Procedūra : 2013/0436(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0060/2014

Pateikti tekstai :

A8-0060/2014

Debatai :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Balsavimas :

PV 28/04/2015 - 7.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0105

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1019kWORD 492k
11.12.2014
PE 537.183v02-00 A8-0060/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl įpareigojimo iškrauti visą laimikį iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2187/2005, (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 2347/2002 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1434/98

(COM(2013)0889 – C7‑0465/2013 – 2013/0436(COD))

Žuvininkystės komitetas

Pranešėjas: Alain Cadec

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl įpareigojimo iškrauti visą laimikį iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2187/2005, (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 2347/2002 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1434/98

(COM(2013)0889 – C7 0465/2013 – 2013/0436(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0889),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0465/2013),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–      atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 29 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–       atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A8-0060/2015),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2187/2005, (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 2347/2002 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1434/98

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl įpareigojimo iškrauti visą laimikį iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2187/2005, (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 2347/2002, (EB) Nr. 1224/2009 ir (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1434/98

Pagrindimas

Komisijos nuomone, teisiškai neįmanoma į regioninius išmetimo į jūrą planus įtraukti jokių techninių priemonių. Dėl nesugebėjimo įtraukti priemones, tokias kaip tinklinio audeklo akies dydžio keitimas ar laikinas žvejybos draudimas tam tikroje teritorijoje siekiant apsaugoti jauniklius, bus trukdoma veiksmingai įgyvendinti įpareigojimą iškrauti visą laimikį. Šiuo pakeitimu siekiama ištaisyti tokią padėtį įtraukiant Tarybos reglamento (EB) Nr. 1380/2013 pakeitimus.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Reglamento (ES) Nr. [xxxx] pagrindinis tikslas – ES laipsniškai panaikinti bet kokių išteklių sužvejotų žuvų išmetimą į jūrą nustatant įpareigojimą iškrauti visas sužvejotas rūšių, kurioms taikomi sužvejotų žuvų kiekio apribojimai, ir Viduržemio jūros rūšių, kurioms taikomi mažiausio dydžio apribojimai, žuvis. Kad įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis galėtų būti vykdomas, reikia panaikinti arba iš dalies pakeisti kai kurias dabartinių techninių ir kontrolės priemonių reglamentų nuostatas, nes jos prieštarauja minėtam įpareigojimui ir dėl jų žvejai turi išmesti žuvis į jūrą;

(1) Reglamento (ES) Nr. [xxxx] pagrindinis tikslas – ES laipsniškai panaikinti bet kokių rūšių sužvejotų žuvų išmetimą į jūrą nustatant įpareigojimą iškrauti visą laimikį tų rūšių, kurioms taikomi sužvejotų žuvų kiekio apribojimai, ir Viduržemio jūros rūšių, kurioms taikomi mažiausio dydžio apribojimai. Kad įpareigojimas iškrauti visą laimikį vykdant atitinkamų rūšių žuvų žvejybą galėtų būti vykdomas nuo 2015 m. sausio 1 d., reikia panaikinti arba iš dalies pakeisti kai kurias dabartinių techninių ir kontrolės priemonių reglamentų nuostatas, nes jos prieštarauja minėtam įpareigojimui ir dėl jų žvejai turi išmesti žuvis į jūrą;

Pagrindimas

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnį įpareigojimas iškrauti visą laimikį nuo 2015 m. sausio 1 d. privalomai taikomas tik tam tikroms rūšims.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) tai, kad laipsniškai įgyvendinamas žuvų išmetimo į jūrą panaikinimas, reiškia, kad galima lygiai taip pat palaipsniui įgyvendinti būtinus tam tikrų techninių ir kontrolės priemonių reglamentų nuostatų pakeitimus. Išties, vadovaujantis bendraisiais geros teisėkūros principais, galima teigti, kad didesnė tikimybė tinkamai parengti teisės aktus užtikrinama, kai jie rengiami nuosekliai;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b) siekiant numatyti nuostatą į regioninius išmetimo į jūrą planus įtraukti technines išsaugojimo priemones 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB, turėtų būti iš dalies pakeistas;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) numatyta, kad drauge su bendros žuvininkystės politikos (BŽP) reforma bus sukurtas naujas techninių priemonių rinkinys. Kadangi šios priemonės iki 2015 m. pradžios, kai bus įvestas įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis, greičiausiai dar nebus parengtos, tikslinga iš dalies pakeisti arba panaikinti tam tikrus dabartinių techninių priemonių reglamentų elementus, kad būtų panaikinta šių reglamentų ir įpareigojimo iškrauti visą laimikį prieštara;

(2) reikėtų iš dalies pakeisti arba panaikinti tam tikrus dabartinių techninių priemonių reglamentų elementus, kad būtų panaikinta šių reglamentų ir įpareigojimo iškrauti visą laimikį prieštara;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atspindėti pokyčius, susijusius su tuo, kad bendra žuvininkystės politika jau patvirtinta.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) įpareigojimas iškrauti visą laimikį yra esminis žvejybos pokytis. Šiuo požiūriu 2015 m. bus šio pokyčio įgyvendinimo išbandymo metai. Įgyta patirtimi reikėtų pasinaudoti jį taikant atitinkamų rūšių žuvų žvejybai po 2015 m.;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b) būtina paaiškinti Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 dėl galimybės įtraukti technines priemones, susijusias tik su reikalavimo iškrauti visą laimikį įtraukimu į žuvų išmetimo į jūrą planus įgyvendinimu, kad būtų sudarytos sąlygos didesniam atrankumui ir kad būtų kiek įmanoma sumažintas netyčia sužvejojamų jūrų gyvūnų kiekis, 15 straipsnio 5 dalies dabartinę formuluotę;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2c) vienas iš nepageidaujamų įpareigojimo iškrauti visą laimikį poveikių gali būti jūros gyvūnų, kurie per maži, kad būtų galima juos naudoti kitais tikslais nei žmonėms vartoti, gaudymo veiklos plėtojimas. Reikia užkirsti kelią tokios paralelinės veiklos plėtojimui;

Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymą neįmanoma išvengti tam tikro nepageidaujamo poveikio dėl įpareigojimo iškrauti visą laimikį. Didžiausią nerimą kelia tai, kad gali atsirasti paralelinė jauniklių rinka, kurios dabartinėmis priemonėmis nebus įmanoma reguliuoti.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) siekiant užtikrinti įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis vykdymą, visų pirma turėtų būti iš dalies pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti; įvestini pakeitimai: reikalavimas, kad visi netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai, kuriems taikomas iškrovimo įpareigojimas ir kurie nepatenka į leidžiamų sužvejoti žuvų kiekio pagal rūšis ribas, būtų iškrauti ir įskaičiuoti į kvotas, jūrų gyvūnams, kuriems bus taikomas įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis, taikomų mažiausių leidžiamų iškrauti žuvų dydžių pakeitimas mažiausiais išteklių išsaugojimą užtikrinančiais orientaciniais dydžiais ir reikalavimas, kad visi netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai, kurie nepatenka į nustatytas priegaudos tam tikrame rajone tam tikru laikotarpiu ir tam tikrais žvejybos įrankiais ribas, būtų iškrauti ir įskaičiuoti į kvotas;

