Procedura : 2014/0115(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0061/2014

Teksty złożone :

A8-0061/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/01/2015 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0001

ZALECENIE     ***
PDF 178kWORD 92k
11.12.2014
PE 537.394v02-00 A8-0061/2014

dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

(08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca João Ferreira

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

(08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając projekt decyzji Rady (08585/2014),

–       uwzględniając projekt Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (08554/2014),

–       uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 43 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0018/2014),

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sprawozdania UE za rok 2011 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju(1),

–       uwzględniając decyzję Rady 2014/334/UE z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Unią Europejską(2),

–       uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci oraz art. 99 ust. 2 i art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–       uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Budżetowej (A8–0061/2014),

1.      wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2.      wzywa Komisję do przekazania Parlamentowi protokołów i wniosków z posiedzeń wspólnego komitetu przewidzianego w art. 9 umowy, wieloletniego programu sektorowego przewidzianego w art. 3 nowego protokołu oraz wyników odnośnych ocen rocznych, jak również protokołów i wniosków z posiedzeń przewidzianych w art. 4 nowego protokołu; wzywa Komisję do ułatwienia przedstawicielom Parlamentu udziału w posiedzeniach wspólnego komitetu w roli obserwatorów; wzywa Komisję do przedłożenia Parlamentowi i Radzie, w ciągu ostatniego roku stosowania protokołu oraz przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie jego odnowienia, pełnego sprawozdania z jego realizacji, bez zbędnego ograniczania dostępu do tego dokumentu;

3.      wzywa Komisję i Radę, aby w ramach przysługujących im kompetencji bezzwłocznie i w pełni informowały Parlament na wszystkich etapach procedury związanych z protokołem i jego przedłużeniem zgodnie z art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 218 ust. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

(1)

Dz.U. C 72 E z 11.3.2014, s. 21.

(2)

Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 1.


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej należy do sieci umów dotyczących połowów tuńczyka na wodach Afryki Zachodniej i pozwala statkom UE prowadzić połowy na wodach tego kraju.

Poprzedni protokół, który obowiązywał od dnia 13 maja 2011 r. do dnia 12 maja 2014 r., zezwalał na działalność 40 statków UE poławiających tuńczyka: 28 sejnerów i 12 taklowców powierzchniowych. Rekompensata finansowa wynosiła 682 500 EUR rocznie, z czego prawie 35% było przeznaczonych na wspieranie polityki sektorowej na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej.

Po negocjacjach nad odnowieniem protokołu wykonawczego w dniu 19 grudnia 2013 r. był parafowany nowy protokół, który będzie obowiązywał przez okres 4 lat począwszy od dnia 23 maja 2014 r. i umożliwi działalność rybacką 34 statkom UE (28 sejnerom tuńczykowym i 6 taklowcom powierzchniowym). Ustalono, że roczna rekompensata finansowa będzie wynosić 710 000 EUR przez pierwsze trzy lata i 675 000 EUR w czwartym roku, przy czym 325 000 EUR będzie przeznaczonych na wspieranie polityki sektorowej na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej, natomiast podatki należne od armatorów wzrosną z 35 EUR do 55 EUR za tonę w dwóch pierwszych latach, 60 EUR w trzecim roku i 70 EUR w czwartym roku.

Na posiedzeniu wspólnego komitetu w dniach 18–20 sierpnia 2014 r. przedstawiciele UE oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej wyrazili zadowolenie z zawarcia nowego protokołu na okres 4 lat.

Sprawozdawca zaleca, aby Parlament wyraził zgodę na zawarcie tego protokołu. Uważa jednak, że należy jeszcze dodać kilka uwag dotyczących umowy, jej genezy, wyników i perspektyw na przyszłość.

Pierwsza umowa w sprawie rybołówstwa między EWG a Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą została zawarta w 1984 r. Od tego czasu wdrożono osiem protokołów, z czego dwa dotyczyły umowy o partnerstwie w sprawie połowów. Jednak wyniki uzyskane do tej pory w dziedzinie współpracy sektorowej są mizerne. Należy pilnie zaradzić tej sytuacji. Umowa ta, wraz z innymi instrumentami wspierania rozwoju, takimi jak Europejski Fundusz Rozwoju, powinna wspierać prawdziwy zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej, a także związanych z nim gałęzi przemysłu i działalności, zwiększając wartość dodaną, która pozostaje w kraju dzięki wykorzystywaniu jego naturalnych zasobów.

Sprawozdawca uważa, że Komisja Europejska powinna przedsięwziąć niezbędne środki – w tym ewentualny przegląd i rozszerzenie tej części umowy, która dotyczy wsparcia sektorowego – aby rzeczywiście zmienić sytuację, jaka miała miejsce w ostatnich dwudziestu latach.

