Postup : 2013/0436(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0060/2014

Predkladané texty :

A8-0060/2014

Rozpravy :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Hlasovanie :

PV 28/04/2015 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0105

SPRÁVA     ***I
PDF 746kWORD 499k
11.12.2014
PE 537.183v02-00 A8-0060/2014

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1434/98, pokiaľ ide o povinnosť vylodiť úlovky

(COM(2013)0889 – C7‑0465/2013 – 2013/0436(COD))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajca: Alain Cadec

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1434/98, pokiaľ ide o povinnosť vylodiť úlovky

(COM(2013)0889 – C7 0465/2013 – 2013/0436(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2013)0889),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0465/2013),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–      so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 29. apríla 2014(1),

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0060/2014),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1434/98, pokiaľ ide o povinnú vykládku

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002, (ES) č. 1224/2009 a (EÚ) č. 1380/2013 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1434/98, pokiaľ ide o povinnosť vylodiť úlovky

Odôvodnenie

Podľa Komisie nie je legálne možné začleniť akékoľvek technické opatrenia do regionálnych plánov týkajúcich sa odhadzovania Nemožnosť začleniť opatrenia, ako sú zmeny veľkosti ôk alebo dočasné územné uzatváranie na ochranu mlade, ohrozí účinné vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je takýto postup napraviť tým, že zahrnie pozmeňujúce návrhy k nariadeniu Rady (ES) č. 1380/2013.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Ústredným cieľom nariadenia (EÚ) č. [xxxx] je postupné odstránenie odhodených úlovkov vo všetkých rybolovných oblastiach EÚ zavedením povinnej vykládky v prípade úlovkov druhov podliehajúcich obmedzeniam výlovu a druhov, na ktoré sa vzťahuje minimálna veľkosť v Stredozemnom mori. Aby sa povinná vykládka mohla zaviesť, niektoré ustanovenia súčasných technických opatrení a kontrolných predpisov, ktoré sú v protiklade s povinnou vykládkou a ukladajú rybárom, aby ryby odhadzovali, by sa mali odstrániť alebo zmeniť.

(1) Ústredným cieľom nariadenia (EÚ) č. [xxxx] je postupné odstránenie odhodených úlovkov vo všetkých rybolovných oblastiach EÚ zavedením povinnosti vylodiť úlovky v prípade úlovkov druhov podliehajúcich obmedzeniam výlovu a druhov, na ktoré sa vzťahuje minimálna veľkosť v Stredozemnom mori. Na to, aby sa povinnosť vylodiť úlovky mohla pre príslušné druhy rybolovu zaviesť 1. januára 2015, niektoré ustanovenia súčasných technických opatrení a kontrolných predpisov, ktoré sú v protiklade s povinnosťou vylodiť úlovky a ukladajú rybárom, aby ryby odhadzovali, by sa mali odstrániť alebo zmeniť.

Odôvodnenie

Podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 platí povinnosť vylodiť úlovky pre určité druhy až od 1. januára 2015.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Skutočnosť, že odstraňovanie odhadzovania úlovkov sa uplatňuje postupne, znamená, že sa tak môžu postupne vykonať potrebné zmeny niektorých ustanovení v rámci súčasných technických opatrení a kontrolných nariadení, pričom všeobecné zásady lepšej tvorby práva uvádzajú, že postupovanie krok za krokom vedie s väčšou pravdepodobnosťou k vytvoreniu správne navrhnutých právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b) S cieľom zahrnúť technické ochranné opatrenia do vykonávania regionálnych plánov odhadzovania úlovkov by sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES, malo zmeniť.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Očakáva sa vytvorenie nového rámca technických opatrení, ktoré bude nasledovať po reforme spoločnej rybárskej politiky (ďalej len „SRP“). Je nepravdepodobné, že tento nový rámec bude platiť už na začiatku roku 2015, keď sa prvý raz zavedie povinná vykládka, čo odôvodňuje zmenu alebo zrušenie určitých prvkov súčasných predpisov obsahujúcich technické opatrenia, aby sa odstránila nezlučiteľnosť týchto predpisov s povinnou vykládkou.

(2) Určité prvky súčasných predpisov obsahujúcich technické opatrenia by sa mali zmeniť alebo zrušiť, aby sa odstránila nezlučiteľnosť týchto predpisov s povinnosťou vylodiť úlovky.

Odôvodnenie

Ide o aktualizáciu, ktorá objasňuje, že reforma spoločnej rybárskej politiky je už prijatá.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Povinnosť vylodiť úlovky predstavuje radikálnu zmenu v rybárstve a rok 2015 bude skúšobným rokom, pokiaľ ide o uplatnenie tejto zmeny. Bolo by vhodné, aby sme sa z toho poučili pri vykonávaní tejto povinnosti pri príslušných druhoch rybolovu po roku 2015.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b) Je potrebné objasniť súčasné znenie článku 15 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 týkajúce sa možnosti začleniť technické opatrenia, ktoré súvisia výlučne s povinnosťou vylodiť úlovky, do plánov odhadzovania úlovkov, s cieľom umožniť, aby sa v čo najvyššej miere zvýšila selektivita a znížili sa neželané úlovky morských organizmov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2c) Jedným z možných nežiaducich dôsledkov uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky by mohol byť nárast činností osobitne zameraných na lov morských organizmov, ktoré nedosahujú potrebnú veľkosť, na iné účely než na ľudskú spotrebu. Je potrebné zamedziť rozvoju takýchto paralelných činností.

Odôvodnenie

Návrh Komisie neumožňuje vyhnúť sa niektorým nežiaducim dôsledkom povinnosti vylodiť úlovky. Prípadný vznik paralelného trhu s mlaďou, ktorý v súčasnom rámci nie je nijako možné kontrolovať, je obzvlášť znepokojujúci.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Konkrétne, aby sa zabezpečilo vykonávanie povinnej vykládky, malo by sa zmeniť nariadenie Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov, a to tým, že sa bude vyžadovať, aby sa všetky neželané úlovky morských organizmov spadajúcich pod povinnú vykládku, ktoré presiahnu pravidlá upravujúce zloženie úlovkov, vykladali a započítali do kvóty; tým, že minimálne veľkosti pri vykládke morských organizmov spadajúcich pod povinnú vykládku sa nahradia minimálnymi ochrannými referenčnými veľkosťami; a tým, že sa bude vyžadovať, aby sa všetky neželané úlovky morských organizmov, ktoré presiahnu ustanovenia o vedľajších úlovkoch v konkrétnych oblastiach, v konkrétnom čase a v prípade konkrétnych typov rybárskeho výstroja, vykladali a započítavali do kvóty.

