Процедура : 2014/2181(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0062/2014

Внесени текстове :

A8-0062/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2014 - 5.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0081

ДОКЛАД     
PDF 243kWORD 126k
11.12.2014
PE 541.648v02-00 A8-0062/2014

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., от Полша)

(COM(2014)0699 – C8‑0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Ян Олбрихт

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., подадено от Полша)

(COM(2014)0699 – C8‑0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Европейският парламент,

–    като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0699 – C8‑0243/2014),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(1) (Регламент за ЕФПГ),

–   като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–   като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–   като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–   като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0062/2014),

A. като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламент (EС) № 1309/2013(4) отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение относно повторното въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Полша е подала заявление EGF/2013/006 PL/Fiat за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие на 1079 съкращения – 829 във Fiat Auto Poland и 250 в 21 доставчици и производители надолу по веригата (като се очаква в мерките по ЕФПГ да участват 777 лица) в резултат от намаляването на производството в завода на Fiat Auto Poland S.A. в Тихи, който се намира в Силезкото воеводство, през референтния период от 21 януари 2013 г. до 21 май 2013 г.;

Д. като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  отбелязва, че условията, посочени в член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени, и следователно изразява съгласие с Комисията, че Полша има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  отбелязва, че полските органи са внесли заявлението за финансово подпомагане от ЕФПГ на 29 юли 2013 г. и са го допълвали с информация до 16 юни 2014 г., както и че Комисията е представила своята оценка на 10 ноември 2014 г.;

3.  приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, полските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 21 януари 2013 г., много преди решението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

4.   отбелязва, че европейската автомобилна промишленост е загубила пазарен дял от 2007 г. насам, когато производството на пътнически автомобили в Европа е представлявало 32,2 % от цялото производство – дял, който спада до 23,2% през 2012 г.; освен това подчертава, че производството в ЕС-27 е спаднало със 7% от 2011 до 2012 г., докато световното производство е нараснало с 5,3% за същия период; подчертава, че положението е още по-лошо на национално равнище, където обемът на производството е спаднал с близо една трета през 2012 г. в сравнение с 2011 г.;

5.   следователно изразява съгласие с Комисията, че съкращенията в завода на Fiat в Тихи и неговите доставчици и производители надолу по веригата са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията; подчертава, че въздействието на глобализацията се е утежнило от финансовата криза, в резултат на която продажбите на нови пътнически автомобили в Съюза са отбелязали безпрецедентен спад;

6.  подчертава, че се очаква съкращенията в завода на Fiat в Тихи да имат отрицателно въздействие върху региона, тъй като бившите работници на Fiat Auto Poland, неговите доставчици и производители надолу по веригата представляват 10% от всички безработни, живеещи в областта;

7.   посочва, че равнището на безработицата в Силезкото воеводство е нараснало от 2011 г. насам; отбелязва също така увеличението на колективните съкращения в региона, които почти са се удвоили между 2011 и 2012 г.;

8.  отбелязва, че досега в автомобилния отрасъл са подадени 21 заявления по ЕФПГ, 12 от които въз основа на промени в световната търговия вследствие на глобализацията, а 9 въз основа на критерии, свързани с икономическата криза;

9.  отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, включва следните мерки за повторното интегриране на 777 съкратени работници на пазара на труда: обучение и разходи, свързани с обучението, обучение за предприемачество, професионално обучение, стипендии за стаж, разходи за стажанти, интервенционни дейности, помощи за самостоятелна дейност, стимули за наемане на работа;

10. отбелязва, че предоставянето на помощи за самостоятелна дейност (до 4 995 EUR на работник) е обвързано с условия и зависи от успеха на самостоятелната дейност; посочва, че тази обвързаност с условия не би трябвало да възпира участниците да кандидатстват за тази мярка за подпомагане;

11. отбелязва, че прилагането на персонализираните услуги е приключило в края на 2013 г. и че според предварителните данни 269 души са участвали в 313 различни дейности в рамките на пакета, като 219 от тях са си намерили работа вследствие на предоставената помощ;

12.   отбелязва, че според предварителните данни общите разходи за прилагането на персонализираните услуги са били значително по-ниски от прогнозните заради по-малкия брой работници, които са участвали в мерките;

13. подчертава, че въпреки че броят на участващите в мерките работници е по-малък от първоначалните прогнози, според предварителните данни броят на обхванатите от пакета безработни работници, които все още са регистрирани в бюрото по труда, е 85, което доказва, че повечето от работниците, засегнати от съкращенията във Fiat Auto Poland, са си намерили работа;

