava u kvote.

Nenamjerni se ulov vrsta koje od 1. siječnja 2015. podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 iskrcava i uračunava u kvote. Međutim, zabranjen je ciljani ribolov vrsta koje nisu navedene u točki (b).

Amandman 32

Prijedlog uredbe

Članak 1 – stavak 1. – točka 20.

Uredba (EZ) br. 850/98

Članak 29.e – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako riba iz točke (b) prvog podstavka podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj člankom 15. Uredbe (EU) [xxxx], uvjet naveden u toj točki (b) zamjenjuje se uvjetom da takva riba nije ciljana vrsta. Nenamjerni ulov takve ribe iskrcava se i uračunava u kvote.

„Nenamjerni se ulov vrsta koje od 1. siječnja 2015. podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 iskrcava i uračunava u kvote. Međutim, zabranjen je ciljani ribolov vrsta koje nisu navedene u točki (b).”

Justification

The legislator would like a stepwise introduction of the landing obligation; the timetable set out in Article 15 of Regulation (EU) No 1380/2013 should be followed and reference only made to the species subject to that obligation as from 2015. The proposed change does not alter the tenor of the provisions on the restrictions applicable to cod, haddock and whiting fisheries in ICES area VII.

Amandman 33

Prijedlog uredbe

Članak 1 – stavak 1. – točka 21.

Uredba (EZ) br. 850/98

Članak 29.f – stavak 1.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21) U članku 29.f. umeće se sljedeći stavak 1.a.:

Briše se.

a Ako manjić morski podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj člankom 15. Uredbe (EU) [xxxx], ne primjenjuje se zabrana zadržavanja na plovilu utvrđena stavkom 1. ovog članka. Međutim, u razdoblju i u područjima iz tog stavka, zabranjuje se ribolov te vrste. Nenamjerni se ulov manjića morskog iskrcava i uračunava u kvote.”

 

Justification

Since the legislator would like to see a stepwise introduction of the landing obligation, the timetable set out in Article 15 of Regulation (EU) No 1380/2013 should be followed. The landing obligation is only applicable to blue ling after 2015.

Amandman 34

Prijedlog uredbe

Članak 2 – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 2187/2005

Članak 2. – točka p

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

"(p) Nenamjerni ulov znači slučajni ulov morskih organizama čiji je ribolov zabranjen u odgovarajućim okolnostima.”

"(p) Nenamjerni ulov znači slučajni ulov morskih organizama koji se prema članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća* mora iskrcati i uračunati u kvote bilo zbog veličine morskih organizama koja je manja od najmanje referentne veličine očuvanja, bilo zbog toga što je ostvaren u prekomjernoj količini u odnosu na pravila o sastavu ulova.

 

___________

 

* Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2003. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1954/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2371/2000 i br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str.22).”

Amandman 35

Prijedlog uredbe

Članak 2 – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 2187/2005

Članak 12. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Prije početka ribolova u bilo kojem području upravljanja tijekom posebnog izlaska u ribolov zapovjednici svih ribarskih plovila osiguravaju da imaju kvote za stokove koji podliježu ograničenjima ulova koje su dovoljne za pokriće njihovog vjerojatnog sastava ulova i dopuštene postotke iz Priloga II. i III.

Briše se.

Justification

Skippers cannot guarantee they have sufficient quotas to cover their likely catch composition during fishing trips. The very nature of fishing operations mean it is impossible to forecast the volumes of fish that will be taken during a specific fishing trip.

Amandman  36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 2187/2005

Članak 15. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Nedorasli se morski organizmi, koji pripadaju vrsti koja podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj člankom 15. Uredbe (EU) [xxxx], zadržavaju na plovilu, iskrcavaju i uračunavaju u kvote. Ne prodaje se, izlaže ili nudi na prodaju za potrebe ljudske potrošnje.