(3) Konkrétne, aby sa zabezpečilo vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky druhov, pre ktoré táto povinnosť platí od 1. januára 2015, malo by sa zmeniť nariadenie Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mlade morských organizmov, a to tým, že sa bude vyžadovať, aby sa všetky neželané úlovky morských organizmov spadajúcich pod povinnosť vylodiť úlovky, ktoré presiahnu pravidlá upravujúce zloženie úlovkov, vyloďovali a započítali do kvóty; tým, že minimálne veľkosti pri vyloďovaní morských organizmov spadajúcich pod povinnosť vylodiť úlovky sa nahradia minimálnymi ochrannými referenčnými veľkosťami; a tým, že sa bude vyžadovať, aby sa všetky neželané úlovky morských organizmov, ktoré presiahnu ustanovenia o vedľajších úlovkoch v konkrétnych oblastiach, v konkrétnom čase a v prípade konkrétnych typov rybárskeho výstroja, vyloďovali a započítavali do kvóty.

Odôvodnenie

Podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 platí povinnosť vylodiť úlovky určitých druhov až od 1. januára 2015.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Okrem toho, aby sa zabezpečila právna istota, mali by sa zmeniť ustanovenia týkajúce sa uzávery oblasti v divízii ICES VIb s cieľom chrániť mláďatá tresky jednoškvrnnej.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Ide o technické opatrenie, ktoré Európska komisia doplnila bez priamej súvislosti s vykonávaním povinnosti vylodiť úlovky. Pokiaľ je toto nariadenie určené na dôsledné vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky, toto technické opatrenie, ktoré bude zaradené do revízie technických opatrení, ktoré v súčasnosti pripravuje Európska komisia, nie je potrebné začleniť.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) S cieľom zabezpečiť implementáciu povinnej vykládky by sa malo zmeniť nariadenie Rady (ES) č. 254/2002, ktorým sa ustanovujú opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v roku 2002 na obnovu zásob tresky v Írskom mori (divízia ICES VIIa by sa mala zmeniť tým, že sa bude vyžadovať, aby sa pri rybolove hrebeňoviek malých vlečnou sieťou všetky neželané úlovky morských organizmov spadajúcich pod povinnú vykládku, ktoré presiahnu povolené percentuálne podiely vedľajších úlovkov, vykladali a započítavali do kvóty.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento článok sa vypúšťa s cieľom dodržať postupný časový plán uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky uvedený v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Povinnosť vylodiť úlovky sa totiž na tresku v Írskom mori bude uplatňovať až v rokoch 2016 až 2019.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom zabezpečiť implementáciu povinnej vykládky by sa malo zmeniť nariadenie Rady (ES) č. 2347/2002, ktorým sa zriaďujú požiadavky špecifického prístupu a pridružených podmienok, ktoré sa vzťahujú na rybolov hlbokomorských zásob rýb, a to tým, že sa bude vyžadovať, aby sa všetky úlovky hlbokomorských druhov vykladali a započítavali do kvóty.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento článok sa vypúšťa s cieľom dodržať postupný časový plán uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky uvedený v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Povinnosť vylodiť úlovky sa totiž na hlbokomorské druhy bude vzťahovať až od roku 2016.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom zabezpečiť implementáciu povinnej vykládky by sa malo zmeniť aj nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006, aby sa zabezpečil dohľad nad povinnou vykládkou. Na tento účel by sa oprávnenia na rybolov mali uplatňovať na rybolov, na ktorý sa vzťahuje povinná vykládka; údaje o úlovkoch každého druhu sa musia zaznamenávať bez ohľadu na hmotnostný prah; údaje o úlovkoch nedosahujúcich minimálne ochranné referenčné veľkosti by sa mali zaznamenávať oddelene; vzhľadom na to, že sa ťažko stanovuje presné množstvo malých úlovkov na palube rybárskeho plavidla, by sa mala na odhady malých úlovkov v lodných denníkoch a vyhláseniach o prekládke uplatňovať vyššia miera tolerancie; mali by sa stanoviť pravidlá upravujúce diaľkové elektronické monitorovanie na účely evidencie údajov potrebných na monitorovanie povinnej vykládky na mori; mali by sa stanoviť pravidlá upravujúce oddelené skladovanie úlovkov a dohľad nad obchodovaním s úlovkami, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, a mali by stanoviť podmienky, za ktorých možno na účely monitorovania povolať kontrolných pozorovateľov.

(10) S cieľom zabezpečiť implementáciu povinnosti vylodiť úlovky by sa malo zmeniť aj nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006, aby sa zabezpečil dohľad nad povinnosťou vylodiť úlovky. Úlovky každého druhu by sa mali zaznamenávať, keď sa prekročí hmotnostný prah 50 kg; údaje o úlovkoch nedosahujúcich minimálne ochranné referenčné veľkosti by sa mali zaznamenávať oddelene; vzhľadom na to, že sa ťažko stanovuje presné množstvo malých úlovkov na palube rybárskeho plavidla, by sa mala na odhady malých úlovkov v lodných denníkoch a vyhláseniach o prekládke uplatňovať vyššia miera tolerancie; mali by sa rešpektovať výsady členských štátov, pokiaľ ide o monitorovanie a kontrolu dodržiavania povinnosti vylodiť úlovky na mori; mali by sa stanoviť pravidlá upravujúce oddelené skladovanie úlovkov a dohľad nad obchodovaním s úlovkami, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, a mali by stanoviť podmienky, za ktorých možno na účely monitorovania povolať kontrolných pozorovateľov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Technické prostriedky a ľudské zdroje v oblasti kontroly musia byť v súlade s právami posádky v oblasti pracovného práva, právami pri zaznamenávaní osoby a právami na ochranu súkromia.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Keďže odhodené úlovky predstavujú značné plytvanie a majú nepriaznivý vplyv na udržateľné využívanie morských biologických zdrojov a morských ekosystémov a keďže všeobecné dodržiavanie povinnej vykládky zo strany hospodárskych subjektov je nevyhnutné, ak má priniesť očakávané výsledky, porušenie povinnej vykládky by sa malo vymedziť ako závažné porušenie právnych predpisov. Vzhľadom na zavedenie povinnej vykládky v spojení s niektorými novými pravidlami upravujúcimi flexibilitu medziročných kvót treba upraviť aj niektoré pravidlá odpočítavania z kvót a z rybolovného úsilia.

(11) Keďže odhodené úlovky predstavujú značné plytvanie a majú nepriaznivý vplyv na udržateľné využívanie morských biologických zdrojov a morských ekosystémov a keďže všeobecné dodržiavanie povinnosti vylodiť úlovky hospodárskymi subjektmi je nevyhnutné, ak má priniesť očakávané výsledky, porušenie povinnosti vylodiť úlovky by sa malo vymedziť ako závažné porušenie právnych predpisov. Vzhľadom na to, že ide o zásadnú zmenu pre rybolov, treba však ešte predtým stanoviť lehotu na prispôsobenie sa v trvaní dvoch rokov , počas ktorej sa porušenie povinnosti vylodiť úlovky nebude považovať za závažné porušenie právnych predpisov. Vzhľadom na zavedenie povinnosti vylodiť úlovky v spojení s niektorými novými pravidlami upravujúcimi flexibilitu medziročných kvót treba upraviť aj niektoré pravidlá odpočítavania z kvót a z rybolovného úsilia.

