Procedūra : 2013/0436(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0060/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0060/2014

Debates :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Balsojumi :

PV 28/04/2015 - 7.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0105

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 876kWORD 480k
11.12.2014
PE 537.183v02-00 A8-0060/2014

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2187/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 2347/2002 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1434/98 attiecībā uz izkraušanas pienākumu

(COM(2013)0889 – C7‑0465/2013 – 2013/0436(COD))

Zivsaimniecības komiteja

Referents: Alain Cadec

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2187/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 2347/2002 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1434/98 attiecībā uz izkraušanas pienākumu

(COM(2013)0889 – C7‑0465/2013 – 2013/0436(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0889),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0465/2013),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 29. aprīļa atzinumu(1),

–       ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–       ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A8-0060/2014),

1.      pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.      prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2187/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 2347/2002 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1434/98 attiecībā uz izkraušanas pienākumu

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2187/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 2347/2002, (EK) Nr. 1224/2009 un (ES) Nr. 1380/2013 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1434/98 attiecībā uz izkraušanas pienākumu

Pamatojums

Kā apgalvo Komisija, nekādus tehniskus pasākumus juridiski nav iespējams iekļaut reģionālajos izmetumu plānos. Tas, ka nevar iekļaut pasākumus, piemēram, par acu izmēru maiņām vai īslaicīgu telpisku pārtraukšanu, lai aizsargātu mazuļus, traucēs efektīvi īstenot izkraušanas pienākumu. Ar šo grozījumu ir mēģināts minēto scenāriju labot, iekļaujot arī grozījumus Padomes Regulā (ES) Nr. 1380/2013.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Regulas (ES) Nr. [xxxx] galvenais mērķis ir pakāpeniski samazināt izmetumus visās Eiropas Savienības zvejniecībās, ieviešot izkraušanas pienākumu attiecībā uz to sugu nozveju Vidusjūrā, kurām piemēro limitus, un to sugu nozveju Vidusjūrā, kam noteikti minimālie izkraušanas izmēri. Lai izkraušanas pienākumu iedzīvinātu praksē, būtu jāsvītro vai jāgroza daži noteikumi pašreizējās tehnisko pasākumu un kontroles regulās, kuri ir pretrunā ar izkraušanas pienākumu un uzliek zvejniekiem pienākumu izmest zivis.

(1) Regulas (ES) Nr. [xxxx] galvenais mērķis ir pakāpeniski samazināt izmetumus visās Eiropas Savienības zvejniecībās, ieviešot izkraušanas pienākumu attiecībā uz to sugu nozveju Vidusjūrā, kurām piemēro limitus, un to sugu nozveju Vidusjūrā, kam noteikti minimālie izkraušanas izmēri. Lai izkraušanas pienākumu iedzīvinātu praksē attiecīgajās zvejniecībās no 2015. gada 1. janvāra, būtu jāsvītro vai jāgroza daži noteikumi pašreizējās tehnisko pasākumu un kontroles regulās, kuri ir pretrunā ar izkraušanas pienākumu un uzliek zvejniekiem pienākumu izmest zivis.

Pamatojums

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantu izkraušanas pienākumu piemēro tikai no 2015. gada 1. janvāra un tikai dažām sugām.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Izmetumu pakāpeniska samazināšana nozīmē, ka pašreizējo tehnisko pasākumu un kontroles regulu dažu noteikumu nepieciešamo grozīšanu līdzīgā kārtā var veikt pakāpeniski, un labas likumdošanas galvenie principi paredz, ka pakāpeniska procedūra, visticamāk, beigsies ar pienācīgi sagatavotu tiesību aktu.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b) Lai nodrošinātu, ka tehniskie saglabāšanas pasākumi tiek iekļauti reģionālo izmetumu plānu īstenošanā, būtu jāgroza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Ņemot vērā šobrīd notiekošo kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) reformu, ir gaidāms jauns tehnisko pasākumu regulējums. Tā kā nav ticams, ka jaunais regulējums būs izveidots pirms izkraušanas pienākuma ieviešanas, proti, līdz 2015. gada sākumam, ir pamatoti grozīt vai svītrot dažus pašreizējo tehnisko pasākumu noteikumus, lai likvidētu neatbilstību starp šiem noteikumiem un izkraušanas pienākumu.

(2) Būtu jāgroza vai jāsvītro daži pašreizējo tehnisko pasākumu noteikumi, lai likvidētu neatbilstību starp šiem noteikumiem un izkraušanas pienākumu.

Pamatojums

Tas ir precizējums, ar kuru tiek uzsvērts, ka kopējās zivsaimniecības politikas reforma jau ir pieņemta.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Izkraušanas pienākums rada būtiskas izmaiņas zvejniecībām, un 2015. gadā tiks izmēģināta šo izmaiņu īstenošana. No tās būtu jāizdara secinājumi par šā pienākuma īstenošanu attiecīgajās zvejniecībās pēc 2015. gada.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2b) Ir jāprecizē pašreizējā redakcija Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 5. punktam par iespēju izmetumu plānos ietvert tehniskos pasākumus, kas cieši saistīti ar izkraušanas pienākumu, lai ļautu palielināt selektivitāti un, cik iespējams, samazināt jūras organismu neplānotas nozvejas.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

2.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2c) Viens no izkraušanas pienākuma iespējamās nevēlamās ietekmes aspektiem varētu būt tādu darbību attīstīšana, kuru īpašs nolūks ir zvejot mazizmēra jūras organismus, tos paredzot citiem mērķiem, nevis izmantošanai uzturā. Šādu paralēlu darbību attīstīšana ir jānovērš.

Pamatojums

Komisijas priekšlikums nenodrošina iespēju izvairīties no konkrētiem izkraušanas pienākuma nevēlamās ietekmes aspektiem. Īpaši bažas rada tas, ka varētu rasties paralēls mazuļu tirgus, ko nevar uzraudzīt.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Lai nodrošinātu izkraušanas pienākuma īstenošanu, Padomes Regula (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai, būtu jāgroza, nosakot, ka visas jūras organismu nevēlamās nozvejas, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums un kuru apjoms ir lielāks, nekā paredzēts nozvejas sastāva noteikumos, ir jāizkrauj un jāatskaita no kvotām; aizstājot jūras organismu, uz kuriem attiecas izkraušanas pienākums, minimālos izkraušanas izmērus ar minimālajiem saglabāšanas references izmēriem; un nosakot, ka visas jūras organismu nevēlamās nozvejas, kuru apjoms ir lielāks, nekā paredzēts piezvejas noteikumos konkrētiem apgabaliem, konkrētiem laikiem un konkrētiem zvejas rīku veidiem, ir jāizkrauj un jāatskaita no kvotām.

