Förfarande : 2013/0436(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0060/2014

Ingivna texter :

A8-0060/2014

Debatter :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Omröstningar :

PV 28/04/2015 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0105

BETÄNKANDE     ***I
PDF 613kWORD 422k
11.12.2014
PE 537.183v02-00 A8-0060/2014

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 2347/2002 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1434/98 vad gäller landningsskyldigheten

(COM(2013)0889 – C7‑0465/2013 – 2013/0436(COD))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Alain Cadec

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 2347/2002 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1434/98 vad gäller landningsskyldigheten

(COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0889),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0465/2013),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–      med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 29 april 2014(1),

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0060/2014).

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 2347/2002 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1434/98 vad gäller landningsskyldigheten

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 2347/2002, (EG) nr 1224/2009 och (EU) nr 1380/2013 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1434/98 vad gäller landningsskyldigheten

Motivering

Enligt kommissionen är det inte rättsligt möjligt att inkludera någon som helst typ av tekniska åtgärder i regionala planer för utkast. Att inte kunna inkludera åtgärder som ändrad maskstorlek eller tillfällig områdesavstängning för att skydda ungfisk kommer att äventyra genomförandet av landningsskyldigheten. Det här ändringsförslaget syftar till att råda bot på detta problem genom att också inkludera ändringar av rådets förordning (EU) nr 1380/2013.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Förordning (EU) nr [xxxx] har som huvudmål att utkasten inom EU:s alla fisken gradvis ska upphöra genom att det införs en landningsskyldighet för fångster av arter som omfattas av fångstbegränsningar och arter som omfattas av minimistorlekar i Medelhavet. För att göra landningsskyldigheten praktiskt genomförbar bör man upphäva eller ändra vissa bestämmelser i de gällande förordningarna om tekniska åtgärder och kontroll som strider mot landningsskyldigheten och tvingar fiskare att kasta fisk överbord.

(1) Förordning (EU) nr [xxxx] har som huvudmål att utkasten inom EU:s alla fisken gradvis ska upphöra genom att det införs en landningsskyldighet för fångster av arter som omfattas av fångstbegränsningar och arter som omfattas av minimistorlekar i Medelhavet. För att göra landningsskyldigheten praktiskt genomförbar för de berörda fiskena den 1 januari 2015 bör man upphäva eller ändra vissa bestämmelser i de gällande förordningarna om tekniska åtgärder och kontroll som strider mot landningsskyldigheten och tvingar fiskare att kasta fisk överbord.

Motivering

Enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 är landningsskyldigheten obligatorisk från och med den 1 januari 2015 enbart för vissa arter.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Att utkasten ska upphöra gradvis innebär att man även kan gå gradvis till väga med de nödvändiga ändringarna av vissa bestämmelser i de gällande förordningarna om tekniska åtgärder och kontroll, och enligt allmänna principer för god lagstiftning har man större möjligheter att åstadkomma korrekt utformad lagstiftning med ett gradvist tillvägagångssätt.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) För att man ska kunna inkludera tekniska bevarandeåtgärder i genomförandet av regionala planer för utkast bör man ändra Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 samt rådets beslut nr 2004/585/EG.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Det planeras en ny ram för tekniska åtgärder i avvaktan på reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. Eftersom det är osannolikt att en sådan ny ram kommer att ha införts i början av 2015, när landningsskyldigheten först kommer att införas, är det motiverat att ändra eller avskaffa vissa delar i de gällande förordningarna om tekniska åtgärder för att komma till rätta med oförenligheten mellan dessa förordningar och landningsskyldigheten.

(2) Vissa delar i de gällande förordningarna om tekniska åtgärder bör ändras eller avskaffas för att komma till rätta med oförenligheten mellan dessa förordningar och landningsskyldigheten.

Motivering

Det rör sig om en uppdatering som klargör att reformen av den gemensamma fiskeripolitiken redan är antagen.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Landningsskyldigheten innebär en grundläggande förändring för fiskena. År 2015 kommer i detta avseende att vara ett test för genomförandet. Man bör ta lärdom av de erfarenheter som görs, med tanke på genomförandet för de fisken som berörs efter 2015.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) Det är nödvändigt att förtydliga den befintliga formuleringen i artikel 15.5 i förordning (EU) nr 1380/2013 avseende möjligheten att införa tekniska åtgärder, strikt knutna till genomförandet av landningsskyldigheten, i utkastplanerna i syfte att uppnå större selektivitet och en så stor minskning som möjligt av de oavsiktliga fångsterna av marina organismer.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2c) En möjlig oönskad bieffekt av landningsskyldigheten skulle kunna vara att det uppstår verksamhet specifikt inriktad på fångst av undermåliga marina organismer för användning för andra ändamål än som livsmedel. Uppkomsten av sådan parallell verksamhet bör förhindras.

Motivering

Kommissionens förslag ger inte någon möjlighet att undvika vissa av landningsskyldighetens oönskade bieffekter. Den eventuella uppkomsten av en parallell marknad för ungfisk, som inte är möjlig att kontrollera inom den nuvarande ramen, är särskilt oroväckande.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) För att säkerställa genomförandet av landningsskyldigheten bör särskilt rådets förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer ändras på följande sätt: genom att det krävs att alla oavsiktliga fångster av marina organismer som omfattas av landningsskyldigheten utöver bestämmelserna om fångstsammansättning landas och räknas av mot kvoter; genom att minimistorlekar för landning av marina organismer som omfattas av landningsskyldigheten ersätts med minimireferensstorlekar för bevarande; genom att det krävs att alla oavsiktliga fångster av marina organismer utöver bestämmelserna om bifångster inom bestämda områden, vid bestämda tidpunkter och med vissa redskapstyper måste landas och räknas av mot kvoter.

(3) För att säkerställa genomförandet av landningsskyldigheten för de arter som omfattas av landningsskyldigheten från och med den 1 januari 2015 bör särskilt rådets förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer ändras på följande sätt: genom att det krävs att alla oavsiktliga fångster av marina organismer som omfattas av landningsskyldigheten utöver bestämmelserna om fångstsammansättning landas och räknas av mot kvoter; genom att minimistorlekar för landning av marina organismer som omfattas av landningsskyldigheten ersätts med minimireferensstorlekar för bevarande; genom att det krävs att alla oavsiktliga fångster av marina organismer utöver bestämmelserna om bifångster inom bestämda områden, vid bestämda tidpunkter och med vissa redskapstyper måste landas och räknas av mot kvoter.