 

 

Pagrindimas

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnį įpareigojimas iškrauti visą laimikį nuo 2015 m. sausio 1 d. privalomai taikomas tik tam tikroms rūšims.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) be to, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, turėtų būti iš dalies pakeistos nuostatos, susijusios su žvejybos draudimu ICES VIb kvadrate siekiant apsaugoti juodadėmių menkių jauniklius;

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši Europos Komisijos įtraukta techninė priemonė neturi tiesioginio ryšio su įpareigojimo iškrauti visą laimikį vykdymu. Kadangi šiuo reglamentu siekiama užtikrinti tik įpareigojimo iškrauti visą laimikį vykdymą, šios techninės priemonės į jį įtraukti nereikia. Ji bus įtraukta peržiūrint technines priemones, kurias šiuo metu Komisija rengia.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) siekiant užtikrinti įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis vykdymą, turėtų būti iš dalies pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 254/2002, kuriuo nustatomos priemonės, 2002 m. taikytinos siekiant padėti atsinaujinti atlantinių menkių ištekliams Airijos jūroje (ICES VIIa kvadratas), nustatant reikalavimą, kad visi jūrų gyvūnai, netyčia sužvejoti tralais žvejojant šukutes, kuriems taikomas iškrovimo įpareigojimas ir kurie nepatenka į leidžiamos priegaudos procentines ribas, būtų iškrauti ir įskaičiuoti į kvotas;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis straipsnis išbrauktas, kad būtų neprieštaraujama laipsniškam įpareigojimo iškrauti visą laimikį vykdymo tvarkaraščiui, numatytam Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje. Įpareigojimas iškrauti visą laimikį Airijos jūroje žvejojamai menkei bus taikomas tik nuo 2016 iki 2019 m.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) siekiant užtikrinti įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis vykdymą, turėtų būti iš dalies pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2347/2002, nustatantis konkrečius prieinamumo reikalavimus ir susijusias sąlygas, taikomas giliavandenių žuvų išteklių žvejybai, nustatant reikalavimą, kad visos sužvejotos giliavandenės žuvys būtų iškrautos ir įskaičiuotos į kvotas;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis straipsnis išbrauktas, kad būtų neprieštaraujama laipsniškam įpareigojimo iškrauti visą laimikį vykdymo tvarkaraščiui, numatytam Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje. Įpareigojimas iškrauti visą laimikį giliavandenėms žuvims bus taikomas tik nuo 2016 m.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) siekiant užtikrinti įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis vykdymą, turėtų būti iš dalies pakeistas Kontrolės reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006, kad būtų užtikrinta įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis vykdymo stebėsena. Šiuo tikslu turėtų būti įvesti tokie pakeitimai: žvejoti išteklius, kuriems taikomas įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis, turėtų būti leidžiama tik su žvejybos leidimais; visų rūšių sužvejotų žuvų kiekių duomenys, nepriklausomai nuo nustatytos svorio ribos, turėtų būti registruojami; sužvejotų žuvų, kurios nesiekia mažiausių išteklių išsaugojimą užtikrinančių orientacinių dydžių, kiekių duomenys turėtų būti registruojami atskirai; kadangi laive esančius mažus sužvejotų žuvų kiekius tiksliai nustatyti sunku, juos nurodant laivo žurnale ir perkrovimo deklaracijose turėtų būti leidžiama didesnė paklaida; turėtų būti nustatytos elektroninio nuotolinio stebėjimo taisyklės, taikomos registruojant įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis vykdymo stebėsenos jūroje duomenis; turėtų būti nustatytos sužvejotų žuvų, kurios nesiekia mažiausių išteklių išsaugojimą užtikrinančių orientacinių dydžių, atskiro laikymo laive ir jų pardavimo kontrolės taisyklės; turėtų būti apibrėžtos kontroliuojančių stebėtojų dalyvavimo vykdant stebėseną sąlygos;

(10) siekiant užtikrinti įpareigojimo iškrauti visą laimikį vykdymą, turėtų būti iš dalies pakeistas Kontrolės reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006, kad būtų užtikrinta įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis vykdymo stebėsena. Turėtų būti registruojamos visų rūšių sužvejotos žuvys, kurių bendras svoris 50 kg ir daugiau; sužvejotų žuvų, kurios nesiekia mažiausių išteklių išsaugojimą užtikrinančių orientacinių dydžių, kiekių duomenys turėtų būti registruojami atskirai; kadangi laive esančius mažus sužvejotų žuvų kiekius tiksliai nustatyti sunku, juos nurodant laivo žurnale ir perkrovimo deklaracijose turėtų būti leidžiama didesnė paklaida; svarbu gerbti valstybių narių prerogatyvas prižiūrint ir kontroliuojant, kaip jūroje laikomasi įsipareigojimo iškrauti visą laimikį; turėtų būti nustatytos sužvejotų žuvų, kurios nesiekia mažiausių išteklių išsaugojimą užtikrinančių orientacinių dydžių, atskiro laikymo laive ir jų pardavimo kontrolės taisyklės; turėtų būti apibrėžtos kontroliuojančių stebėtojų dalyvavimo vykdant stebėseną sąlygos;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) būtina, kad techninės ir žmogiškosios kontrolės priemonės būtų suderintos su jūrininkų teisėmis, remiantis darbo teise, teise į asmens atvaizdą ir privataus gyvenimo apsauga;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) kadangi į jūrą išmetamos žuvys yra atliekos, kurios turi neigiamo poveikio tausiam biologinių jūros išteklių naudojimui ir jūrų ekosistemoms, ir kadangi įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis vykdymo bendras stebėjimas yra būtinas teigiamiems rezultatams užtikrinti, šio įpareigojimo nesilaikymas turėtų būti priskirtas prie didelių pažeidimų. Nustačius įpareigojimą iškrauti visas sužvejotas žuvis ir tam tikras naujas lankstaus tarpmetinio kvotų naudojimo taisykles reikėtų pakoreguoti išskaitymų iš kvotų ir pastangų taisykles;

(11) kadangi į jūrą išmetamos žuvys yra atliekos, kurios turi neigiamo poveikio tausiam biologinių jūros išteklių naudojimui ir jūrų ekosistemoms, ir kadangi įpareigojimo iškrauti visą laimikį vykdymo bendras stebėjimas yra būtinas teigiamiems rezultatams užtikrinti, šio įpareigojimo nesilaikymas turėtų būti priskirtas prie sunkių pažeidimų. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad įpareigojimas iškrauti visą laimikį reiškia esminius žvejybos pokyčius, prieš pradedant jo nesilaikymą laikyti sunkiu pažeidimu reikėtų nustatyti dvejų metų prisitaikymo laikotarpį. Nustačius įpareigojimą iškrauti visą laimikį ir tam tikras naujas lankstaus tarpmetinio kvotų naudojimo taisykles reikėtų pakoreguoti išskaitymų iš kvotų ir pastangų taisykles;

