Postup : 2014/2181(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0062/2014

Předložené texty :

A8-0062/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2014 - 5.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0081

ZPRÁVA     
PDF 221kWORD 117k
11.12.2014
PE 541.648v02-00 A8-0062/2014

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., předložená Polskem)

(COM(2014)0699 – C8‑0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Jan Olbrycht

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: Dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 PŘÍLOHA: DOPIS Výboru pro regionální rozvoj
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., předložená Polskem)

(COM(2014)0699 – C8‑0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Evropský parlament,

–    s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0699 – C8‑0243/2014),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–   s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IIA ze dne 2. prosince 2013), a zejména na článek 13 této dohody,

–   s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IIA ze dne 2. prosince 2013,

–   s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–   s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0062/2014),

A. vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být poskytnuta co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IIA ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C. vzhledem k tomu, že přijetí nařízení (EU) č. 1309/2013(4) odráží dohodu mezi Parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí předložených EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D. vzhledem k tomu, že Polsko předložilo v návaznosti na pokles výroby v podniku Fiat Auto Poland S.A. v Tychách v polském Slezsku, ke kterému došlo v období od 21. ledna 2013 do 21. května 2013, žádost EGF/2013/006 PL/Fiat o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propuštěním 1079 osob, z toho 829 v podniku Fiat Auto Poland a 250 u 21 dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku, přičemž se opatření podporovaných EFG zúčastní 777 osob;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  konstatuje, že podmínky stanovené v čl. 2 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a souhlasí proto s Komisí, že Polsko má podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  bere na vědomí, že polské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 29. července 2013 a doplňovaly ji o další informace až do 16. června 2014 a že hodnocení této žádosti vydala Komise dne 10. listopadu 2014;

3.  vítá rozhodnutí polských orgánů, že dne 21. ledna 2013 – tedy se značným předstihem před rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z EFG na navržený koordinovaný balík opatření – zahájí realizaci individualizovaných služeb, aby pracovníkům rychle poskytly pomoc;

4.   konstatuje, že od roku 2007 klesá podíl evropského automobilového průmyslu na trhu – v uvedeném roce evropská výroba osobních automobilů představovala 32,2 % světové produkce, zatímco do roku 2012 klesla na 23,2 %; dále upozorňuje na to, že v EU 27 se v roce 2012 snížila úroveň produkce o 7 % oproti roku 2011, zatímco úroveň světové produkce ve stejném období vrostla o 5,3 %; zdůrazňuje, že situace byla na vnitrostátní úrovni ještě horší, jelikož se objem produkce z roku 2011 na rok 2012 snížil téměř o třetinu;

5.   souhlasí proto s Komisí, že propouštění v závodě Tychy společnosti Fiat a u jeho dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku, souvisí s významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací; zdůrazňuje, že dopad globalizace umocnila finanční krize, v jejímž důsledku se v Unii snížil prodej nových osobních automobilů na nejnižší úroveň za celou dobu vedení těchto statistik;

6.  konstatuje, že propouštění v závodě Tychy společnosti Fiat bude mít negativní dopad na celý region, jelikož bývalí zaměstnanci společnosti Fiat Auto Poland, dodavatelé a výrobci, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku, představují 1/10 všech nezaměstnaných, kteří v této oblasti žijí;

7.   zdůrazňuje, že míra nezaměstnanosti v polském Slezsku se od roku 2011 zvyšuje; konstatuje rovněž, že se navíc v regionu v roce 2012 téměř zdvojnásobila míra hromadného propouštění oproti roku 2011;

8.  konstatuje, že automobilové odvětví zaznamenalo doposud 21 žádostí o příspěvek z EFG a že 12 z nich má souvislost s globalizací obchodu a 9 se světovou finanční a hospodářskou krizí;

