Menettely : 2014/0115(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0061/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0061/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/01/2015 - 8.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0001

SUOSITUS     ***
PDF 153kWORD 76k
11.12.2014
PE 537.394v02-00 A8-0061/2014

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

(08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: João Ferreira

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LYHYET PERUSTELUT
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

(08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (08585/2014),

–       ottaa huomioon luonnoksen pöytäkirjaksi Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (08554/2014),

–       ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0018/2014),

–       ottaa huomioon 25. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman EU:n vuotta 2011 koskevasta kertomuksesta kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta(1),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta 19. toukokuuta 2014 tehdyn neuvoston päätöksen 2014/334/EU(2),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan ja 2 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–       ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0061/2014),

1.      antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.      pyytää komissiota toimittamaan Euroopan parlamentille sopimuksen 9 artiklassa määrätyn sekakomitean kokousten pöytäkirjat ja päätelmät, uuden pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitetun monivuotisen alakohtaisen ohjelman ja asiaankuuluvien vuosittaisten arviointien tulokset sekä uuden pöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitettujen kokousten pöytäkirjat ja päätelmät; pyytää sitä myös helpottamaan Euroopan parlamentin edustajien osallistumista sekakomitean kokouksiin tarkkailijoina sekä laatimaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle pöytäkirjan viimeisen voimassaolovuoden aikana ja ennen sen uudistamista koskevien neuvotteluiden aloittamista täydellisen kertomuksen pöytäkirjan täytäntöönpanosta rajoittamatta tarpeettomasti mahdollisuutta saada tutustua tähän asiakirjaan;

3.      kehottaa komissiota ja neuvostoa antamaan toimivaltansa rajoissa parlamentille välittömästi kaikki tiedot kaikissa pöytäkirjaan ja sen uusimiseen liittyvän menettelyn vaiheissa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti;

4.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL C 72 E, 11.3.2014, s. 21.

(2)

EUVL L 168, 7.6.2014, s. 1.


LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus kuuluu Länsi-Afrikan tonnikalan kalastussopimuksiin ja mahdollistaa EU:n alusten kalastuksen kyseisen maan vesillä.

Edellinen, 13. toukokuuta 2011–12. toukokuuta 2014 voimassa ollut pöytäkirja mahdollisti 40 EU:n tonnikala-aluksen – 28:n nuottaa käyttävän aluksen ja 22 pintasiima-aluksen – kalastustoiminnan. Taloudellisen korvauksen vuotuinen määrä oli 682 500 euroa, josta noin 35 prosenttia osoitettiin São Tomé ja Príncipen alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen.

Soveltamispöytäkirjan uudistamista koskevien neuvotteluiden tuloksena parafoitiin 19. joulukuuta 2013 uusi pöytäkirja, joka on voimassa neljä vuotta 23. toukokuuta 2014 alkaen ja mahdollistaa 34 EU:n aluksen (28:n nuottaa käyttävän aluksen ja 6 pintasiima-aluksen) kalastustoiminnan. Taloudellisen korvauksen vuotuinen määrä on 710 000 euroa ensimmäisten kolmen vuoden ajan ja 675 000 euroa neljäntenä vuonna, ja siihen sisältyy 325 000 euron suuruinen tuki São Tomé ja Príncipen alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen. Laivanvarustajien maksut kohosivat 35 eurosta 55 euroon tonnilta ensimmäisinä kahtena vuonna, 60 euroon tonnilta kolmantena vuonna ja 70 euroon tonnilta neljäntenä vuonna.

18.–20. elokuuta 2014 kokoontuneessa sekakomiteassa EU:n sekä São Tomé ja Príncipen edustajat ilmaisivat tyytyväisyytensä uuden nelivuotisen pöytäkirjan tekemiseen.

Esittelijä suosittelee, että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä tämän pöytäkirjan tekemiselle. Hän pitää kuitenkin tarpeellisena esittää joitakin lisähuomioita tästä sopimuksesta, sen historiasta, tuloksista ja tulevaisuuden näkymistä.

Ensimmäinen Euroopan talousyhteisön ja São Tomé ja Príncipen välinen kalastussopimus tehtiin vuonna 1984. Tuon jälkeen on pantu täytäntöön kahdeksan pöytäkirjaa, kaksi niistä kalastuskumppanuussopimuksen nojalla. Tähänastiset tulokset alakohtaisesta yhteistyöstä ovat kuitenkin hyvin vaatimattomat. Tämä asiaintila on pikaisesti korjattava. Tällä sopimuksella olisi yhdessä muiden kehitystuen välineiden, kuten Euroopan kehitysrahaston, kanssa edistettävä São Tomé ja Príncipen kalatalousalan sekä siihen liittyvien elinkeinojen ja toimintojen tosiasiallista kestävää kehitystä ja tuotettava siten maalle pysyvää lisäarvoa sen luonnonvarojen hyödyntämisen ansiosta.

Esittelijän mielestä komission olisi ryhdyttävä tarvittaviin toimiin, joihin sisältyy sopimuksen alakohtaista tukea koskevan osuuden mahdollinen tarkistus ja lisäys, jotta voidaan todella varmistaa, ettei enää jatketa samoilla linjoilla kuin viimeiset kaksikymmentä vuotta.

Seuraavia seikkoja olisi viipymättä muutettava:

– Olisi lisättävä São Tomé ja Príncipen viranomaisille annettavia saaliita ja yleisesti ottaen kalavarojen tilaa ja säilyttämistä koskevien tietojen määrää ja parannettava niiden luotettavuutta. Tällaisten tietojen hankintaa koskevien valmiuksien kehittämistä olisi myös tuettava. Tiedon puute on huomattava, mikä epäilemättä rajoittaa São Tomé ja Príncipen viranomaisten mahdollisuuksia saada neuvotteluissa sellaiset ehdot, joka ovat maalle edulliset ja joilla varmistetaan sen kalavarojen kestävä hyödyntäminen.