(3) Lai nodrošinātu izkraušanas pienākuma īstenošanu attiecībā uz sugām, uz kurām šo pienākumu piemēro no 2015. gada 1. janvāra, Padomes Regula (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai, būtu jāgroza, nosakot, ka visas jūras organismu nevēlamās nozvejas, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums un kuru apjoms ir lielāks, nekā paredzēts nozvejas sastāva noteikumos, ir jāizkrauj un jāatskaita no kvotām; aizstājot jūras organismu, uz kuriem attiecas izkraušanas pienākums, minimālos izkraušanas izmērus ar minimālajiem saglabāšanas references izmēriem; un nosakot, ka visas jūras organismu nevēlamās nozvejas, kuru apjoms ir lielāks, nekā paredzēts piezvejas noteikumos konkrētiem apgabaliem, konkrētiem laikiem un konkrētiem zvejas rīku veidiem, ir jāizkrauj un jāatskaita no kvotām.

Pamatojums

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantu izkraušanas pienākumu piemēro tikai no 2015. gada 1. janvāra un tikai dažām sugām.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Papildus tam, lai nodrošinātu juridisko noteiktību, būtu jāgroza noteikumi attiecībā uz apgabala slēgšanu, lai aizsargātu pikšas mazuļus ICES VIb rajonā.

svītrots

Pamatojums

Tas ir Eiropas Komisijas pievienots tehnisks pasākums, kas nav tieši saistīts ar izkraušanas pienākumu. Ar šo regulu ir paredzēts stingri īstenot izkraušanas pienākumu, tāpēc nevajag iekļaut šo tehnisko pasākumu, kurš būs vietā, pārskatot tehniskos pasākumus, ko Komisija pašreiz arī dara.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Lai nodrošinātu izkraušanas pienākuma īstenošanu, Padomes Regula (EK) Nr. 254/2002, ar ko paredz pasākumus 2002. gadam mencu krājumu atjaunošanai Īrijas jūrā (ICES VIIa rajons), būtu jāgroza, nosakot, ka karalisko vēdekļgliemeņu zvejā ar traļiem visas nevēlamās jūras organismu nozvejas, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums un kuru apjoms lielāks nekā atļautie piezvejas procenti, ir jāizkrauj un jāatskaita no kvotām.

svītrots

Pamatojums

Šis pants ir svītrots, lai ievērotu izkraušanas pienākuma pakāpenisko ieviešanu, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā. Īrijas jūrā nozvejotajām mencām izkraušanas pienākumu piemēros tikai no 2016. vai 2019. gada.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Lai nodrošinātu izkraušanas pienākuma īstenošanu, Padomes Regula (EK) Nr. 2347/2002, ar ko ievieš īpašas pieejamības prasības un piemēro saistītos noteikumus zvejai dziļjūras krājumos, būtu jāgroza, nosakot, ka jāizkrauj un no kvotām jāatskaita visu dziļjūras sugu nozveja.

svītrots

Pamatojums

Šis pants ir svītrots, lai ievērotu izkraušanas pienākuma pakāpenisko ieviešanu, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā. Dziļūdens sugām izkraušanas pienākumu piemēros tikai no 2016. gada.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Lai nodrošinātu izkraušanas pienākuma īstenošanu, Kontroles Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006, būtu jāgroza, lai nodrošinātu izkraušanas pienākuma uzraudzību. Šajā nolūkā zvejas atļaujas būtu jāpiešķir zvejniecībām, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums; dati par visu sugu nozvejām būtu jāreģistrē neatkarīgi no svara ierobežojuma; dati par tādu īpatņu nozvejām, kas ir mazāki par minimālajiem saglabāšanas references izmēriem, būtu jāreģistrē atsevišķi; tā kā ir grūtības noteikt nelielu nozveju precīzu apjomu uz kuģa, būtu jāpiemēro lielāka pielaide mazu nozveju novērtēšanai zvejas žurnālos un pārkraušanas deklarācijās; būtu jānosaka attālās elektroniskās novērošanas noteikumi datu reģistrēšanai par izkraušanas pienākuma uzraudzību jūrā; noteikumi par nozveju atsevišķu uzglabāšanu un tirdzniecības kontroli to īpatņu nozvejām, kas ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru; kā arī būtu jādefinē nosacījumi kontroles novērotāju norīkošanai uzraudzības mērķiem.

(10) Lai nodrošinātu izkraušanas pienākuma īstenošanu, Kontroles Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006, būtu jāgroza, lai nodrošinātu izkraušanas pienākuma uzraudzību. Būtu jāreģistrē visu sugu nozvejas, kuras pārsniedz dzīvsvara robežlielumu 50 kg; dati par tādu īpatņu nozvejām, kuri ir mazāki par minimālajiem saglabāšanas references izmēriem, būtu jāreģistrē atsevišķi; tā kā ir grūtības noteikt nelielu nozveju precīzu apjomu uz kuģa, būtu jāpiemēro lielāka pielaide mazu nozveju novērtēšanai zvejas žurnālos un pārkraušanas deklarācijās; būtu jāievēro dalībvalstu prerogatīvas attiecībā uz izkraušanas pienākuma uzraudzību un šā pienākuma ievērošanas pārbaudi jūrā; noteikumi par nozveju atsevišķu uzglabāšanu un tirdzniecības kontroli to īpatņu nozvejām, kas ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru; kā arī būtu jādefinē nosacījumi kontroles novērotāju norīkošanai uzraudzības mērķiem.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a) Kontroles tehniskajiem līdzekļiem un personālam jāatbilst darba likumdošanā noteiktajām apkalpes tiesībām un personas tiesībām uz savu attēlu, kā arī privātuma aizsardzību.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Tā kā izmetumi ir ievērojama resursu izšķērdēšana un negatīvi ietekmē jūras bioloģisko resursu un jūras ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, un izkraušanas pienākuma sekmīgai īstenošanai ir būtiski, lai to pilnībā ievērotu visi operatori, izkraušanas pienākuma neievērošana būtu jādefinē kā smags pārkāpums. Izkraušanas pienākuma ieviešana kopā ar dažiem jauniem kvotu ikgadējā elastīguma noteikumiem padara nepieciešamas izmaiņas noteikumos par kvotu un zvejas piepūles atvilkumiem.

(11) Tā kā izmetumi ir ievērojama resursu izšķērdēšana un negatīvi ietekmē jūras bioloģisko resursu un jūras ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, un izkraušanas pienākuma sekmīgai īstenošanai ir būtiski, lai to pilnībā ievērotu visi operatori, izkraušanas pienākuma neievērošana būtu jādefinē kā smags pārkāpums. Tomēr, ņemot vērā būtiskās izmaiņas, ko šis pienākums radīs zvejniecībām, būtu jānosaka divu gadu pielāgošanās laikposms, pirms izkraušanas pienākuma pārkāpumus uzskata par smagiem pārkāpumiem. Izkraušanas pienākuma ieviešana kopā ar dažiem jauniem kvotu ikgadējā elastīguma noteikumiem padara nepieciešamas izmaiņas noteikumos par kvotu un zvejas piepūles atvilkumiem.

Pamatojums

Šo pienākumu ieviešot pakāpeniski līdz 2019. gadam, var dot zvejniekiem iespēju tam pielāgoties.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2187/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 2347/2002 un (EK) Nr. 1224/2009 būtu attiecīgi jāgroza.