Odôvodnenie

Postupné vykonávanie do roku 2019 umožní rybárom prispôsobiť sa situácii.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Nariadenia (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12) Nariadenia (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007 a (ES) č. 1224/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje vypustiť zmeny týchto dvoch nariadení, pretože povinnosť vylodiť úlovky sa na dotknuté druhy nezačne vzťahovať 1. januára 2015, ale neskôr.

Pozmeňujúci návrh   17

Návrh nariadenia

Kapitola -1 – článok -1 (nový)

Nariadenie (ES) č. 1380/2013

Článok 15 – odsek 5 – písmeno a

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

Kapitola -1

 

Základné nariadenie

 

Článok -1

 

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1380/2013

 

Nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 sa mení takto:

 

V článku 15 ods. 5 sa písmeno a) nahrádza takto:

(a) osobitných ustanovení o rybolove alebo druhoch, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky uvedená v odseku 1;

„a) osobitných ustanovení o rybolove alebo druhoch, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky uvedená v odseku 1, ako sú technické opatrenia uvedené v článku 7 ods. 2 písm. a) až e), ktorých cieľom je zvýšiť selektivitu rybárskeho výstroja alebo znížiť nechcené úlovky a podľa možnosti ich odstrániť;“

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 850/98

Článok 3 – písmeno i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

"(i) neželané úlovky rozumie náhodné úlovky morských organizmov, ktorých lov je za relevantných okolností zakázaný.“

"(i) „neželané úlovky“ náhodné úlovky morských organizmov, ktoré podliehajú povinnosti vylodiť úlovky v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013* a ktoré sa započítajú do kvóty buď z dôvodu veľkosti, ktorá nedosahuje minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, alebo preto, že presahujú množstvo povolené v rámci pravidiel týkajúcich sa zloženia úlovku.“

 

___________

 

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 850/98

Článok 4 – odsek 4 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Odchylne od prvého pododseku vykládky nie sú zakázané, ak podmienky stanovené v prílohe X nemožno dodržať, lebo došlo k vyloveniu neželaných úlovkov morských organizmov, na ktoré sa vzťahuje povinná vykládka stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) [xxxx]. Tieto neželané úlovky sa vyložia a započítajú do kvóty.“

„Odchylne od prvého pododseku nie sú pravidlá týkajúce sa zloženia úlovkov stanovené v prílohe X  k tomuto nariadeniu uplatniteľné na druhy rybolovu podliehajúce od 1. januára 2015 povinnosti vylodiť úlovky, ktorá je stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Neželané úlovky v príslušných druhoch rybolovu sa vylodia a započítajú do kvóty.“

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 850/98

Článok 4 – odsek 4 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Odchylne od prvého pododseku vykládky nie sú zakázané, ak podmienky stanovené v prílohách I až V nemožno dodržať, lebo došlo k vyloveniu neželaných úlovkov morských organizmov, na ktoré sa vzťahuje povinná vykládka stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) [xxxx]. Tieto neželané úlovky sa vyložia a započítajú do kvóty.“

„Odchylne od prvého pododseku nie sú pravidlá týkajúce sa zloženia úlovkov stanovené v prílohách I až V  k tomuto nariadeniu uplatniteľné na druhy rybolovu podliehajúce od 1. januára 2015 povinnosti vylodiť úlovky, ktorá je stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Neželané úlovky v dotknutých druhoch rybolovu sa vylodia a započítajú do kvóty.“

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 850/98

Článok 7 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4) V článku 7 ods. 5 sa dopĺňa tento pododsek:

vypúšťa sa

„Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak sa na kôrovce rodu Pandalus vzťahuje povinná vykládka stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) [xxxx]. Tieto kôrovce sa však zakazuje loviť sieťou uvedenou v prvom pododseku, ktorá nie je vybavená v súlade s uvedeným pododsekom. Neželané úlovky ulovené takouto sieťou sa vyložia a započítajú do kvóty.“

 

Odôvodnenie

Tento pododsek sa týka kreviet rodu Pandalus, čo je druh, ktorý bude podliehať povinnosti vylodiť úlovky až po roku 2016.

Pozmeňujúci návrh   22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 850/98

Článok 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5) V článku 10 sa dopĺňa tento pododsek:

vypúšťa sa

„Odchylne od prvého pododseku písm. b) nie je zakázané morské organizmy ponechávať na palube alebo vykladať, ak minimálny percentuálny podiel lastúrnikov nemožno dodržať, lebo došlo k vyloveniu neželaných úlovkov morských organizmov, na ktoré sa vzťahuje povinná vykládka stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Tieto neželané úlovky sa vyložia a započítajú do kvóty.“

 

Odôvodnenie

Tento pododsek sa týka rybolovu pri dne, ktorý bude podliehať povinnosti vylodiť úlovky až po roku 2016.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 850/98

Článok 11 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Odchylne od prvého pododseku písm. a) nie je zakázané používať alebo držať na palube ku dnu pripevňované žiabrové siete, tenatové splietané siete alebo plotiace siete, ak podmienky stanovené v písmene a) nemožno dodržať, lebo došlo k vyloveniu neželaných úlovkov morských organizmov, na ktoré sa vzťahuje povinná vykládka stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) [xxxx]. Tieto neželané úlovky sa vyložia a započítajú do kvóty.“

Odchylne od prvého pododseku písm. a) nie sú pravidlá týkajúce sa zloženia úlovkov stanovené v prílohách VI a VII k tomuto nariadeniu uplatniteľné na druhy rybolovu podliehajúce od 1. januára 2015 povinnosti vylodiť úlovky, ktorá je stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Neželané úlovky v príslušných druhoch rybolovu sa vylodia a započítajú do kvóty.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 850/98

Článok 15 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Kapitáni rybárskych plavidiel pred začiatkom rybolovu v akejkoľvek oblasti riadenia počas konkrétneho rybárskeho výjazdu zabezpečia, aby mali počas tohto výjazdu v prípade populácií, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, také kvóty, ktoré sú dostatočné na pokrytie pravdepodobného zloženia ich úlovkov a povolených percentuálnych podielov.“

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Kapitáni rybárskych plavidiel nemôžu zaručiť, že počas výjazdu na more disponujú dostatočnými kvótami na pokrytie pravdepodobného zloženia svojho úlovku. Samotný charakter rybolovnej činnosti neumožňuje predpovedať objem úlovkov počas výjazdu na more.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 850/98

Článok 19 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Morské organizmy, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť a patria medzi druhy, na ktoré sa vzťahuje povinná vykládka stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) [xxxx], sa ponechajú na palube, vyložia a započítajú do kvóty. Nesmú sa predávať, vystavovať ani ponúkať na predaj na ľudskú spotrebu.

2. Morské organizmy, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť a patria medzi druhy, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) [xxxx], sa ponechajú na palube, vylodia a započítajú do kvóty. Nesmú sa predávať, vystavovať ani ponúkať na predaj na ľudskú spotrebu. .

 

Pre vylodené úlovky sú členské štáty povinné zabezpečiť ich skladovanie alebo nájsť pre ne odbytisko.