9.  konstatuje, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb, který má být spolufinancován, zahrnuje následující opatření za účelem opětovného začlenění 777 propuštěných pracovníků na trh práce: odbornou přípravu a uhrazení nákladů spojených s odbornou přípravou, odbornou přípravu v oblasti podnikání, stipendia na odbornou přípravu, stipendia na stáže, uhrazení nákladů na stáže, intervenci, granty na podporu samostatné výdělečné činnosti a pobídky k zaměstnávání;

10. poznamenává, že poskytování grantů na podporu samostatné výdělečné činnosti (až 4 995 EUR na pracovníka) je podmíněno a spojeno s úspěchem samostatné výdělečné činnosti; zdůrazňuje, že tato podmíněnost by účastníky neměla odrazovat od předkládání žádostí o tuto podporu;

11. bere na vědomí, že poskytování individualizovaných služeb bylo ukončeno na konci roku 2013 a že podle předběžných údajů se v rámci tohoto souboru opatření zúčastnilo 269 osob 313 různých činností a 219 z nich našlo díky poskytnuté podpoře zaměstnání;

12.   bere na vědomí, že podle předběžných údajů byly celkové náklady na realizaci individualizovaných služeb značně nižší, než se odhadovalo, a to z důvodu omezeného počtu pracovníků, kteří služeb využili;

13. zdůrazňuje, že ačkoli byl počet pracovníků, kteří se programu zúčastnili, podle předběžných údajů nižší, než se odhadovalo, počet nezaměstnaných pracovníků, na něž se soubor opatření vztahuje a kteří jsou stále registrováni na úřadu práce, čítá 85 osob, což dokazuje, že převážná většina pracovníků propuštěných ze společnosti Fiat Auto Poland našla zaměstnání;

14. vítá skutečnost, že se na přípravě žádosti o uvolnění prostředků z EFG podílela Regionální rada pro nezaměstnanost a že hrála významnou úlohu při rozhodování o balíčku opatření v rámci projektu;

15. připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného souboru opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí; je přesvědčen, že podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb by měla předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

16. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG podporoval začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do stabilního zaměstnání; dále zdůrazňuje, že pomoc z EFG může spolufinancovat pouze aktivní opatření na pracovním trhu, která vedou k trvalému a dlouhodobému zaměstnání; opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

17. vítá skutečnost, že mezi opatřeními jsou i taková, která se zvláště zaměřují na skupinu pracovníků nad 50 let, kteří tvoří významnou část příjemců pomoci; poznamenává, že tato věková skupina je vystavena vyššímu riziku dlouhodobé nezaměstnanosti a vyloučení z trhu práce;

18. zdůrazňuje, že propouštěním jsou postiženi ve velké míře starší lidé (18,7 %) a osoby s nižší kvalifikací (62,6 % z celkového počtu propuštěných pracovníků); požaduje proto, aby těmto dvěma skupinám byla věnována zvláštní pozornost a aby na tyto skupiny byla zaměřena zvláštní opatření EFG;

19. domnívá se, že šest pracovníků s dlouhodobými zdravotními problémy nebo se zdravotním postižením může mít zvláštní potřeby, pokud jde o poskytování individuálního přístupu;

20. vítá skutečnost, že zásada rovnosti žen a mužů a rovněž zásada nediskriminace byly a i nadále budou uplatňovány během různých etap provádění opatření EFG a také v rámci přístupu k těmto opatřením;

21. bere ne vědomí, že dne 20. prosince 2012 uzavřela společnost Fiat Auto Poland s odbory dohodu, na jejímž základě byla stanovena kritéria výběru pracovníků, kteří mají být propuštěni, a dohodla se s nimi na pobídkách pro pracovníky, kteří budou souhlasit s dobrovolným odchodem z firmy;

22. konstatuje, že informace poskytnuté o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; zdůrazňuje, že polské orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a aby tyto služby nebyly financovány z prostředků Unie dvakrát;

23. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

24. pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v  Úředním věstníku Evropské unie;

25. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855).