(12) Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2187/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007 un (EK) Nr. 1224/2009 būtu attiecīgi jāgroza.

Pamatojums

Referents ierosina svītrot šo divu regulu grozījumus, jo attiecīgās sugas nav saistītas ar izkraušanas pienākumu no 2015. gada 1. janvāra, bet gan vēlāk.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums

-1. nodaļa – -1. pants (jauns)

Regula (EK) Nr. 1380/2013

15. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

-1. nodaļa

 

Pamatregula

 

-1. pants

 

Grozījums Regulā (ES) Nr. 1380/2013

 

Regulu (ES) Nr. 1380/2013 groza šādi:

 

regulas 15. panta 5. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

(a) īpašus noteikumus attiecībā uz zveju vai sugām, uz kurām attiecas nozvejas izkraušanas pienākums, kas minēts 1. punktā;

(a) īpašus noteikumus attiecībā uz zveju vai sugām, uz kurām attiecas nozvejas izkraušanas pienākums, kas minēts 1. punktā, piemēram, 7. panta 2. punkta a) līdz e) apakšpunktā minētos tehniskos pasākumus, kuru mērķis ir palielināt zvejas rīku selektivitāti vai samazināt un, cik iespējams, novērst nevēlamas piezvejas;”;

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 850/98

3. pants – i punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i) neplānota nozveja ir to jūras organismu nejauša nozveja, kuru zveja attiecīgajos apstākļos ir aizliegta.

(i) neplānota nozveja ir to jūras organismu nejauša nozveja, kuri saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantu* ir jāizkrauj un jāatskaita no kvotas tāpēc, ka ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru, vai arī tāpēc, ka ir nozvejoti, pārkāpjot nozvejas sastāva noteikumus.

 

___________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

4. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, izkraušana nav aizliegta tad, ja nav iespējams izpildīt X pielikumā norādītos nosacījumus tādēļ, ka ir neplānoti nozvejoti tādi jūras organismi, kuriem piemēro Regulas (ES) [xxxx] 15. pantā izklāstīto izkraušanas pienākumu. Tādu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.

Atkāpjoties no pirmās daļas, zvejniecībām, uz kurām no 2015. gada 1. janvāra attiecas Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums, nepiemēro šīs regulas X pielikumā paredzētos nozvejas sastāva noteikumus. Attiecīgajās zvejniecībās iegūtu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

4. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atkāpjoties no pirmās daļas, izkraušana nav aizliegta tad, ja nav iespējams izpildīt I līdz V pielikumā norādītos nosacījumus tādēļ, ka ir neplānoti nozvejoti tādi jūras organismi, kuriem piemēro Regulas (ES) [xxxx] 15. pantā izklāstīto izkraušanas pienākumu. Tādu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.

Atkāpjoties no pirmās daļas, zvejniecībām, uz kurām no 2015. gada 1. janvāra attiecas Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums, nepiemēro šīs regulas I līdz V pielikumā paredzētos nozvejas sastāva noteikumus. Attiecīgajās zvejniecībās iegūtu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 850/98

7. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4) regulas 7. panta 5. punktā pievieno šādu daļu:

svītrots

"Šā punkta pirmo daļu nepiemēro tad, ja uz Pandalus sugas vēžveidīgajiem attiecas Regulas (ES) [xxxx] 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums. Tomēr minēto vēžveidīgo zveja ir aizliegta, izmantojot pirmajā daļā norādītos zvejas rīkus, kuri nav aprīkoti saskaņā ar minēto daļu. Ar tādiem zvejas rīkiem iegūtu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām."

 

Pamatojums

Šis punkts attiecas uz Pandalus — sugu, kuru izkraušanas pienākums skars tikai pēc 2016. gada.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 850/98

10. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5) regulas 10. pantam pievieno šādu daļu:

svītrots

"Atkāpjoties no pirmās daļas b) apakšpunkta, paturēšana uz kuģa un izkraušana nav aizliegta tad, ja nav iespējams panākt gliemeņu minimālo procentuālo daudzumu tādēļ, ka ir neplānoti nozvejoti tādi jūras organismi, uz kuriem attiecas Regulas (ES) [xxxx] 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums. Tādu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām."

 

Pamatojums

Šis punkts attiecas uz bentisko zveju, kuru izkraušanas pienākums skars tikai pēc 2016. gada.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 850/98

11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atkāpjoties no 1. punkta a) apakšpunkta, grunts žaunu tīklu, iepinējtīklu vai rāmjtīklu izmantošana vai turēšana uz kuģa nav aizliegta tad, ja nav iespējams izpildīt a) apakšpunktā norādītos nosacījumus tādēļ, ka ir neplānoti nozvejoti tādi jūras organismi, uz kuriem attiecas Regulas (ES) [xxxx] 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums. Tādu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām;

Atkāpjoties no 1. punkta a) apakšpunkta, zvejniecībām, uz kurām no 2015. gada 1. janvāra attiecas Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums, nepiemēro šīs regulas VI un VII pielikumā paredzētos nozvejas sastāva noteikumus. Attiecīgajās zvejniecībās iegūtu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām;

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 850/98

15. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Pirms zvejas uzsākšanas konkrētā zvejas reisā jebkurā no pārvaldības apgabaliem zvejas kuģu kapteiņi nodrošina, ka tiem ir pietiekami daudz kvotu attiecīgajiem krājumiem, kuriem piemēro nozvejas limitus, lai attiecīgajā reisā aptvertu iespējamo nozvejas sastāvu un atļautās procentuālās daļas.

svītrots

Pamatojums

Kuģu kapteiņi nevar nodrošināt, ka viņiem ir pietiekami daudz kvotu, lai aptvertu zvejas reisā iespējamo nozvejas sastāvu. Zvejas darbībai ir raksturīgi, ka nav iespējams prognozēt zivju daudzumu, ko iegūs zvejas reisa laikā.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 850/98

19. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pārāk maza izmēra jūras organismus, kuri pieder pie tām sugām, uz kurām attiecas Regulas (ES) [xxxx] 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums, patur uz kuģa, izkrauj un atskaita no kvotām. Tos nepārdod, neizliek apskatei un nepiedāvā pārdošanai patēriņam cilvēku uzturā.

 

2. Pārāk maza izmēra jūras organismus, kuri pieder pie tām sugām, uz kurām attiecas Regulas (ES) [xxxx] 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums, patur uz kuģa, izkrauj un atskaita no kvotām. Tos nepārdod, neizliek apskatei un nepiedāvā pārdošanai patēriņam cilvēku uzturā.

 

Tiklīdz šīs nozvejas ir izkrautas, dalībvalstis ir atbildīgas par to uzglabāšanas nodrošināšanu vai noieta atrašanu.