Motivering

Enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 är landningsskyldigheten obligatorisk från och med den 1 januari 2015 enbart för vissa arter.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) För att säkerställa den rättsliga förutsebarheten bör dessutom bestämmelserna om en områdesavstängning för att skydda unga exemplar av kolja i ICES-område VIb ändras.

utgår

Motivering

De rör sig om en teknisk åtgärd som kommissionen har lagt till och som saknar direkt koppling till genomförandet av landningsskyldigheten. Den här förordningen syftar enbart till att genomföra landningsskyldigheten, och därför bör den här tekniska åtgärden strykas. Den bör istället tas med i översynen av de tekniska åtgärderna, som kommissionen för närvarande håller på med.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) För att säkerställa genomförandet av landningsskyldigheten bör rådets förordning (EG) nr 254/2002 om de åtgärder som skall tillämpas under 2002 för torskbeståndets återhämtning i Irländska sjön (ICES-område VII a) ändras genom att det inom trålfisket efter kammussla krävs att alla oavsiktliga fångster av marina organismer som omfattas av landningsskyldigheten och som fångas utöver de tillåtna procentsatserna för bifångst landas och räknas av mot kvoter.

utgår

Motivering

Den här artikeln stryks i syfte att respektera tidsplanen för ett gradvist genomförande av landningsskyldigheten enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013. Landningsskyldigheten för torsk i Irländska sjön träder i kraft först från och med 2016 eller 2019.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) För att säkerställa genomförandet av landningsskyldigheten bör rådets förordning (EG) nr 2347/2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd ändras så att det krävs att alla fångster av djuphavsarter landas och räknas av mot kvoter.

utgår

Motivering

Den här artikeln stryks i syfte att respektera tidsplanen för ett gradvist genomförande av landningsskyldigheten enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013. Landningsskyldigheten för djuphavsarter träder i kraft först från och med 2016.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) För att säkerställa genomförandet av landningsskyldigheten bör rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 ändras för att se till att landningsskyldigheten övervakas. Därför bör fisketillstånd gälla för fisken som omfattas av en landningsskyldighet; data om fångster av alla arter måste registreras oberoende av en vikttröskel; data om fångster mindre än minimireferensstorlekar för bevarande bör registreras separat; med tanke på svårigheten att fastställa den exakta kvantiteten av små fångster ombord på ett fiskefartyg bör en större toleransmarginal tillämpas på beräkningar av små fångster i loggböcker och omlastningsdeklarationer; bestämmelser om elektronisk fjärrövervakning bör fastställas för registreringen av data för övervakning av landningsskyldigheten till sjöss; bestämmelser om separat lagring av fångster och kontroll av saluföring av fångster mindre än minimireferensstorlekar för bevarande bör införas; villkoren för användning av kontrollanter i övervakningssyfte bör fastställas.

(10) För att säkerställa genomförandet av landningsskyldigheten bör rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 ändras för att se till att landningsskyldigheten övervakas. Fångsterna av alla arter bör registreras om de överstiger en tröskel på 50 kg; data om fångster mindre än minimireferensstorlekar för bevarande bör registreras separat; med tanke på svårigheten att fastställa den exakta kvantiteten av små fångster ombord på ett fiskefartyg bör en större toleransmarginal tillämpas på beräkningar av små fångster i loggböcker och omlastningsdeklarationer; medlemsstaternas befogenheter vad gäller övervakning och kontroll av landningsskyldigheter till sjöss bör respekteras; bestämmelser om separat lagring av fångster och kontroll av saluföring av fångster mindre än minimireferensstorlekar för bevarande bör införas; villkoren för användning av kontrollanter i övervakningssyfte bör fastställas.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) De tekniska och mänskliga kontrollresurserna måste vara förenliga med arbetsrätten samt med sjömännens rätt till egen bild och rätt till ett privatliv.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Eftersom utkast är ett stort slöseri och inverkar negativt på det hållbara utnyttjandet av marina biologiska resurser och marina ekosystem, och eftersom aktörerna måste efterleva landningsskyldigheten för att den ska fungera väl, bör det fastställas att en överträdelse av landningsskyldigheten utgör en allvarlig överträdelse. Införandet av landningsskyldigheten i kombination med nya bestämmelser om kvotflexibilitet mellan olika år innebär att bestämmelserna om avdrag från kvoter och fiskeansträngning måste anpassas.

(11) Eftersom utkast är ett stort slöseri och inverkar negativt på det hållbara utnyttjandet av marina biologiska resurser och marina ekosystem, och eftersom aktörerna måste efterleva landningsskyldigheten för att den ska fungera väl, bör det fastställas att en överträdelse av landningsskyldigheten utgör en allvarlig överträdelse. Med tanke på den grundläggande förändring som detta innebär för fiskena bör man dock fastställa en anpassningstid på två år innan brott mot landningsskyldigheten betraktas som en allvarlig överträdelse. Införandet av landningsskyldigheten i kombination med nya bestämmelser om kvotflexibilitet mellan olika år innebär att bestämmelserna om avdrag från kvoter och fiskeansträngning måste anpassas.

Motivering

Ett gradvist genomförande fram till 2019 gör det möjligt för yrkesfiskarna att anpassa sig.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Rådets förordning (EG) nr 850/98, (EG) nr 2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 2347/2002 och (EG) nr 1224/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12) Rådets förordning (EG) nr 850/98, (EG) nr 2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007 och (EG) nr 1224/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

Motivering

Föredraganden föreslår att man stryker de föreslagna ändringarna till de två förordningarna i fråga eftersom de berörda arterna inte omfattas av landningsskyldigheten den 1 januari 2015, utan först längre fram i tiden.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning

Kapitel -1 – artikel -1 (ny)

Förordning (EG) nr 1380/2013

Artikel 15 – punkt 5 – led a

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

Kapitel -1

 

Grundförordning

 

Artikel -1

 

Ändring av förordning (EU) nr 1380/2013

 

Förordning (EU) nr 1380/2013 ska ändras på följande sätt:

 

I artikel 15.5 ska led a ersättas med följande:

a) Särskilda bestämmelser om fisken eller arter som omfattas av den landningsskyldighet som avses i punkt 1.