– Olisi tehostettava tukea tarkkailijoiden koulutuksen sekä São Tomé ja Príncipen valvontakapasiteetin kehittämiseen. Tähän asiaan liittyvät puutteet ovat ilmeisiä, eikä komission pitäisi sivuuttaa niitä. Kalastusalukset saapuvat São Tomé ja Príncipen talousvyöhykkeelle ja lähtevät sieltä usein ilman, että viranomaisilla on tietoa asiasta. Siksi on tehostettava São Tomé ja Príncipen talousvyöhykkeen sekä pyydettyjen saaliiden valvontaa koskevaa kapasiteettia.

– Olisi tuettava kalatalousalan infrastruktuurin, erityisesti vertailulaboratorion kehittämistä, joka mahdollistaisi kalastustuotteiden vientiä Euroopan unioniin koskevan kiellon kumoamisen. Kyse on São Tomé ja Príncipen kalatalousalan kehittämiselle ja investointien saannille olennaisen tärkeästä infrastruktuurista.

Yleisesti ottaen komission olisi tehostettava toimiaan, joilla varmistetaan tuen oikeaa käyttöä koskevien periaatteiden noudattaminen siten, että kunnioitetaan São Tomé ja Príncipen suvereniteettia sekä sen legitiimejä valintoja ja prioriteetteja.

Lopuksi esittelijä korostaa, että lainsäädäntöpäätöslauselmaluonnoksen 2 ja 3 kohta on otettava kokonaisuudessaan huomioon ja että Euroopan parlamentille on annettava välittömästi kaikki tiedot kaikissa pöytäkirjaan ja sen uusimiseen liittyvän menettelyn vaiheissa. Esittelijä ehdottaa, että parlamentille ja neuvostolle esitettäisiin vuosittain kertomus pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitetun monivuotisen alakohtaisen ohjelman tuloksista sekä siitä, miten saalisilmoituksia koskevia vaatimuksia on noudatettu.


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (20.11.2014)

kalatalousvaliokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

Valmistelija: José Manuel Fernandes

LYHYET PERUSTELUT

Neuvoston antaman valtuutuksen mukaisesti komissio on aloittanut neuvottelut São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan kanssa uusiakseen Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan väliseen kalastuskumppanuussopimukseen liitetyn pöytäkirjan, jonka voimassaolo päättyi 12. toukokuuta 2014.

Uusi pöytäkirja allekirjoitettiin neuvoston päätöksen mukaisesti, ja sitä sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoituspäivästä.

Sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan tärkein tavoite on tarjota Euroopan unionin aluksille kalastusmahdollisuuksia São Tomé ja Príncipen vesillä parhaiden saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen ja Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) suositusten mukaisesti ja käytettävissä olevan ylijäämän rajoissa. Komissio on tukeutunut muun muassa ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemän, edellistä pöytäkirjaa koskevan jälkiarvioinnin tuloksiin.

Tavoitteena on myös vahvistaa Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välistä yhteistyötä kestävän kalastuksen politiikan kehittämiseksi ja São Tomé ja Príncipen kalastusalueen kalavarojen vastuuntuntoiseksi hyödyntämiseksi kummankin sopimuspuolen edun mukaisesti.

Pöytäkirjan mukainen taloudellinen korvaus on yhteensä 2 805 000 euroa neljän vuoden aikana.

Se koostuu seuraavista osatekijöistä:

•     vastineeksi São Tomé ja Príncipen talousvyöhykkeelle pääsystä vuosittainen määrä, joka on ensimmäisten kolmen vuoden ajan 385 000 euroa ja neljäntenä vuonna 350 000 euroa ja joka vastaa 7 000 tonnin vuosittaista viitesaalismäärää, ja

•     neljän vuoden aikana 325 000 euron vuosittainen erityismäärä, joka osoitetaan São Tomé ja Príncipen alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon tukemiseen (pienimuotoinen kalastus, seuranta ja valvonta sekä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän eli LIS-kalastuksen torjunta).

Menolaji (euroa)

2014

2015

2016

2017

Yhteensä

Luonnonvarojen suojelu ja hoito

710 000

710 000

710 000

675 000

2 805 000

Yhteensä

710 000

710 000

710 000

675 000

2 805 000

 

 

 

 

 

 

Jos Euroopan unionin alusten São Tomé ja Príncipen vesillä pyytämien saaliiden kokonaismäärä ylittää vahvistetun vuotuisen viitesaalismäärän, vuosittaisen taloudellisen korvauksen kokonaismäärää korotetaan ensimmäisten kolmen vuoden ajan 55 eurolla ja neljäntenä vuonna 50 eurolla kutakin ylimääräistä pyydettyä tonnia kohden.

Euroopan unionin maksama vuosittainen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi olla yli kaksinkertainen pöytäkirjassa ilmoitettuun määrään verrattuna. Jos Euroopan unionin alusten pyytämät määrät ovat yli kaksi kertaa vuosittaisen korvauksen kokonaismäärää vastaavien määrien suuruisia, kyseisen rajan ylittävän määrän osalta maksettava korvaus maksetaan seuraavana vuonna.

Tämä tuki on kansallisen kalastuspolitiikan tavoitteiden mukainen ja vastaa erityisesti pienimuotoisen kalastuksen tukemista sekä laittoman kalastuksen torjuntaa koskevia São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan tarpeita.

******

Budjettivaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan parlamentille, että se antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

20.11.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

5

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Charles Goerens, Anneli Jäätteenmäki, Alfred Sant, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

3.12.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

2

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon

Oikeudellinen huomautus