Pagrindimas

Laipsniškas įpareigojimo vykdymas iki 2019 m. leistų žvejams prie jo prisitaikyti.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Tarybos reglamentus (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2187/2005, (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 2347/2002 ir (EB) Nr. 1224/2009;

(12) todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Tarybos reglamentus (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2187/2005, (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007 ir (EB) Nr. 1224/2009;

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo išbraukti šių dviejų reglamentų pakeitimus, nes atitinkamoms rūšims įpareigojimas iškrauti visą laimikį bus taikomas ne nuo 2015 m. sausio 1 d., o vėliau.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

-1 skyriaus -1 straipsnis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1380/2013

15 straipsnio 5 dalies a punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1 skyrius

 

Pagrindinis reglamentas

 

-1 straipsnis

 

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 pakeitimas

 

Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 iš dalies keičiamas taip:

 

15 straipsnio 5 dalies a punktas pakeičiamas taip:

a) konkrečias nuostatas dėl žvejybos arba rūšių, kurioms taikomas 1 dalyje nurodytas įpareigojimas iškrauti laimikį;

a) konkrečias nuostatas dėl žvejybos arba rūšių, kurioms taikomas 1 dalyje nurodytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, kaip antai 7 straipsnio 2 dalies a–e punktuose nurodytas technines priemones, kuriomis siekiama padidinti žvejybos įrankių atrankumą arba sumažinti ir, jei įmanoma, panaikinti nepageidaujamą priegaudą;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 850/98

3 straipsnio i punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„i) netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai – atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurių žvejyba tomis aplinkybėmis yra uždrausta.“

„i) netyčinė priegauda – atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurie turi būti privalomai iškrauti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013* 15 straipsnį ir įskaičiuoti į kvotas, nes yra mažesni nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio arba jų kiekis viršija sužvejotų žuvų kiekio pagal rūšis taisykles.

 

___________

 

* 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB(OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 850/98

4 straipsnio 4 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei X priede nustatytos sąlygos negali būti įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis, tų gyvūnų iškrauti nedraudžiama. Tie netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai iškraunami ir įskaičiuojami į kvotas.“

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, šio reglamento X priede nustatytos sužvejotų žuvų kiekio pagal rūšis taisyklės netaikomos ištekliams, kuriems Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d. Netyčinė atitinkamų rūšių žuvų priegauda iškraunama ir įskaičiuojama į kvotas.“

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 850/98

4 straipsnio 4 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei I–V prieduose nustatytos sąlygos negali būti įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis, tų gyvūnų iškrauti nedraudžiama. Tie netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai iškraunami ir įskaičiuojami į kvotas.“

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, šio reglamento I–V prieduose nustatytos sužvejotų žuvų kiekio pagal rūšis taisyklės netaikomos rūšims, kurioms Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d. Netyčinė atitinkamų rūšių žuvų priegauda iškraunama ir įskaičiuojama į kvotas.“

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 850/98

7 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4) 7 straipsnio 5 dalis papildoma šia pastraipa:

Išbraukta.

„Pirma pastraipa netaikoma, jei Pandalus genties vėžiagyviams taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis. Tačiau šiuos vėžiagyvius draudžiama žvejoti pirmoje pastraipoje nurodytais tinklais, jei jie neturi toje pastraipoje nurodytų priedų. Šiais tinklais netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai iškraunami ir įskaičiuojami į kvotas.“

 

Pagrindimas

Ši pastraipa susijusi su Pandalus rūšimi, kuriai įpareigojimas iškrauti visą laimikį bus taikomas tik po 2016 m.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 850/98

10 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5) 10 straipsnis papildomas šia pastraipa:

Išbraukta.

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos b punkto, jei mažiausia dvigeldžių moliuskų procentinė dalis negali būti pasiekta dėl netyčia sužvejotų jūrų gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis, jūrų gyvūnų laikyti laive ir iškrauti nedraudžiama. Tie netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai iškraunami ir įskaičiuojami į kvotas.“

 

Pagrindimas

Ši pastraipa susijusi su priedugnio rūšių žvejyba, kuriai įpareigojimas iškrauti visą laimikį bus taikomas tik po 2016 m.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 850/98

11 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos a punkto, jei tame punkte nustatytos sąlygos negali būti įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis, naudoti arba laikyti laive dugninių žiauninių tinklų, pinklių tinklų arba sieninių tinklų nedraudžiama. Tie netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai iškraunami ir įskaičiuojami į kvotas.“

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos a punkto, šio reglamento I–V prieduose nustatytos sužvejotų žuvų kiekio pagal rūšis taisyklės netaikomos rūšims, kurioms Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d. Netyčinė atitinkamų rūšių žuvų priegauda iškraunama ir įskaičiuojama į kvotas.“

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 850/98

15 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Prieš pradėdami konkretų žvejybos bet kokiame išteklių valdymo rajone reisą žvejybos laivų kapitonai įsitikina, kad tikėtinas sužvejosimų išteklių, kuriems taikomi sužvejoto kiekio apribojimai, žuvų kiekis pagal rūšis ir tam reisui leidžiamos jo procentinės dalys neviršys jų turimų kvotų.“

Išbraukta.

Pagrindimas

Laivų kapitonai negali užtikrinti, kad numatomas per tam tikrą reisą jūroje sužvejosimų žuvų kiekis pagal rūšis neviršys numatytų kvotų. Dėl žvejybos veiklos pobūdžio neįmanoma numatyti, kiek žuvų bus sužvejota per reisą.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 850/98

19 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Per maži jūrų gyvūnai, priklausantys rūšims, kurioms taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis, laikomi laive, iškraunami ir įskaičiuojami į kvotas. Jie negali būti parduodami ar siūlomi parduoti žmonėms vartoti arba rodomi šiuo tikslu.

2. Neverslinio dydžio jūrų gyvūnai, priklausantys rūšims, kurioms taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, laikomi laive, iškraunami ir įskaičiuojami į kvotas. Jie negali būti parduodami ar siūlomi parduoti žmonėms vartoti arba rodomi šiuo tikslu. .