”a) Särskilda bestämmelser om fisken eller arter som omfattas av den landningsskyldighet som avses i punkt 1, såsom de tekniska åtgärder som avses i artikel 7.2 a–e, vars syfte är att förbättra fiskeredskapens selektivitet eller att minska och så långt det är möjligt undvika oavsiktliga fångster.”

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 3 – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”i) oavsiktliga fångster: oavsiktliga fångster av marina organismer avseende vilka fiske är förbjudet under relevanta omständigheter.”

”i) oavsiktliga fångster: oavsiktliga fångster av marina organismer som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013* och som ska räknas av mot kvoterna antingen på grund av att de är mindre än minimireferensstorleken för bevarande eller på grund av att de överskrider de mängder som är tillåtna enligt bestämmelserna om fångstsammansättning.

 

___________

 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).”

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led b

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 4 – punkt 4 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Genom undantag från första stycket ska landningar inte vara förbjudna om de villkor som fastställs i bilaga X inte kan uppfyllas på grund av oavsiktliga fångster av marina organismer som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana oavsiktliga fångster ska landas och räknas av mot kvoter.”

”Genom undantag från första stycket ska bestämmelserna om fångstsammansättning i bilaga X till denna förordning inte tillämpas på de fisken som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 från och med den 1 januari 2015. Oavsiktliga fångster inom berörda fisken ska landas och räknas av mot kvoter.”

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led c

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 4 – punkt 4 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Genom undantag från första stycket ska landningar inte vara förbjudna om de villkor som fastställs i bilagorna I–V inte kan uppfyllas på grund av oavsiktliga fångster av marina organismer som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana oavsiktliga fångster ska landas och räknas av mot kvoter.”

”Genom undantag från första stycket ska bestämmelserna om fångstsammansättning i bilagorna I–V till denna förordning inte tillämpas på de fisken som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 från och med den 1 januari 2015. Oavsiktliga fångster inom berörda fisken ska landas och räknas av mot kvoter.”

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 7 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4) I artikel 7.5 ska följande stycke läggas till:

utgår

”Första stycket ska inte tillämpas om kräftdjur av arten Pandalus omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxxx]. Det ska dock vara förbjudet att fiska efter sådana kräftdjur med nätredskap som avses i första stycket och som inte är utrustade i enlighet med det stycket. Oavsiktliga fångster tagna med sådana nätredskap ska landas och räknas av mot kvoter.”

 

Motivering

Det här stycket rör arten Pandalus, som inte omfattas av landningsskyldigheten förrän efter 2016.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5) I artikel 10 ska följande stycke läggas till:

utgår

”Genom undantag från första stycket b ska behållande ombord och landning inte vara förbjudet om minimiprocentsatsen för musslor inte kan uppnås på grund av oavsiktliga fångster av marina organismer som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana oavsiktliga fångster ska landas och räknas av mot kvoter.”

 

Motivering

Det här stycket rör demersala fisken, som inte omfattas av landningsskyldigheten förrän efter 2016.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 6

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 11 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Genom undantag från första stycket a ska användning eller medförande om ombord av bottensatta garn, insnärjningsredskap eller grimgarn inte vara förbjudet om de villkor som fastställs i led a inte kan uppfyllas på grund av oavsiktliga fångster av marina organismer som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana oavsiktliga fångster ska landas och räknas av mot kvoter.”

”Genom undantag från första stycket a ska bestämmelserna för fångstsammansättning i bilagorna VI och VII till den här förordningen inte tillämpas på de fisken som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 från och med den 1 januari 2015. Oavsiktliga fångster inom berörda fisken ska landas och räknas av mot kvoter.”

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 8

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 15 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Innan de påbörjar fisket i ett förvaltningsområde på en bestämd fiskeresa, ska befälhavare på fiskefartyg se till att de har tillräckliga kvoter för bestånd som omfattas av fångstbegränsningar för att täcka den sannolika fångstsammansättningen och de tillåtna procentsatserna under den resan.”

utgår

Motivering

Befälhavare på fartyg kan inte se till att de har tillräckliga kvoter för att täcka den sannolika fångstsammansättningen under en bestämd resa. Fiskeverksamhet är av naturen sådan att det är omöjligt att förutspå fångstvolymen för en viss resa.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 19 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Undermåliga marina organismer som tillhör en art som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx] ska behållas ombord, landas och räknas av mot kvoter. De får inte säljas, ställas ut eller utbjudas till försäljning som livsmedel.”

2. Undermåliga marina organismer som tillhör en art som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx] ska behållas ombord, landas och räknas av mot kvoter. De får inte säljas, ställas ut eller utbjudas till försäljning som livsmedel.

 

Efter att dessa fångster har landats ska medlemsstaterna bära ansvaret för lagringen eller avsättningen av dem.

Motivering

Eftersom det råder stor osäkerhet kring avsättningen av landade undermåliga marina organismer och eftersom befälhavarna på fartygen inte drar någon fördel av dessa landningar är det nödvändigt att förekomma problemet med anhopning av sådana organismer på kajerna och att precisera att detta inte under några omständigheter är yrkesfiskarnas ansvar.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 19 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Trots vad som sägs i punkt 2 får undermålig sardin, ansjovis, taggmakrill och makrill som har fångats för att användas som levande agn behållas ombord, förutsatt att de bevaras i levande tillstånd.

Ändringsförslag   27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 19 – punkt 2b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Punkterna 1 och 2 ska inte gälla för sardin, ansjovis, sill, makrill och taggmakrill upp till 10 % i hel färskvikt för den totala fångst som behålls ombord av var och en av dessa arter.