Wśród aspektów, które należy pilnie zmienić, znajdują się następujące kwestie:

– poprawa ilości i jakości informacji o połowach i, ogólnie ujmując, stanie ochrony zasobów rybnych, udzielanych władzom Wysp Świętego Tomasza i Książęce, a także zwiększenie wsparcia na rzecz rozwoju zdolności samodzielnego zdobywania takich informacji przez to państwo. Należy zauważyć, że brak informacji jest sprawą powszechnie znaną i ogranicza możliwości władz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej do wynegocjowania umowy na warunkach ewentualnie korzystniejszych dla kraju i do zapewnienia zrównoważonego wykorzystywania swoich zasobów;

– zwiększenie wsparcia przeznaczonego na szkolenie obserwatorów i rozwój zdolności kontrolnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Słabości w tej dziedzinie są ogromne i Komisja Europejska nie może ich ignorować. Statki rybackie często wpływają do wyłącznej strefy ekonomicznej (w.s.e.) Wysp Świętego Tomasza i Książęcej i wypływają z niej bez wiedzy władz tego państwa. Należy więc zwiększyć zdolność tego państwa do nadzorowania swojej wyłącznej strefy ekonomicznej i kontrolowania połowów;

– wspieranie rozwoju infrastruktury w sektorze, w szczególności budowy referencyjnego laboratorium, dzięki któremu będzie można położyć kres embargu na eksport produktów rybołówstwa do Unii Europejskiej. Jest to infrastruktura o podstawowym znaczeniu dla rozwoju sektora rybołówstwa i skanalizowania inwestycji w tym kraju.

Ogólnie ujmując, Komisja Europejska powinna się bardziej zaangażować w kontrolę nad przestrzeganiem zasad prawidłowego wykorzystania pomocy, przy poszanowaniu suwerenności Wysp Świętego Tomasza i Książęcej oraz prawowitych decyzji i priorytetów tego państwa.

Podsumowując, sprawozdawca pragnie podkreślić konieczność całkowitego uwzględnienia zapisów ust. 2 i 3 niniejszego projektu rezolucji ustawodawczej, które przewidują natychmiastowe i pełne informowanie Parlamentu na wszystkich etapach realizacji protokołu lub jego odnawiania. Proponowane jest, aby co roku przedstawiać Parlamentowi i Radzie sprawozdanie w sprawie wyników wieloletniego programu sektorowego, o którym mowa w art. 3 protokołu, a także w sprawie przestrzegania przez państwa członkowskie wymogu deklarowania połowów.


OPINIA Komisji Budżetowej (20.11.2014)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE)

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: José Manuel Fernandes

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Na podstawie uprawnień przekazanych jej przez Radę Komisja Europejska przeprowadziła negocjacje z Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w celu odnowienia – na okres czterech lat – protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, który wygasł w dniu 12 maja 2014 r.

Ów nowy protokół podpisano zgodnie z decyzją Rady i obowiązuje on tymczasowo od dnia jego podpisania.

Głównym celem protokołu do umowy jest przyznanie statkom Unii Europejskiej uprawnień do połowów w wodach Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w poszanowaniu najlepszych dostępnych opinii naukowych i zaleceń Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) w granicach dostępnej nadwyżki. Podstawą stanowiska negocjacyjnego Komisji były m.in. wyniki oceny ex post poprzedniego protokołu, przeprowadzonej przez ekspertów zewnętrznych.

Jednym z celów jest również wzmocnienie współpracy między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w celu wspierania zrównoważonej polityki rybołówstwa oraz odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych w obszarze połowowym Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w interesie obu stron.

Przewidziana w protokole łączna rekompensata finansowa wynosi 2 805 000 EUR w okresie czterech lat.

Obejmuje ona:

•     roczną kwotę z tytułu dostępu do wyłącznej strefy ekonomicznej Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w wysokości 385 000 EUR przez pierwsze trzy lata oraz 350 000 EUR w czwartym roku, co odpowiada pojemności referencyjnej wynoszącej 7 000 ton rocznie oraz

•     kwotę w wysokości 325 000 EUR rocznie przez cztery lata tytułem wsparcia realizacji sektorowej polityki rybołówstwa Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, monitorowanie, kontrola oraz walka z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami).

Rodzaj wydatków (EUR)

2014

2015

2016

2017

Ogółem

Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona

710 000

710 000

710 000

675 000

2 805 000

Ogółem

710 000

710 000

710 000

675 000

2 805 000

 

 

 

 

 

 

Jeżeli całkowity roczny połów dokonany przez statki Unii Europejskiej w wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej przekracza roczny tonaż referencyjny, całkowita kwota rocznej rekompensaty finansowej wzrasta o 55 EUR za tonę w odniesieniu do każdej dodatkowej tony w pierwszych trzech latach oraz o 50 EUR w czwartym roku.

Łączna roczna kwota wypłacana przez Unię Europejską nie może być jednak wyższa niż dwukrotność kwoty wskazanej w protokole. Jeżeli wielkość połowów statków Unii Europejskiej przekracza ilość odpowiadającą dwukrotności łącznej rocznej kwoty, kwota należna za nadwyżkę ponad ten limit jest wypłacana w roku następnym.

Wsparcie to jest zgodne z celami krajowej polityki rybołówstwa, a zwłaszcza z potrzebami Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w zakresie wsparcia na rzecz łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i zwalczania nielegalnych połowów.

******

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa jako komisji przedmiotowo właściwej, by zaleciła Parlamentowi Europejskiemu wyrażenie zgody na projekt decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

20.11.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

5

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Charles Goerens, Anneli Jäätteenmäki, Alfred Sant, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

3.12.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

2

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Ole Christensen, Ian Duncan, Sylvie Goddyn, Anja Hazekamp, Mike Hookem, Francisco José Millán Mon

Informacja prawna