3. U pogledu nedoraslih morskih organizama koji pripadaju vrsti koja podliježe obvezi iskrcavanja, primjenjuje se članak 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Kada se ti ulovi iskrcaju, države članice su odgovorne za osiguravanje njihovih skladišta ili za pronalazak prodajnih prostora za njih. Članak 2. stavak 2. točka (h) Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i odgovarajuće provedbene odredbe Uredbe (EZ) br. 142/2011 ne primjenjuju se.

Amandman 37

Prijedlog uredbe

Članak 3 – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 1967/2006

Članak 2. – točka 18. (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

"(18) Nenamjerni ulov znači slučajni ulov morskih organizama čiji je ribolov zabranjen u odgovarajućim okolnostima.”

(18)Nenamjerni ulov znači slučajni ulov morskih organizama koji se prema članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća* mora iskrcati i uračunati u kvote bilo zbog veličine morskih organizama koja je manja od najmanje referentne veličine očuvanja, bilo zbog toga što je ostvaren u prekomjernoj količini u odnosu na pravila o sastavu ulova.

 

___________

 

* Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2003. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1954/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2371/2000 i br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str.22).”

Amandman 38

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2. − podtočka a

Uredba (EZ) br. 1967/2006

Članak 15. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nenamjerni se ulov nedoraslih morskih organizama koji podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj člankom 15. Uredbe (EU) [xxxx] zadržava na plovilu i iskrcava. Ne prodaje se, izlaže ili nudi na prodaju za potrebe ljudske potrošnje.

Nenamjerni se ulov nedoraslih morskih organizama koji od 1. siječnja 2015. podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, a to su sardine, inćuni, skuša i šnjur ulovljeni pelagijskim koćaricama, zadržava na plovilu i iskrcava. Ne prodaje se, izlaže ili nudi na prodaju za potrebe ljudske potrošnje.

 

Kada se ti ulovi iskrcaju, države članice su odgovorne za osiguravanje njihovih skladišta ili za pronalazak prodajnih prostora za njih.

Amandman 39

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1967/2006

Članak 15. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) briše se stavak 3.

Briše se.

Justification

Point b) relates to a derogation in respect of minimum sizes for marine organisms in the case of fries of sardine landed for human consumption. The derogation only applies in certain well‑defined cases, including when the fries are caught using boat seines or shore seines and when this complies with the national provisions in force. The derogation should be maintained.

Amandman 40

Prijedlog uredbe

Članak 4 – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 1098/2007

Članak 3. – točka g

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

"(g) Nenamjerni ulov znači slučajni ulov morskih organizama čiji je ribolov zabranjen u odgovarajućim okolnostima.”

(g)Nenamjerni ulov znači slučajni ulov morskih organizama koji se prema članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća* mora iskrcati i uračunati u kvote bilo zbog veličine morskih organizama koja je manja od najmanje referentne veličine očuvanja, bilo zbog toga što je ostvaren u prekomjernoj količini u odnosu na pravila o sastavu ulova.

 

___________

 

* Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2003. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1954/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2371/2000 i br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str.22).”

Amandman  41

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1098/2007

Članak 8. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) Članak 8. stavak 3. briše se.

Justification

The Commission’s proposal for a multi-species plan for the Baltic Sea provides for the abolition of the days-at-sea scheme. This change could already be put into effect when the Omnibus Regulation enters into force.

Amandman 42

Prijedlog uredbe

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Briše se.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 254/2002

 

Uredba (EZ) br. 254/2002 mijenja se kako slijedi:

 

1) U članku 3. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Odstupajući od prvog podstavka, iskrcaj nije zabranjen ako se uvjeti utvrđeni u tom podstavku ne mogu ispuniti zbog nenamjernog ulova morskih organizama koji podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj člankom 15. Uredbe (EU) [xxxx]. Navedeni se nenamjerni ulov iskrcava i uračunava u kvote. "

 

2) U članku 4. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Odstupajući od prvog podstavka, iskrcaj nije zabranjen ako se uvjeti utvrđeni u tom podstavku ne mogu ispuniti zbog nenamjernog ulova morskih organizama koji podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj člankom 15. Uredbe (EU) [xxxx]. Navedeni se nenamjerni ulov iskrcava i uračunava u kvote.”