 

Procentsatsen undermålig sardin, ansjovis, sill, taggmakrill eller makrill ska beräknas som andelen i hel färskvikt av samtliga marina organismer som finns ombord efter sortering eller vid landning.

 

Procentsatsen får beräknas på grundval av ett eller flera representativa prover. Gränsen på 10 % får inte överskridas vid omlastning, landning, transport, lagring, utställning eller försäljning.

Ändringsförslag   28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 10

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 19 – punkt 2c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c. I enlighet med det mål som fastställs i artikel 7.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013* ska producentorganisationerna – i de produktions- och saluföringsplaner som de lämnar in i enlighet med artikel 28 i förordning (EU) nr 1379/2013 – se till att landning av sådana undermåliga marina organismer som avses i punkt 2 i denna artikel inte leder till att det uppkommer verksamhet specifikt inriktad på fångst av sådana marina organismer, i enlighet med artiklarna 7.1 b och 28 i förordning (EU) nr 1379/2013.

 

När medlemsstaterna genomför de kontroller som krävs enligt artikel 28.7 i förordning (EU) nr 1379/2013 ska de se till att producentorganisationerna fullgör de skyldigheter som föreskrivs i första stycket i denna punkt.

 

Två år efter det att denna förordning har trätt i kraft ska kommissionen offentliggöra en studie om hur undermåliga marina organismer används och avsätts.

 

________

 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1).

Ändringsförslag   29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 18

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 29c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

18) Artikel 29c ska ersättas med följande:

utgår

”Artikel 29c

 

Rockallkoljebox i Ices-delområde VI

 

1. Allt fiske, utom med långrev, ska vara förbjudet i de områden som avgränsas av en linje som i angiven ordning förbinder följande koordinater enligt WGS84-systemet:

 

– 57o00' N, 15o00' V.

 

– 57o00' N, 14o00' V.

 

– 56o30' N, 14o00' V.

 

– 56o30' N, 15o00' V.

 

– 56o30' N, 15o00' V.

 

– 57o00' N, 15o00' V.”

 

Motivering

De rör sig om en teknisk åtgärd som kommissionen har lagt till och som saknar direkt koppling till genomförandet av landningsskyldigheten. Den här förordningen syftar enbart till att genomföra landningsskyldigheten, och därför bör den här tekniska åtgärden strykas. Den bör istället tas med i översynen av de tekniska åtgärderna, som kommissionen för närvarande håller på med.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19 – led a

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 29d – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om fisk eller skaldjur som avses i första stycket b omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr [xxx], ska villkoret i led b ersättas med villkoret att sådan fisk eller sådana skaldjur inte är målarterna. Oavsiktliga fångster av sådan fisk eller sådana skaldjur ska landas och räknas av mot kvoter.”

Oavsiktliga fångster av arter som från och med den 1 januari 2015 omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska landas och räknas av mot kvoter. Det är dock förbjudet att bedriva riktat fiske av arter som inte anges i led b.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 19 – led b

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 29d – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om fisk eller skaldjur som avses i första stycket b omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr [xxx], ska villkoret i led b ersättas med villkoret att sådan fisk eller sådana skaldjur inte är målarterna. Oavsiktliga fångster av sådan fisk ska landas och räknas av mot kvoter.”

Oavsiktliga fångster av arter som från och med den 1 januari 2015 omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska landas och räknas av mot kvoter. Det är dock förbjudet att bedriva riktat fiske av arter som inte anges i led b.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 20

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 29e – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om fisk som avses i första stycket b omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr [xxx], ska villkoret i led b ersättas med villkoret att sådan fisk inte är målarterna. Oavsiktliga fångster av sådan fisk ska landas och räknas av mot kvoter.”

Oavsiktliga fångster av arter som från och med den 1 januari 2015 omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska landas och räknas av mot kvoter. Det är dock förbjudet att bedriva riktat fiske av arter som inte anges i led b.

Motivering

Lagstiftaren har valt ett gradvist genomförande av landningsskyldigheten. Därför måste man respektera tidsplanen i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 och endast nämna de arter som berörs från och med 2015. Den föreslagna ändringen innebär inte någon innehållslig ändring av bestämmelserna om tillämpliga restriktioner för torskfiske i Ices-delområde VII.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 21

Förordning (EG) nr 850/98

Artikel 29f – punkt 1a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

21) I artikel 29f ska följande punkt införas som punkt 1a:

utgår

Om birkelånga omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx] ska det förbud mot behållande ombord som fastställs i punkt 1 inte tillämpas. Under den period och inom de områden som avses i den punkten, ska det dock vara förbjudet att fiska efter denna art. . Oavsiktliga fångster av birkelånga ska landas och räknas av mot kvoter.”

 

Motivering

Eftersom lagstiftaren har valt ett gradvist genomförande av landningsskyldigheten måste man respektera tidsplanen i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013. Birkelånga berörs inte av landningsskyldigheten förrän efter 2015.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Förordning (EG) nr 2187/2005

Artikel 2 – led p

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”p) oavsiktliga fångster: oavsiktliga fångster av marina organismer avseende vilka fiske är förbjudet under relevanta omständigheter.”

”p) oavsiktliga fångster: oavsiktliga fångster av marina organismer som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013* och som ska räknas av mot kvoterna antingen på grund av att de är mindre än minimireferensstorleken för bevarande eller på grund av att de överskrider de mängder som är tillåtna enligt bestämmelserna om fångstsammansättning.

 

___________

 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).”

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Förordning (EG) nr 2187/2005

Artikel 12 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Innan de påbörjar fisket i ett förvaltningsområde på en bestämd fiskeresa, ska befälhavare på alla fiskefartyg se till att de har tillräckliga kvoter för bestånd som omfattas av fångstbegränsningar för att täcka den sannolika fångstsammansättningen och de procentsatser som anges i bilagorna II och III.

utgår

Motivering

Befälhavare på fartyg kan inte se till att de har tillräckliga kvoter för att täcka den sannolika fångstsammansättningen under en bestämd resa. Fiskeverksamhet är av naturen sådan att det är omöjligt att förutspå fångstvolymen för en viss resa.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6 – led b

Förordning (EG) nr 2187/2005

Artikel 15 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Undermåliga marina organismer som tillhör en art som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx] ska behållas ombord, landas och räknas av mot kvoter. De får inte säljas, ställas ut eller utbjudas till försäljning som livsmedel.

