Procedura : 2013/0436(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0060/2014

Teksty złożone :

A8-0060/2014

Debaty :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Głosowanie :

PV 28/04/2015 - 7.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0105

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 888kWORD 496k
11.12.2014
PE 537.183v02-00 A8-0060/2014

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, (WE) nr 2187/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 2347/2002 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 w odniesieniu do obowiązku wyładunku

(COM(2013)0889 – C7‑0465/2013 – 2013/0436(COD))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: Alain Cadec

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, (WE) nr 2187/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 2347/2002 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 w odniesieniu do obowiązku wyładunku

(COM(2013)0889 – C7 0465/2013 – 2013/0436(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0889),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0465/2013),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–      uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 29 kwietnia 2014 r.(1),

–       uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0060/2014),

1.      przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.      zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, (WE) nr 2187/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr1098/2007, nr 254//2002, (WE) nr 2347/2002 i (WE) nr1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr1434/98 w odniesieniu do obowiązku wyładunku

Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, (WE) nr 2187/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr1098/2007, nr 254//2002, (WE) nr 2347/2002, (WE) nr1224/2009 i (UE) nr 1380/2013 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr1434/98 w odniesieniu do obowiązku wyładunku

Uzasadnienie

Według Komisji z prawnego punktu widzenia nie jest możliwe włączenie żadnych środków technicznych do regionalnych planów w zakresie odrzutów. Brak możliwości dodania środków takich jak zmiana rozmiaru oczek czy tymczasowe zamknięcie danego obszaru w celu ochrony młodych osobników będzie stanowić przeszkodę dla skutecznego wdrożenia obowiązku wyładunku. Poprawka ta ma zapobiec takiej sytuacji poprzez dodanie zmian w rozporządzeniu Rady (UE) nr 1380/2013.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Głównym celem rozporządzenia (UE) nr [xxxx] jest stopniowe wyeliminowanie odrzutów na wszystkich łowiskach UE poprzez wprowadzenie obowiązku wyładunku połowów podlegających limitom połowowym i gatunków objętych minimalnymi rozmiarami w Morzu Śródziemnym. W celu wprowadzenia w życie obowiązku wyładunku należy znieść lub zmienić niektóre przepisy w ramach obecnych środków technicznych i uregulowań w zakresie kontroli, które są sprzeczne z obowiązkiem wyładunku i zobowiązują rybaków do dokonywania odrzutów.

(1) Głównym celem rozporządzenia (UE) nr [xxxx] jest stopniowe wyeliminowanie odrzutów na wszystkich łowiskach UE poprzez wprowadzenie obowiązku wyładunku połowów podlegających limitom połowowym i gatunków objętych minimalnymi rozmiarami w Morzu Śródziemnym. W celu wprowadzenia w życie obowiązku wyładunku w odniesieniu do odpowiednich łowisk w dniu 1 stycznia 2015 r. należy znieść lub zmienić niektóre przepisy w ramach obecnych środków technicznych i uregulowań w zakresie kontroli, które są sprzeczne z obowiązkiem wyładunku i zobowiązują rybaków do dokonywania odrzutów.

Uzasadnienie

Z uwagi na zastosowanie art. 15 rozporządzenia UE nr 1380/2013 obowiązek wyładunku stosuje się od 1 stycznia 2015 r. w odniesieniu do niektórych gatunków.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Fakt, że eliminacja odrzutów następuje stopniowo, oznacza, że niezbędne zmiany pewnych przepisów w ramach obecnych środków technicznych i obowiązujących rozporządzeń w sprawie kontroli można wprowadzić również stopniowo, a z ogólnych zasad dobrego stanowienia prawa faktycznie wynika, że szanse na prawidłowe opracowanie aktu ustawodawczego są większe, kiedy działa się krok po kroku.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b) Aby umożliwić uwzględnienie technicznych środków ochronnych podczas realizacji regionalnych planów w zakresie odrzutów, należy zmienić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Przewiduje się, że nowe ramy środków technicznych zostaną opracowane w oczekiwaniu na reformę wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Znikome prawdopodobieństwo opracowania takich nowych ram do początku 2015 r., kiedy to obowiązek wyładunku zostanie wprowadzony po raz pierwszy, uzasadnia zmianę lub usunięcie niektórych elementów obowiązujących rozporządzeń w sprawie środków technicznych w celu usunięcia rozbieżności pomiędzy tymi rozporządzeniami a obowiązkiem wyładunku.

(2) Niektóre elementy obowiązujących rozporządzeń w sprawie środków technicznych powinny zostać zmienione w celu usunięcia rozbieżności pomiędzy tymi rozporządzeniami a obowiązkiem wyładunku.

Uzasadnienie

Chodzi o uaktualnienie, które podkreśla okoliczność, że przyjęto już reformę wspólnej polityki rybołówstwa.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Obowiązek wyładunku stanowi zasadniczą zmianę dla łowisk. Rok 2015 będzie w tym względzie okresem próby dla jego zastosowania. Trzeba będzie wyciągnąć stąd wnioski w odniesieniu do zastosowania tego obowiązku do odpowiednich łowisk po 2015 r.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b) Należy doprecyzować aktualne brzmienie art. 15 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 dotyczącego możliwości uwzględnienia w planie odrzutów środków technicznych ściśle związanych z obowiązkiem wyładunku, pozwalających na wzmożoną selektywność i ograniczenie, w miarę możliwości, niezamierzonych połowów organizmów morskich.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2c) Jednym z możliwych niepożądanych skutków wyładunku może być rozwój działalności specjalnie służącej chwytaniu organizmów morskich, które nie mają rozmiarów koniecznych do ich przeznaczenia do celów innych niż spożycie przez ludzi. Trzeba uniemożliwić rozwój tych równoległych rodzajów działalności.

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie pozwala uniknąć niektórych niepożądanych skutków obowiązku wyładunku. Szczególnie niepokojąca jest ewentualność pojawienia się równoległego rynku organizmów niedojrzałych, którego w żaden sposób nie da się kontrolować.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W szczególności w celu zapewnienia wdrożenia obowiązku wyładunku należy zmienić rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich poprzez wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym wszystkie niezamierzone połowy organizmów morskich podlegających obowiązkowi wyładunku przekraczające wartości procentowe dopuszczone w przepisach dotyczących składu połowów muszą być wyładowywane i wliczane do kwot; poprzez zastąpienie minimalnych rozmiarów ryb do wyładunku w odniesieniu do organizmów morskich podlegających obowiązkowi wyładunku minimalnymi rozmiarami odniesienia do celów ochrony; oraz poprzez wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym wszystkie niezamierzone połowy organizmów morskich przekraczające poziom określony w przepisach dotyczących przyłowów w określonych obszarach, w określonym czasie i w odniesieniu do określonych rodzajów narzędzi połowowych, muszą być wyładowywane i wliczane do kwot.