Odôvodnenie

Keďže nie je isté, že sa po vylodení nájdu odbytiská pre morské organizmy nedosahujúce požadovanú veľkosť a keďže kapitáni plavidiel nebudú mať žiadny zisk z tohto vylodenia, je potrebné predvídať problém uchovávania týchto organizmov a v tomto štádiu by malo byť jasné, že za to nebudú zodpovední rybári.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 850/98

Článok 19 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Bez ohľadu na odsek 2 možno sardinky, sardely, stavridy a makrely, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť a ktoré boli chytené s cieľom použiť ich ako živú návnadu, ponechať na palube za predpokladu, že budú ponechané živé.

Pozmeňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 850/98

Článok 19 – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b. Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na sardinky, sardely, slede, makrely a stavridy v množstve do 10 % živej hmotnosti celkového úlovku ponechaného na palube pre každý z týchto druhov.

 

Percentuálny podiel sardiniek, sardel, sleďov, stavríd alebo makrel, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť, sa počíta ako pomer k živej hmotnosti všetkých morských organizmov na palube po vytriedení alebo pri vyloďovaní.

 

Tento percentuálny podiel možno počítať na základe jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa neprekročí počas prekládky, vyloďovania, prepravy, skladovania, vystavovania ani počas predaja.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 850/98

Článok 19 – odsek 2 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c. V súlade s cieľom uvedeným v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013* organizácie výrobcov zabezpečia v plánoch výroby a uvádzania na trh, ktoré predkladajú v súlade s článkom 28 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013, aby vyloďovanie morských organizmov, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť a sú uvedené v odseku 2 tohto článku, neviedlo k nárastu činností osobitne zameraných na lov týchto morských organizmov, a to v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. b) a článkom 28 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013.

 

Členské štáty pri vykonávaní kontrol podľa článku 28 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 zabezpečia, aby organizácie výrobcov plnili povinnosť stanovenú v prvom pododseku tohto odseku.

 

Dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia uverejní štúdiu o využívaní morských organizmov, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť, a o rôznych odbytiskách pre tieto organizmy.

 

________

 

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s.1).

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 18

Nariadenie (ES) č. 850/98

Článok 29c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Článok 29c sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

„Článok 29c

 

Treska jednoškvrnná v oblasti Rockall v podoblasti ICES VI

 

1. Akýkoľvek rybolov, okrem rybolovu lovnými šnúrami, je zakázaný v oblastiach vymedzených loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto súradnice merané podľa súradnicového systému WGS84:

 

– 57o00' N, 15o00' O

 

– 57o00' N, 14o00' O

 

– 56o30' N, 14o00' O

 

– 56o30' N, 15o00' O

 

– 56o30' N, 15o00' O

 

– 57o00' N, 15o00' O.».

 

Odôvodnenie

Ide o technické opatrenie, ktoré Európska komisia doplnila bez priamej súvislosti s vykonávaním povinnosti vylodiť úlovky. Pokiaľ je toto nariadenie určené na dôsledné vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky, nie je na takéto technické opatrenie dôvod. Bude  zahrnuté do revízie technických opatrení, ktoré v súčasnosti pripravuje Európska komisia.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 850/98

Článok 29d – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„V tých prípadoch, keď sa na ryby alebo vodné bezchordáty s vonkajšou kostrou uvedené v písmene b) prvého pododseku vzťahuje povinná vykládka stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) [xxxx], sa podmienka stanovená v danom písmene b) nahradí podmienkou, že takéto ryby alebo vodné bezchordáty s vonkajšou kostrou nie sú predmetom daných požiadaviek. Neželané úlovky takýchto rýb alebo vodných bezchordátov s vonkajšou kostrou sa vyložia a započítajú do kvóty.“

Neželané úlovky druhov podliehajúcich od 1. januára 2015 povinnosti vylodiť úlovky, ktorá je stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa vylodia a započítajú do kvóty. Cielený rybolov druhov neuvedených v písmene b) sa však zakazuje.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 850/98

Článok 29d – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V tých prípadoch, keď sa na ryby uvedené v písmene b) prvého pododseku vzťahuje povinná vykládka stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) [xxxx], sa podmienka stanovená v danom písmene b) nahradí podmienkou, že takéto ryby nie sú predmetom daných požiadaviek. Neželané úlovky takýchto rýb sa vyložia a započítajú do kvóty.“

Neželané úlovky druhov podliehajúcich od 1. januára 2015 povinnosti vylodiť úlovky, ktorá je stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa vylodia a započítajú do kvóty. Cielený rybolov druhov neuvedených v písmene b) sa však zakazuje.

Pozmeňujúci návrh   32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 20

Nariadenie (ES) č. 850/98

Článok 29e – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V tých prípadoch, keď sa na ryby uvedené v písmene b) prvého pododseku vzťahuje povinná vykládka stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) [xxxx], sa podmienka stanovená v danom písmene b) nahradí podmienkou, že takéto ryby nie sú predmetom daných požiadaviek. Neželané úlovky takýchto rýb sa vyložia a započítajú do kvóty.“

„Neželané úlovky druhov podliehajúcich od 1. januára 2015 povinnosti vylodiť úlovky, ktorá je stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa vylodia a započítajú do kvóty. Cielený rybolov druhov neuvedených v písmene b) sa však zakazuje“;

Odôvodnenie

Zákonodarca si želá, aby povinnosť vylodiť úlovky nadobudla účinnosť postupne, pričom by sa mal dodržať časový plán stanovený v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a uviesť len druhy, ktorých sa povinnosť týka od roku 2015. Navrhovanou zmenou sa nemení zmysel ustanovení týkajúcich sa obmedzení uplatniteľných na lov tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky merlang z podzóny ICES VII.

Pozmeňujúci návrh   33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 21

Nariadenie (ES) č. 850/98

Článok 29f – odsek 1a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

21) V článku 29f sa vkladá tento odsek 1a:

vypúšťa sa

V tých prípadoch, keď sa na mieňa modrého vzťahuje povinná vykládka stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) [xxxx], sa zákaz ponechávať úlovky na palube stanovený v odseku 1 tohto článku neuplatňuje. Zakazuje sa však loviť tento druh v období a v oblastiach uvedených v danom odseku. Neželané úlovky mieňa modrého sa vyložia a započítajú do kvóty.“

 

Odôvodnenie

Keďže zákonodarca vyjadril želanie, aby povinnosť vylodiť úlovky nadobudla účinnosť postupne, treba dodržať časový plán stanovený v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Mieň modrý bude podliehať povinnosti vylodiť úlovky až po roku 2015.

Pozmeňujúci návrh   34

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 2187/2005

Článok 2 – písmeno p

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

"p) „neželané úlovky“ sú náhodné úlovky morských organizmov, ktorých lov je za relevantných okolností zakázaný.“

„p) „neželané úlovky“ sú náhodné úlovky morských organizmov, ktoré podliehajú povinnosti vylodiť úlovky v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013* a ktoré sa započítajú do kvóty buď z dôvodu veľkosti, ktorá nedosahuje minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, alebo preto, že presahujú množstvo povolené v rámci pravidiel týkajúcich sa zloženia úlovku.