 

Justification

The article in question has been deleted in order to fit with the stepwise introduction of the landing obligation as set out in Article 15 of Regulation (EU) No 1380/2013. Indeed, the landing obligation will only apply to cod caught in the Irish Sea from 2016 or 2019.

Amandman 43

Prijedlog uredbe

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Briše se.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 2347/2002

 

Uredba (EZ) br. 2347/2002 mijenja se kako slijedi:

 

1) U članku 2. dodaje se točka (f):

 

“f) ‚Nenamjerni ulov’ znači slučajni ulov morskih organizama čiji je ribolov zabranjen u odgovarajućim okolnostima.”

 

2) U članku 3. stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

 

„Ribarskim je plovilima koja nemaju dozvolu za ribolov u dubokom moru zabranjeno loviti dubokomorske vrste u količinama koje premašuju 100 kg prilikom svakog pojedinačnog pomorskog putovanja. Dubokomorske vrste koje su takva plovila ulovila u količinama iznad 100 kg ne zadržavaju se na plovilu, prevoze ili iskrcavaju.

 

Odstupajući od drugog podstavka, zadržavanje na plovilu, prijevoz i iskrcavanje nisu zabranjeni ako se ograničenje od 100 kg utvrđeno u tom podstavku premaši zbog nenamjernog ulova dubokomorskih vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj člankom 15. Uredbe (EU) [xxxx]. Navedeni se nenamjerni ulov iskrcava i uračunava u kvote. "

 

Justification

The article in question has been deleted in order to fit with the stepwise introduction of the landing obligation as set out in Article 15 of Regulation (EU) No 1380/2013. Indeed, the landing obligation will only apply to deep-sea stocks as from 2016.

Amandman 44

Prijedlog uredbe

Članak 7 – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 1224/2009

Članak 7. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Članak 7. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

Briše se.

(a) točka (e) zamjenjuje se sljedećom:

 

“(e) obveza iskrcavanja iz dijela ribolova ili cijelog ribolova kako je utvrđeno člankom 15. Uredbe (EU) [xxxx].”

 

(b) umeće se sljedeća točka (f):

 

“(f) drugi slučajevi koji su utvrđeni zakonodavstvom Unije.”

 

Justification

The Commission is requiring that vessels whose fishing operations are subject in whole or in part to the landing obligation obtain specific authorisation to fish in zones where the landing obligation applies. Such authorisation would be additional to all the other authorisations already required and would increase administrative burdens for fishermen and the Member States.

Amandman 45

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka 2. − podtočka a

Uredba (EZ) br. 1224/2009

Članak 14. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

"1. Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe propisane višegodišnjim planovima, zapovjednici ribarskih plovila Unije čija duljina iznosi 10 ili više metara dužni su voditi očevidnik o ribolovu u kojem se posebno moraju navesti sve količine svake vrste ulovljene i zadržane na plovilu.”

1. Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe propisane višegodišnjim planovima, zapovjednici svakog ribarskog plovila Unije čija duljina iznosi 10 ili više metara dužni su za svaki izlazak u ribolov voditi očevidnik o ribolovu u kojem se posebno moraju navesti sve količine svake vrste ulovljene i zadržane na plovilu iznad 50 kg žive mase.”

Amandman 46

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c.

Uredba (EZ) br. 1224/2009

Članak 14. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

„Kod procjena koje su navedene u očevidniku o ribolovu i koje se odnose na kilograme ribe zadržane na plovilu, dopušteno odstupanje iznosi 10 % za sve vrste. Ako za jednu vrstu ili više njih ukupni ulov iznosi ispod 50 kg, dopušteno dostupanje iznosi 20 %.”

 

Justification

The Commission is proposing that the margins of tolerance be revised upwards and that all catches be recorded in logbooks, which would entail additional administrative costs for fishermen. Catches should be recorded in logbooks as from 50kg live-weight equivalent, as established in Article 14 of Regulation (EU) No 1224/2009.