(3) W szczególności w celu zapewnienia wdrożenia obowiązku wyładunku dla gatunków objętych obowiązkiem wyładunku od 1 stycznia 2015 r. należy zmienić rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich poprzez wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym wszystkie niezamierzone połowy organizmów morskich podlegających obowiązkowi wyładunku przekraczające wartości procentowe dopuszczone w przepisach dotyczących składu połowów muszą być wyładowywane i wliczane do kwot; poprzez zastąpienie minimalnych rozmiarów ryb do wyładunku w odniesieniu do organizmów morskich podlegających obowiązkowi wyładunku minimalnymi rozmiarami odniesienia do celów ochrony; oraz poprzez wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym wszystkie niezamierzone połowy organizmów morskich przekraczające poziom określony w przepisach dotyczących przyłowów w określonych obszarach, w określonym czasie i w odniesieniu do określonych rodzajów narzędzi połowowych, muszą być wyładowywane i wliczane do kwot.

Uzasadnienie

Z uwagi na zastosowanie art. 15 rozporządzenia UE nr 1380/2013 obowiązek wyładunku stosuje się od 1 stycznia 2015 r. w odniesieniu do niektórych gatunków.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Ponadto w celu zapewnienia pewności prawnej należy zmienić przepisy dotyczące zamknięcia obszaru w celu ochrony młodych osobników plamiaka w rejonie ICES VIb.

skreślony

Uzasadnienie

Chodzi tu o środek techniczny dodany przez Komisję Europejską, który nie ma bezpośredniego związku ze stosowaniem obowiązku wyładunku. Ten środek techniczny nie jest uzasadniony w tym miejscu, jako że rozporządzenie ma na celu ścisłe stosowanie obowiązku wyładunku. Uregulowanie tego środka będzie uzasadnione w kontekście przeglądu środków technicznych, który obecnie przygotowuje Komisja Europejska.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W celu zapewnienia wdrożenia obowiązku wyładunku należy zmienić rozporządzenie Rady (WE) nr 254/2002 ustanawiające środki obowiązujące w roku 2002 w celu odbudowy stada dorsza w Morzu Irlandzkim (rejon ICES VIIa) przez wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym w połowach przegrzebka grzebieniowatego dokonywanych włokami wszystkie niezamierzone połowy organizmów morskich podlegających obowiązkowi wyładunku przekraczające dozwolone wielkości procentowe przyłowu muszą być wyładowywane i wliczane do kwot.

skreślony

Uzasadnienie

Skreśla się ten artykuł, żeby dotrzymać stopniowego harmonogramu przewidzianego dla obowiązku wyładunku z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W rezultacie obowiązek wyładunku będzie stosowany do dorsza w Morzu Irlandzkim tylko w latach 2016–2019.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) W celu zapewnienia wdrożenia obowiązku wyładunku należy zmienić rozporządzenie Rady (WE) nr 2347/2002 ustanawiające szczególne wymagania dostępu oraz warunki z tym związane mające zastosowanie do połowów zasobów głębokowodnych poprzez wprowadzenie wymogu, zgodnie z którym wszystkie połowy gatunków głębinowych muszą być wyładowywane i wliczane do kwot.

skreślony

Uzasadnienie

Skreśla się ten artykuł, żeby dotrzymać stopniowego harmonogramu przewidzianego dla obowiązku wyładunku z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W rezultacie obowiązek wyładunku będzie stosowany do gatunków głębinowych dopiero od 2016 r.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) W celu zapewnienia wdrożenia obowiązku wyładunku należy zmienić rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006, aby zagwarantować monitorowanie przestrzegania obowiązku wyładunku. W tym celu upoważnienia do połowów powinny mieć zastosowanie do połowów podlegających obowiązkowi wyładunku; dane dotyczące połowów wszystkich gatunków należy rejestrować niezależnie od maksymalnego progu wagowego; dane dotyczące połowów poniżej minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony należy rejestrować oddzielnie; z uwagi na trudność w ustaleniu dokładnej ilości niewielkich połowów na statku rybackim należy stosować większy margines tolerancji w odniesieniu do szacunków dotyczących niewielkich połowów w dziennikach pokładowych i deklaracjach przeładunkowych; należy ustanowić przepisy dotyczące zdalnego monitorowania elektronicznego (REM) w odniesieniu do rejestrowania danych w zakresie monitorowania obowiązku wyładunku na morzu; należy ustanowić przepisy w sprawie oddzielnego sztauowania połowów i kontroli wprowadzania do obrotu połowów o rozmiarze mniejszym od minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony; należy także określić warunki wykorzystania obserwatorów kontroli do celów monitorowania.

(10) W celu zapewnienia wdrożenia obowiązku wyładunku należy zmienić rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006, aby zagwarantować monitorowanie przestrzegania obowiązku wyładunku. Połowy wszystkich gatunków należy rejestrować od progu 50 kg; dane dotyczące połowów poniżej minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony należy rejestrować oddzielnie; z uwagi na trudność w ustaleniu dokładnej ilości niewielkich połowów na statku rybackim należy stosować większy margines tolerancji w odniesieniu do szacunków dotyczących niewielkich połowów w dziennikach pokładowych i deklaracjach przeładunkowych; należy przestrzegać uprawnień państw członkowskich w odniesieniu do monitorowania i kontroli obowiązku wyładunku na morzu; należy ustanowić przepisy w sprawie oddzielnego sztauowania połowów i kontroli wprowadzania do obrotu połowów o rozmiarze mniejszym od minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony; należy także określić warunki wykorzystania obserwatorów kontroli do celów monitorowania.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Konieczne jest, by środki kontroli technicznej i kontroli z wykorzystaniem zasobów ludzkich były zgodne z prawem pracy, wizerunkiem i zasadami ochrony życia prywatnego marynarzy.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Z uwagi na fakt, że odrzuty stanowią w istocie znaczne marnowanie zasobów i negatywnie wpływają na zrównoważoną eksploatację żywych zasobów morza i ekosystemów morskich, oraz ponieważ ogólne przestrzeganie obowiązku wyładunku przez operatorów ma zasadnicze znaczenie dla jego powodzenia, pogwałcenie obowiązku wyładunku należy określić jako poważne naruszenie przepisów. Wprowadzenie obowiązku wyładunku w połączeniu z niektórymi nowymi przepisami dotyczącymi elastyczności kwot w poszczególnych latach wymaga dostosowania obowiązujących przepisów w zakresie odliczania kwot i nakładu połowowego.