 

___________

 

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).“

Pozmeňujúci návrh   35

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2187/2005

Článok 12 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Kapitáni všetkých rybárskych plavidiel pred začiatkom rybolovu v akejkoľvek oblasti riadenia počas konkrétneho rybárskeho výjazdu zabezpečia, aby mali počas tohto výjazdu v prípade populácií, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, také kvóty, ktoré sú dostatočné na pokrytie pravdepodobného zloženia ich úlovkov a percentuálnych podielov stanovených v prílohách II a III.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Kapitáni rybárskych plavidiel nemôžu zaručiť, že počas výjazdu na more disponujú dostatočnými kvótami na pokrytie pravdepodobného zloženia svojho úlovku. Samotný charakter rybolovnej činnosti neumožňuje predpovedať objem úlovkov, ktoré sa vykonajú počas výjazdu na more.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 2187/2005

Článok 15 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Morské organizmy, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť a patria medzi druhy, na ktoré sa vzťahuje povinná vykládka stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) [xxxx], sa ponechajú na palube, vyložia a započítajú do kvóty. Nesmú sa predávať, vystavovať ani ponúkať na predaj na ľudskú spotrebu.

3. Pokiaľ ide o morské organizmy, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť a patria k druhu, na ktorý sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovok, uplatňuje sa článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Pre vylodené úlovky sú členské štáty povinné zabezpečiť ich skladovanie alebo nájsť pre ne odbytisko. Článok 2 ods. 2 písm. h) nariadenia (ES) č. 1069/2009 a relevantné vykonávacie ustanovenia stanovené v nariadení (ES) č. 142/2011 sa neuplatňujú.

Pozmeňujúci návrh   37

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1967/2006

Článok 2 – bod 18 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

"(18) „neželané úlovky“ sú náhodné úlovky morských organizmov, ktorých lov je za relevantných okolností zakázaný.“

„18. „neželané úlovky“ sú náhodné úlovky morských organizmov, ktoré podliehajú povinnosti vylodiť úlovky v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013* a ktoré sa započítajú do kvóty buď z dôvodu veľkosti, ktorá nedosahuje minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, alebo preto, že presahujú množstvo povolené v rámci pravidiel týkajúcich sa zloženia úlovku.

 

___________

 

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).“

Pozmeňujúci návrh   38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1967/2006

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Neželané úlovky nedostatočne veľkých morských organizmov, na ktoré sa vzťahuje povinná vykládka stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) [xxxx], sa musia ponechať na palube a vyložiť.“ Nesmú sa predávať, vystavovať ani ponúkať na predaj na ľudskú spotrebu.

Neželané úlovky morských organizmov, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť a na ktoré sa od 1. januára 2015 vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013,  t. j. sardiniek, sardel, stavríd a makrel ulovených pomocou pelagického výstroja, sa ponechajú na palube a vylodia sa. Nesmú sa predávať, vystavovať ani ponúkať na predaj na ľudskú spotrebu.

 

Pre vylodené úlovky sú členské štáty povinné zabezpečiť ich skladovanie alebo nájsť pre ne odbytisko.

Pozmeňujúci návrh   39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1967/2006

Článok 15 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) Článok 3 sa vypúšťa.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Písmeno b) sa týka výnimky, pokiaľ ide o minimálne veľkosti morských organizmov v prípade plôdikov sardiniek vylodených na ľudskú spotrebu. Táto výnimka sa uplatňuje iba v určitých prísne vymedzených prípadoch, najmä vtedy, keď sa lov plôdikov vykoná prostredníctvom záťahových sietí ovládaných z lode alebo pobrežných záťahových sietí a keď sa pri týchto lovoch dodržiavajú platné vnútroštátne ustanovenia. Táto výnimka by sa mala zachovať.

Pozmeňujúci návrh   40

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1098/2007

Článok 3 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

"(g) „neželané úlovky“ sú náhodné úlovky morských organizmov, ktorých lov je za relevantných okolností zakázaný.“

„g) „neželané úlovky“ sú náhodné úlovky morských organizmov, ktoré podliehajú povinnosti vylodiť úlovky v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013* a ktoré sa započítajú do kvóty buď z dôvodu veľkosti, ktorá nedosahuje minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, alebo preto, že presahujú množstvo povolené v rámci pravidiel týkajúcich sa zloženia úlovku.

 

___________

 

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).“

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1098/2007

Článok 8 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a) V článku 8 sa odsek 3 vypúšťa.

Odôvodnenie

Návrh Komisie na viacdruhový plán pre Baltské more stanovuje zrušenie systému dní na mori. Táto zmena by mohla nadobudnúť účinnosť už vtedy, keď nadobudne účinnosť súhrnné nariadenie.

Pozmeňujúci návrh   42

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

vypúšťa sa

Zmeny nariadenia (ES) č. 254/2002

 

Nariadenie (ES) č. 254/2002 sa týmto mení takto:

 

1) V článku 3 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Odchylne od prvého pododseku vykládky nie sú zakázané, ak podmienky stanovené v danom pododseku nemožno dodržať, lebo došlo k vyloveniu neželaných úlovkov morských organizmov, na ktoré sa vzťahuje povinná vykládka stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) [xxxx]. Tieto neželané úlovky sa vyložia a započítajú do kvóty.“ "

 

2) V článku 4 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Odchylne od prvého pododseku vykládky nie sú zakázané, ak podmienky stanovené v danom pododseku nemožno dodržať, lebo došlo k vyloveniu neželaných úlovkov morských organizmov, na ktoré sa vzťahuje povinná vykládka stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) [xxxx]. Tieto neželané úlovky sa vyložia a započítajú do kvóty.“

 

Odôvodnenie

Tento článok sa vypúšťa s cieľom dodržať postupný časový plán uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky uvedený v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Povinnosť vylodiť úlovky sa totiž na tresku v Írskom mori bude uplatňovať až v rokoch 2016 až 2019.

Pozmeňujúci návrh   43

Návrh nariadenia

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

vypúšťa sa

Zmeny nariadenia (ES) č. 2347/2002

 

Nariadenie (ES) č. 2347/2002 sa týmto mení takto:

 

1) V článku 2 sa dopĺňa toto písmeno f):

 

“f) „neželané úlovky“ znamenajú náhodné úlovky morských organizmov, ktorých lov je za relevantných okolností zakázaný.“

 

2) V článku 3 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

 

„Rybárskym plavidlám, ktoré nemajú povolenie na hlbokomorský rybolov, sa zakazuje lov hlbokomorských druhov v objeme nad 100 kg pri každom výjazde na more.“ Hlbokomorské druhy v objeme nad 100 kg ulovené takýmito plavidlami sa nesmú ponechávať na palube, prekladať na inú loď ani vykladať.