14. приветства факта, че Регионалният съвет по заетостта е участвал в подготовката на заявлението по ЕФПГ, и неговата роля при вземането на решение за пакета от дейности по този проект;

15. припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда; припомня, че при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

16. подчертава, че в съответствие с член 6 от Регламента за ЕФПГ се гарантира, че ЕФПГ подкрепя реинтеграцията на отделни съкратени работници на пазара на труда и осигуряването на стабилна заетост; подчертава освен това, че с помощта от ЕФПГ може да се съфинансират единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества действия, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерки за преструктуриране на дружества или сектори;

17. приветства факта, че, наред с други мерки, интервенционните дейности са насочени конкретно към групата на работниците на възраст над 50 години, която представлява значителен дял от бенефициентите; отбелязва, че тази възрастова група е изложена на по-голям риск от дългосрочна безработица и изключване от пазара на труда;

18. подчертава големия дял възрастни хора и работници с ниска квалификация, които са засегнати от съкращенията и които представляват съответно 18,7% и 62,6% от всички засегнати работници; призовава да се обръща специално внимание на тези две групи и да се предвидят специални мерки по ЕФПГ за тях;

19. счита, че шестимата работници с трайни здравословни проблеми или увреждания биха могли да имат специфични потребности по отношение на персонализираните услуги, които да им бъдат предоставени;

20. приветства факта, че на различните етапи на изпълнението и при достъпа до мерките по ЕФПГ се прилагат и ще продължат да се прилагат принципът на равенство между жените и мъжете, както и принципът на недискриминация;

21. отбелязва, че на 20 декември 2012 г. Fiat Auto Poland е постигнало споразумение със синдикатите, в което са определени критериите за подбор на работниците, подлежащи на съкращаване, и са договорени стимулите, които ще бъдат предоставени на работниците, които се съгласят да напуснат предприятието доброволно.

22. отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат финансирани от ЕФПГ, съдържа данни относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; подчертава, че полските органи потвърждават, че отговарящите на условията за допустимост действия не получават подкрепа от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

23. одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

24. възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

25. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014–2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855).


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., подадено от Полша)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(1), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(2), и по-специално член 23, втора алинея от него,

като взеха предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(3), и по-специално член 12 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)      Европейският фонд за приспособяване към глобализацията („ЕФПГ“) е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и да се подпомага тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)      Както е посочено в член 12 от Регламент (ЕС, Eвратом) № 1311/2013, ЕФПГ не може да надхвърля максималния годишен размер от 150 млн. евро (по цени от 2011 г.).

(3)      На 29 юли 2013 г. Полша подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в предприятието Fiat Auto Poland S.A. и 21 доставчици и производители надолу по веригата и го допълва с допълнителна информация до 16 юни 2014 г. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансовото участие, установени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Поради това Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 1 259 610 EUR.

(4)       С оглед на гореизложеното следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Полша,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за предоставяне на сумата от 1 259 610 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

(1)

ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(3)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(4)

ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1) и на член 12 от Регламент (ЕО) № 1927/2006(2) фондът не може да надхвърля максималната годишна сума от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизии.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина(3), сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, за да мобилизира средства от фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се започва тристранна процедура.

II. Заявлението на дружеството Fiat Poland и предложението на Комисията

На 10 ноември 2014 г. Комисията прие предложение за решение за мобилизиране на средства от ЕФПГ в полза на Полша, за да се подпомогне повторната интеграция на пазара на труда на работници, съкратени в завода на Fiat Auto Poland S.A. в Тихи, който се намира в Силезкото воеводство, в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията.

Това е деветнадесетото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2014 г. и се отнася до мобилизирането на обща сума в размер на 1 259 610 EUR от ЕФПГ за Полша. То се отнася до 829 съкращения в завода на Fiat в Тихи и 250 съкращения в 21 доставчици и производители надолу по веригата през референтния период от 21 януари 2013 г. до 21 май 2013 г. Заявлението се основава на критериите за намеса по член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ, според които се изискват най-малко 500 съкращения за период от четири месеца в предприятие в държава членка.