(11) Z uwagi na fakt, że odrzuty stanowią w istocie znaczne marnowanie zasobów i negatywnie wpływają na zrównoważoną eksploatację żywych zasobów morza i ekosystemów morskich, oraz ponieważ ogólne przestrzeganie obowiązku wyładunku przez operatorów ma zasadnicze znaczenie dla jego powodzenia, pogwałcenie obowiązku wyładunku należy określić jako poważne naruszenie przepisów. Niemniej z uwagi na zasadniczą zmianę, z jaką wiąże się to dla łowisk, należy wyznaczyć dwuletni termin dostosowania, zanim naruszenia obowiązku wyładunku będą uznawane za poważne naruszenia. Wprowadzenie obowiązku wyładunku w połączeniu z niektórymi nowymi przepisami dotyczącymi elastyczności kwot w poszczególnych latach wymaga dostosowania obowiązujących przepisów w zakresie odliczania kwot i nakładu połowowego.

Uzasadnienie

Stopniowe wdrażanie do 2019 r. umożliwi rybakom dostosowanie się.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 850/98, (WE) nr 2187/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 2347/2002 i (WE) nr 1224/2009.

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 850/98, (WE) nr 2187/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007 i (WE) nr 1224/2009.

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje skreślenie zmian w tych dwóch rozporządzeniach, ponieważ objęte nimi gatunki nie są związane z obowiązkiem wyładunku od 1 stycznia 2015 r., lecz w okresie późniejszym.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział -1 – Artykuł -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1380/2013

Artykuł 15 – ustęp 5 – litera a

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

Rozdział -1

 

Rozporządzenie podstawowe

 

Artykuł -1

 

Zmiana w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013

 

W rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013 wprowadza się następujące zmiany:

 

Artykuł 15 ust. 5 lit. a) otrzymuje brzmienie:

a) przepisy szczególne dotyczące rodzajów rybołówstwa lub gatunków, których dotyczy obowiązek wyładunku, o którym mowa w ust. 1;

a) przepisy szczególne dotyczące rodzajów rybołówstwa lub gatunków, których dotyczy obowiązek wyładunku, o którym mowa w ust. 1, takich jak środki techniczne, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. a)–e), mające na celu zwiększenie selektywności narzędzi lub zmniejszenie i w miarę możliwości wyeliminowanie niezamierzonych połowów;

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 850/98

Artykuł 3 – litera i

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) »niezamierzone połowy« oznaczają przypadkowe połowy organizmów morskich, których połowy są zakazane w odpowiednich okolicznościach”;

i) »niezamierzone połowy« oznaczają przypadkowe połowy organizmów morskich, które obowiązkowo muszą być wyładowane zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013* oraz wliczone do kwot z uwagi na ich rozmiary mniejsze niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony lub z uwagi na fakt, że przekraczają limity przewidziane w przepisach dotyczących składu połowów.

 

___________

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).”

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 850/98

Artykuł 4 – ustęp 4 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego, wyładunki nie są zakazane, jeżeli warunki ustanowione w załączniku X nie mogą być spełnione z powodu niezamierzonych połowów organizmów morskich podlegających obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te niezamierzone połowy są wyładowywane i wliczane do kwot.”.

„W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego przepisy dotyczące składu połowów ustanowione w załączniku X do niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do połowów podlegających obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 od dnia 1 stycznia 2015 r. Niezamierzone połowy odpowiedniego rodzaju zostają wyładowane i wliczone do kwot.”;

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 850/98

Artykuł 4 – ustęp 4 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego, wyładunki nie są zakazane, jeżeli warunki ustanowione w załącznikach I-V nie mogą być spełnione z powodu niezamierzonych połowów organizmów morskich podlegających obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te niezamierzone połowy są wyładowywane i wliczane do kwot.”.

„W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego przepisy dotyczące składu połowów ustanowione w załącznikach I–V do niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do połowów podlegających obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 od dnia 1 stycznia 2015 r. Niezamierzone połowy odpowiedniego rodzaju zostają wyładowane i wliczone do kwot.”;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 850/98

Artykuł 7 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4) w art. 7 ust. 5 dodaje się akapit w brzmieniu:

skreślony

„Akapit pierwszy nie ma zastosowania, gdy skorupiaki z gatunku Pandalus podlegają obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Jednakże zabrania się dokonywania połowów tych skorupiaków sieciami, o których mowa w akapicie pierwszym, jeżeli nie są one wyposażone zgodnie z tym akapitem. Niezamierzone połowy dokonane takimi sieciami zostają wyładowane i wliczone do kwot.”;

 

Uzasadnienie

Przedmiotowy akapit dotyczy pandalusa – gatunku, który zostanie poddany obowiązkowi wyładunku dopiero po 2016 r.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 850/98

Artykuł 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5) w art. 10 dodaje się akapit w brzmieniu:

skreślony

„W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego lit. b) zatrzymanie na pokładzie oraz wyładunek nie są zabronione, jeżeli minimalny udział procentowy małż nie może być osiągnięty z powodu niezamierzonych połowów organizmów morskich podlegających obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Te niezamierzone połowy są wyładowywane i wliczane do kwot.”.

 

Uzasadnienie

Przedmiotowy akapit dotyczy łowisk gatunków dennych, które zostaną poddane obowiązkowi wyładunku dopiero po 2016 r.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 850/98

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego lit. a) wykorzystanie lub zatrzymanie na pokładzie dennych sieci skrzelowych, sieci oplątujących i drygawic nie jest zabronione, jeżeli nie można spełnić warunków określonych w tej lit. a) z powodu niezamierzonych połowów organizmów morskich podlegających obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te niezamierzone połowy są wyładowywane i wliczane do kwot.”.

„W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego lit. a) przepisy dotyczące składu połowów ustanowione w załącznikach VI i VII do niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do połowów podlegających obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 od dnia 1 stycznia 2015 r. Niezamierzone połowy odpowiedniego rodzaju zostają wyładowane i wliczone do kwot.”;

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8

Rozporządzenie (WE) nr 850/98

Artykuł 15 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przed rozpoczęciem połowów na jakimkolwiek obszarze zarządzania w danym rejsie połowowym kapitanowie statków rybackich zapewniają posiadanie kwot dotyczących stad podlegających limitom połowowym, które są wystarczające, aby objąć prawdopodobny skład ich połowów i dopuszczalny udział procentowy w trakcie tego rejsu.”;

skreślony

Uzasadnienie

Kapitanowie statków nie mogą być pewni, czy dysponują kwotami wystarczającymi do pokrycia prawdopodobnego składu swoich połowów w czasie rejsu połowowego. Sam charakter działalności połowowej uniemożliwia przewidywanie wielkości połowów, które zostaną przeprowadzone w czasie rejsu połowowego.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 850/98

Artykuł 19 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Niewymiarowe organizmy morskie, które należą do gatunku podlegającego obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], zostają zatrzymane na pokładzie, wyładowane i wliczone do kwot. Nie sprzedaje się ich, nie wystawia, ani nie oferuje się ich do sprzedaży w celu spożycia przez ludzi.