Pamatojums

Ņemot vērā neskaidrību par mazizmēra jūras organismu noietu pēc to izkraušanas un ņemot vērā, ka kuģu kapteiņi neko neiegūs no šādas izkraušanas, būtu laikus jāparedz risinājums problēmai par organismu uzglabāšanu dokos un šajā posmā būtu jāprecizē, ka zvejnieki par to nebūs atbildīgi.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 850/98

19. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Neskarot 2. punktu, pārāk maza izmēra sardīnes, anšovus, stavridas vai makreles, kas noķertas izmantošanai par dzīvo ēsmu, drīkst paturēt uz klāja ar noteikumu, ka tās tiek turētas dzīvas.

Grozījums Nr.   27

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 850/98

19. pants – 2.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro sardīnēm, anšoviem, siļķēm, makrelēm un stavridām 10 % robežās no kopējo lomu dzīvsvara, ko tur uz klāja, no katras no minētajām sugām.

 

Pārāk maza izmēra sardīņu, anšovu, siļķu, stavridu vai makreļu procentuālo daļu aprēķina kā visu jūras organismu dzīvsvara proporciju uz klāja pēc šķirošanas vai izkraušanas laikā.

 

Procentuālo daļu var aprēķināt uz viena vai vairāku reprezentatīvu paraugu pamata. 10 % robežu nepārsniedz pārkraušanas, izkraušanas, pārvadāšanas, uzglabāšanas, izlikšanas apskatei vai pārdošanas laikā.

Grozījums Nr.   28

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 850/98

19. pants – 2.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c Cenšoties sasniegt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1379/2013* 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā izklāstīto mērķi, ražotāju organizācijas ražošanas un tirdzniecības plānos, ko tās iesniedz, piemērojot Regulas (ES) Nr. 1379/2013 28. pantu, nodrošina, ka šā panta 2. punktā minēto pārāk maza izmēra jūras organismu izkraušana neveicina — saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1379/2013 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 28. pantu — tādu darbību attīstīšanu, kuru īpašs nolūks ir iegūt šos jūras organismus.

 

Dalībvalstis, veicot Regulas (ES) Nr. 1379/2013 28. panta 7. punktā prasītās pārbaudes, nodrošina, ka ražotāju organizācijas izpilda šā punkta pirmajā daļā paredzēto pienākumu.

 

Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija publicē pētījumu par pārāk maza izmēra jūras organismu izmantošanu un dažādiem to noieta tirgiem.

 

________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (OV L 354, 28.12.2013., 1. lpp.).

Grozījums Nr.   29

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 18. punkts

Regula (EK) Nr. 850/98

29.c pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) regulas 29.c pantu aizstāj ar šādu:

svītrots

"29.c pants

 

Rokolas pikšu četrstūra zona ICES VI apakšapgabalā

 

1. Visu veidu zveja, izņemot zveja ar āķu jedām, ir aizliegta apgabalos, ko ierobežo loksodromas, kas secīgi savieno šādas koordinātas, kuras nosaka saskaņā ar WGS84 koordinātu sistēmu:

 

– 57o00' ziemeļu platuma, 15o00' rietumu garuma,

 

– 57o00' ziemeļu platuma, 14o00' rietumu garuma,

 

– 56o30' ziemeļu platuma, 14o00' rietumu garuma,

 

– 56o30' ziemeļu platuma, 15o00' rietumu garuma,

 

– 57o00' ziemeļu platuma, 15o00' rietumu garuma."

 

Pamatojums

Tas ir Eiropas Komisijas pievienots tehnisks pasākums, kas nav tieši saistīts ar izkraušanas pienākuma īstenošanu. Ar šo regulu ir paredzēts stingri īstenot izkraušanas pienākumu, tāpēc nav nepieciešams iekļaut šo tehnisko pasākumu. Tas būs vietā, pārskatot tehniskos pasākumus, ko Komisija pašreiz arī dara.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 19. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

29.d pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja uz b) apakšpunktā norādītajām zivīm vai bezmugurkaulniekiem attiecas Regulas (ES) [xxxx] 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums, b) apakšpunktā izklāstīto noteikumu aizstāj ar nosacījumu, ka minētās zivis vai bezmugurkaulnieki nav zvejojamās sugas. Tādu zivju un bezmugurkaulnieku neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.

Tādu sugu neplānotas nozvejas, uz kurām no 2015. gada 1. janvāra attiecas Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums, izkrauj un atskaita no kvotām. Tomēr ir aizliegta b) apakšpunktā neuzskaitītu sugu mērķtiecīga zveja.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – 19. daļa – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 850/98

29.d pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja uz b) apakšpunktā norādītajām zivīm attiecas Regulas (ES) [xxxx] 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums, b) apakšpunktā izklāstīto noteikumu aizstāj ar nosacījumu, ka minētās zivis vai bezmugurkaulnieki nav zvejojamās sugas. Tādu zivju neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.

Tādu sugu neplānotas nozvejas, uz kurām no 2015. gada 1. janvāra attiecas Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums, izkrauj un atskaita no kvotām. Tomēr ir aizliegta b) apakšpunktā neuzskaitītu sugu mērķtiecīga zveja.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 20. punkts

Regula (EK) Nr. 850/98

29.e pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja uz b) apakšpunktā norādītajām zivīm attiecas Regulas (ES) [xxxx] 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums, b) apakšpunktā izklāstīto noteikumu aizstāj ar nosacījumu, ka minētās zivis vai bezmugurkaulnieki nav zvejojamās sugas. Tādu zivju neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām.

Tādu sugu neplānotas nozvejas, uz kurām no 2015. gada 1. janvāra attiecas Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums, izkrauj un atskaita no kvotām. Tomēr ir aizliegta b) apakšpunktā neuzskaitītu sugu mērķtiecīga zveja.

Pamatojums

Likumdevējs vēlas, lai izkraušanas pienākums stātos spēkā pakāpeniski, tāpēc jāievēro Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā norādītais grafiks un jāmin tikai sugas, kurām šo pienākumu piemēro no 2015. gada. Ierosinātais grozījums nemaina to noteikumu īstenošanu, kuri attiecas uz mencas zvejas ierobežojumiem ICES VII apakšrajonā.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 21. punkts

Regula (EK) Nr. 850/98

29.f pants – 1.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) regulas 29.f pantā iekļauj šādu 1.a punktu:

svītrots

"1.a Ja uz zilajām jūras līdakām attiecas Regulas (ES) [xxxx] 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums, šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu attiecībā uz paturēšanu uz kuģa nepiemēro. Tomēr šīs sugas zveja minētajā punktā norādītajā laikposmā un apgabalos ir aizliegta. Zilo jūras līdaku neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām."

 

Pamatojums

Tā kā likumdevējs vēlas, lai izkraušanas pienākums stātos spēkā pakāpeniski, ir jāievēro Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā norādītais grafiks. Uz zilo jūras līdaku izkraušanas pienākums attiecas tikai pēc 2015. gada.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 2187/2005

2. pants – p apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(p) "neplānota nozveja" ir to jūras organismu nejauša nozveja, kuru zveja attiecīgajos apstākļos ir aizliegta.