”3. När det gäller undermåliga marina organismer som tillhör en art som omfattas av landningsskyldigheten, ska artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 tillämpas. Efter att dessa fångster har landats ska medlemsstaterna bära ansvaret för lagringen eller avsättningen av dem. Artikel 2.2 h i förordning (EG) nr 1069/2009 och motsvarande genomförandebestämmelser i förordning (EG) nr 142/2011 ska inte tillämpas.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 1

Förordning (EG) nr 1967/2006

Artikel 2 – led 18

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”18) oavsiktliga fångster: oavsiktliga fångster av marina organismer avseende vilka fiske är förbjudet under relevanta omständigheter.”

”18) oavsiktliga fångster: oavsiktliga fångster av marina organismer som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013* och som ska räknas av mot kvoterna antingen på grund av att de är mindre än minimireferensstorleken för bevarande eller på grund av att de överskrider de mängder som är tillåtna enligt bestämmelserna om fångstsammansättning.

 

___________

 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).”

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 1967/2006

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Oavsiktliga fångster av undermåliga marina organismer som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx] ska behållas ombord och landas. De får inte säljas, ställas ut eller utbjudas till försäljning som livsmedel.”

Oavsiktliga fångster av undermåliga marina organismer som från och med den 1 januari 2015 omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, dvs. sardin, ansjovis, makrill och taggmakrill som fångats med pelagiska redskap, ska behållas ombord och landas. De får inte säljas, ställas ut eller utbjudas till försäljning som livsmedel.

 

Efter att dessa fångster har landats ska medlemsstaterna bära ansvaret för lagringen eller avsättningen av dem.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 2 – led b

Förordning (EG) nr 1967/2006

Artikel 15 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Punkt 3 ska utgå.

utgår

Motivering

Led b syftar på bestämmelsen om att småsardiner som landas för att användas som livsmedel ska undantas från kravet att respektera minimistorlekar för marina organismer. Detta undantag gäller bara i vissa mycket precisa fall, närmare bestämt då de fångats med fartygs- eller landvad/not och då detta fiske är tillåtet enligt gällande nationella bestämmelser. Detta undantag bör behållas.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 1

Förordning (EG) nr 1098/2007

Artikel 3 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”g) oavsiktliga fångster: oavsiktliga fångster av marina organismer avseende vilka fiske är förbjudet under relevanta omständigheter.”

”g) oavsiktliga fångster: oavsiktliga fångster av marina organismer som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013* och som ska räknas av mot kvoterna antingen på grund av att de är mindre än minimireferensstorleken för bevarande eller på grund av att de överskrider de mängder som är tillåtna enligt bestämmelserna om fångstsammansättning.

 

___________

 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).”

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 2a (nytt)

Förordning (EG) nr 1098/2007

Artikel 8 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a) Artikel 8.3 ska utgå.

Motivering

Enligt kommissionens förslag om flerartsplaner i Östersjön ska regleringen av antalet dagar till sjöss avskaffas. Denna ändring skulle kunna åstadkommas redan i och med samlingsförordningens ikraftträdande.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5

utgår

Ändringar av förordning (EG) nr 254/2002

 

Förordning (EG) nr 254/2002 ska ändras på följande sätt:

 

1) I artikel 3.1 ska följande stycke läggas till:

 

”Genom undantag från första stycket ska landningar inte vara förbjudna om de villkor som fastställs i det stycket inte kan uppfyllas på grund av oavsiktliga fångster av marina organismer som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana oavsiktliga fångster ska landas och räknas av mot kvoter.”

 

2) I artikel 4 ska följande stycke läggas till:

 

”Genom undantag från första stycket ska landningar inte vara förbjudna om de villkor som fastställs i det stycket inte kan uppfyllas på grund av oavsiktliga fångster av marina organismer som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana oavsiktliga fångster ska landas och räknas av mot kvoter.”

 

Motivering

Den här artikeln stryks i syfte att respektera tidsplanen för ett gradvist genomförande av landningsskyldigheten enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013. Landningsskyldigheten för torsk i Irländska sjön träder i kraft först från och med 2016 eller 2019.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

utgår

Ändringar av förordning (EG) nr 2347/2002

 

Förordning (EG) nr 2347/2002 ska ändras på följande sätt:

 

1) I artikel 2 ska följande led läggas till som led f:

 

”f) oavsiktliga fångster: oavsiktliga fångster av marina organismer avseende vilka fiske är förbjudet under relevanta omständigheter.”

 

2) I artikel 3.1 ska andra stycket ersättas med följande:

 

”Fiskefartyg som inte innehar ett djuphavsfisketillstånd ska vara förbjudna att fiska efter djuphavsarter utöver 100 kg vid varje sjöresa. Djuphavsarter som fångas utöver 100 kg av sådana fartyg får inte behållas ombord, lastas om eller landas.

 

Genom undantag från andra stycket ska behållande ombord, omlastning och landning inte vara förbjudet om den gräns på 100 kg som fastställs i det stycket överskrids på grund av oavsiktliga fångster av djuphavsarter som omfattas av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx]. Sådana oavsiktliga fångster ska landas och räknas av mot kvoter.”

 

Motivering

Den här artikeln stryks i syfte att respektera tidsplanen för ett gradvist genomförande av landningsskyldigheten enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013. Landningsskyldigheten för djuphavsarter träder i kraft först från och med 2016.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning

Artikel 7 – led 1

Förordning (EG) nr 1224/2009

Artikel 7 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1) Artikel 7.1 ska ändras på följande sätt:

utgår

a) Led e ska ersättas med följande:

 

”e) en landningsskyldighet inom en del av fiskerierna eller alla fiskerier enligt artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx].”

 

b) Följande led ska införas som led f:

 

”f) andra fall som regleras i unionslagstiftningen.”