2. Niewymiarowe organizmy morskie, które należą do gatunku podlegającego obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], zostają zatrzymane na pokładzie, wyładowane i wliczone do kwot. Nie sprzedaje się ich, nie wystawia, ani nie oferuje się ich do sprzedaży w celu spożycia przez ludzi.

 

Po wyładunku tych połowów państwa członkowskie odpowiadają za zapewnienie ich składowania lub znalezienie dla nich zbytu.

Uzasadnienie

Mając na uwadze dużą niepewność co do rynków zbytu wyładowanych organizmów morskich o takich rozmiarach oraz mając na uwadze, że kapitanowie statków nie uzyskają żadnych korzyści z takiego wyładunku, należy przewidywać problem gromadzenia tych organizmów na nabrzeżach i na tym etapie doprecyzować, że w żadnym wypadku nie mogą być za to odpowiedzialni rybacy.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 850/98

Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Z zastrzeżeniem ust. 2 niewymiarowe sardynka europejska, sardela europejska, ostrobok i makrela złowione w celu wykorzystania jako żywa przynęta mogą być zatrzymywane na pokładzie, pod warunkiem że są zatrzymywane żywe.

Poprawka   27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 850/98

Artykuł 19 – ustęp 2 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do sardynki europejskiej, sardeli europejskiej, śledzia, ostroboka i makreli w granicach 10% masy w relacji pełnej całkowitych, zatrzymywanych na pokładzie połowów każdego z tych gatunków.

 

Udział procentowy niewymiarowych sardynek europejskich, sardeli europejskich, śledzi, ostroboka i makreli oblicza się jako stosunek żywej wagi wszystkich organizmów morskich na pokładzie po posortowaniu albo przy wyładunku.

 

Udział procentowy może zostać obliczony na podstawie jednej lub kilku reprezentatywnych próbek. Limit 10% nie może zostać przekroczony podczas przeładunku, wyładunku, transportu, składowania, wystawiania bądź sprzedaży.

Poprawka   28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 850/98

Artykuł 19 – ustęp 2 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c. W ramach realizacji celu określonego w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013* w planach produkcji i obrotu przedkładanych na mocy art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013 organizacje producentów muszą zagwarantować, że wyładunek niewymiarowych organizmów morskich, o których mowa w ustępie drugim, nie pociągnie za sobą działań mających szczególnie na celu połowy tych organizmów morskich zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013.

 

Przeprowadzając kontrole na mocy art. 28 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1379/2013, państwa członkowskie dopilnowują, aby organizacje producentów wypełniały obowiązek przewidziany w akapicie pierwszym.

 

Dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja publikuje analizę na temat wykorzystania niewymiarowych organizmów morskich i ich zbytu.

 

________

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).

Poprawka   29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 18

Rozporządzenie (WE) nr 850/98

Artykuł 29c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

18) artykuł 29c otrzymuje brzmienie:

skreślony

„Artykuł 29c

 

Obszar występowania plamiaka w obszarze Rockall w podobszarze ICES VI

 

1. Zabrania się wszelkich połowów plamiaka w obszarze Rockall, z wyjątkiem połowów za pomocą takli, w obrębie obszarów wyznaczonych w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy punktów mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

 

– 57o00' N, 15o00' W

 

– 57o00' N, 14o00' W

 

– 56o30' N, 14o00' W

 

– 56o30' N, 15o00' W

 

– 56o30' N, 15o00' W

 

– 57o00' N, 15o00' W.”;

 

Uzasadnienie

Chodzi tu o środek techniczny dodany przez Komisję Europejską, który nie ma bezpośredniego związku ze stosowaniem obowiązku wyładunku. Ten środek techniczny nie jest uzasadniony w tym miejscu, jako że rozporządzenie ma na celu ścisłe stosowanie obowiązku wyładunku. Uregulowanie tego środka będzie uzasadnione w kontekście przeglądu środków technicznych, który obecnie przygotowuje Komisja Europejska.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 850/98

Artykuł 29 d – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli ryby lub bezkręgowce morskie, o których mowa w lit. b) akapitu pierwszego, podlegają obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], warunek określony w lit. b) zastępuje się warunkiem, że takie ryby lub bezkręgowce morskie nie stanowią gatunków docelowych. Niezamierzone połowy takich ryb lub bezkręgowców morskich zostają wyładowane i wliczone do kwot.”;

Niezamierzone połowy gatunków, które podlegają obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 od dnia 1 stycznia 2015 r., zostają wyładowane i wliczone do kwot. Celowe połowy gatunków niewymienionych w lit. b) są jednak zabronione.”;

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 850/98

Artykuł 29 d – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli ryby, o których mowa w lit. b) akapitu pierwszego, podlegają obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], warunek określony w lit. b) zastępuje się warunkiem, że takie ryby nie stanowią gatunków docelowych. Niezamierzone połowy takich ryb zostają wyładowane i wliczone do kwot.”;

Niezamierzone połowy gatunków, które podlegają obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 od dnia 1 stycznia 2015 r., zostają wyładowane i wliczone do kwot. Celowe połowy gatunków niewymienionych w lit. b) są jednak zakazane.”;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 20

Rozporządzenie (WE) nr 850/98

Artykuł 29 e – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli ryby, o których mowa w lit. b) akapitu pierwszego, podlegają obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], warunek określony w lit. b) zastępuje się warunkiem, że takie ryby nie stanowią gatunków docelowych. Niezamierzone połowy takich ryb zostają wyładowane i wliczone do kwot.”;

Niezamierzone połowy gatunków, które podlegają obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 od dnia 1 stycznia 2015 r., zostają wyładowane i wliczone do kwot. Celowe połowy gatunków niewymienionych w lit. b) są jednak zakazane.”;

Uzasadnienie

Jako że prawodawca chciałby stopniowego wejścia w życie obowiązku wyładunku, należy przestrzegać harmonogramu wskazanego w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i wymieniać jedynie gatunki objęte tym obowiązkiem od 2015 r. Zaproponowana zmiana nie zmienia treści przepisów dotyczących stosowanych ograniczeń połowów dorsza, plamiaka i błękitka z podrejonu ICES VII.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21

Rozporządzenie (WE) nr 850/98

Artykuł 29 f – ustęp 1 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

21) w art. 29f dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

skreślony

„1a. Gdy molwa niebieska podlega obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], zakaz zatrzymywania na burcie określony w ust. 1 niniejszego artykułu nie ma zastosowania. Jednakże w okresie i na obszarach, o których mowa w tym ustępie, zakazuje się połowów tego gatunku. Niezamierzone połowy molwy niebieskiej zostają wyładowane i wliczone do kwot.”;

 

Uzasadnienie

Jako że prawodawca chciał stopniowego wejścia w życie obowiązku wyładunku, należy przestrzegać harmonogramu wskazanego w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Molwa niebieska jest objęta obowiązkiem wyładunku dopiero po 2015 r.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 2187/2005

Artykuł 2 – litera p

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„p) »niezamierzone połowy« oznaczają przypadkowe połowy organizmów morskich, których połowy są zakazane w odpowiednich okolicznościach.”;

„p) »niezamierzone połowy« oznaczają przypadkowe połowy organizmów morskich, które obowiązkowo muszą być wyładowane zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013* oraz wliczone do kwot z uwagi na ich rozmiary mniejsze niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony lub z uwagi na fakt, że przekraczają limity przewidziane w przepisach dotyczących składu połowów.