(p) „neplānota nozveja” ir to jūras organismu nejauša nozveja, kuri saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013* 15. pantu ir jāizkrauj un jāatskaita no kvotām tāpēc, ka ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru, vai arī tāpēc, ka ir nozvejoti, pārkāpjot nozvejas sastāva noteikumus.

 

___________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 2187/2005

12. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pirms zvejas uzsākšanas konkrētā zvejas reisā jebkurā no pārvaldības apgabaliem visu zvejas kuģu kapteiņi nodrošina, ka tiem ir pietiekami daudz kvotu attiecīgajiem krājumiem, kuriem piemēro nozvejas limitus, lai attiecīgajā reisā aptvertu iespējamo nozvejas sastāvu un II un III pielikumā iekļautās procentuālās daļas.

svītrots

Pamatojums

Kuģu kapteiņi nevar nodrošināt, ka viņiem ir pietiekami daudz kvotu, lai aptvertu zvejas reisā iespējamo nozvejas sastāvu. Zvejas darbībai ir raksturīgi, ka nav iespējams prognozēt zivju daudzumu, ko iegūs zvejas reisa laikā.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 2187/2005

15. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Tādu sugu mazizmēra jūras organismus, uz kurām attiecas Regulas (ES) [xxxx] 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums, patur uz kuģa, izkrauj un atskaita no kvotām. Tos nepārdod, neizliek apskatei un nepiedāvā pārdošanai patēriņam cilvēku uzturā.

3. Attiecībā uz tādas sugas mazizmēra jūras organismiem, uz kuru attiecas izkraušanas pienākums, piemēro Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantu. Tiklīdz šīs nozvejas ir izkrautas, dalībvalstis ir atbildīgas par to uzglabāšanas nodrošināšanu vai noieta atrašanu. Regulas (EK) Nr. 1069/2009 2. panta 2. punkta h) apakšpunktu un attiecīgos īstenošanas noteikumus, kuri izklāstīti Regulā (EK) Nr. 142/2011, nepiemēro.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1967/2006

2. pants – 18. punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) "neplānota nozveja" ir to jūras organismu nejauša nozveja, kuru zveja attiecīgajos apstākļos ir aizliegta.

(18) „neplānota nozveja” ir to jūras organismu nejauša nozveja, kuri saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/20131* 15. pantu ir jāizkrauj un jāatskaita no kvotām tāpēc, ka ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru, vai arī tāpēc, ka ir nozvejoti, pārkāpjot nozvejas sastāva noteikumus.

 

___________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts – a punkts

Regula (EK) Nr. 1967/2006

15. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tādu mazizmēra jūras organismu neplānotu nozveju, uz kuriem attiecas Regulas (ES) [xxxx] 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums, patur uz kuģa un izkrauj. Tos nepārdod, neizliek apskatei un nepiedāvā pārdošanai patēriņam cilvēku uzturā.

Tādu mazizmēra jūras organismu neplānotu nozveju, uz kuriem no 2015. gada 1. janvāra attiecas Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums, proti, sardīnes, anšovus, makreles un stavridas, kas nozvejotas ar pelaģisku zvejas rīku, patur uz kuģa un izkrauj. Tos nepārdod, neizliek apskatei un nepiedāvā pārdošanai patēriņam cilvēku uzturā.

 

Tiklīdz šīs nozvejas ir izkrautas, dalībvalstis ir atbildīgas par to uzglabāšanas nodrošināšanu vai noieta atrašanu.

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1967/2006

15. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) panta 3. punktu svītro;

svītrots

Pamatojums

Pirmās daļas b) punkts attiecas uz atkāpi no jūras organismu minimālā izmēra, ja tie ir sardīņu mazuļi, kas izkrauti patēriņam uzturā. Šī atkāpe ir piemērojama tikai dažos stingri noteiktos gadījumos, proti, ja mazuļi ir nozvejoti ar kuģu vadiem vai krastā velkamiem vadiem un zvejā ir ievēroti spēkā esošie valsts tiesību aktu noteikumi. Atkāpe ir jāsaglabā.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1098/2007

3. pants – g punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g) "neplānota nozveja" ir to jūras organismu nejauša nozveja, kuru zveja attiecīgajos apstākļos ir aizliegta.

(g) „neplānota nozveja” ir to jūras organismu nejauša nozveja, kuri saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013* 15. pantu ir jāizkrauj un jāatskaita no kvotām tāpēc, ka ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru, vai arī tāpēc, ka ir nozvejoti, pārkāpjot nozvejas sastāva noteikumus.

 

___________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1098/2007

8. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2a) regulas 8. panta 3. punktu svītro;

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā par vairāksugu plānu Baltijas jūrai ir paredzēts atcelt sistēmu par dienu skaitu jūrā. Šīs izmaiņas jau varētu īstenot, kad spēkā stāsies kopotā regula.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums

5. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. pants

svītrots

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 254/2002

 

Regulu (EK) Nr. 254/2002 ar šo groza šādi:

 

1) regulas 3. panta 1. punktā pievieno šādu daļu:

 

"Atkāpjoties no pirmās daļas, izkraušana nav aizliegta tad, ja nav iespējams izpildīt minētajā daļā norādītos nosacījumus tādēļ, ka ir neplānoti nozvejoti tādi jūras organismi, uz kuriem attiecas Regulas (ES) [xxxx] 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums. Tādu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām. "

 

2) regulas 4. pantam pievieno šādu daļu:

 

"Atkāpjoties no pirmās daļas, izkraušana nav aizliegta tad, ja nav iespējams izpildīt minētajā daļā norādītos nosacījumus tādēļ, ka ir neplānoti nozvejoti tādi jūras organismi, uz kuriem attiecas Regulas (ES) [xxxx] 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums. Tādu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām."

 

Pamatojums

Šis pants ir svītrots, lai ievērotu izkraušanas pienākuma pakāpenisko ieviešanu, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā. Īrijas jūrā nozvejotajām mencām izkraušanas pienākumu piemēros tikai no 2016. vai 2019. gada.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums

6. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. pants

svītrots

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 2347/2002

 

Regulu (EK) Nr. 2347/2002 ar šo groza šādi:

 

1) regulas 2. pantā pievieno šādu f) punktu:

 

“f) "neplānota nozveja" ir to jūras organismu nejauša nozveja, kuru zveja attiecīgajos apstākļos ir aizliegta.";

 

2) regulas 3. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

 

"Zvejas kuģiem, kuriem nav dziļūdens zvejas atļaujas, katra jūras brauciena laikā ir aizliegts zvejot dziļūdens sugas vairāk nekā 100 kg apmērā. Šādu kuģu nozvejotās dziļūdens sugas vairāk nekā 100 kg apmērā ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut.

 

Atkāpjoties no otrās daļas, paturēšana uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana nav aizliegta tad, ja minētajā daļā noteiktie 100 kg tiek pārsniegti tādēļ, ka ir neplānoti nozvejotas tādas dziļūdens sugas, uz kurām attiecas Regulas (ES) [xxxx] 15. pantā izklāstītais izkraušanas pienākums. Tādu neplānotu nozveju izkrauj un atskaita no kvotām."