 

Motivering

Kommissionen kräver att fartyg vars verksamhet helt eller delvis omfattas av landningsskyldigheten ska ha ett särskilt fisketillstånd beträffande landningsskyldigheten. Ett sådant tillstånd skulle komma utöver de tillstånd som redan finns, och det skulle öka den administrativa bördan för de yrkesverksamma och för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning

Artikel 7 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 1224/2009

Artikel 14 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1. Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser i de fleråriga planerna ska befälhavare på unionens fiskefartyg med en total längd på 10 meter eller mer föra fiskeloggbok om sina fiskeinsatser, i vilken de särskilt ska ange alla mängder av varje art som fångas och finns ombord.”

”1. Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser i de fleråriga planerna ska befälhavare på vart och ett av gemenskapens fiskefartyg som har en total längd på 10 meter eller mer föra fiskeloggbok om sina fiskeinsatser, i vilken de för varje fiskeresa särskilt ska ange alla mängder av varje art som fångas och finns ombord över 50 kg i levande vikt.”

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning

Artikel 7 – led 2 – led c

Förordning (EG) nr 1224/2009

Artikel 14 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Punkt 3 ska ersättas med följande:

utgår

”Den tillåtna toleransmarginalen för den i fiskeloggboken registrerade uppskattningen av de mängder i kg fisk som finns ombord ska vara 10 % för alla arter. Om den respektive sammanlagda fångsten av en eller flera arter understiger 50 kg ska den tillåtna toleransmarginalen vara 20 %.”

 

Motivering

Kommissionen föreslår att man ska revidera toleransmarginalerna och göra registrering i loggbok obligatorisk för alla fångster, vilket skulle innebära en större administrativ börda för yrkesfiskarna. Registrering av fångster i loggboken från och med 50 kg i levande vikt, såsom anges i artikel 14 i förordning (EU) nr 1224/2009, är rimligt.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning

Artikel 7 – led 2 – led d

Förordning (EG) nr 1224/2009

Artikel 14 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Punkt 4 ska ersättas med följande:

utgår

”4. Befälhavare på unionens fiskefartyg ska i fiskeloggboken också registrera alla uppskattade utkast för alla arter.”

 

Motivering

Kommissionen föreslår att skyldigheten att registrera fångster i loggboken ska utvidgas till att gälla alla fångster som finns ombord, liksom de fångster som kastas överbord, oberoende av fångstvolym. Ändringen är inte motiverad i den här förordningen eftersom den inte är direkt kopplad till genomförandet av landningsskyldigheten.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning

Artikel 7 – led 4 – led c

Förordning (EG) nr 1224/2009

Artikel 21 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Punkt 3 ska ersättas med följande:

utgår

”Den tillåtna toleransmarginalen för den i omlastningsdeklarationen registrerade uppskattningen av de mängder i kg fisk som omlastats ombord ska vara 10 % för alla arter. Om den respektive sammanlagda fångsten av en eller flera arter understiger 50 kg ska den tillåtna toleransmarginalen vara 20 %.”

 

Motivering

Registrering av fångster i loggboken från och med 50 kg i levande vikt, såsom anges i artikel 14 i förordning (EU) nr 1224/2009, är rimligt. Det är därför inte nödvändigt att ändra detta i den här förordningen.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning

Artikel 7 – led 6

Förordning (EG) nr 1224/2009

Artikel 25a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Artikel 25a

”Artikel 25a

Elektronisk fjärrövervakning

Övervakning, kontroll och registrering av fiskeverksamhet

1. Fiskefartyg som, i enlighet med unionslagstiftningen eller en medlemsstats beslut, omfattas av kravet på användning av elektronisk fjärrövervakning för övervakning av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr [xxxx] ska ha installerat utrustning för användning av ett elektroniskt fjärrövervakningssystem. Detta system ska garantera att kameror alltid registrerar data om fiskeverksamhet liksom verksamhet med anknytning till denna, inbegripet beredning av fångsten.

1. I enlighet med tidsplanen för genomförande av landningsskyldigheten i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska data om fiskeverksamhet liksom verksamhet med anknytning till denna, inbegripet beredning av fångsten, registreras.

2. De fiskefartyg som avses i punkt 1 ska också vara utrustade med följande:

2. I enlighet med unionslagstiftningen eller ett specifikt beslut som fattats av en medlemsstat ska den registrering av data som avses i punkt 1 ske med hjälp av öppen dokumentering av fångsterna och loggböcker samt

(a) Flyttbara datalagringsenheter som godkänts av de behöriga myndigheterna, då alla bilder av fiskeverksamheten alltid ska sparas.

(a) ett system med observatörer ombord, eller

(b) Sensorer fästa vid systemen för drift av fiskeredskapet och vid vinschen eller tråltrumman, som registrerar alla rörelser i förbindelse med utplaceringen och upptagningen av fiskeredskapet.

(b) ett system med inspektioner till sjöss, som ska göras med flyg eller patrullfartyg, eller

 

(c) ett system för elektronisk fjärrövervakning, eller

 

(d) ett annat motsvarande övervakningssystem.

 

De system som avses i led a–d ska garantera att tillämplig unionslagstiftning och nationell lagstiftning om uppgiftsskydd iakttas, liksom arbetsrätten, människors rätt att kontrollera användningen av egen bild och de berörda sjömännens rätt till ett privatliv.

3. De elektroniska fjärrövervakningssystem som installerats ombord på fiskefartyg ska fungera helt automatiskt, felaktiga positioner ska inte kunna läggas in eller skickas och uppgifter ska inte kunna ändras.

3. I syfte att fastställa formerna för de övervakningssystem som avses i punkt 2 c i denna artikel ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 119a med avseende på

 

(a) fastställandet av de krav och gemensamma kriterier som måste uppfyllas av sådana elektroniska fjärrövervakningssystem,

 

(b) de data som ska registreras och behandlas av sådana elektroniska fjärrövervakningssystem och den tidsperiod som data måste lagras.

4. Medlemsstaterna ska se till att de har teknisk kapacitet att analysera och effektivt utnyttja informationen från det elektroniska fjärrövervakningssystemet.