 

Juos iškrovus, valstybės narės yra atsakingos už tai, kad būtų užtikrintas jų sandėliavimas arba rastos galimybės juos parduoti.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad neaišku, kur bus galima parduoti iškrautus neverslinio dydžio jūrų gyvūnus, ir kad žvejybinių laivų kapitonai iš šių iškrovimų neturės jokios naudos, reikia iš anksto spręsti šių jūrų gyvūnų kaupimosi prieplaukose problemą ir jau šiuo etapu patikslinti, kad tai jokiu būdu nebus žvejų atsakomybė.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 850/98

19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Nepaisant 2 dalies, neverslinio dydžio sardinės, ančiuviai, skumbrės ir paprastosios stauridės, sužvejotos naudoti kaip gyvas jaukas, gali būti laikomos laive, jeigu jos laikomos gyvos.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 850/98

19 straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. 1 ir 2 dalys netaikomos sardinėms, ančiuviams, silkėms, paprastosioms stauridėms ir skumbrėms, neviršijančioms 10 % bendro laive laikomo kiekvienos iš šių rūšių sužvejoto kiekio gyvojo svorio.

 

Neverslinio dydžio sardinių, ančiuvių, silkių, paprastųjų stauridžių ir skumbrių procentinis santykis apskaičiuojamas atlikus rūšiavimą arba iškrovus kaip visų laive laikytų jūrų gyvūnų gyvojo svorio dalis.

 

Procentinis santykis gali būti apskaičiuojamas remiantis viena arba keliomis reprezentatyviosiomis imtimis. 10 % riba negali būti viršijama perkraunant, iškraunant, gabenant, sandėliuojant, rodant arba parduodant.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 850/98

19 straipsnio 2 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c. Siekdamos tikslo, nurodyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013* 7 straipsnio 1 dalies b punkte, gamintojų organizacijos savo gamybos ir prekybos planuose, kuriuos jos teikia pagal Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 28 straipsnį, užtikrina, kad dėl 2 dalyje nurodytų neverslinio dydžio jūrų gyvūnų iškrovimo nebus pradėta plėtoti veikla, kurios tikslas – specialia gaudyti šiuos jūrų gyvūnus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 7 straipsnio 1 dalies b punkte ir 28 straipsnyje.

 

Valstybės narės, atlikdamos patikrinimus pagal Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 28 straipsnio 7 dalį, užtikrina, kad gamintojų organizacijos vykdytų šios dalies pirmoje pastraipoje nustatytas pareigas.

 

Praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija paskelbia neverslinio dydžio jūrų gyvūnų panaudojimo ir įvairių galimybių juos parduoti tyrimą.

 

________

 

* 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL L 354, 2013 12 28, p. 1).

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 18 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 850/98

29c straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18) 29c straipsnis pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„ 29c straipsnis

 

ICES VI parajonio juodadėmių menkių Rockall zona

 

1. Visa žvejyba, išskyrus ilgosiomis ūdomis, draudžiama rajonuose, kurių ribos nustatomos loksodromomis paeiliui sujungiant toliau išvardytas koordinates (pastarųjų padėtis nustatoma pagal WGS84 koordinačių sistemą):

 

– 57o00' šiaurės platumos, 15o00' vakarų ilgumos,

 

– 57o00' šiaurės platumos, 14o00' vakarų ilgumos,

 

– 56o30' šiaurės platumos, 14o00' vakarų ilgumos,

 

– 56o30' šiaurės platumos, 15o00' vakarų ilgumos,

 

– 57o00' šiaurės platumos, 15o00' vakarų ilgumos,

 

Pagrindimas

Ši Europos Komisijos įtraukta techninė priemonė neturi tiesioginio ryšio su įpareigojimo iškrauti visą laimikį vykdymu. Kadangi šiuo reglamentu siekiama užtikrinti tik įpareigojimo iškrauti visą laimikį vykdymą, šios techninės priemonės į jį įtraukti nereikia. Ji bus įtraukta peržiūrint technines priemones, kurias šiuo metu rengia Komisija.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 19 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 850/98

29 d straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Jei pirmos pastraipos b punkte nurodytoms žuvims ir kiautuotiesiems vėžiagyviams taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis, tame b punkte nustatyta sąlyga pakeičiama sąlyga, kad tų žuvų ir kiautuotųjų vėžiagyvių iš viso negalima žvejoti. Netyčia sužvejotos šios žuvys arba kiautuotieji vėžiagyviai iškraunami ir įskaičiuojami į kvotas.

Netyčinė jūrų gyvūnų, priklausančių rūšims, kurioms nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, priegauda iškraunama ir įskaičiuojama į kvotas. Tačiau specializuotoji b punkte neišvardytų rūšių žvejyba draudžiama.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 19 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 850/98

29 d straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei pirmos pastraipos b punkte nurodytoms žuvims taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis, tame b punkte nustatyta sąlyga pakeičiama sąlyga, kad tų žuvų iš viso negalima žvejoti. Netyčia sužvejotos šios žuvys iškraunamos ir įskaičiuojamos į kvotas.“

Netyčinė jūrų gyvūnų, priklausančių rūšims, kurioms nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, priegauda iškraunama ir įskaičiuojama į kvotas. Tačiau specializuotoji b punkte neišvardytų rūšių žvejyba draudžiama.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 20 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 850/98

29 e straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei pirmos pastraipos b punkte nurodytoms žuvims taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis, tame b punkte nustatyta sąlyga pakeičiama sąlyga, kad tų žuvų iš viso negalima žvejoti. Netyčia sužvejotos šios žuvys iškraunamos ir įskaičiuojamos į kvotas.“

Netyčinė jūrų gyvūnų, priklausančių rūšims, kurioms nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, priegauda iškraunama ir įskaičiuojama į kvotas. Tačiau specializuotoji b punkte neišvardytų rūšių žvejyba draudžiama.

Pagrindimas

Teisėkūros institucija pageidautų, kad įpareigojimas iškrauti visą laimikį įsigaliotų laipsniškai, todėl reikia paisyti Reglamento (EB) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nurodyto tvarkaraščio ir nuostatas taikyti tik toms rūšims, kurioms šis įpareigojimas taikomas nuo 2015 m. Siūlomais pakeitimais nekeičiama nuostatų, susijusių su atlantinių menkių, juodadėmių menkių ir paprastųjų merlangų žvejybos ICES VII parajonyje apribojimais, prasmė.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 850/98

29 f straipsnio 1 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21) 29f straipsnis papildomas šia 1a dalimi:

Išbraukta.

Jei melsvosioms molvoms taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis, šio straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas jas laikyti laive netaikomas. Tačiau tos rūšies žuvis draudžiama žvejoti toje dalyje nurodytu laikotarpiu ir ten pat nurodytose zonose. Netyčia sužvejotos melsvosios molvos iškraunamos ir įskaičiuojamos į kvotas.“

 

Pagrindimas

Kadangi teisėkūros institucija pageidautų, kad įpareigojimas iškrauti visą laimikį įsigaliotų laipsniškai, reikia paisyti Reglamento (EB) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nurodyto tvarkaraščio. Įpareigojimas iškrauti visą laimikį melsvajai molvai taikomas tik po 2015 m.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2187/2005

2 straipsnio p punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„p) netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai – atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurių žvejyba tomis aplinkybėmis yra uždrausta.“

„p) netyčinė priegauda – atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurie turi būti privalomai iškrauti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013* 15 straipsnį ir įskaičiuoti į kvotas, nes yra mažesni nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio arba jų kiekis viršija sužvejotų žuvų kiekio pagal rūšis taisykles.