 

Odchylne od druhého pododseku ponechávanie úlovkov, ich prekladanie na inú loď a vykládka nie sú zakázané, ak sa hranica 100 kg stanovená v danom pododseku prekročí, lebo došlo k vyloveniu neželaných úlovkov hlbokomorských druhov, na ktoré sa vzťahuje povinná vykládka stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) [xxxx]. Tieto neželané úlovky sa vyložia a započítajú do kvóty.“ "

 

Odôvodnenie

Tento článok sa vypúšťa s cieľom dodržať postupný časový plán uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky uvedený v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Povinnosť vylodiť úlovky sa totiž na hlbokomorské druhy bude uplatňovať až od roku 2016.

Pozmeňujúci návrh   44

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1224/2009

Článok 7 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Článok 7 ods. 1 sa mení takto:

vypúšťa sa

(a) Písmeno e) sa nahrádza takto:

 

“(e) povinnej vykládke v niektorých alebo všetkých rybolovných oblastiach v zmysle článku 15 nariadenia (EÚ) [xxxx].“

 

(b) Vkladá sa toto písmeno f):

 

“(f) iným prípadom stanoveným v právnych predpisoch Únie.“

 

Odôvodnenie

Komisia žiada, aby rybárske plavidlá, ktorých rybolovné činnosti sčasti alebo úplne podliehajú povinnosti vylodiť úlovky, získali vzhľadom na dodržiavanie tejto povinnosti osobitné oprávnenie na rybolov. Toto oprávnenie by doplnilo už existujúce oprávnenia a zvýšilo by administratívne zaťaženie pracovníkov v odvetví rybolovu a členských štátov.

Pozmeňujúci návrh   45

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1224/2009

Článok 14 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

"1. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia uvedené vo viacročných plánoch, kapitáni rybárskych plavidiel Únie s celkovou dĺžkou 10 metrov alebo viac vedú rybársky denník o svojich operáciách, v ktorom osobitne uvádzajú množstvá každého druhu chyteného a ponechaného na palube.“

„1. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia uvedené vo viacročných plánoch, kapitáni každého rybárskeho plavidla Únie s celkovou dĺžkou 10 metrov alebo viac vedú lodný denník o svojich operáciách, v ktorom osobitne pre každý rybársky výjazd uvádzajú množstvá každého druhu chyteného a ponechaného na palube nad 50 kg ekvivalentu živej hmotnosti.“

Pozmeňujúci návrh   46

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1224/2009

Článok 14 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) Odsek 3 sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

„Povolená miera tolerancie odhadov množstiev rýb ponechaných na palube zaznamenaných do rybárskeho denníka v kilogramoch je 10 % pre všetky druhy. Ak je v prípade jedného alebo viacerých druhov celkový úlovok nižší než 50 kilogramov za každý druh, povolená miera tolerancie je 20 %.“

 

Odôvodnenie

Komisia navrhuje, aby sa preskúmala miera tolerancie a zaviedlo sa povinné zaznamenávanie údajov do lodného denníka v prípade každého úlovku, čo by pre rybárov znamenalo nadmerné administratívne zaťaženie. Zaznamenávanie úlovkov nad 50 kg ekvivalentu živej hmotnosti do lodného denníka, ako je stanovené v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 1224/2009, je primerané.

Pozmeňujúci návrh   47

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d

Nariadenie (ES) č. 1224/2009

Článok 14 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) Odsek 4 sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

“4. Kapitáni rybárskych plavidiel Únie zaznamenajú do rybárskeho denníka aj všetky odhadované odhodenia v objemovom vyjadrení v prípade všetkých druhov.“

 

Odôvodnenie

Komisia navrhuje rozšíriť povinnosť zaznamenávať údaje do lodného denníka na všetky úlovky ponechané na palube, ako aj na tie, ktoré boli odhodené, a to bez ohľadu na objem úlovkov. Táto zmena nie je v rámci tohto nariadenia odôvodnená, pretože sa prísne neviaže na uplatňovanie povinnosti vylodiť úlovok.

Pozmeňujúci návrh   48

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1224/2009

Článok 21 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) Odsek 3 sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

„Povolená miera tolerancie odhadov množstiev rýb preložených na inú loď zaznamenaných vo vyhlásení o prekládke v kilogramoch je 10 % pre všetky druhy. Ak je v prípade jedného alebo viacerých druhov celkový úlovok nižší než 50 kilogramov za každý druh, povolená miera tolerancie je 20 %.“

 

Odôvodnenie

Zaznamenávanie úlovkov nad 50 kg ekvivalentu živej hmotnosti do lodného denníka, ako je stanovené v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 1224/2009, je primerané, a preto to nie je potrebné zmeniť v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh   49

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 1224/2009

Článok 25a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Článok 25a

„Článok 25a

Diaľkové elektronické monitorovanie

Monitorovanie, kontrola a zaznamenávanie rybolovných činností

1. Rybárske plavidlá, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Únie alebo rozhodnutím členského štátu povinné používať diaľkové elektronické monitorovanie na účely monitorovania povinnej vykládky stanovenej v článku 15 nariadenia (EÚ) [xxxx], musia mať nainštalované zariadenia diaľkového elektronického monitorovacieho systému. Tento systém prostredníctvom kamier zabezpečuje neustále zaznamenávanie údajov o rybolovných činnostiach a súvisiacich činnostiach, ako aj o spracúvaní úlovku.

1. Údaje o rybolovných činnostiach a súvisiacich činnostiach, ako aj o spracúvaní úlovku sa zaznamenávajú v súlade s harmonogramom na vykonávanie povinnosti vylodiť úlovok, ktorá je stanovená v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2. Rybárske plavidlá uvedené v odseku 1 musia byť vybavené:

2. V súlade s právnymi predpismi Únie alebo konkrétnymi rozhodnutiami, ktoré prijali členské štáty, sa zaznamenávanie údajov uvedené v odseku 1 uskutočňuje formou transparentných údajov o úlovkoch a lodného denníka a prostredníctvom:

(a) odstrániteľnými zariadeniami na uchovávanie údajov schválenými príslušnými orgánmi, v ktorých sa neustále uchovávajú všetky zábery rybolovných činností, a

a) systému pozorovateľov na palube ; alebo

(b) snímačmi pripojenými k systémom ovládajúcim rybársky výstroj a k navijaku alebo sieťovému bubnu, ktoré zaznamenávajú všetky pohyby súvisiace s nastavovaním a vyťahovaním rybárskeho výstroja.

b) systému inšpekcie na mori zo vzduchu alebo prostredníctvom hliadkových plavidiel ; alebo

 

c) systému diaľkového elektronického monitorovania; alebo

 

d) akéhokoľvek porovnateľného systému monitorovania.

 

Systém uvedený v písmenách a) až d) zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov uplatňovaných v oblasti ochrany údajov, pracovného práva, práva osôb na kontrolu používania ich osobných záberov a práva na súkromie pre príslušných námorníkov.

3. Diaľkové elektronické monitorovacie systémy nainštalované na palube rybárskych plavidiel musia fungovať plne automaticky, nesmú umožniť vstup alebo výstup nepravdivých údajov o polohe a nesmú sa dať ručne prestaviť.