Amandman 47

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka 2. – podtočka d

Uredba (EZ) br. 1224/2009

Članak 14. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

“4. Zapovjednici ribarskih plovila Unije u svoje očevidnike o ribolovu bilježe sve procijenjene količine odbačenog ulova za bilo koju vrstu.”

 

Justification

The Commission is proposing that the entire catch retained on board, including any actual discards, now be recorded in the logbook, regardless of catch volumes. This change cannot be justified under the scope of this regulation, since it is not strictly connected with implementation of the landing obligation.

Amandman 48

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka 4. – podtočka c.

Uredba (EZ) br. 1224/2009

Članak 21. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

„Kod procjena koje su navedene u prekrcajnoj deklaraciji i odnose se na kilograme prekrcane ili preuzete ribe, dopušteno odstupanje iznosi 10 % za sve vrste. Ako ukupni ulov za jednu ili više vrsta iznosi manje od 50 kilograma, dopušteno odstupanje iznosi 20 %.”

 

Justification

Catches should be recorded in logbooks as from 50kg live-weight equivalent, as established in Article 14 of Regulation (EU) No 1224/2009, and it is not necessary to alter this in the current regulation.

Amandman 49

Prijedlog uredbe

Članak 7 – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 1224/2009

Article 25a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Članak 25a.

„Članak 25a.

Daljinsko elektroničko praćenje

Praćenje, kontrola i bilježenje ribolovnih aktivnosti

1. Ribarska plovila koja, u skladu sa zakonodavstvom Unije ili odlukom države članice, podliježu iskorištavanju daljinskog elektroničkog praćenja za potrebe praćenja obveze iskrcavanja kako je utvrđeno člankom 15. Uredbe (EU) [xxxx] imaju postavljene uređaje sustava daljinskog elektroničkog praćenja. Taj sustav osigurava bilježenje svih podataka o ribolovnim aktivnostima i aktivnostima povezanima s njima, u svakom trenutku i putem kamera, uključujući obradu ulova.

1. U skladu s vremenskim okvirima za provedbu obveze iskrcavanja koji su utvrđeni člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, podaci o ribolovnim i povezanim aktivnostima, uključujući obradu ulova, bilježe se.

2. Ribarska plovila iz stavka 1. opremljena su i:

2. U skladu sa zakonodavstvom Unije ili posebnim odlukama koje su donijele države članice, bilježenje podataka iz stavka 1. obavlja se upotrebom transparentnih podataka o ulovu i očevidnika te:

(a) prenosivim uređajima za skladištenje podataka koje su odobrila nadležna tijela u kojima se u svakom trenutku čuvaju sve slike ribolovnih aktivnosti, and

(a) sustavom s promatračem na plovilu; ili

(b) senzorima pričvršćenima na sustave koji upravljaju ribolovnim alatom te na vitlo ili mrežno vitlo, bilježeći sva kretanja koja se odnose na postavljanje i izvlačenje ribolovnog alata.

(b) sustavom provjere na moru kojim se upravlja iz zrakoplova ili patrolnih plovila; ili

 

(c) sustavima daljinskog elektroničkog praćenja ili

 

(d) ostalim jednakovrijednim sustavima za praćenje.

 

Sustavima iz točaka (a) do (d) jamči se poštovanje prava Unije i nacionalnog prava mjerodavnog na području zaštite podataka, kao i radno pravo, pravo osoba da kontroliraju upotrebu svoje slike te pravo na privatnost pomoraca u pitanju.

3. Sustavi daljinskog elektroničkog praćenja postavljeni na ribarskim plovilima u potpunosti su automatizirani, ne dopuštaju ulaz ili izlaz netočnih položaja i ne može ih se ručno zaobići.