 

Pamatojums

Šis pants ir svītrots, lai ievērotu izkraušanas pienākuma pakāpenisko ieviešanu, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā. Dziļūdens sugām izkraušanas pienākumu piemēros tikai no 2016. gada.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1224/2009

7. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) regulas 7. panta 1. punktu groza šādi:

svītrots

(a) punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

 

“(e) izkraušanas pienākums daļā zvejniecību vai visās zvejniecībās, kā minēts Regulas (ES) [xxxx] 15. pantā.";

 

(b) punktā pievieno šādu f) apakšpunktu:

 

“(f) citi Savienības tiesību aktos noteikti gadījumi."

 

Pamatojums

Komisija prasa, lai kuģi, uz kuru zvejas darbībām daļēji vai pilnībā attiecas izkraušanas pienākums, iegūtu īpašu atļauju zvejai zonās, kur izkraušanas pienākumu piemēro. Šāda atļauja papildinātu jau spēkā esošo atļauju sarakstu un palielinātu administratīvo slogu zvejniekiem un dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1224/2009

14. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Neskarot īpašus noteikumus, kas ietverti daudzgadu plānos, tādu Savienības zvejas kuģu kapteiņi, kuru kuģu lielākais kopējais garums ir 10 metru vai vairāk, savā zvejas žurnālā reģistrē darbības un jo īpaši ieraksta visus nozvejotos un uz kuģa paturētos katras sugas īpatņu daudzumus.

1. Neskarot īpašus noteikumus, kas ietverti daudzgadu plānos, katra tāda Savienības zvejas kuģa kapteinis, kura kuģa lielākais kopējais garums ir 10 metru vai vairāk, savā zvejas žurnālā reģistrē darbības un jo īpaši katra zvejas reisa laikā ieraksta visus nozvejotos un uz kuģa paturētos katras sugas īpatņu daudzumus, ja tie pārsniedz 50 kg dzīvsvara ekvivalentu.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1224/2009

14. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

svītrots

"Zvejas žurnālā reģistrētais uz kuģa paturēto zivju daudzums (kilogramos) drīkst būt aprēķināts ar pielaidi līdz 10 % attiecībā uz visām sugām. Ja vienas vai vairāku sugu attiecīgā kopējā nozveja ir mazāka par 50 kilogramiem, pieļaujamā pielaides robeža ir 20 %."

 

Pamatojums

Komisija ierosina pārskatīt pieļaujamās pielaides, tās palielinot, un noteikt, ka visas nozvejas obligāti jāreģistrē zvejas žurnālā, taču tas varētu radīt zvejniekiem papildu administratīvos izdevumus. Zvejas žurnālā būtu jāreģistrē nozvejas, sākot no 50 kg dzīvsvara ekvivalenta, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1224/2009 14. pantā.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1224/2009

14. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

svītrots

“4. Savienības zvejas kuģu kapteiņi zvejas žurnālā arī reģistrē visu novērtēto izmetumu apjomu attiecībā uz katru sugu."

 

Pamatojums

Komisija ierosina, ka zvejas žurnālā jāreģistrē visas uz kuģa paturētās nozvejas, iekļaujot arī visas faktiski izmestās nozvejas neatkarīgi no to apjoma. Tāds grozījums nav pamatots ar šīs regulas darbības jomu, jo tas nav tieši saistīts ar izkraušanas pienākuma īstenošanu.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1224/2009

21. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

svītrots

"Pārkraušanas deklarācijā reģistrētais uz kuģa pārkrauto zivju daudzums (kilogramos) drīkst būt aprēķināts ar pielaidi līdz 10 % attiecībā uz visām sugām. Ja vienas vai vairāku sugu attiecīgā kopējā nozveja ir mazāka par 50 kilogramiem, pieļaujamā pielaides robeža ir 20 %."

 

Pamatojums

Nozvejas zvejas žurnālos būtu jāreģistrē, sākot no 50 kg dzīvsvara ekvivalenta, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1224/2009 14. pantā, un nav nepieciešams šajā regulā to grozīt.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1224/2009

25.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

25.a pants

25.a pants

Attālā elektroniskā novērošana

Zvejas darbību uzraudzība, kontrole un reģistrēšana

1. Zvejas kuģiem, kuriem saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai dalībvalsts lēmumu jāizmanto attālā elektroniskā novērošana nolūkā izpildīt izkraušanas uzraudzības pienākumu, kas noteikts Regulas (ES) [xxxx] 15. pantā, ir uzstādītas attālās elektroniskās novērošanas sistēmas ierīces. Minētā sistēma nodrošina, ka visu zvejas darbību un ar tām saistītu darbību laikā ar kamerām tiek fiksēti dati par minētajām darbībām, tostarp nozvejas apstrādi.

1. Saskaņā ar īstenošanas grafiku attiecībā uz izkraušanas pienākumu, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā, reģistrē datus par zvejas darbībām un ar tām saistītām darbībām, tostarp par nozvejas apstrādi.

2. Šā panta 1. punktā minētajos zvejas kuģos ir uzstādīti arī:

2. Saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai īpašiem dalībvalstu pieņemtiem lēmumiem 1. punktā paredzētā datu reģistrācija notiek, izmantojot pārredzamus datus par nozvejām un zvejas žurnāliem, kā arī:

(a) kompetento iestāžu apstiprinātas noņemamas datu uzglabāšanas ierīces, kurās visu laiku tiek saglabāti visi zvejas darbību attēli; un

(a) sistēmu ar novērotāju uz kuģa vai

(b) pie sistēmām, kas darbina zvejas rīkus, un pie vinčas vai tīkla spoles piestiprināti sensori, kas fiksē visas kustības, kuras saistītas ar zvejas rīku ievietošanu un pacelšanu.

(b) ar gaisa kuģiem vai patruļkuģiem jūrā veiktas inspekcijas sistēmu, vai

 

(c) attālās elektroniskās novērošanas sistēmu, vai

 

(d) jebkādu citu līdzvērtīgu novērošanas sistēmu.

 

Sistēmas, kas minētas a) līdz d) apakšpunktā, garantē, ka tiek ievēroti datu aizsardzības jomā piemērojamie Savienības tiesību akti un valstu tiesību akti, kā arī darba tiesības, personu tiesības kontrolēt savu attēlu izmantošanu un attiecīgo zvejnieku privātuma tiesības.

3. Uz zvejas kuģu klāja uzstādītās attālās elektroniskās novērošanas sistēmas darbojas pilnīgi automātiski un izslēdz jebkādu atrašanās vietas datu sagrozīšanas un tehnisku manipulāciju iespēju.