 

___________

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).”

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 2187/2005

Artykuł 12 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przed rozpoczęciem połowów na jakimkolwiek obszarze zarządzania w danym rejsie połowowym kapitanowie wszystkich statków rybackich zapewniają, że posiadają kwoty na stada podlegające limitom połowowym, które są wystarczające, aby objąć prawdopodobny skład ich połowów i udział procentowy określone w załącznikach II i III.

skreślony

Uzasadnienie

Kapitanowie statków nie mogą być pewni, czy dysponują kwotami wystarczającymi do pokrycia prawdopodobnego składu swoich połowów w czasie rejsu połowowego. Sam charakter działalności połowowej uniemożliwia przewidywanie wielkości połowów, które zostaną przeprowadzone w czasie rejsu połowowego.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 2187/2005

Artykuł 15 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Niewymiarowe organizmy morskie, które należą do gatunku podlegającego obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], zostają zatrzymane na pokładzie, wyładowane i wliczone do kwot. Nie sprzedaje się ich, nie wystawia, ani nie oferuje się ich do sprzedaży w celu spożycia przez ludzi.

3. Do niewymiarowych organizmów morskich z gatunku podlegającego obowiązkowi wyładunku zastosowanie ma art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Po wyładunku tych połowów państwa członkowskie odpowiadają za zapewnienie ich składowania lub znalezienie dla nich zbytu. Artykuł 2 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i odnośny przepis wykonawczy rozporządzenia (WE) nr 142/2011 nie mają zastosowania.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1967/2006

Artykuł 2 – punkt 18 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„18) »niezamierzone połowy« oznaczają przypadkowe połowy organizmów morskich, których połowy są zakazane w odpowiednich okolicznościach.”;

„18) »niezamierzone połowy« oznaczają przypadkowe połowy organizmów morskich, które obowiązkowo muszą być wyładowane zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013* oraz wliczone do kwot z uwagi na ich rozmiary mniejsze niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony lub z uwagi na fakt, że przekraczają limity przewidziane w przepisach dotyczących składu połowów.

 

___________

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).”

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 1967/2006

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niezamierzone połowy niewymiarowych organizmów morskich, które podlegają obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], zatrzymuje się na burcie i wyładowuje. Nie sprzedaje się ich, nie wystawia, ani nie oferuje się ich do sprzedaży w celu spożycia przez ludzi.

Niezamierzone połowy niewymiarowych organizmów morskich, które podlegają obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, tj. sardynki europejskiej, sardeli europejskiej, makreli i ostroboka, złowionych przy użyciu narzędzi do połowów pelagicznych, zatrzymuje się na pokładzie i wyładowuje. Nie sprzedaje się ich, nie wystawia, ani nie oferuje się ich do sprzedaży w celu spożycia przez ludzi.

 

Po wyładunku tych połowów państwa członkowskie odpowiadają za zapewnienie ich składowania lub znalezienie dla nich zbytu.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 1967/2006

Artykuł 15 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) skreśla się ust. 3;

skreślony

Uzasadnienie

Litera b) odnosi się do odstępstwa od przestrzegania minimalnych rozmiarów organizmów morskich dla narybku sardynki wyładowywanego z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi. To odstępstwo stosuje się w niektórych ściśle przewidzianych przypadkach, zwłaszcza gdy połowu dokonano za pomocą niewodów pełnomorskich lub niewodów dobrzeżnych oraz gdy przy połowach tych przestrzegano obowiązujących przepisów krajowych. Należy zachować to odstępstwo.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007

Artykuł 3 – litera g

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„g) »niezamierzone połowy« oznaczają przypadkowe połowy organizmów morskich, których połowy są zakazane w odpowiednich okolicznościach.”;

„g) »niezamierzone połowy« oznaczają przypadkowe połowy organizmów morskich, które obowiązkowo muszą być wyładowane zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013* oraz wliczone do kwot z uwagi na ich rozmiary mniejsze niż minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony lub z uwagi na fakt, że przekraczają limity przewidziane w przepisach dotyczących składu połowów.

 

___________

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).”

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1098/2007

Artykuł 8 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a) Art. 8 ust. 3 zostaje skreślony.

Uzasadnienie

W propozycji Komisji dotyczącej planu wielogatunkowego dla Morza Bałtyckiego przewidziano uchylenie przepisów określających liczbę dni na morzu. Zmianę tę można by wprowadzić już wraz z wejściem w życie rozporządzenia zbiorczego.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

skreślony

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 254/2002

 

W rozporządzeniu (WE) nr 254/2002 wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w art. 3 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego, nie zabrania się wyładunku, jeżeli warunki ustanowione w tym akapicie nie mogą być spełnione z powodu niezamierzonych połowów organizmów morskich podlegających obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te niezamierzone połowy są wyładowywane i wliczane do kwot.”;

 

2) w art. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego, nie zabrania się wyładunku, jeżeli warunki ustanowione w tym akapicie nie mogą być spełnione z powodu niezamierzonych połowów organizmów morskich podlegających obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te niezamierzone połowy są wyładowywane i wliczane do kwot.”.

 

Uzasadnienie

Skreśla się ten artykuł, żeby dotrzymać stopniowego harmonogramu przewidzianego dla obowiązku wyładunku z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W rezultacie obowiązek wyładunku będzie stosowany do dorsza w Morzu Irlandzkim tylko w latach 2016–2019.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6

skreślony

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 2347/2002

 

W rozporządzeniu (WE) nr 2347/2002 wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w art. 2 dodaje się lit. f) w brzmieniu:

 

„f) »niezamierzone połowy« oznaczają przypadkowe połowy organizmów morskich, których połowy są zakazane w odpowiednich okolicznościach.”;

 

2) w art. 3 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

 

„Statkom rybackim, które nie posiadają dalekomorskiego zezwolenia połowowego, zakazuje się połowów gatunków głębinowych przekraczających 100 kg w trakcie jednego rejsu połowowego. Złowionych przez te statki gatunków głębokowodnych, których masa przekracza 100 kg, nie zatrzymuje się na pokładzie, nie przeładowuje ani nie wyładowuje.