3. U cilju utvrđivanja sustava za praćenje iz točke (c) stavka 2. ovog članka, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 119.a u vezi s:

 

(a) utvrđivanjem zahtjeva i zajedničkih kriterija koje takvi sustavi daljinskog elektroničkog praćenja moraju ispunjavati;

 

(b) podacima koje trebaju zabilježiti i obraditi takvi sustavi daljinskog elektroničkog praćenja i razdobljem tijekom kojeg se takvi podaci moraju čuvati.

4. Države članice osiguravaju tehničke kapacitete za analizu i učinkovito korištenje podataka koje pruža sustav daljinskog elektroničkog praćenja.

4. Države članice osiguravaju tehničke i ljudske resurse za analizu i učinkovito korištenje podataka o ribolovnim i povezanim aktivnostima, uključujući obradu ulova.

5. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 119.a u vezi s:

 

(a) podacima koje trebaju zabilježiti i obraditi sustavi daljinskog elektroničkog praćenja,

 

(b) odgovornostima zapovjednika koje se tiču sustava daljinskog elektroničkog praćenja,

 

(c) mjerama koje treba poduzeti u slučaju tehničkog kvara ili prestanka rada sustava daljinskog elektroničkog praćenja,

 

(d) izvješćivanjem obveza država članica o korištenju sustava daljinskog elektroničkog praćenja.

 

6. Komisija provedbenim aktima utvrđuje detaljna pravila o:

 

(a) zahtjevima sustava daljinskog elektroničkog praćenja,

 

(b) specifikacijama sustava daljinskog elektroničkog praćenja,

 

(c) mjerama kontrole koje donose države članice koje su države zastave,

 

(d) pristupu Komisije podacima o sustavim daljinskog elektroničkog praćenja.

 

Ti se provedbeni akti donose u skladu s kontrolnim postupkom iz članka 119. stavka 2.”

 

Amandman 50

Prijedlog uredbe

Članak 7 – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 1224/2009

Article 49a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Članak 49.a

„Članak 49.a

Odvojeno držanje ulova ispod najmanjih referentnih veličina očuvanja

Držanje ulova ispod najmanjih referentnih veličina očuvanja

1. Svi ulovi ispod primjenjive najmanje referentne veličine očuvanja koji su zadržani na ribarskom plovilu Unije stavljaju se, odvojeno po stokovima, u boksove, odjeljke ili spremnike tako da se oni mogu razlikovati od drugih boksova, odjeljaka ili spremnika.

1. Svi ulovi ispod primjenjive najmanje referentne veličine očuvanja koji su zadržani na ribarskom plovilu Unije stavljaju se u boksove, odjeljke ili spremnike kako bi se oni mogli razlikovati od drugih boksova, odjeljaka ili spremnika.

2. Na ribarskom plovilu Unije zabranjeno je držati u bilo kakvom boksu, odjeljku ili spremniku bilo koju količinu ulova ispod primjenjive najmanje referentne veličine očuvanja zajedno s nekim drugim proizvodom ribarstva.

2. Na ribarskom plovilu Unije zabranjeno je držati u bilo kakvom boksu, odjeljku ili spremniku bilo koju količinu ulova ispod primjenjive najmanje referentne veličine očuvanja zajedno s nekim drugim proizvodom ribarstva.

3. Stavci 2. i 3. ne primjenjuju se:

3. Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se:

ako ulov sadržava više od 80 % norveške ugotice i hujice ulovljenih za potrebe osim za ljudsku potrošnju ili jedne ili nekoliko sljedećih vrsta:

(a) ako ulov sadržava više od 80 % jedne pelagijske vrste ili više njih ili vrsta iz industrijskog ribolova, kako je određeno točkom (a) članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

 

(b) na ribarska plovila ukupne duljine manje od 12 metara.

– skuša;

 

– haringa;

 

– šnjur;

 

– ugotica pučinka;

 

– kljunčica;

 

– inćun;

 

– srebrnjak;

 

– srdela;

 

– papalina.

 

– na ribarska plovila ukupne duljine manje od 12 metara na kojima je ulov ispod najmanje referentne veličine očuvanja sortiran, izvagan i zabilježen u očevidnik.