3. Lai noteiktu kārtību, kādā ir izmantojamas šā panta 2. punkta c) apakšpunktā minētās novērošanas sistēmas, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 119.a pantu attiecībā uz:

 

(a) tādu prasību un kopīgu kritēriju noteikšanu, kuri jānodrošina šādām attālās elektroniskās novērošanas sistēmām;

 

(b) datiem, kuri jāreģistrē un jāapstrādā šādās attālās elektroniskās novērošanas sistēmās, un to, cik ilgi šie dati jāsaglabā.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka tām ir tehniskās iespējas analizēt un efektīvi izmantot attālās elektroniskās novērošanas sistēmas sniegto informāciju.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka tām ir tehniskie resursi un cilvēkresursi, lai analizētu un efektīvi izmantotu datus par zvejas darbībām un ar tām saistītām darbībām, tostarp par nozvejas apstrādi.

5. Saskaņā ar 119.a pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

 

(a) datiem, kuri jāreģistrē un jāapstrādā attālās elektroniskās novērošanas sistēmās;

 

(b) kapteiņu atbildību attiecībā uz attālās elektroniskās novērošanas sistēmām;

 

(c) pasākumiem, kas jāveic attālās elektroniskās novērošanas sistēmu tehniskas kļūmes vai nedarbošanās gadījumā;

 

(d) dalībvalstu pienākumu iesniegt ziņojumu par attālās elektroniskās novērošanas sistēmām.

 

6. Komisija ar īstenošanas aktiem paredz sīki izstrādātus noteikumus par:

 

(a) prasībām attiecībā uz attālās elektroniskās novērošanas sistēmām;

 

(b) attālās elektroniskās novērošanas sistēmu specifikācijām;

 

(c) kontroles pasākumiem, kas jānosaka karoga dalībvalstīm;

 

(d) Komisijas pieeju attālās elektroniskās novērošanas sistēmu datiem.

 

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 119. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

 

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 1224/2009

49.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

49.a pants

49.a pants

Īpatņu, kas ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru, nozveju atsevišķa uzglabāšana

Īpatņu, kas ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru, nozveju uzglabāšana

1. Visu tādu īpatņu nozveju, kuri ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru un kuri atrodas uz Savienības zvejas kuģa, katru ievieto atsevišķā kastē, nodalījumā vai konteinerā, nodalot katru krājumu tā, lai tos varētu atšķirt no citām kastēm, nodalījumiem vai konteineriem.

1. Visas tādu īpatņu nozvejas, kuri ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru un kuri atrodas uz Savienības zvejas kuģa, ievieto kastēs, nodalījumos vai konteineros tā, lai tos varētu atšķirt no citām kastēm, nodalījumiem vai konteineriem.

2. Jebkādu tādu īpatņu nozvejas daudzumu, kuri ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru, ir aizliegts paturēt uz Savienības zvejas kuģa vienā kastē, nodalījumā vai konteinerā kopā ar kādu citu zvejas produktu.

2. Jebkādu tādu īpatņu nozvejas daudzumu, kuri ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru, ir aizliegts paturēt uz Savienības zvejas kuģa vienā kastē, nodalījumā vai konteinerā kopā ar kādu citu zvejas produktu.

3. Šā panta 2. un 3. punktu nepiemēro šādos gadījumos:

3. Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro šādos gadījumos:

ja nozvejā ietilpst vairāk nekā 80 % Esmarka mencu un tūbīšu, kas nozvejotas tādiem mērķiem, kas nav lietošana pārtikā, vai vienas vai vairāku šādu sugu īpatņu:

(a) ja nozvejā ietilpst vairāk nekā 80 % vienas vai vairāku Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikto pelaģisko sugu vai rūpnieciski nozvejoto sugu īpatņu;

 

(b) zvejas kuģiem, kuru lielākais kopējais garums ir mazāks par 12 metriem.

– makrele;

 

– siļķe;

 

– stavrida;

 

– putasu;

 

– kapross;

 

– anšovs;

 

– argentīna;

 

– sardīne;

 

– brētliņa;

 

– zvejas kuģiem, kuru lielākais kopējais garums ir mazāks par 12 metriem un uz kuriem tiek sašķirotas, nosvērtas un reģistrētas žurnālā tādu īpatņu nozvejas, kuri ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru.

 

4. Šā panta 3. punktā minētajos gadījumos dalībvalstis uzrauga nozvejas sastāvu, ņemot paraugus.

4. Šā panta 3. punktā minētajos gadījumos dalībvalstis uzrauga nozvejas sastāvu, ņemot paraugus.

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1224/2009

59. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10a) regulas 59. pantā iekļauj šādu punktu:

 

"3.a Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 11. punkta, tādus sugu īpatņus, kuri ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru, kuru daudzums nepārsniedz 30 kg un kuri nozvejoti ar zvejas kuģiem, kam kopējais garums ir mazāks par 12 metriem, var pārdot vietējiem reģistrētiem pircējiem vai ražotāju organizācijām tūlītējai izmantošanai uzturā.”

Pamatojums

Nosakot atkāpi no aizlieguma pārdot pārāk maza izmēra zivju ļoti nelielus daudzumus (piemēram, 30 kg), varētu izvairīties no tā, ka piekrastes mazapjoma zvejniecībām nāktos izmantot dārgas savākšanas sistēmas.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. daļa – 19. punkts

Regula (EK) Nr. 1224/2009

119.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šīs regulas 25.a panta 5. punktā minētās pilnvaras deleģē uz nenoteiktu laiku.

2. Šīs regulas 25.a panta 5. punktā minētās pilnvaras deleģē Komisijai uz piecu gadu laikposmu no [...]*.

 

_____________

 

* OV: ievietot šīs regulas spēkā stāšanās datumu.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums

9. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Atkāpjoties no otrās daļas, 7. panta 15. un 16. punktu piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums

I pielikums

Regula (EK) Nr. 850/98

XII pielikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) XII pielikumu aizstāj ar šādu:

(1) Regulas (EK) Nr. 850/98 XII pielikumā terminu „minimālie izmēri” aizstāj ar terminu „minimālie saglabāšanas references izmēri”.

[…]

 

Pamatojums

Ir jānovērš iespējamā juridiskā neatbilstība starp Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantu un tehnisko pasākumu regulu, nevis šī regula būtiski jāmaina.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums

II pielikums

Regula (EK) Nr. 2187/2005

IV pielikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) IV pielikumu aizstāj ar šādu:

(1) Regulas (EK) Nr. 2187/2005 IV pielikumā terminu „minimālie izmēri” aizstāj ar terminu „minimālie saglabāšanas references izmēri”.

[…]

 

Pamatojums

Mērķis ir novērst iespējamās juridiskās neatbilstības starp Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantu un tehnisko pasākumu regulu Baltijas jūrā, nevis šo regulu būtiski mainīt.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums

III pielikums

Regula (EK) Nr. 1967/2006

III pielikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Regulas (EK) Nr. 1967/2006 III pielikumu aizstāj ar šādu:

(1) Regulas (EK) Nr. 1967/2006 III pielikumā terminu „minimālie izmēri” aizstāj ar terminu „minimālie saglabāšanas references izmēri”.