3. S cieľom stanoviť podmienky pre monitorovacie systémy uvedené v tomto článku ods. 2 písm. c) je Komisia splnomocnená prijať v súlade s článkom 119a delegované akty týkajúce sa:

 

a) stanovenia požiadaviek a spoločných kritérií, ktoré majú takého diaľkové elektronické monitorovacie systémy spĺňať;

 

b) údajov, ktoré sa majú zaznamenávať a spracúvať prostredníctvom takýchto diaľkových elektronických monitorovacích systémov, a času, počas ktorého sa musia údaje uchovávať.

4. Členské štáty zabezpečia, aby mali technickú kapacitu na analýzu a účinné využívanie informácií z diaľkového elektronického monitorovacieho systému.

4. Členské štáty zabezpečia, aby mali technické a ľudské zdroje na analýzu a účinné využívanie údajov o rybolovných činnostiach a súvisiacich činnostiach vrátane spracúvania úlovku.“

5. Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 119a delegované akty týkajúce sa:

 

(a) údajov, ktoré sa majú zaznamenávať a spracúvať prostredníctvom diaľkových elektronických monitorovacích systémov;

 

(b) povinností kapitánov súvisiacich s diaľkovými elektronickými monitorovacími systémami;

 

(c) opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade technickej poruchy alebo nefunkčnosti diaľkových elektronických monitorovacích systémov;

 

(d) spravodajských povinností členských štátov súvisiacich s používaním diaľkových elektronických monitorovacích systémov.

 

6. Komisia ustanoví prostredníctvom vykonávacích aktov podrobné pravidlá týkajúce sa:

 

(a) požiadaviek na diaľkové elektronické monitorovacie systémy;

 

(b) špecifikácií diaľkových elektronických monitorovacích systémov;

 

(c) kontrolných opatrení, ktoré má prijať vlajkový členský štát;

 

(d) prístupu Komisie k údajom z diaľkových elektronických monitorovacích systémov.

 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 119 ods. 2.“

 

Pozmeňujúci návrh   50

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 1224/2009

Článok 49a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Článok 49a

„Článok 49a

Oddelené skladovanie úlovkov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

Skladovanie úlovkov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

1. Všetky úlovky, ktoré nedosahujú uplatniteľnú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť a ktoré sa ponechajú na palube rybárskeho plavidla Únie, sa musia umiestniť do škatúľ, nádob alebo kontajnerov osobitne pre každú populáciu takým spôsobom, že ich možno odlíšiť od ostatných škatúľ, nádob alebo kontajnerov.

1. Všetky úlovky, ktoré nedosahujú uplatniteľnú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť a ktoré sa ponechajú na palube rybárskeho plavidla Únie, sa musia umiestniť do škatúľ, nádob alebo kontajnerov takým spôsobom, že ich možno odlíšiť od ostatných škatúľ, nádob alebo kontajnerov.

2. Je zakázané ponechávať na palube rybárskeho plavidla Únie v akejkoľvek škatuli, nádobe alebo kontajneri akékoľvek množstvo úlovkov, ktoré nedosahujú uplatniteľnú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, zmiešané s akýmkoľvek iným produktom rybného hospodárstva.

2. Je zakázané ponechávať na palube rybárskeho plavidla Únie v akejkoľvek škatuli, nádobe alebo kontajneri akékoľvek množstvo úlovkov, ktoré nedosahujú uplatniteľnú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, zmiešané s akýmkoľvek iným produktom rybného hospodárstva.

3. Odseky 2 a 3 sa neuplatňujú:

3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú:

ak úlovky obsahujú viac než 80 % tresky koruškovitej a piesočnicovitých ulovených na inú než ľudskú spotrebu alebo jedného alebo viacerých z týchto druhov:

a) ak úlovky obsahujú viac než 80 % z jedného alebo viacerých pelagických druhov alebo druhov z priemyselného rybolovu, ktoré sú vymedzené v článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;

 

b) na rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou menej ako 12 metrov.

– makrela atlantická;

 

– sleď atlantický;

 

– stavrida;

 

– treska belasá;

 

– ryby čeľade Caproidae;

 

– sardela európska;

 

– striebristka;

 

– sardinka európska;

 

– šprota severná.

 

na rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou menej ako 12 metrov, ak úlovky, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, boli roztriedené, odvážené a zaznamenané v rybárskom denníku.

 

4. V prípadoch uvedených v odseku 3 členské štáty monitorujú zloženie úlovkov odoberaním vzoriek.“

4. V prípadoch uvedených v odseku 3 členské štáty monitorujú zloženie úlovkov odoberaním vzoriek.“

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1224/2009

Článok 59 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a. V článku 59 sa vkladá tento odsek:

 

„3a) Odchylne od článku 15 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa úlovky druhov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť a sú ulovené rybárskymi plavidlami s dĺžkou menej ako 12 m, môžu do množstva 30 kg predávať miestnym registrovaným predajcom alebo organizáciám výrobcov na okamžitú ľudskú spotrebu.“

Odôvodnenie

Výnimkou zo zákazu predaja veľmi malého množstva (napr. 30 kg) rýb, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť, je možné vyhnúť sa tomu, aby maloobjemové pobrežné rybolovy (plavidlá s dĺžkou menej ako 12 m) využívali nákladné systémy zberu.

Pozmeňujúci návrh   52

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – bod 19

Nariadenie (ES) č. 1224/2009

Článok 119a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomocí uvedené v článku 25a ods. 5 sa udeľuje na dobu neurčitú.

2. Delegovanie právomoci uvedené v článku 25a ods. 5 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [...]*.

 

_____________

 

*Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh   53

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Odchylne od odseku 2 sa body 15. a 16. článku 7 uplatňujú od 1. januára 2017.

Pozmeňujúci návrh   54

Návrh nariadenia

Príloha I

Nariadenie (ES) č. 850/98

Príloha XII

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Príloha XII sa nahrádza takto:

(1) V prílohe XII k nariadeniu (ES) č. 850/98 sa spojenie „minimálne veľkosti“ nahrádza spojením „minimálne ochranné referenčné veľkosti“.

[…]

 

Odôvodnenie

Ide tu o zamedzenie prípadnému právnemu nesúladu medzi článkom 15 nariadenia (EÚ) 1380/2013 a právnou úpravou technických opatrení, a nie o hĺbkovú reformu tejto právnej úpravy.

Pozmeňujúci návrh   55

Návrh nariadenia

Príloha II

Nariadenie (ES) č. 2187/2005

Príloha IV

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Príloha IV sa nahrádza takto:

(1) V prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 2187/2005 sa spojenie „minimálne veľkosti“ nahrádza spojením „minimálne ochranné referenčné veľkosti“.

[…]

 

Odôvodnenie

Cieľom je zamedziť prípadnému právnemu nesúladu medzi článkom 15 nariadenia (EÚ) 1380/2013 a právnou úpravou technických opatrení v Baltskom mori, a nie vykonať hĺbkovú reformu tejto právnej úpravy.