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., předložená Polskem)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(1), a zejména na čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(2), a zejména na čl. 23 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

1)        Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, a za účelem pomoci těmto pracovníkům při jejich opětovném začleňování na trh práce.

2)        EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013.

3)        Polsko předložilo žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v podniku Fiat Auto Poland S.A. a u 21 dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku, dne 29. července 2013 a doplňovalo ji o další informace až do dne 16. června 2014. Tato žádost splňuje požadavky na stanovení finančních příspěvků podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006. Komise proto navrhuje uvolnit prostředky ve výši 1 259 610 EUR.

4)        V souvislosti s uvedenou žádostí Polska by proto měly být z EFG uvolněny       prostředky na finanční příspěvek.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolní celkem 1 259 610 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí se vyhlásí v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

(1)

Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Všeobecný rámec

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen za účelem poskytování dodatečné pomoci pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve struktuře světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2011, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 12 nařízení (ES) č. 1927/2006(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, Komise podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) předloží za účelem umožnění čerpání prostředků z fondu v případě kladného posouzení žádosti rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z tohoto fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory.

II. Žádost týkající se podniku Fiat Polsko a návrh Komise

Dne 10. listopadu 2014 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Polska, aby tak podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni z podniku Fiat Auto Poland S.A. v Tychách v polském Slezsku v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, na trh práce.

Jedná se o devatenáctou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2014 a která se týká uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 1 259 610 EUR ve prospěch Polska. Týká se 829 osob propuštěných ze závodu Fiat v Tychách a 250 osob propuštěných u 21 dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku, v období od 21. ledna 2013 do 21. května 2013. Žádost vychází z kritéria pro pomoc podle čl. 2 písm. a) nařízení o EFG, které stanoví, že během doby čtyř měsíců musí být propuštěno nejméně 500 zaměstnanců jednoho podniku v tomtéž členském státě.

Žádost byla Komisi zaslána dne 29. července 2013. Komise dospěla k závěru, že žádost splňuje podmínky pro uvolnění prostředků z EFG uvedené v čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1927/2006.

Podle údajů uvedených polskými orgány ztrácí evropský automobilový průmysl od roku 2007 podíl na trhu. V uvedeném roce evropská výroba osobních automobilů představovala 32,2 % celkové produkce, zatímco v roce 2012 to bylo 23,2 %. Žadatel dodává, že zatímco světová produkce v roce 2012 vzrostla oproti roku 2011 o 5,3 %, produkce EU 27 ve stejném období klesla o 7 %. Podle polských orgánů byla situace na vnitrostátní úrovni ještě horší, jelikož se objem produkce v roce 2012 snížil oproti roku 2011 téměř o třetinu.

Polské orgány dále uvádějí, že dopad globalizace umocnila finanční krize, v jejímž důsledku se snížil prodej nových osobních automobilů v EU na nejnižší úroveň od počátku vedení těchto statistik. Zatímco poptávka po nových automobilech v EU 27 klesla o 8,7 %, celkový počet registrovaných vozidel se v roce 2012 zvýšil o 5,1 %.

Žadatel doložil vzájemnou souvislost mezi klesající výrobou automobilů a počtem pracovních míst v závodě Fiat Auto Poland. Závod v Tychách zaměstnával v roce 2009 pro produkci 606 000 vozidel 6 422 pracovníků, zatímco v roce 2012 výroba obnášela 361 000 vozidel se 4 882 pracovníky. Od roku 2009 do roku 2013 výroba klesla o 56 %, zaměstnanost se snížila pouze o 46 %. V podniku Fiat Auto Poland tedy snížení zaměstnanosti bylo méně kritické než snížení výroby. Toho závod dosáhl provozem na dvě směny, místo běžného třísměnného provozu. Polské orgány rovněž poskytují Eurostatu údaje o situaci v oblasti zaměstnanosti v automobilovém odvětví, kde byl zaznamenán soustavný pokles. Zaměstnanost v automobilovém průmyslu v EU 27 byla na konci roku 2009 o 12 % nižší než na počátku roku 2008.