4. Medlemsstaterna ska se till att de har den tekniska kapacitet och de personalresurser som behövs för att analysera och effektivt utnyttja data om fiskeverksamhet och verksamhet med anknytning till denna, inbegripet beredning av fångsten.”

5. Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 119a med avseende på

 

(a) de data som ska registreras och behandlas av de elektroniska fjärrövervakningssystemen,

 

(b) befälhavares ansvar för de elektroniska fjärrövervakningssystemen,

 

(c) åtgärder som ska vidtas vid tekniska fel i det elektroniska fjärrövervakningssystemet eller om systemet slutar att fungera, och

 

(d) medlemsstaternas rapporteringsskyldigheter i fråga om användningen av elektroniska fjärrövervakningssystem.”

 

6. Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa närmare föreskrifter om

 

(a) kraven på elektroniska fjärrövervakningssystem,

 

(b) specifikationerna för elektroniska fjärrövervakningssystem,

 

(c) de kontrollåtgärder som ska antas av flaggmedlemsstaten, och

 

(d) kommissionens tillgång till data i de elektroniska fjärrövervakningssystemen.

 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 119.2.

 

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning

Artikel 7 – led 8

Förordning (EG) nr 1224/2009

Artikel 49a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Artikel 49a

”Artikel 49a

Separat förvaring av fångster mindre än minimireferensstorlekarna för bevarande

Förvaring av fångster mindre än minimireferensstorlekarna för bevarande

1. Alla fångster mindre än den tillämpliga minimireferensstorleken för bevarande som behålls ombord på unionens fiskefartyg ska placeras i lådor, utrymmen eller containrar separat för varje bestånd, på ett sådant sätt att de kan identifieras i förhållande till andra lådor, utrymmen eller containrar.

1. Alla fångster mindre än den tillämpliga minimireferensstorleken för bevarande som behålls ombord på unionens fiskefartyg ska placeras i lådor, utrymmen eller containrar på ett sådant sätt att de kan identifieras i förhållande till andra lådor, utrymmen eller containrar.

2. Det ska vara förbjudet att ombord på unionens fiskefartyg i lådor, utrymmen eller containrar behålla mängder av fångst mindre än den tillämpliga minimireferensstorleken för bevarande sammanblandade med andra fiskeriprodukter.

2. Det ska vara förbjudet att ombord på unionens fiskefartyg i lådor, utrymmen eller containrar behålla mängder av fångst mindre än den tillämpliga minimireferensstorleken för bevarande sammanblandade med andra fiskeriprodukter.

3. Punkterna 2 och 3 ska inte tillämpas

3. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas

om fångsterna innehåller mer än 80 % vitlinglyra och tobisfiskar som fångats för andra ändamål än som livsmedel eller en eller flera av arterna

(a) om fångsterna innehåller mer än 80 % av en eller flera pelagiska arter eller arter från industriellt fiske enligt definitionen i artikel 15.1 a i förordning (EU) nr 1380/2013,

 

(b) på fiskefartyg med en total längd på mindre än 12 meter.

– makrill,

 

– sill,

 

– taggmakrill,

 

– blåvitling,

 

– trynfisk,

 

– ansjovis,

 

– silverfisk,

 

– sardin,

 

– skarpsill,

 

på fiskefartyg med en total längd på mindre än 12 meter där fångsterna mindre än minimireferensstorleken för bevarande har sorterats, vägts och registrerats i loggboken.

 

4. I de fall som avses i punkt 3 ska medlemsstaterna övervaka fångstsammansättningen genom stickprov.”

4. I de fall som avses i punkt 3 ska medlemsstaterna övervaka fångstsammansättningen genom stickprov.”

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 7 – led 10a (nytt)

Förordning (EG) nr 1224/2009

Artikel 59 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10a) I artikel 59 ska följande punkt införas:

 

”3a) Genom undantag från artikel 15.11 i förordning (EU) nr 1380/2013 får fångster på upp till 30 kg av arter som underskrider minsta referensstorlek för bevarande, och som fångats av fiskefartyg med en total längd på mindre än 12 meter, säljas till lokala registrerade köpare eller producentorganisationer som livsmedel för omedelbar konsumtion.”

Motivering

Om man inför ett undantag från försäljningsförbudet för mycket små mängder undermålig fisk (t.ex. 30 kg) skulle man kunna undvika tungrodda insamlingssystem för småskaligt kustfiske (fartyg under 12 m).

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning

Artikel 7 – led 19

Förordning (EG) nr 1224/2009

Artikel 119a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter som avses i artikel 25a.5 ska ges tills vidare.

2. Den delegering av befogenheter som avses i artikel 25a.5 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den […]*.

 

_____________

 

*EUT: Vänligen för in datumet för denna förordnings ikraftträdande.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning

Artikel 9 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Genom undantag från andra stycket ska artikel 7.15 och 7.16 tillämpas från och med den 1 januari 2017.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning

Bilaga I

Förordning (EG) nr 850/98

Bilaga XII

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1) Bilaga XII ska ersättas med följande:

1) I bilaga XII till förordning (EU) nr 850/98 ska ”minsta storlek” ersättas med ”minimireferensstorlek för bevarande”.

[…]

 

Motivering

Syftet är att förhindra eventuell rättslig inkonsekvens mellan artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 och förordningen om tekniska åtgärder, inte att reformera de tekniska åtgärderna på djupet.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning

Bilaga II

Förordning (EG) nr 2187/2005

Bilaga IV

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1) Bilaga IV ska ersättas med följande:

1) I bilaga IV till förordning (EU) nr 2187/2005 ska ”minimistorlek” ersättas med ”minimireferensstorlek för bevarande”.

[…]

 

Motivering

Syftet är att förhindra eventuell rättslig inkonsekvens mellan artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 och förordningen om tekniska åtgärder i Östersjön, inte att reformera de tekniska åtgärderna på djupet.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning

Bilaga III

Förordning (EG) nr 1967/2006

Bilaga III

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1) Bilaga III till förordning (EG) nr 1967/2006 ska ersättas med följande:

1) I bilaga III till förordning (EG) nr 1967/2006 ska ”minimimått/minsta storlek” ersättas med ”minimireferensstorlek för bevarande”.