 

___________

 

* 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB(OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2187/2005

12 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prieš pradėdami konkretų žvejybos bet kokiame išteklių valdymo rajone reisą visų žvejybos laivų kapitonai įsitikina, kad tikėtinas sužvejosimų išteklių, kuriems taikomi sužvejoto kiekio apribojimai, žuvų kiekis pagal rūšis ir II bei III prieduose nurodytos procentinės dalys neviršys jų turimų kvotų.

Išbraukta.

Pagrindimas

Laivų kapitonai negali užtikrinti, kad numatomas per tam tikrą reisą jūroje sužvejosimų žuvų kiekis pagal rūšis neviršys numatytų kvotų. Dėl žvejybos veiklos pobūdžio neįmanoma numatyti, kiek žuvų bus sužvejota per reisą.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 2187/2005

15 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Per maži jūrų gyvūnai, priklausantys rūšims, kurioms taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis, laikomi laive, iškraunami ir įskaičiuojami į kvotas. Jie negali būti parduodami ar siūlomi parduoti žmonėms vartoti arba rodomi šiuo tikslu.

3. Tų rūšių, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, neverslinio dydžio jūrų gyvūnams taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnis. Juos iškrovus, valstybės narės yra atsakingos už tai, kad būtų užtikrintas jų sandėliavimas arba rastos galimybės juos parduoti. Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 2 straipsnio 2 dalies h punktas ir atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 142/2011 įgyvendinimo taisyklės nėra taikomos.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006

2 straipsnio 18 punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„18) netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai – atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurių žvejyba tomis aplinkybėmis yra uždrausta.“

„18) netyčinė priegauda – atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurie turi būti privalomai iškrauti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013* 15 straipsnį ir įskaičiuoti į kvotas, nes yra mažesni nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio arba jų kiekis viršija sužvejotų žuvų kiekio pagal rūšis taisykles.

 

___________

 

* 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006

15 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Netyčia sužvejoti pernelyg maži jūrų gyvūnai, kuriems taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis, laikomi laive ir iškraunami. Jie negali būti parduodami ar siūlomi parduoti žmonėms vartoti arba rodomi šiuo tikslu.

Neverslinio dydžio jūrų gyvūnų, kuriems nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, t. y. sardinių, ančiuvių, skumbrių ir paprastųjų stauridžių, pelaginiu žvejybos įrankiu sugauta netyčinė priegauda laikoma laive ir iškraunama. Jie negali būti parduodami ar siūlomi parduoti žmonėms vartoti arba rodomi šiuo tikslu.

 

Juos iškrovus, valstybės narės yra atsakingos už tai, kad būtų užtikrintas jų sandėliavimas arba rastos galimybės juos parduoti.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006

15 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) 3 dalis išbraukiama.

Išbraukta.

Pagrindimas

b punkte daroma nuoroda į reikalavimo dėl jūrų gyvūnams taikomų mažiausių dydžių išimtį sardinių mailiui, iškraunamam žmonėms vartoti. Ši išimtis taikoma tik tam tikrais griežtai apibrėžtais atvejais, pavyzdžiui, kai mailius sugaunamas laivų arba priekrančių velkamaisiais tinklais arba kai tai atitinka galiojančias nacionalines nuostatas. Šią išimtį reikia palikti.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1098/2007

3 straipsnio g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„g) netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai – atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurių žvejyba tomis aplinkybėmis yra uždrausta.“

„g) netyčinė priegauda – atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurie turi būti privalomai iškrauti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013* 15 straipsnį ir įskaičiuoti į kvotas, nes yra mažesni nei mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio arba jų kiekis viršija sužvejotų žuvų kiekio pagal rūšis taisykles.

 

___________

 

* 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1098/2007

8 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a) 8 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme dėl įvairių rūšių išteklių valdymo plano Baltijos jūroje numatoma netaikyti buvimo jūroje dienų skaičiaus taisyklės. Įsigaliojus „Omnibus“ reglamentui, šis pakeitimas jau galėtų būti įgyvendinamas.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

Išbraukta.

Reglamento (EB) Nr. 254/2002 pakeitimai

 

Reglamentas (EB) Nr. 254/2002 iš dalies keičiamas taip:

 

1) 3 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei toje pastraipoje nustatytos sąlygos negali būti įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nurodytas įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis, tų gyvūnų iškrauti nedraudžiama. Tos netyčia sužvejotos žuvys iškraunamos ir įskaičiuojamos į kvotas.“

 

2) 4 straipsnis papildomas šia pastraipa:

 

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, jei toje pastraipoje nustatytos sąlygos negali būti įvykdytos dėl netyčia sužvejotų jūrų gyvūnų, kuriems taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nurodytas įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis, tų gyvūnų iškrauti nedraudžiama. Tos netyčia sužvejotos žuvys iškraunamos ir įskaičiuojamos į kvotas.“

 

Pagrindimas

Šis straipsnis išbrauktas, kad būtų neprieštaraujama laipsniškam įpareigojimo iškrauti visą laimikį vykdymo tvarkaraščiui, numatytam Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje. Įpareigojimas iškrauti visą laimikį Airijos jūroje žvejojamai menkei bus taikomas tik nuo 2016 iki 2019 m.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnis

Išbraukta.

Reglamento (EB) Nr. 2347/2002 pakeitimai

 

Reglamentas (EB) Nr. 2347/2002 iš dalies keičiamas taip:

 

1) 2 straipsnis papildomas f punktu:

 

“f) netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai – atsitiktinai sužvejoti jūrų gyvūnai, kurių žvejyba tomis aplinkybėmis yra uždrausta.“

 

2) 3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

 

„Žvejybos laivams, neturintiems gelminės žvejybos leidimo, draudžiama per vieną reisą sužvejoti didesnį kaip 100 kg giliavandenių žuvų kiekį. Giliavandenės žuvys, sužvejotos tokiais laivais viršijant 100 kg kiekį negali būti juose laikomos, perkraunamos arba iškraunamos.