Koordinovaný soubor individualizovaných služeb, který má být spolufinancován, zahrnuje následující opatření za účelem opětovného začlenění 777 propuštěných pracovníků na trh práce: odbornou přípravu a uhrazení nákladů spojených s odbornou přípravou, odbornou přípravu v oblasti podnikání, stipendia na odbornou přípravu, stipendia na stáže, uhrazení nákladů na stáže, intervenci, granty na podporu samostatné výdělečné činnosti a pobídky k zaměstnávání;

Opatření, jejichž realizace započala dne 21. ledna 2013, vytvářejí podle polských orgánů koordinovaný soubor individualizovaných služeb, které představují aktivní opatření na trhu práce, jejichž cílem je opětovné začlenění pracovníků na trh práce.

Pokud jde o kritéria obsažená v článku 6 nařízení (ES) č. 1927/2006, polské orgány ve své žádosti potvrzují, že:

•   finanční příspěvek z EFG nebude nahrazovat opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky;

•   tato opatření poskytnou podporu jednotlivým pracovníkům a nebudou použita pro restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

•   na tato opatření nebude poskytnuta finanční podpora z jiných fondů nebo finančních nástrojů Unie.

Co se týče řídících a kontrolních systémů, Polsko uvědomilo Komisi, že finanční příspěvky z EFG budou řízeny a kontrolovány stejnými orgány, které řídí a kontrolují Evropský sociální fond (ESF). Řídícím orgánem, odpovědným za provádění EFG bude ministerstvo pro infrastrukturu a rozvoj, konkrétně oddělení pro Evropský sociální fond. Řídící orgán přenese některé úkoly na zprostředkující subjekt, vojvodský úřad práce Katovice.

Platebním orgánem bude útvar platebního orgánu ministerstva financí.

III. Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 1 259 610 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 51).

Jedná se o devatenáctý návrh na uvolnění prostředků z fondu, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2014 dosud předložen.

Nebude-li mezi Parlamentem a Radou dosaženo dohody, mohly by třístranné rozhovory o tomto návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, který předložila Komise, proběhnout ve zjednodušené formě, jak stanoví čl. 12 odst. 5 právního základu.

Podle interní dohody bude do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytoval konstruktivní podporu a přispíval k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: Dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

ZP/ch D(2014)56461

Pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti se žádostí EGF/2013/006/ PL/Fiat Auto Poland S.A. (COM(2014)699 final)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG se zabývaly uvolněním prostředků z EFG v souvislosti s žádostí EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG se v souvislosti s touto žádostí vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu. V tomto ohledu předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by však zpochybnil převod plateb.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A)  vzhledem k tomu, že je žádost založena na čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1927/2006 (nařízení o EFG) a vztahuje se na 829 pracovníků společnosti Fiat Auto Poland působící v automobilovém průmyslu a jejích 21 dodavatelů ve Slezském vojvodství a že tito pracovníci byli propuštěni v referenčním období od 21. ledna 2013 do 21. května 2013;

B)  vzhledem k tomu, že polské orgány uvádějí, že toto propouštění souvisí s významnými strukturálními změnami ve světovém obchodu způsobenými globalizací, že podíl evropského automobilového průmyslu od roku 2007 klesá (v roce 2007 se evropská výroba osobních automobilů podílela na celosvětové výrobě 32,2 %, kdežto v roce 2012 to bylo 23,2 %);

C)  vzhledem k tomu, že se skupina rozhodla přemístit od ledna 2013 výrobu modelu Panda Classic a nové generace modelu Panda do italské Kampánie, a vytvářet tak zaměstnanost ve své domovské zemi;

D)  vzhledem k tomu, že 77,5 % pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, jsou muži a 22,5 % jsou ženy; všichni pracovníci jsou občany EU; vzhledem k tomu, že 78,9 % pracovníků je ve věku 25–54 let a druhá nejpočetnější skupina (18,7 %) je tvořena pracovníky ve věku 55–64 let;