 

4. Države članice u slučajevima iz stavka 3. sastav ulova prate s pomoću uzorkovanja.”

4. Države članice u slučajevima iz stavka 3. sastav ulova prate s pomoću uzorkovanja.”

Amandman  51

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka 10.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1224/2009

Članak 59. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a) U članku 59. umeće se sljedeći stavak:

 

„(3.a) Odstupajući od članka 15. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ulov ispod najmanjih referentnih veličina očuvanja do količine od 30 kg koji ulove ribarska plovila duljine manje od 12 metara može se prodati lokalnim registriranim kupcima ili organizacijama proizvođača za trenutnu ljudsku potrošnju.

Justification

An exemption from the prohibition on selling very small quantities of undersized fish (e.g. 30 kg) could avoid the need for small-scale coastal fisheries (vessels under 12m in length) to use costly collection systems.

Amandman 52

Prijedlog uredbe

Članak 7 – stavak 1. – točka 19.

Uredba (EZ) br. 1224/2009

Članak 119.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Delegiranje ovlasti iz članka 25.a stavka 5. prenosi se na neodređeno vrijeme.

2. Delegiranje ovlasti iz članka 25.a stavka 5. prenosi se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [...]*.

 

_____________

 

* SL: unijeti datum stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman 53

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Odstupajući od drugog stavka, točke 15. i 16. članka 7. primjenjuju se od 1. siječnja 2017.

Amandman 54

Prijedlog uredbe

Prilog I.

Uredba (EZ) br. 850/98

Prilog XII.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Prilog XII. zamjenjuje se sljedećim:

(1) U Prilogu XII. Uredbi (EU) br. 850/98 izraz „najmanje veličine” zamjenjuju se izrazom „najmanje referentne veličine očuvanja”.

[…]

 

Justification

Aims to avoid any potential legal inconsistencies between Article 15 of Regulation (EU) No 2013/1380 and the technical measures regulation, as opposed to extensively reforming the latter.

Amandman 55

Prijedlog uredbe

Prilog II.

Uredba (EZ) br. 2187/2005

Prilog IV.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Prilog IV. zamjenjuje se sljedećim:

(1) U Prilogu IV. Uredbi (EU) br. 2187/2005 izraz „najmanje veličine” zamjenjuju se izrazom „najmanje referentne veličine očuvanja”.

[…]

 

Justification

The aim is to avoid any potential legal inconsistencies between Article 15 of Regulation (EU) No 2013/1380 and the Baltic Sea technical measures regulation, as opposed to extensively reforming the latter.

Amandman 56

Prijedlog uredbe

Prilog III.

Uredba (EZ) br. 1967/2006

Prilog III.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1967/2006 zamjenjuje se sljedećim:

(1) U Prilogu III. Uredbi (EU) br. 1967/2006 izraz „najmanje veličine” zamjenjuju se izrazom „najmanje referentne veličine očuvanja”.

[…]

 

Justification

The aim is to avoid any potential legal inconsistencies between Article 15 of Regulation (EU) No 2013/1380 and the Mediterranean Sea technical measures regulation, as opposed to extensively reforming the latter.

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


EXPLANATORY STATEMENT

The reform of the common fisheries policy adopted by the legislator during the previous parliamentary term saw fundamental changes being made to the rules applicable to fisheries. More specifically, Article 15 of the basic common fisheries policy regulation imposes a landing obligation for all catches. That obligation will enter into effect in a stepwise manner over the period 2015 to 2019.

As a result, fishermen will have to land any catch that is unintended and non‑marketable either because they do not have the quota for this or because it is under the minimum conservation reference size.

Since this landing obligation conflicts with several EU regulations currently in force, the Commission has brought forward an ‘Omnibus’ regulation which seeks to amend seven regulations in parallel so as to bring them into line with Article 15 of the basic common fisheries policy regulation. Under the current rules, fishermen have to discard any non‑marketable catch. This situation is at odds with the landing obligation and must therefore be remedied.