Pozmeňujúci návrh   56

Návrh nariadenia

Príloha III

Nariadenie (ES) č. 1967/2006

Príloha III

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1967/2006 sa nahrádza takto:

(1) V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1967/2006 sa spojenie „minimálne veľkosti“ nahrádza spojením „minimálne ochranné referenčné veľkosti“.

[…]

 

Odôvodnenie

Cieľom je zamedziť prípadnému právnemu nesúladu medzi článkom 15 nariadenia (EÚ) 1380/2013 a právnou úpravou technických opatrení v Stredozemnom mori, a nie vykonať hĺbkovú reformu tejto právnej úpravy.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Reformou spoločnej rybárskej politiky, ktorú prijal zákonodarca počas predchádzajúceho mandátu, sa zavádzajú zásadné zmeny pravidiel týkajúcich sa rybolovu. Predovšetkým sa v článku 15 základného nariadenia o spoločnej rybárskej politike ukladá povinnosť vylodiť všetky úlovky. Táto povinnosť postupne nadobudne účinnosť medzi rokmi 2015 a 2019.

V dôsledku tejto povinnosti budú musieť rybári vylodiť všetky neželané úlovky, ktoré sú nepredajné buď z dôvodu nedostatočných kvót alebo pre svoju veľkosť, ktorá nedosahuje minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť.

Keďže povinnosť vylodiť úlovky je v rozpore s viacerými európskymi nariadeniami, ktoré sú v súčasnosti účinné, Komisia navrhla súhrnné nariadenie („omnibus“) s cieľom súbežne zmeniť sedem nariadení tak, aby boli zlučiteľné s článkom 15 základného nariadenia o spoločnej rybárskej politike. Súčasné pravidlá totiž rybárom ukladajú povinnosť odhadzovať nepredajné úlovky do mora. Je teda potrebné odstrániť tento rozpor s povinnosťou vylodiť úlovky.

Nariadenia zmenené prostredníctvom súhrnného nariadenia sú tieto:

•   nariadenie Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov;

•   nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení;

•    nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori;

•    nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie;

•    nariadenie Rady (ES) č. 254/2002, ktorým sa ustanovujú opatrenia na obnovu zásob tresky v Írskom mori (divízia ICES VIIa) uplatniteľné v roku 2002;

•    nariadenie (ES) č. 2347/2002, ktorým sa zriaďujú požiadavky špecifického prístupu a pridružených podmienok, ktoré sa vzťahujú na rybolov hlbokomorských zásob rýb, ako aj

•   nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

Spravodajca sa domnieva, že zmeny zavádzané súhrnným nariadením musia byť prísne obmedzené na vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky od 1. januára 2015 len pre príslušné druhy rybolovu, konkrétne:

•   rybolov malých pelagických druhov (t. j. lov makrely atlantickej, sleďa atlantického, stavdridy, tresky belasej, rýb čeľade Caproidae, sardely európskej, striebristky, sardinky európskej, šproty severnej);

•   rybolov veľkých pelagických druhov (t. j. lov tuniaka modroplutvého, mečiara veľkého, tuniaka dlhoplutvého, tuniaka okatého, marlína mozaikového a kopijonosa belavého);

•   rybolov na priemyselné účely (t. j. lov korušky polárnej, piesočnice a tresky koruškovitej);

•   rybolov lososa atlantického v Baltskom mori;

•   druhy charakterizujúce rybolovnú činnosť v Baltskom mori okrem uvedených druhov.

Spravodajca sa domnieva, že zosúladenie právnych predpisov v prípade druhov rybolovu podliehajúcich po roku 2015 povinnosti vylodiť úlovky by sa malo uskutočniť následne a v spojení s novým rámcom technických opatrení, ktoré navrhne Komisia o niekoľko mesiacov. Súhrnné nariadenie by sa preto malo zaoberať iba naliehavým problémom vykonávania povinnosti vylodiť úlovky príslušných druhov rybolovu od roku 2015. Spravodajca preto navrhuje vypustiť ustanovenia týkajúce sa iných druhov rybolovu. Zdôrazňuje, že rok 2015 bude skúškou na posúdenie dôsledkov vykonávania povinnosti vylodiť úlovky.

Spravodajca tiež konštatuje, že niektoré zmeny navrhované Komisiou prekračujú jednoduché zosúladenie s povinnosťou vylodiť úlovky. Preto navrhuje vypustiť tieto zmeny, ktoré spadajú do technických a kontrolných opatrení, a nie do rámca zlučiteľnosti právnych predpisov s povinnosťou vylodiť úlovky:

•   článok 15 nariadenia č. 850/98 a článok 12 nariadenia č. 2187/2005: vypustenie ustanovení, ktorými sa kapitánom rybárskych plavidiel ukladá povinnosť disponovať dostatočnými kvótami a ktoré sú veľmi nejasné a nie je možné ich zrealizovať;

•   článok 14 nariadenia č. 1224/2009: zmena týkajúca sa údajov v lodnom denníku nie je viazaná na povinnosť vylodiť úlovky. je vhodné zachovať súčasné ustanovenia;

•   článok 25a nariadenia č. 1224/2009: spravodajca navrhuje zjednodušiť tento článok týkajúci sa diaľkového elektronického monitorovania a pripomína, že členské štáty sú zodpovedné za kontrolu, a teda majú slobodu, pokiaľ ide o spôsob jej vykonávania. súhrnným nariadením sa nemá zovšeobecňovať diaľkové elektronické monitorovanie;

•   článok 49a nariadenia č. 1224/2009: spravodajca navrhuje vypustiť povinnosť skladovať úlovky, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, v samostatných kontajneroch pre každú populáciu; okrem toho, že toto ustanovenie predstavuje pre rybárov komplikácie, nie je dôležité ani pre riadne vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky.

Komisia navyše navrhuje doplniť nedodržiavanie povinnosti vylodiť úlovky do zoznamu prípadov vážneho porušenia, ktoré sú predmetom nariadenia č. 1224/2009, a teda uplatniť na toto porušenie bodový systém. Spravodajca nie je proti tomuto prístupu, ale navrhuje uplatňovať ho postupne do roku 2019 a poskytnúť tak rybárom dostatok času, aby sa prispôsobili situácii.

Napokon sa spravodajca domnieva, že návrh Komisie neumožňuje zamedziť niektorým nežiaducim dôsledkom povinnosti vylodiť úlovky. Prípadný vznik paralelného trhu s mlaďou, ktorý v súčasnom rámci nie je nijako možné kontrolovať, je obzvlášť znepokojujúci. V tejto súvislosti preto navrhuje posilniť zodpovednosť organizácií výrobcov v rámci plánov výroby a uvádzania na trh.


POSTUP

Názov

Povinnosť vylodiť úlovky

Referenčné čísla

COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD)

Dátum predloženia v EP

17.12.2013

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

PECH

13.1.2014

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

ENVI

14.7.2014

 

 

 

Spravodajca:

dátum vymenovania

Alain Cadec

22.7.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.9.2014

16.10.2014

 

 

Dátum prijatia

3.12.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Matt Carthy

Dátum predloženia

11.12.2014

Právne oznámenie