[…]

 

Motivering

Syftet är att förhindra eventuell rättslig inkonsekvens mellan artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 och förordningen om tekniska åtgärder i Medelhavet, inte att reformera de tekniska åtgärderna på djupet.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Den reform av den gemensamma fiskeripolitiken som antogs av lagstiftaren under den förra valperioden medför grundläggande ändringar av bestämmelserna för fiskeverksamhet. Särskilt kan nämnas den landningsskyldighet som, genom artikel 15 i grundförordningen för den gemensamma fiskeripolitiken, införs för alla fångster. Skyldigheten träder i kraft steg för steg mellan 2015 och 2019.

Yrkesfiskarna måste därmed landa alla oavsiktliga fångster som inte får saluföras på grund av att det saknas kvoter eller på grund av att fisken är mindre än minimireferensstorleken för bevarande.

Landningsskyldigheten är oförenlig med flera nu gällande EU-förordningar, och därför har kommissionen lagt fram ett förslag till samlingsförordning som syftar till att ändra sju förordningar samtidigt och göra dem förenliga med artikel 15 i grundförordningen för den gemensamma fiskeripolitiken. De aktuella bestämmelserna ålägger faktiskt yrkesfiskarna att kasta tillbaka osäljbara fångster i havet. Denna konflikt med landningsskyldigheten måste därför undanröjas.

Samlingsförordningen ändrar följande förordningar:

•   Rådets förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer

•   Rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund

•    Rådets förordning (EG) nr 1967/2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet

•    Rådets förordning (EG) nr 1098/2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden

•    Rådets förordning (EG) nr 254/2002 om de åtgärder som skall tillämpas under 2002 för torskbeståndets återhämtning i Irländska sjön (ICES-område VII a)

•    Rådets förordning (EG) nr 2347/2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd

•   Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs

Föredraganden anser att de ändringar som införs genom samlingsförordningen måste begränsas till att enbart gälla genomförandet av landningsskyldigheten för de fisken som berörs av tidsfristen den 1 januari 2015, närmare bestämt

•   fiske efter små pelagiska arter (dvs. fiske efter makrill, sill/strömming, taggmakrill, blåvitling, trynfisk, ansjovis, silverfisk, sardin och skarpsill),

•   fiske efter stora pelagiska arter (dvs. fiske efter blåfenad tonfisk, svärdfisk, långfenad tonfisk, storögd tonfisk samt blå och vit marlin),

•   industriellt fiske (dvs. fiske efter lodda, tobisfiskar och vitlinglyra),

•   laxfiske i Östersjön,

•   fiske efter arter som definierar fisket i Östersjön, utöver de arter som anges ovan.

Föredraganden anser att anpassningen av lagstiftningen för de fisken som omfattas av landningsskyldigheten efter 2015 bör genomföras senare, i samband med den nya ram för tekniska åtgärder som kommissionen ska lägga fram om några månader. Samlingsförordningen bör därför endast beröra det brådskande problemet med genomförande av landningsskyldigheten för de fisken som berörs under 2015. Föredraganden föreslår därför att bestämmelser om andra fisken stryks ur förslaget till förordning. Han understryker att 2015 kommer att vara ett testår för att utvärdera konsekvenserna av genomförandet av landningsskyldigheten.

Föredraganden konstaterar också att vissa av kommissionens föreslagna ändringar är mer långtgående än en enkel anpassning till landningsskyldigheten. Han föreslår alltså strykning av följande ändringar, som är tekniska åtgärder eller kontrollåtgärder och inte åtgärder för att anpassa lagstiftningen till landningsskyldigheten.

•   Artikel 15 i förordning 850/98 och artikel 12 i förordning 2187/2005: Strykning av bestämmelserna om skyldighet för befälhavare på fiskefartyg att se till att de har tillräckliga kvoter. Detta är mycket vagt och omöjligt att genomföra.

•   Artikel 14 i förordning 1224/2009: Ändringen av bestämmelserna om att föra fiskeloggbok har inget samband med landningsskyldigheten. Nuvarande bestämmelser bör behållas.

•   Artikel 25a i förordning 1224/2009: Föredraganden föreslår att man förenklar denna artikel om elektronisk fjärrövervakning och påminner samtidigt om att det är medlemsstaterna som ansvarar för kontrollerna och att de därmed själva kan välja metoder. Syftet med samlingsförordningen är inte att anta allmänna bestämmelser om elektronisk fjärrövervakning.

•   Artikel 49a i förordning 1224/2009: Föredraganden föreslår att man stryker skyldigheten att fångster som är mindre än den tillämpliga minimireferensstorleken för bevarande ska behållas ombord i separata lådor för varje bestånd. Bestämmelsen skulle skapa svårigheter för yrkesfiskarna, och den är heller inte nödvändig för ett korrekt genomförande av landningsskyldigheten.

Kommissionen föreslår också att brott mot landningsskyldigheten ska finnas med på listan över allvarliga överträdelser i förordning 1224/2009 och att pricksystemet för fiskelicenser därmed bör tillämpas på denna överträdelse. Föredraganden har inga invändningar mot detta tillvägagångssätt, men han föreslår att bestämmelsen ska genomföras gradvis fram till 2019 så att yrkesfiskarna får tid att anpassa sig.

Slutligen anser föredraganden att kommissionens förslag inte ger någon möjlighet att undvika vissa av landningsskyldighetens oönskade bieffekter. Han bekymrar sig särskilt för den eventuella uppkomsten av en parallell marknad för ungfisk, som inte är möjlig att kontrollera inom den nuvarande ramen. Han föreslår därför att man i detta avseende stärker ansvarsskyldigheten för producentorganisationer inom ramen för deras produktions- och saluföringsplaner.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Landningsskyldighet

Referensnummer

COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD)

Framläggande för parlamentet

17.12.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

13.1.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

13.1.2014

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

14.7.2014

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Alain Cadec

22.7.2014

 

 

 

Behandling i utskott

3.9.2014

16.10.2014

 

 

Antagande

3.12.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

4

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Marek Józef Gróbarczyk, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Matt Carthy

Ingivande

11.12.2014

Rättsligt meddelande