The omnibus regulation will amend the following regulations:

•   Council Regulation (EC) No 850/98 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms;

•   Council Regulation (EC) No 2187/2005 for the conservation of fishery through technical measures in the Baltic Sea, the Belts and the Sound;

•    Council Regulation (EC) No 1967/2006 on concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea;

•    Council Regulation (EC) No 1098/2007 establishing a multiannual plan for the cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks;

•    Council Regulation (EC) No 254/2002 establishing measures to be applicable in 2002 for the recovery of the stock of cod in the Irish Sea (ICES division VIIa).

•    Council Regulation (EC) No 2347/2002 establishing specific access requirements and associated conditions applicable to fishing for deep-sea stocks; and

•   Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy.

Your rapporteur considers that the changes made by the omnibus regulation should be strictly limited to implementation of the landing obligation, and only to the fisheries concerned as from 1 January 2015, which is to say:

•   small pelagic fisheries (i.e. fisheries for mackerel, herring, horse mackerel, blue whiting, boarfish, anchovy, argentine, sardine and sprat);

•   large pelagic fisheries (i.e. fisheries for bluefin tuna, swordfish, albacore tuna, bigeye tuna, blue and white marlin);

•   fisheries for industrial purposes (i.e. fisheries for capelin, sandeel and Norway pout);

•   fisheries for Baltic Sea salmon;

•   the species which define fisheries activities in the Baltic Sea other than those already listed above.

Your rapporteur feels that legal alignment for the fisheries subject to the landing obligation after 2015 should be performed subsequently, and in conjunction with the new technical measures framework that the Commission will bring forward in the coming months. The omnibus regulation should, as a result, only be concerned with the urgent issue of the implementation of the landing obligation for the fisheries concerned in 2015. Your rapporteur therefore proposes that the provisions relating to the other fisheries be deleted. He stresses that 2015 will be a test year for assessing the effects of implementing the landing obligation.

Your rapporteur also notes that some of the changes proposed by the Commission go beyond a straightforward alignment with the landing obligation. He therefore proposes that the following changes be deleted as they relate to technical or monitoring measures and not to compatibility with the landing obligation:

•   Regulation 850/98, Article 15 and Regulation 2187/2005, Article 12: deletion of the provisions requiring that the captains of fishing vessels have sufficient quotas, which are very hazy and impossible to implement.

•   Regulation No 1224/2009, Article 14: The change concerning logbook records is not connected with the landing obligation. The existing provisions should be maintained.

•   Regulation No 1224/2009, Article 25a: Your rapporteur proposes that this article on remote electronic monitoring be simplified, and points out that the Member States are responsible for monitoring and therefore free to decide on monitoring arrangements. The omnibus regulation is not designed to implement widespread remote monitoring.

•   Regulation No 1224/2009, Article 49a: Your rapporteur proposes that the requirement to store catch of less than the minimum conservation reference size in separate containers for each stock be deleted. Quite apart from the complexities it creates for fishermen, this provision is not essential for the effective implementation of the landing obligation.

The Commission also proposes that failure to comply with the landing obligation be included on the list of serious infringements under Regulation 1224/2009 and, therefore, that penalty points be applied for that infringement. Your rapporteur is not averse to that approach, but proposes that it be implemented gradually between now and 2019 so as to allow fishing operators time to adapt to it.

Lastly, your rapporteur considers that the Commission proposal does not allow certain undesirable effects of the landing obligation to be prevented. The possible emergence of a parallel market in juvenile organisms that cannot be monitored is a particular cause for concern. He therefore proposes that producer organisations assume greater responsibility for this area as part of the drawing‑up of production and marketing plans.


POSTUPAK

Naslov

Obveza iskrcavanja

Referentni dokumenti

COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD)

Datum podnošenja EP-u

17.12.2013

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

13.1.2014

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ENVI

14.7.2014

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Alain Cadec

22.7.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

3.9.2014

16.10.2014

 

 

Datum usvajanja

3.12.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

4

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Matt Carthy

Datum podnošenja

11.12.2014

Pravna napomena