 

W drodze odstępstwa od akapitu drugiego, nie zabrania się zatrzymywania na pokładzie, przeładowywania ani wyładowywania, jeżeli limit 100 kg ustanowiony w tym akapicie zostaje przekroczony z powodu niezamierzonych połowów gatunków głębinowych podlegających obowiązkowi wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx]. Te niezamierzone połowy są wyładowywane i wliczane do kwot.”;

 

Uzasadnienie

Skreśla się ten artykuł, żeby dotrzymać stopniowego harmonogramu przewidzianego dla obowiązku wyładunku z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W rezultacie obowiązek wyładunku będzie stosowany do gatunków głębinowych dopiero od 2016 r.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009

Artykuł 7 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) w art. 7 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

skreślony

a) lit. e) otrzymuje brzmienie:

 

„e) obowiązkiem wyładunku na części łowisk lub na wszystkich łowiskach, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) [xxxx].”;

 

b) dodaje się lit. f) w brzmieniu:

 

„f) innymi przypadkami określonymi w prawodawstwie unijnym.”;

 

Uzasadnienie

Komisja wymaga, by statki, których działalność połowowa częściowo lub całkowicie podlega obowiązkowi wyładunku, uzyskiwały specjalne upoważnienie do połowów dotyczące przestrzegania obowiązku wyładunku. Upoważnienie to wydawane byłoby obok już istniejących upoważnień i zwiększyłoby obciążenia administracyjne dla podmiotów zawodowych i państw członkowskich.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009

Artykuł 14 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„1. Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych zawartych w planach wieloletnich kapitanowie unijnych statków rybackich o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 metrów prowadzą dziennik połowowy swoich operacji, wykazując w nim w szczególności wszystkie ilości każdego gatunku złowionego i zatrzymanego na pokładzie.”;

„1. Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych zawartych w planach wieloletnich kapitanowie każdego unijnego statku rybackiego o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 metrów prowadzą dziennik połowowy swoich operacji, wykazując w nim w szczególności dla każdego rejsu połowowego wszystkie ilości każdego gatunku złowionego i zatrzymanego na pokładzie powyżej 50 kg ekwiwalentu masy w relacji pełnej.”

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009

Artykuł 14 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

skreślony

„Dopuszczalny margines tolerancji w wartościach szacunkowych zapisanych w dzienniku połowowym dotyczących wyrażonych w kilogramach ilości ryb zatrzymanych na pokładzie wynosi 10 % w przypadku wszystkich gatunków. W przypadku gdy dla jednego lub kilku gatunków odpowiedni całkowity połów wynosi mniej niż 50 kilogramów, dozwolony margines tolerancji wynosi 20 %.”;

 

Uzasadnienie

Komisja proponuje zmianę marginesów tolerancji i nałożenie obowiązku rejestrowania w dzienniku pokładowym całego połowu, co spowodowałoby nadmierne obciążenia administracyjne dla rybaków. Rejestracja w dzienniku pokładowym połowów od 50 kg masy w relacji pełnej, przewidziana w art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1224/2009 jest uzasadniona.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 2 – litera d

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009

Artykuł 14 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

skreślony

„4. Kapitanowie unijnych statków rybackich zapisują w swoich dziennikach połowowych także wszystkie szacowane odrzuty wyrażone w wielkości dla wszystkich gatunków.”;

 

Uzasadnienie

Komisja proponuje poszerzyć obowiązek rejestracji w dzienniku pokładowym na wszystkie połowy przechowywane na pokładzie, a także na połowy obecnie podlegające odrzutom, niezależnie od ilości połowów. Ta zmiana nie jest uzasadniona w niniejszym rozporządzeniu, gdyż nie wiąże się ściśle z realizacją obowiązku wyładunku.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 4 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009

Artykuł 21 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

skreślony

„Dopuszczalny margines tolerancji w wartościach szacunkowych zapisanych w deklaracji przeładunkowej, dotyczących wyrażonych w kilogramach ilości ryb przeładowanych na pokładzie, wynosi 10 % w przypadku wszystkich gatunków. W przypadku gdy dla jednego lub kilku gatunków odpowiedni całkowity połów wynosi mniej niż 50 kilogramów, dozwolony margines tolerancji wynosi 20 %.”;

 

Uzasadnienie

Rejestracja w dzienniku pokładowym połowów od 50 kg masy w relacji pełnej, przewidziana w art. 14 rozporządzenia (UE) nr 1224/2009, jest uzasadniona, zatem nie ma potrzeby jej zmiany w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009

Artykuł 25 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Artykuł 25a

„Artykuł 25a

Zdalne monitorowanie elektroniczne

Monitorowanie, kontrola i rejestrowanie działalności połowowej

1. Statki rybackie, które zgodnie z prawodawstwem unijnym lub decyzją przyjętą przez państwo członkowskie, zobowiązane są do wykorzystywania zdalnego monitorowania elektronicznego do celów monitorowania obowiązku wyładunku, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia (UE) nr [xxxx], posiadają zainstalowany zdalny system monitorowania elektronicznego. System ten zapewnia rejestrowanie przez cały czas danych dotyczących działalności połowowej oraz związanych z nią działań za pomocą kamer, w tym przetwarzania połowów.

1. Zgodnie z harmonogramem stosowania obowiązku wyładunku przewidzianego w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, rejestruje się dane dotyczące działalności połowowej oraz związanych z nią działań, w tym przetwarzania połowów.

2. Statki rybackie, o których mowa w ust. 1, są również wyposażone w:

2. Zgodnie z unijnym prawem lub szczególną decyzją przyjętą przez państwo członkowskie rejestracji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się przy pomocy przejrzystej dokumentacji połowowej i dziennika pokładowego oraz:

a) przenośne urządzenia do przechowywania danych zatwierdzonych przez właściwe organy, na których stale zapisywane są wszystkie obrazy działalności połowowej; oraz

a) pokładowego systemu obserwacji; or

b) czujniki przymocowane do systemów sterujących narzędziami połowowymi oraz do wyciągarek lub bębna sieciowego, rejestrujące wszystkie operacje związane z wystawianiem i wybieraniem narzędzia połowowego.

b) systemu inspekcji na morzu z zastosowaniem samolotu lub statków patrolowych; or

 

c) systemu zdalnego nadzoru elektronicznego; or

 

d) wszelkiego równoważnego systemu nadzoru.

 

Systemy, o których mowa w lit. a)–d) gwarantują przestrzeganie prawa unijnego i prawa krajowego, które ma zastosowanie w dziedzinie ochrony danych, a także prawa pracy, prawa osób do kontroli nad wykorzystywaniem ich wizerunku i prawa marynarzy do prywatności.