E)  vzhledem k tomu, že mezi těmito pracovníky je 6 osob s dlouhodobými zdravotními problémy nebo se zdravotním postižením, které se budou rovněž účastnit opatření;

F)  vzhledem k tomu, že polské orgány upozorňují na negativní dopad, který bude mít propouštění ve Fiat Auto Poland v oblasti kolem města Tychy, kde bývalí pracovníci společnosti Fiat Auto Poland a jejích dodavatelů tvoří desetinu všech nezaměstnaných obyvatel této oblasti.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o polské žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s Komisí, že kritéria pro použití prostředků z fondu stanovené v čl. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1927/2006) jsou splněna, a Polsko má proto nárok na finanční příspěvek podle tohoto nařízení;

2.  vítá skutečnost, že mezi opatřeními jsou i taková, která se zaměřují konkrétně na skupinu pracovníků nad 50 let, kteří tvoří významnou část příjemců pomoci; poznamenává, že tato věková skupina je vystavena vyššímu riziku dlouhodobé nezaměstnanosti a vyloučení z trhu práce;

3.  poznamenává, že poskytnutí grantu na podporu samostatné výdělečné činnosti (až 4 995 EUR) je podmíněné a spojené s úspěchem samostatné výdělečné činnosti; zdůrazňuje, že tato podmíněnost by účastníky neměla odrazovat od žádostí o tuto podporu;

4.  domnívá se, že uvedených 6 pracovníků s dlouhodobými zdravotními problémy nebo se zdravotním postižením může v rámci uplatňování individuálního přístupu požádat o zohlednění zvláštních potřeb;

5.  bere ne vědomí, že dne 20. prosince 2012 uzavřela společnost Fiat Auto Poland s odbory dohodu, na jejímž základě byla stanovena kritéria pro výběr pracovníků, kteří mají být propuštěni, a dohodla se s nimi na pobídkách pro pracovníky, kteří budou souhlasit s dobrovolným odchodem z firmy.

S pozdravem

Marita ULVSKOG,

úřadující předsedkyně, první místopředsedkyně


PŘÍLOHA: DOPIS Výboru pro regionální rozvoj

Pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

ASP 09 G 205

1047 Brusel

Vážený pane předsedo,

Věc:    Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Výbor pro regionální rozvoj obdržel tři samostatné návrhy rozhodnutí Komise o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), k nimž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací budou zprávy o jednotlivých návrzích přijaty v Rozpočtovém výboru během některé z nadcházejících schůzí.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006; a v bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení.

         COM(2014)0630 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 1 426 800 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 634 pracovníků propuštěných ze společnosti STX Finland OY v Raumě ve Finsku.

        COM(2014)0662 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 918 000 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 760 pracovníků propuštěných ze společnosti GAD société anonyme simplifiée ve Francii.

         COM(2014)0672 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 1 890 000 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 608 pracovníků propuštěných ze společnosti Whirlpool Europe S.r.l. a z pěti dodavatelských a výrobních podniků, kteří jsou odběrateli dotčené společnosti, v Itálii.

–         COM(2014)0699 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 1 259 610 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 1 079 pracovníků propuštěných ze společnosti Fiat Auto Poland a z 21 dodavatelských podniků v Polsku.

–         COM(2014)0701 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 25 937 813 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 5 213 pracovníků propuštěných ze společnosti Air France ve Francii.

–         COM(2014)0702 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 6 444 000 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem opětovně začlenit 600 pracovníků propuštěných ze společnosti Odyssefs Fokas S.A. v Řecku.

Koordinátoři výboru tyto návrhy posoudili a požádali mě, abych Vám napsala, že tento výbor nemá žádné námitky vůči tomu, aby byly z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněny výše uvedené částky navrhované Komisí.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

11.12.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Právní upozornění