Заявлението е изпратено на Комисията на 29 юли 2013 г. Заключението на Комисията е, че заявлението отговаря на условията за отпускане на средства по линия на ЕФПГ, посочени в член 2, буква а) на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Според данните, представени от полските органи, европейската автомобилна промишленост е загубила пазарен дял от 2007 г. насам. През 2007 г. производството на пътнически автомобили е представлявало 32,2% от цялото производство, докато през 2012 г. е достигнало 23,2%. Заявителят добавя, че докато от 2011 до 2012 г. световното производство е нараснало с 5,3%, то производството на ЕС-27 е спаднало със 7% за същия период. Съгласно полските органи положението е още по-лошо на национално равнище, където обемът на производството е спаднал с близо една трета през 201 2 г. в сравнение с 2011 г.

Полските органи твърдят, че въздействието на глобализацията се е утежнило от финансовата криза, в резултат на която продажбите на нови пътнически автомобили в ЕС са отбелязали безпрецедентен спад. Докато търсенето на нови автомобили в ЕС-27 е спаднало с 8,7%, продажбите на автомобили в световен мащаб са нараснали с 5,1% през 2012 г.

Заявителят отбелязва връзката между спада на производството на автомобили и равнището на заетост във Fiat Auto Poland. През 2009 г. заводът в Тихи е наел 6 422 работници, за да произведе 606 000 автомобила, докато през 2012 г. производството е достигнало 361 000 автомобила, а броят на работниците е бил 4 882. За периода 2009 – 2013 г. производството е спаднало с 56%, а заетостта само с 46%. Следователно във Fiat Auto Poland спадът в заетостта е бил по-слаб от спада в производството. Това е било постигнато, като работата в завода е била организирана на две смени вместо обичайната практика да се работи на три смени. Полските органи предоставят още и данни на Евростат относно заетостта в автомобилния сектор, от които е видно непрекъснато намаление. Заетостта в автомобилната промишленост в ЕС-27 в началото на 2009 г. е била с 12% по-ниска в сравнение с началото на 2008 г.

Съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, включва следните мерки за повторното интегриране на 777 съкратени работници на пазара на труда: обучение и разходи, свързани с обучението, обучение за предприемачество, професионално обучение, стипендии за стаж, разходи за стажанти, интервенционни дейности, помощи за самостоятелна дейност, стимули за наемане на работа.

Според полските органи изпълнението на мерките е започнало на 21 януари 2013 г., като те се съчетават, така че да образуват съгласуван пакет от персонализирани услуги, и представляват активни мерки на пазара на труда с цел повторна интеграция на работниците на пазара на труда.

По отношение на критериите, установени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, в своето заявление полските органи потвърдиха, че:

•   финансовото участие по линия на ЕФПГ не замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни споразумения;

•   мерките осигуряват подкрепа на отделни работници и не се използват за преструктуриране на дружества или сектори;

•   за мерките няма да бъде отпускана финансова подкрепа от други фондове или финансови инструменти на Съюза

По отношение на системите за управление и контрол Полша уведоми Комисията, че финансовото участие ще бъде управлявано и контролирано от същите органи, които управляват и контролират Европейския социален фонд. Управляващият орган, отговорен за усвояването на средствата от ЕФПГ ще е Министерството на инфраструктурата и развитието и по-конкретно отделът за Европейския социален фонд. Управляващият орган ще прехвърли някои от задачите на междинното звено — областното бюро по заетостта в Катовице.

Разплащателният орган ще е отделът на разплащателния орган на министерството на финансите.

III. Процедура

За да се мобилизира фондът, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер за обща сума от 1 259 610 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 04 51).

Това е деветнадесетото предложение за трансфер за мобилизирането на средства от фонда, представено досега на бюджетния орган през 2014 г.

Тристранната процедура по предложението на Комисията за решение за мобилизиране на средства от ЕФПГ би могла да бъде в опростена форма, както предвижда член 12, параграф 5 от правното основание, освен в случай че не бъде постигнато споразумение между Парламента и Съвета.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси ще бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до фонда.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

(3)

ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ZP/ch D(2014)56461

г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., подадено от Полша (COM(2014)699 final)

Уважаеми г-н председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL), както и нейната работна група за ЕФПГ, разгледаха въпроса за мобилизирането на средства от ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. и приеха следното становище.