 

Nukrypstant nuo antros pastraipos, jei toje pastraipoje nustatyta 100 kg riba viršijama dėl netyčia sužvejotų giliavandenių žuvų, kurioms taikomas Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nurodytas įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis, sužvejotų žuvų laikyti laive, perkrauti ir iškrauti nedraudžiama. Tos netyčia sužvejotos žuvys iškraunamos ir įskaičiuojamos į kvotas.“

 

Pagrindimas

Šis straipsnis išbrauktas, kad būtų neprieštaraujama laipsniškam įpareigojimo iškrauti visą laimikį vykdymo tvarkaraščiui,, numatytam Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje. Įpareigojimas iškrauti visą laimikį giliavandenėms žuvims bus taikomas tik nuo 2016 m.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

7 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) 7 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

Išbraukta.

a) e punktas pakeičiamas taip:

 

“e) įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas tam tikrų išteklių arba visų išteklių žuvis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje.“

 

b) ši dalis papildoma f punktu:

 

“f) kitais Sąjungos teisės aktuose nustatytais atvejais.“

 

Pagrindimas

Komisija reikalauja, kad laivai, kurių žvejybos veiklos daliai arba visai žvejybos veiklai taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį, gautų specialų žvejybos leidimą, susijusį su įpareigojimu iškrauti visą laimikį. Šis leidimas prisidėtų prie jau esamų leidimų ir padidintų žvejų ir valstybių narių administracinę naštą.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

14 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„1. Nepažeidžiant daugiamečių planų konkrečių nuostatų, Sąjungos žvejybos laivų, kurių bendrasis ilgis yra 10 metrų ar daugiau, kapitonai pildo žvejybos žurnalą, jame nurodo žvejybos operacijas, konkrečiai nurodydami visus sužvejotų ir laive laikomų kiekvienos rūšies žuvų kiekius.“

„1. Nepažeidžiant daugiamečių planų konkrečių nuostatų, kiekvieno Sąjungos žvejybos laivo, kurio bendrasis ilgis yra 10 metrų ar daugiau, kapitonas per kiekvieną žvejybos reisą pildo žvejybos žurnalą, jame nurodo žvejybos operacijas, konkrečiai nurodydami visus sužvejotų ir laive laikomų kiekvienos rūšies žuvų kiekius, viršijančius 50 kg gyvojo svorio ekvivalento.“

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

14 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) 3 dalis pakeičiama taip:

Išbraukta.

„Įvertinant žvejybos žurnale įrašomus laive laikomų žuvų kiekius kilogramais leidžiamas nuokrypis visų rūšių atveju yra 10 %. Jei vienos ar kelių rūšių sužvejotų žuvų atitinkamas bendras kiekis yra mažesnis už 50 kg, leidžiamas nuokrypis yra 20 %.“

 

Pagrindimas

Komisija siūlo persvarstyti leidžiamą nuokrypį ir nustatyti, kad visi sužvejotų žuvų kiekiai būtų privalomai registruojami laivo žurnale, – dėl to žvejams susidarytų papildoma administracinė našta. Laivo žurnale tikslinga registruoti laimikį, kurio gyvojo svorio ekvivalentas viršija 50 kg, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1224/2009 14 straipsnyje.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

14 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) 4 dalis pakeičiama taip:

Išbraukta.

„4. Sąjungos žvejybos laivų kapitonai į savo žvejybos žurnalus taip pat įrašo visą įvertintą į jūrą išmestų bet kokios rūšies žuvų kiekį.“

 

Pagrindimas

Komisija siūlo išplėsti reikalavimo daryti įrašus laivo žurnale taikymą ir jį taikyti visoms laive laikomoms sužvejotoms žuvims, taip pat šiuo metu į jūrą išmetamoms žuvims, neatsižvelgiant į sužvejotų žuvų dydį. Šis pakeitimas šiame reglamente nepagrįstas, nes jis nėra susijęs tik su reikalavimo iškrauti visą laimikį vykdymu.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

21 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) 3 dalis pakeičiama taip:

Išbraukta.

„Nustatant perkrovimo deklaracijoje įrašomus apytikrius perkraunamų ar gaunamų žuvų kiekius kilogramais leidžiamas nuokrypis visų rūšių atveju yra 10 %. Jei vienos ar kelių rūšių sužvejotų žuvų atitinkamas bendras kiekis yra mažesnis kaip 50 kg, leidžiamas nuokrypis yra 20 %.“

 

Pagrindimas

Laivo žurnale tikslinga registruoti laimikį, kurio gyvojo svorio ekvivalentas viršija 50 kg, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1224/2009 14 straipsnyje, todėl šios nuostatos šiame reglamente keisti nereikia.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

25 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„25 a straipsnis

„25 a straipsnis

Elektroninis nuotolinis stebėjimas

Žvejybos veiklos stebėjimas, kontrolė ir registravimas

1. Žvejybos laivuose, kurie pagal Sąjungos teisės aktus arba valstybės narės sprendimu turi būti nuotoliniu elektroniniu būdu stebimi atliekant Reglamento (ES) Nr. [xxxx] 15 straipsnyje nustatyto įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis vykdymo stebėseną, yra įrengta nuotolinio elektroninio stebėjimo sistemos įranga. Šia sistema užtikrinama, kad fotoaparatais būtų nuolat fiksuojami žvejybos ir su ja susijusios veiklos, įskaitant sužvejotų žuvų apdorojimą, duomenys.

1. Laikantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnyje nustatyto įpareigojimo iškrauti visą laimikį vykdymo tvarkaraščio, registruojami duomenys apie žvejybos ir su ja susijusią veiklą, įskaitant sužvejotų žuvų apdorojimą.

2. 1 dalyje nurodytuose laivuose turi būti ir ši įranga:

2. Remiantis Sąjungos teisės aktais arba konkrečiais valstybių narių priimtais sprendimais, 1 dalyje nurodyti duomenys registruojami pasitelkiant skaidrius duomenis apie sužvejotas žuvis ir laivo žurnalą, taip pat:

a) kompetentingų institucijų patvirtinta kilnojama duomenų laikymo įranga, kurioje būtų nuolat saugomos visos žvejybos veiklos nuotraukos, ir

a) stebėtojo laive sistemą arba

b) prie žvejybos įrankio valdymo sistemos ir prie keltuvo arba tinklo traukimo būgno pritaisyti jutikliai, registruojantys visus judesius, susijusius su žvejybos įrankio užmetimu ir traukimu.

b) inspektavimo jūroje naudojant lėktuvus arba patruliuojančius laivus sistemą, arba

 

c) nuotolinio elektroninio stebėjimo sistemą, arba

 

d) bet kokią kitą atitinkamą stebėjimo sistemą.

 

 

a–d punktuose nurodytomis sistemomis užtikrinamas galiojančių duomenų apsaugos srities Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų laikymasis, taip pat darbo teisės, asmenų teisės kontroliuoti savo atvaizdo naudojimą ir atitinkamų jūrininkų teisės į privatumą pagarba.

3. Žvejybos laivuose įrengtos nuotolinio elektroninio stebėjimo sistemos veikia visiškai automatiškai, į jas neįmanoma įvesti nei iš jų išsiųsti klaidingų duomenų apie buvimo vietą ir jų negalima reguliuoti rankiniu būdu.