[…]

 

Pamatojums

Mērķis ir novērst iespējamās juridiskās neatbilstības starp Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantu un tehnisko pasākumu regulu Vidusjūrā, nevis šo regulu būtiski mainīt.

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PASKAIDROJUMS

Ar kopējās zivsaimniecības politikas reformu, ko likumdevējs pieņēma iepriekšējā sasaukuma laikā, tika ieviestas būtiskas izmaiņas zvejniecībām piemērojamos noteikumos. Konkrētāk, kopējās zivsaimniecības politikas pamatregulas 15. pants paredz visu nozveju izkraušanas pienākumu. Šis pienākums stāsies spēkā pakāpeniski laikposmā no 2015. līdz 2019. gadam.

Tas nozīmē, ka zvejniekiem vajadzēs izkraut visas neplānotās nozvejas, ko nevar laist tirgū kvotu trūkuma dēļ vai tāpēc, ka izmērs ir mazāks par minimālo saglabāšanas references izmēru.

Tā kā šis izkraušanas pienākums ir pretrunā vairākām patlaban spēkā esošām ES regulām, Komisija ir izstrādājusi priekšlikumu t. s. „omnibus” jeb kopotajai regulai, kuras mērķis ir vienlaikus grozīt septiņas regulas, lai tās atbilstu kopējās zivsaimniecības politikas pamatregulas 15. pantam. Pašreiz spēkā esošie noteikumi faktiski liek zvejniekiem izmest jūrā netirgojamās nozvejas. Tāpēc ir jānovērš šī pretruna ar izkraušanas pienākumu.

Ar kopoto regulu grozāmās regulas ir šādas:

•   Padomes Regula (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai;

•   Padomes Regula (EK) Nr. 2187/2005, ar ko nosaka tehniskus pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Baltijas jūrā, Beltos un Zunda šaurumā;

•   Padomes Regula (EK) Nr. 1967/2006, kas attiecas uz Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības pasākumiem;

•   Padomes Regula (EK) Nr. 1098/2007, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto;

•   Padomes Regula (EK) Nr. 254/2002, ar ko paredz pasākumus 2002. gadam mencu krājumu atjaunošanai Īrijas jūrā (ICES VIIa rajons);

•   Padomes Regula (EK) Nr. 2347/2002, ar ko ievieš īpašas pieejamības prasības un piemēro saistītos noteikumus zvejai dziļjūras krājumos;

•   Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem.

Referents uzskata, ka ar kopoto regulu ieviestās izmaiņas jāattiecina tikai uz izkraušanas pienākuma īstenošanu un vienīgi uz zvejniecībām, uz kurām tas attiecas 2015. gada 1. janvārī, proti:

•   mazā pelaģiskā zveja (t. i., šādu zivju zveja: makrele, siļķe, stavrida, putasu, kapross, anšovs, argentīna, sardīne, brētliņa);

•   lielā pelaģiskā zveja (t. i., šādu zivju zveja: zilā tunzivs, zobenzivs, garspuru tunzivs, lielacu tunzivs, zilais un baltais marlīns);

•   rūpnieciskā zveja (t. i., šādu zivju zveja: moiva, tūbīte un Esmarka menca);

•   laša zveja Baltijas jūrā;

•   tādu sugu zveja, kuras zvejniecībai Baltijas jūrā ir galvenās un netiek zvejotas tālākos ūdeņos.

Referents uzskata, ka attiecībā uz zvejniecībām, uz kurām izkraušanas pienākums attiecas pēc 2015. gada, tiesību aktu saskaņošana būtu jāveic vēlāk saistībā ar jauno tehnisko pasākumu sistēmu, kuras priekšlikumu Komisija piedāvās dažu mēnešu laikā. Līdz ar to kopotajai regulai būtu jārisina tikai neatliekamā problēma par izkraušanas pienākuma īstenošanu zvejniecībās, uz kurām tas attiecas 2015. gadā. Tāpēc referents ierosina svītrot noteikumus, kas attiecas uz citām zvejniecībām. Viņš uzsver, ka 2015. gads būs izmēģinājuma gads, lai novērtētu izkraušanas pienākuma īstenošanas ietekmi.

Turklāt referents ir konstatējis, ka daži Komisijas ierosinātie grozījumi paredz vairāk, nekā vajadzīgs vienkāršai izkraušanas pienākuma saskaņošanai. Tāpēc viņš ierosina svītrot turpmāk izklāstītos grozījumus, kuri attiecas uz tehniskiem pasākumiem vai kontroli, nevis uz juridisko atbilstību izkraušanas pienākumam.

•   Regulas Nr. 850/98 15. pants un Regulas Nr. 2187/2005 12. pants: ir svītroti noteikumi, ar kuriem nosaka, ka zvejas kuģu kapteiņu rīcībā jābūt pietiekamām kvotām. Tas ir ļoti neskaidri, un to nevar īstenot.

•   Regulas Nr. 1224/2009 14. pants: grozījums par norādēm zvejas žurnālā nav saistīts ar izkraušanas pienākumu. Ir jāsaglabā pašreizējie noteikumi.

•   Regulas Nr. 1224/2009 25.a pants: referents ierosina vienkāršot šo pantu par attālo elektronisko novērošanu, atgādinot, ka par kontroli atbildīgas ir dalībvalstis un tāpēc šādi noteikumi uz tām neattiecas. Kopotās regulas uzdevums nav vispārināt attālo elektronisko novērošanu.

•   Regulas Nr. 1224/2009 49.a pants: referents ierosina svītrot pienākumu atsevišķās kastēs glabāt katra krājuma nozveju, kuram izmērs ir mazāks par minimālo saglabāšanas references izmēru. Šis noteikums ne tikai rada sarežģījumus zvejniekiem, bet arī nav nepieciešams, lai pareizi īstenotu izkraušanas pienākumu.

Turklāt Komisija ierosina izkraušanas pienākuma neievērošanu iekļaut smago pārkāpumu sarakstā, uz kuriem attiecas Regula Nr. 1224/2009, un līdz ar to atļaujai piemērot soda punktus par šo pārkāpumu. Referents neiebilst pret šādu pieeju, taču ierosina to īstenot pakāpeniski līdz 2019. gadam, lai dotu zvejniekiem laiku tai pielāgoties.

Visbeidzot, referents uzskata, ka Komisijas priekšlikums nenodrošina iespēju izvairīties no konkrētiem izkraušanas pienākuma nevēlamās ietekmes aspektiem. Viņš ir īpaši nobažījies par to, ka varētu rasties paralēls mazuļu tirgus, ko pašreizējais regulējums nekādi neļauj kontrolēt. Tāpēc viņš ierosina šajā ziņā palielināt ražotāju organizāciju atbildību saistībā ar ražošanas un tirdzniecības plāniem.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Izkraušanas pienākums

Atsauces

COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

17.12.2013

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

13.1.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ENVI

14.7.2014

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Alain Cadec

22.7.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

3.9.2014

16.10.2014

 

 

Pieņemšanas datums

3.12.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

4

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Matt Carthy

Iesniegšanas datums

11.12.2014

Juridisks paziņojums