Комисията EMPL и работната група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от фонда във връзка с въпросното искане. Във връзка с това комисията EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията EMPL се основават на следните съображения:

А)  като има предвид, че това заявление се основава на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1927/2006 (Регламента за ЕФПГ) и се отнася до 829 работници в предприятието Fiat Auto Poland, извършващо дейност в автомобилната промишленост, и неговите 21 доставчици в Силезкото воеводство, които са били съкратени в рамките на референтния период от 21 януари 2013 г. до 21 май 2013 г.;

Б)   като има предвид, че полските органи твърдят, че съкращенията са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията и че европейската автомобилна промишленост е загубила пазарен дял от 2007 г. насам (през 2007 г. производството на пътнически автомобили в Европа е представлявало 32,2% от цялото производство, а през 2012 г. е достигнало 23,2%;

В)  като има предвид, че групата е решила да премести производството на модела Panda Classic и на новото поколение на модела Panda в Кампания, Италия, от януари 2013 г. с цел да създаде заетост в родната си страна;

Г)   като има предвид, че 77,5% от работниците, обхванати от мерките, са мъже, а 22,5% – жени, като всички те са граждани на ЕС; като има предвид, че 78,9% от работниците са на възраст между 25 и 54 години, а втората по големина група работници (18,7%) са на възраст между 55 и 64 години;

Д)  като има предвид, че има шест работника с трайни здравословни проблеми или увреждания, които ще получат помощ;

Е)   като има предвид, че полските органи подчертават отрицателното въздействие на съкращенията във Fiat Auto Poland за региона на Тихи, където бившите работници на Fiat Auto Poland и на неговите доставчици представляват 1/10 от всички безработни, живеещи в този регион;

Следователно комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Полша, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1927/2006, са изпълнени и че следователно Полша има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  приветства факта, че, наред с други мерки, интервенционните дейности са насочени конкретно към групата на работниците на възраст над 50 години, която представлява значителен дял от бенефициентите; отбелязва, че тази възрастова група е изложена на по-голям риск от дългосрочна безработица и изключване от пазара на труда;

3.  отбелязва, че предоставянето на помощи за самостоятелна дейност (до 4 995 EUR) е обвързано с условия и зависи от успеха на самостоятелната дейност; посочва, че тази обвързаност с условия не би трябвало да възпира участниците да кандидатстват за тази мярка за подпомагане;

4.  счита, че шестимата работници с трайни здравословни проблеми или увреждания биха могли да имат специфични потребности по отношение на персонализираните услуги, които да им бъдат предоставени;

5.  отбелязва, че на 20 декември 2012 г. Fiat Auto Poland е постигнало споразумение със синдикатите, в което са определени критериите за подбор на работниците, подлежащи на съкращаване, и са договорени стимулите, които ще бъдат предоставени на работниците, които се съгласят да напуснат предприятието доброволно.

С уважение,

Марита УЛВСКОГ

Изпълняващ длъжността председател, първи заместник-председател


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

г-н Жан Артюи

Председател

Комисия по бюджети

Европейски парламент

ASP 09 G 205

1047 Брюксел

Уважаеми г-н Артюи,

Относно:       Мобилизирания на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

От комисията по регионално развитие бяха поискани становища по три отделни предложения на Комисията за решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам плановете са да се приемат доклади по всяко от тях на следващите заседания на комисията по бюджети.

Правилата, приложими за финансовите участия от ЕФПГ са установени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006; както и в точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление.

-          С COM(2014)0630 се предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 1 426 800 EUR за активни мерки на пазара на труда за повторната интеграция на 634 работници, съкратени от STX Finland Oy в Раума, Финландия, на пазара на труда.

-          С COM(2014)0662 се предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 918 000 EUR за активни мерки на пазара на труда за повторната интеграция на 760 работници, съкратени от GAD société anonyme simplifiée, Франция, на пазара на труда.

-          С COM(2014)0672 се предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 1 890 000 EUR за активни мерки на пазара на труда за повторната интеграция на 608 работници, съкратени от Whirlpool Europe S.r.l. и пет дружества на доставчици и производители надолу по веригата в Италия, на пазара на труда.

-          С COM(2014)0699 се предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 1 259 610 EUR за активни мерки на пазара на труда за повторната интеграция на 1 079 работници, съкратени от Fiat Auto Poland и седем негови доставчици на пазара на труда.

-          С COM(2014)0701 се предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 25 937 813 EUR за активни мерки на пазара на труда за повторната интеграция на 5 213 работници, съкратени от Air France, Франция, на пазара на труда.

-          С COM(2014)0702 се предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 6 444 000 EUR за активни мерки на пазара на труда за повторната интеграция на 600 работници, съкратени от Odyssefs Fokas S.A, Гърция, на пазара на труда.

Координаторите на комисията обсъдиха тези предложенията и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че комисията няма възражения срещу предложените мобилизирания на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с цел разпределяне на горепосочените суми съобразно предложенията на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.12.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Правна информация