3. Siekiant nustatyti šio straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų stebėjimo sistemų veikimo tvarką, Komisijai pagal 119 a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:

 

a) reikalavimų ir bendrųjų kriterijų, kuriuos turi atitikti šios nuotolinio elektroninio stebėjimo sistemos, nustatymo,

 

b) nuotolinio elektroninio stebėjimo sistemomis registruotinų ir tvarkytinų duomenų ir laikotarpio, kurį duomenys turi būti saugomi.

4. Valstybės narės užtikrina, kad turėtų techninių pajėgumų per nuotolinio elektroninio stebėjimo sistemą gautai informacijai analizuoti ir veiksmingai panaudoti.

4. Valstybės narės užtikrina, kad turėtų žmogiškųjų bei techninių išteklių žvejybos ir su ja susijusios veiklos informacijai, įskaitant sužvejotų žuvų apdorojimą, analizuoti ir veiksmingai panaudoti.“

5. Komisijai pagal 119a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:

 

a) nuotolinio elektroninio stebėjimo sistemomis registruotinų ir tvarkytinų duomenų,

 

b) kapitonų atsakomybės dėl nuotolinio elektroninio stebėjimo sistemų,

 

c) priemonių, kurių reikia imtis, jei nuotolinio elektroninio stebėjimo sistemos sugenda arba neveikia,

 

d) valstybių narių prievolės teikti ataskaitas dėl nuotolinio elektroninio stebėjimo sistemų naudojimo.“

 

6. Komisija įgyvendinimo aktais nustato šias išsamias taisykles, susijusias su:

 

a) nuotolinio elektroninio stebėjimo sistemų reikalavimais,

 

b) nuotolinio elektroninio stebėjimo sistemų specifikacijomis,

 

c) vėliavos valstybės narės taikytinų kontrolės priemonių,

 

d) Komisijos prieigos prie nuotolinio elektroninio stebėjimo sistemų duomenų.

 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 119 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

 

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

49a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„49 a straipsnis

„49 a straipsnis

Sužvejotų žuvų, nesiekiančių mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, laikymas atskirai

Sužvejotų žuvų, nesiekiančių mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, laikymas

1. Visos Sąjungos laive laikomos sužvejotos žuvys, nesiekiančios mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, sudedamos į atskiras kiekvienų išteklių žuvims skirtas dėžes, talpyklas ar konteinerius taip, kad juos būtų galima atskirti nuo kitų dėžių, talpyklų ar konteinerių.

1. Visos Sąjungos laive laikomos sužvejotos žuvys, nesiekiančios mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, sudedamos į dėžes, talpyklas ar konteinerius taip, kad juos būtų galima atskirti nuo kitų dėžių, talpyklų ar konteinerių.

2. Sąjungos žvejybos laive bet kokias sužvejotas žuvis, nesiekiančias mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, draudžiama toje pačioje dėžėje, talpykloje ar konteineryje laikyti kartu su kitais žuvininkystės produktais.

2. Sąjungos žvejybos laive bet kokias sužvejotas žuvis, nesiekiančias mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, draudžiama toje pačioje dėžėje, talpykloje ar konteineryje laikyti kartu su kitais žuvininkystės produktais.

3. Šio straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos:

3. 1 ir 2 dalys netaikomos:

jei daugiau kaip 80 % sužvejotų žuvų kiekio sudaro ne žmonėms vartoti sužvejotos norveginės menkenės ir tobiniai, arba vienos ar kelių toliau nurodytų rūšių žuvys:

a) jei daugiau kaip 80 % sužvejotų žuvų kiekio sudaro vienos ar kelių pelaginių rūšių arba pramoninių rūšių žuvys, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje,

 

b) žvejybos laivams, kurių bendras ilgis mažesnis kaip 12 metrų.

– skumbrės

 

– silkės

 

– paprastosios stauridės

 

– šiauriniai žydrieji merlangai

 

– aksominės saulažuvės

 

– ančiuviai

 

– argentinos

 

– sardinės

 

– šprotai

 

žvejybos laivams, kurių bendras ilgis mažesnis kaip 12 metrų ir kuriuose žuvys, nesiekiančios mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, buvo išrūšiuotos, pasvertos ir jų kiekiai užregistruoti į laivo žurnalą.

 

4. 3 dalyje nurodytais atvejais valstybės narės vykdo sužvejotų žuvų kiekio pagal rūšis stebėseną imdamos mėginius.“

4. 3 dalyje nurodytais atvejais valstybės narės vykdo sužvejotų žuvų kiekio pagal rūšis stebėseną imdamos mėginius.“

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

59 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a) 59 straipsnyje įterpiama tokia dalis:

 

„(3a) Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 11 dalies sužvejoti tam tikrų rūšių žuvų, nesiekiančių mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, kiekiai, neviršijantys 30 kg, kurie buvo pagauti žvejybiniais laivais, ne ilgesniais nei 12 m, gali būti parduodami registruotiems vietos pirkėjams arba gamintojų organizacijoms su tikslu nedelsiant žmonėms vartoti.“

Pagrindimas

Draudimo parduoti labai nedidelius kiekius neverslinio dydžio žuvies (pvz., 30 kg) išimtis padėtų išvengti būtinybės smulkiajai priekrantės žvejybai (laivams, ne ilgesniems nei 12 m) taikyti brangias surinkimo sistemas.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009

119 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 25a straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui.

2. 25a straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ...*.

 

_____________

 

*OL: prašom įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nukrypstant nuo antros pastraipos, 7 straipsnio 15 ir 16 dalys taikomos nuo 2017 m. sausio 1 d.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedas

Reglamentas (EB) Nr. 850/98

XII priedas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) XII priedas pakeičiamas taip:

1) Reglamento (EB) Nr. 850/98 XII priede nurodytas terminas „verslinis dydis“ keičiamas terminu „mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis“.

[…]

 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užkirsti kelią galimam Reglamento (EB) Nr. 1380/2013 15 straipsnio ir techninių priemonių reglamento teisiniam nesuderinamumui, o ne iš esmės pakeisti techninių priemonių reglamentą.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas

Reglamentas (EB) Nr. 2187/2005

IV priedas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) IV priedas pakeičiamas taip:

1) Reglamento (EB) Nr. 2187/2005 IV priede nurodytas terminas „mažiausi iškrovimo dydžiai“ keičiamas terminu „mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis“.

[…]

 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užkirsti kelią galimam Reglamento (EB) Nr. 1380/2013 15 straipsnio ir techninių priemonių reglamento teisiniam nesuderinamumui, o ne iš esmės pakeisti techninių priemonių reglamentą.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas

Reglamentas (EB) Nr. 1967/2006

III priedas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 III priedas pakeičiamas taip:

1) Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 III priede nurodytas terminas „versliniai jūrų gyvūnų dydžiai“ keičiamas terminu „mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis“.