3. Systemy zdalnego monitorowania elektronicznego zainstalowane na statkach rybackich działają w pełni automatycznie, uniemożliwiają wprowadzenie lub wysłanie nieprawdziwych informacji dotyczących położenia oraz ich ręczną zmianę.

3. W celu ustanowienia szczegółowych uregulowań systemów nadzoru, o których mowa w ust. lit. c), Komisja posiada uprawnienia do przyjmowania zgodnie z art. 119a aktów delegowanych dotyczących:

 

a) ustanowienia wymogów i wspólnych kryteriów, jakie mają spełniać takie systemy zdalnego monitorowania elektronicznego;

 

b) danych, które mają być rejestrowane i przetwarzane przez takie systemy zdalnego monitorowania elektronicznego, oraz okresu obowiązkowego przechowywania tych danych;

4. Państwa członkowskie zapewniają, że posiadają zdolności techniczne do analizy i skutecznego wykorzystania informacji dostarczonych przez system zdalnego monitorowania elektronicznego.

4. Państwa członkowskie zapewniają, że posiadają zdolności techniczne i ludzkie zasoby do analizy i skutecznego wykorzystania danych dotyczących działalności połowowej i działalności powiązanej, w tym przetwarzania połowów.

5. Komisja posiada uprawnienia do przyjmowania zgodnie z art. 119a aktów delegowanych dotyczących:

 

a) danych, które mają być rejestrowane i przetwarzane przez systemy zdalnego monitorowania elektronicznego;

 

b) obowiązków kapitanów dotyczących systemów zdalnego monitorowania elektronicznego;

 

c) środków, które należy podjąć w przypadku awarii technicznej lub ustania działania systemów zdalnego monitorowania elektronicznego;

 

d) obowiązków sprawozdawczych państw członkowskich dotyczących wykorzystania systemów zdalnego monitorowania elektronicznego.

 

6. Komisja – w drodze aktów wykonawczych – ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące:

 

a) wymogów systemów zdalnego monitorowania elektronicznego;

 

b) specyfikacji systemów zdalnego monitorowania elektronicznego;

 

c) środków kontroli, które mają być przyjęte przez państwo członkowskie bandery;

 

d) dostępu Komisji do danych z systemów zdalnego monitorowania elektronicznego.

 

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 119 ust. 2.”;

 

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 8

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009

Artykuł 49 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Artykuł 49a

„Artykuł 49a

Oddzielne sztauowanie połowów o rozmiarze mniejszym od minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony

Sztauowanie połowów o rozmiarze mniejszym od minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony

1. Wszystkie połowy o rozmiarze mniejszym od mającego zastosowanie minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony zatrzymane na pokładzie unijnego statku rybackiego są umieszczane – każdy gatunek osobno – w skrzyniach, komorach lub pojemnikach w sposób umożliwiający odróżnienie ich od innych skrzyń, komór lub pojemników.

1. Wszystkie połowy o rozmiarze mniejszym od mającego zastosowanie minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony zatrzymane na pokładzie unijnego statku rybackiego są umieszczane w skrzyniach, komorach lub pojemnikach w sposób umożliwiający odróżnienie ich od innych skrzyń, komór lub pojemników.

2. Zabrania się zatrzymywania na pokładzie unijnego statku rybackiego w jakiejkolwiek skrzyni, komorze lub pojemniku jakichkolwiek ilości połowów o rozmiarze mniejszym od mającego zastosowanie rozmiaru odniesienia do celów ochrony pomieszanych z innymi produktami rybołówstwa.

2. Zabrania się zatrzymywania na pokładzie unijnego statku rybackiego w jakiejkolwiek skrzyni, komorze lub pojemniku jakichkolwiek ilości połowów o rozmiarze mniejszym od mającego zastosowanie rozmiaru odniesienia do celów ochrony pomieszanych z innymi produktami rybołówstwa.

3. Ustęp 2 i 3 nie mają zastosowania:

3. Ustępów 1 i 2 nie stosuje się:

gdy połowy zawierają więcej niż 80 % okowiela i dobijakowatych złowionych do celów innych niż spożycie przez ludzi lub co najmniej jeden z następujących gatunków:

a) gdy połowy zawierają więcej niż 80 % jednego lub większej liczby gatunków pelagicznych lub gatunków pochodzących z połowów przemysłowych, zgodnie z definicją z art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

 

b) do statków rybackich o całkowitej długości poniżej 12 metrów.

– makrela;

 

– śledź;

 

– ostrobok;

 

– błękitek;

 

– kaprosz;

 

– sardela europejska;

 

– srebrzyk smukły;

 

– sardynka europejska;

 

– szprot.

 

– do statków rybackich o długości poniżej 12 metrów długości, jeżeli połowy o rozmiarze mniejszym od minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony zostały przesortowane, zważone i zarejestrowane w dzienniku połowowym.

 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, państwa członkowskie monitorują skład połowów w drodze pobierania próbek.”

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, państwa członkowskie monitorują skład połowów w drodze pobierania próbek.”

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 10 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009

Artykuł 59 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) W art. 59 wprowadza się ustęp w brzmieniu:

 

„3. W drodze odstępstwa od art. 15 ust. 11 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 połowy gatunków o rozmiarze mniejszym od minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony w ilości do 30 kg, złowione przez statki rybackie o długości całkowitej poniżej 12 metrów, mogą być sprzedawane miejscowym zarejestrowanym nabywcom lub organizacjom producentów w celu sprzedaży do bezpośredniej konsumpcji przez człowieka.”

Uzasadnienie

Dzięki odstępstwu od zakazu sprzedaży w przypadku najmniejszych ilości niewymiarowych ryb (np. 30 kg), można uniknąć uciążliwych dla łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego systemów gromadzenia.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – punkt 19

Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009

Artykuł 119 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 25a ust. 5, powierza się Komisji na czas nieokreślony.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 25a ust. 5, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia […]*.

 

_____________

 

*Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W drodze odstępstwa od ust. 2 od 1 stycznia 2017 r. stosuje się art. 7 ust. 15 i 16.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I

Rozporządzenie (WE) nr 850/98

Załącznik XII

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) Załącznik XII otrzymuje brzmienie:

1) W załączniku XII do rozporządzenia (UE) nr 850/98 słowa „Minimalne rozmiary” zastępuje się słowami „Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony”.

[…]

 

Uzasadnienie

Chodzi o uniknięcie ewentualnych niespójności prawnych między art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i uregulowaniami środków technicznych, a nie o gruntowną zmianę tych uregulowań.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II

Rozporządzenie (WE) nr 2187/2005

Załącznik IV

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) Załącznik IV otrzymuje brzmienie:

(1) W załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 2187/2005 słowa „Minimalne rozmiary” zastępuje się słowami „Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony”.