[…]

 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užkirsti kelią galimam Reglamento (EB) Nr. 1380/2013 15 straipsnio ir Viduržemio jūroje naudojamų techninių priemonių reglamento teisiniam nesuderinamumui, o ne iš esmės pakeisti techninių priemonių reglamentą.

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendros žuvininkystės politikos reforma, priimta teisėkūros institucijos ankstesnės kadencijos metu, numato esminius žvejybai taikomų taisyklių pokyčius. Pagrindinio reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos 15 straipsnis įpareigoja iškrauti visą laimikį. Šis reikalavimas palaipsniui įsigalios 2015–2019 m.

Jeigu kvota nėra paskirta arba nepasiekiamas mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis, žvejai turės iškrauti visą netyčinę priegaudą ir parduoti netinkamą laimikį.

Šis įpareigojimas iškrauti visą laimikį prieštarauja keletui šiuo metu galiojančių ES reglamentų, todėl Komisija pateikė pasiūlymą dėl „Omnibus“ reglamento, kuriuo siekiama vienu metu iš dalies pakeisti septynis reglamentus tam, kad jie būtų suderinami su pagrindinio reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos 15 straipsniu. Pagal dabartines taisykles netinkamą parduoti laimikį žvejai turi išmesti atgal į jūrą. Tai nesuderinama su įpareigojimu iškrauti visą laimikį, todėl šią prieštarą įpareigojimui iškrauti visą laimikį reikėtų panaikinti.

„Omnibus“ reglamentu iš dalies keičiami šie reglamentai:

•   Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti;

•   Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose;

•    Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių;

•    Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007, nustatantis Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą;

•    Tarybos reglamentas (EB) Nr. 254/2002, kuriuo nustatomos priemonės, 2002 m. taikytinos siekiant padėti atsinaujinti atlantinių menkių ištekliams Airijos jūroje (ICES VIIa kvadratas);

•    Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2347/2002, nustatantis konkrečius prieinamumo reikalavimus ir susijusias sąlygas, taikomas giliavandenių žuvų išteklių žvejybai;

•   Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis.

Pranešėjas mano, kad „Omnibus“ reglamentu daromi daliniai pakeitimai turėtų apsiriboti tik įsipareigojimo iškrauti visą laimikį taikymu nuo 2015 m. sausio 1 d. tik šių rūšių žuvims:

•   mažoms pelaginėms žuvims (t. y. skumbrėms, silkėms, paprastosioms stauridėms, šiauriniams žydriesiems merlangams, aksominėms saulažuvėms, ančiuviams, argentinoms, sardinėms ir šprotams);

•   didelėms pelaginėms žuvims (t. y. paprastiesiems tunams, durklažuvėms, ilgapelekiams tunams, didžiaakiams tunams, atlantiniams marlinams ir atlantiniams baltiesiems marlinams);

•   pramoniniu būdu žvejojamų rūšių žuvims (be kita ko, paprastosioms stintenėms, tobiniams ir norveginėms menkenėms);

•   Baltijos jūroje žvejojamoms lašišoms;

•   kitų, nei jau nurodyta, rūšių žuvims, žvejojamoms Baltijos jūroje.

Pranešėjas mano, kad teisinis suderinimas, susijęs su žuvų rūšimis, kurioms taikomas įpareigojimas iškrauti visą laimikį po 2015 m., turėtų būti atliktas vėliau, atsižvelgiant į naują techninių priemonių rinkinį, kurį Komisija pasiūlys artimiausiais mėnesiais. Todėl „Omnibus“ reglamente reikėtų dėmesį skirti tik skubiai spręstinai įpareigojimo iškrauti visą laimikį, taikomo žvejybai 2015 m., vykdymo problemai. Todėl pranešėjas siūlo išbraukti su kitomis žuvų rūšimis susijusias nuostatas. Jis pabrėžia, kad 2015 m. – bandomieji metai, per kuriuos bus įvertintas įpareigojimo iškrauti visą laimikį vykdymo poveikis.

Be to, pranešėjas teigia, kad tam tikri Komisijos siūlomi daliniai pakeitimai peržengia su įpareigojimu iškrauti visą laimikį susijusio derinimo ribas. Jis siūlo išbraukti toliau pateiktas nuostatas, kurios yra susijusios su techninių priemonių rinkiniu arba kontrole, o ne su įpareigojimo iškrauti visą laimikį teisiniu suderinimu.

•   Reglamento (EB) Nr. 850/98 15 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 2187/2005 12 straipsnis: nuostatų, kuriomis reikalaujama, kad žvejybos laivų kapitonai turėtų pakankamai kvotų, panaikinimas. Toks reikalavimas yra neaiškus ir jo neįmanoma įgyvendinti.

•   Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 14 straipsnis: pakeitimas, susijęs su įrašais žvejybos žurnale, nėra susijęs su įpareigojimu iškrauti visą laimikį. Reikia palikti dabartines nuostatas.

•   Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 25a straipsnis: pranešėjas, primindamas, kad valstybės narės yra atsakingos už kontrolę ir todėl gali laisvai pasirinkti jos priemones, siūlo supaprastinti šį su nuotoliniu elektroniniu stebėjimu susijusį straipsnį. Pagal „Omnibus“ reglamentą nuotolinis elektroninis stebėjimas neturi būti nustatytas kaip bendra priemonė.

•   Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 49a straipsnis: pranešėjas siūlo panaikinti įpareigojimą sužvejotas žuvis, kurios nesiekia mažiausio išteklių išsaugojimą užtikrinančio orientacinio dydžio, laikyti atskirose kiekvienų išteklių žuvims skirtose dėžėse. Ši nuostata ne tik sukelia sunkumų žvejams, bet ir nėra reikalinga tam, kad įpareigojimas iškrauti visą laimikį būtų tinkamai vykdomas.

Be to, Komisija siūlo įtraukti įpareigojimo iškrauti visą laimikį nesilaikymą į sunkių pažeidimų, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, sąrašą ir šio pažeidimo atveju taikyti baudos taškus. Pranešėjas neprieštarauja šiam metodui, tačiau tam, kad žvejai turėtų pakankamai laiko prie jo prisitaikyti, siūlo jį įgyvendinti palaipsniui iki 2019 m.

Pranešėjas taip pat mano, kad pagal Komisijos pasiūlymą neįmanoma išvengti tam tikro nepageidaujamo poveikio dėl įpareigojimo iškrauti visą laimikį. Jam labiausiai nerimą kelia tai, kad gali atsirasti paralelinė jauniklių rinka, kurios dabartinėmis priemonėmis nebus įmanoma reguliuoti. Todėl jis siūlo padidinti su gamybos ir prekybos planais susijusią gamintojų organizacijų atsakomybę.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis

Nuorodos

COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

17.12.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

13.1.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

14.7.2014

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Alain Cadec

22.7.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

3.9.2014

16.10.2014

 

 

Priėmimo data

3.12.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Matt Carthy

Pateikimo data

11.12.2014

Teisinis pranešimas