[…]

 

Uzasadnienie

Celem jest uniknięcie ewentualnych niespójności prawnych między art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i uregulowaniami środków technicznych na Morzu Bałtyckim, a nie o gruntowną zmianę tych uregulowań.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III

Rozporządzenie (WE) nr 1967/2006

Załącznik III

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 otrzymuje brzmienie:

1) W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 słowa „Minimalne rozmiary” zastępuje się słowami „Minimalne rozmiary odniesienia do celów ochrony”.

[…]

 

Uzasadnienie

Celem jest uniknięcie ewentualnych niespójności prawnych między art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i uregulowaniami środków technicznych na Morzu Śródziemnym, a nie o gruntowną zmianę tych uregulowań.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Przyjęta w poprzedniej kadencji przez prawodawcę reforma wspólnej polityki rybołówstwa wprowadza fundamentalne zmiany w zasadach prowadzenia połowów. W szczególności art. 15 rozporządzenia podstawowego w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa nakłada obowiązek wyładunku wszystkich połowów. Obowiązek ten wejdzie w życie stopniowo w latach 2015–2019.

W konsekwencji rybacy będą musieli wyładowywać wszystkie niezamierzone połowy nienadające się do sprzedaży z uwagi na brak kwoty lub z uwagi na rozmiar mniejszy od mającego zastosowanie minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony.

Jako że ten obowiązek wyładunku jest sprzeczny z niektórymi uregulowaniami europejskimi obowiązującymi obecnie, Komisja zaproponowała rozporządzenie „całościowe”, mające na celu jednoczesną zmianę siedmiu rozporządzeń, by uzgodnić je z art. 15 rozporządzenia podstawowego w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa. W istocie obecne przepisy nakazują rybakom odrzuty do morza połowów nienadających się do sprzedaży. Należy więc usunąć tę sprzeczność z obowiązkiem wyładunku.

Zmianie na mocy rozporządzenia "całościowego" podlegają następujące rozporządzenia:

•   rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich,

•   rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych,

•    rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego,

•    rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiające wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów,

•    rozporządzenie Rady (WE) nr 254/2002 ustanawiające środki obowiązujące w 2002 r. w celu odbudowy stada dorsza w Morzu Irlandzkim (rejon ICES VIIa),

•    rozporządzenie Rady (WE) nr 2347/2002 ustanawiające szczególne wymagania dostępu oraz warunki z tym związane mające zastosowanie do połowów zasobów głębokowodnych, oraz

•   rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.

Sprawozdawca sądzi, że zmiany wprowadzone przez rozporządzenie „całościowe” należy ściśle ograniczyć do realizacji obowiązku wyładunku tylko w odniesieniu do odpowiednich połowów na dzień 1 stycznia 2015 r., czyli:

•   małe połowy gatunków pelagicznych (tj. połowy makreli, śledzia, ostroboka, błękitka, kaprosza, sardeli, srebrzyka smukłego, sardynki, szprota);

•   duże połowy gatunków pelagicznych (tj. połowy tuńczyka błękitnopłetwego, włócznika, tuńczyka białego, opastuna, marlina błękitnego i białego);

•   połowy do celów przemysłowych (między innymi połowy gromadnika, dobijakowatych i okowiela);

•   połowy łososia w Morzu Bałtyckim;

•   połowy w zakresie działalności połowowej na Morzu Bałtyckim inne niż połowy, o których mowa powyżej.

Zdaniem sprawozdawcy dostosowania prawnego w stosunku do połowów podlegających obowiązkowi wyładunku po 2015 r. trzeba będzie dokonać w późniejszym terminie w związku z nowymi ramami środków technicznych, jakie Komisja zaproponuje za kilka miesięcy. Rozporządzenie „całościowe” powinno zatem skupić się na pilnym zagadnieniu realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do odpowiednich połowów w 2015 r. Sprawozdawca proponuje więc skreślenie przepisów dotyczących innych połowów. Podkreśla, że rok 2015 będzie rokiem testowym dla oceny skutków stosowania obowiązku wyładunku.

Ponadto sprawozdawca stwierdza, że niektóre zmiany zaproponowane przez Komisję wykraczają poza zwykłe dostosowanie do obowiązku wyładunku. Proponuje zatem skreślenie następujących zmian, które wiążą się ze środkami technicznymi lub kontrolnymi, a nie ze spójnością prawną z obowiązkiem wyładunku:

•   art. 15 rozporządzenia 850/98 i art. 12 rozporządzenia 2187/2005: skreślenie przepisów nakazujących kapitanom statków rybackich posiadanie wystarczających kwot; jest to zbyt niejasne i niemożliwe do zrealizowania;

•   art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009: zmiana dotycząca wpisów w dzienniku pokładowym nie jest związana z obowiązkiem wyładunku; należy zachować obecne uregulowania;

•   art. 25a rozporządzenia (WE) nr 1224/2009: sprawozdawca proponuje uproszczenie tego artykułu o zdalnym nadzorze elektronicznym, przypominając, że państwa członkowskie odpowiadają za kontrolę, więc mają swobodę wyboru jej szczegółowych środków; rozporządzenie „całościowe” nie może generalizować zdalnego nadzoru elektronicznego;

•   art. 49a rozporządzenia (WE) nr 1224/2009: sprawozdawca proponuje skreślenie obowiązku składowania połowów o rozmiarze mniejszym od mającego zastosowanie minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony w osobnych skrzyniach dla każdego gatunku; poza trudnościami wynikającymi stąd dla rybaków ten przepis nie jest potrzebny do dobrego stosowania obowiązku wyładunku.

Ponadto Komisja proponuje dodanie nieprzestrzegania obowiązku wyładunku do wykazu poważnych naruszeń objętych rozporządzeniem 1224/2009, a zatem stosowanie do tego naruszenia zezwolenia połowowego w systemie punktowym. Sprawozdawca nie sprzeciwia się temu podejściu, ale proponuje jego zastosowanie w sposób stopniowy do 2019 r., żeby dać rybakom czas na dostosowanie.

Wreszcie zdaniem sprawozdawcy wniosek Komisji nie pozwala uniknąć niektórych niepożądanych skutków obowiązku wyładunku. Szczególnie niepokojąca jest ewentualność pojawienia się równoległego rynku organizmów niedojrzałych, którego w żaden sposób nie da się kontrolować. Proponuje zatem wzmocnienie w tym względzie odpowiedzialności organizacji producenckich w związku z planami produkcji i wprowadzania do obrotu.


PROCEDURA

Tytuł

Obowiązek wyładunku

Odsyłacze

COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD)

Data przedstawienia w PE

17.12.2013

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

13.1.2014

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ENVI

14.7.2014

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Alain Cadec

22.7.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

3.9.2014

16.10.2014

 

 

Data przyjęcia

3.12.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Matt Carthy

Data złożenia

11.12.2014

Informacja prawna