Procedure : 2014/2181(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0062/2014

Indgivne tekster :

A8-0062/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2014 - 5.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0081

BETÆNKNING     
PDF 218kWORD 91k
11.12.2014
PE 541.648v02-00 A8-0062/2014

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2009/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. fra Polen)

(COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Jan Olbrycht

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2009/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. fra Polen)

(COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0699 – C8-0243/2014),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(1) (EFG-forordningen),

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 13,

–       der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–       der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–       der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0062/2014),

A.     der henviser til, at Unionen har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med henblik på at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.     der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobiliseringen af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.     der henviser til, at vedtagelsen af forordning (EU) nr. 1309/2013(4) afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.     der henviser til, at Polen har indsendt ansøgning EGF/2013/006 PL/Fiat om økonomisk EGF-støtte som følge af 1079 afskedigelser, 829 hos Fiat Auto Poland og 250 hos 21 leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled, hvoraf 777 afskedigede arbejdstagere forventes at deltage i foranstaltningerne, som følge af et fald i produktionen på Fiat Auto Poland S.A.'s anlæg i Tychy ("Fiat's anlæg i Tychy"), der ligger i provinsen Slaskie i Polen, i referenceperioden fra den 21. januar 2013 til den 21. maj 2013;

E.     der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen;

1.      bemærker, at betingelserne i artikel 2, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Polen dermed er berettiget til finansiel støtte i henhold til denne forordning;

2.      bemærker, at de polske myndigheder indsendte ansøgningen om støtte fra EGF den 29. juli 2013 og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 16. juni 2014, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 10. november 2014;

3.      glæder sig over, at de polske myndigheder for at sikre arbejdstagerne hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 21. januar 2013, længe før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

4.      bemærker, at den europæiske bilindustri siden 2007 har mistet markedsandele, idet den europæiske produktion af personbiler i 2007 tegnede sig for 32,2 % af den globale produktion, hvorimod den i 2012 udgjorde 23,2 %; fremhæver endvidere, at mens produktionen i EU-27 faldt med 7 % fra 2011 til 2012, så steg det globale produktionsniveau med 5,3 % i samme periode; understreger, at situationen var endnu værre på nationalt plan, hvor produktionsmængden faldt med næsten en tredjedel i 2012 i forhold til 2011-niveauet;

5.      er således enig med Kommissionen i, at afskedigelserne hos Fiat's anlæg i Tychy og hos underleverandørerne er knyttet til gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene som følge af globaliseringen; understreger, at virkningen af globaliseringen er blevet forværret af virkningen af den finansielle krise, som har reduceret salget af nye personbiler i Unionen til det laveste niveau, siden man begyndte at indsamle data;

6.      bemærker, at afskedigelserne hos Fiat's anlæg i Tychy forventes at få en negativ virkning på regionen, da de tidligere ansatte hos Fiat Auto Poland og virksomhedens leverandører udgør 10 % af alle arbejdsløse personer, der bor i dette område;

7.      påpeger, at arbejdsløsheden i Slaskie er steget siden 2011; bemærker endvidere, at antallet af arbejdstagere, der mellem 2011 og 2012 er ramt af kollektive afskedigelser, næsten er fordoblet;

8.      bemærker, at bilindustrien indtil videre har været genstand for 21 EGF-ansøgninger, hvoraf tolv var baseret på handelsrelateret globalisering, og de øvrige ni var baseret på krisekriteriet;

9.      noterer sig, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal samfinansieres, omfatter foranstaltninger til reintegration på arbejdsmarkedet af 777 afskedigede arbejdstagere: uddannelse og uddannelsesomkostninger, iværksætterkurser, uddannelsesstipendier, praktikophold og stipendier, omkostninger ved praktikophold, intervention, tilskud til selvstændig virksomhed, incitamenter til ansættelse;

10.    bemærker, at tildeling af støtte til start af egen virksomhed (op til 4.995 EUR pr. arbejdstager) er betinget og knyttet til den selvstændige erhvervsvirksomheds succes; påpeger, at denne betingelse ikke bør afholde deltagere fra at ansøge om denne støtteforanstaltning;

11.    bemærker, at gennemførelsen af de individuelle tilbud var afsluttet ved udgangen af 2013, og at det af de foreløbige data fremgår, at 269 personer deltog i 313 forskellige aktiviteter inden for rammen af pakke, og at 219 personer har fundet beskæftigelse som følge af den ydede støtte;

12.    bemærker, at det af de foreløbige data fremgår, at de samlede omkostninger til gennemførelsen af de individuelle tilbud var betydeligt lavere end skønnet på grund af det lavere antal af arbejdstagere, der deltog;

13.    fremhæver, at på trods af at færre arbejdstagere deltog i tilbuddet, fremgår det af de foreløbige data, at antallet af arbejdstagere, der er omfattet af pakken, og som stadig er indskrevet på arbejdsformidlingen, ligger på 85, hvilket viser, at størsteparten af de arbejdstagere, der blev ramt af afskedigelserne i Fiat Auto Poland har fundet beskæftigelse;

14.    glæder sig over, at Det Regionale Beskæftigelsesråd deltog i forberedelsen af ansøgningen om EGF-støtte og over dets rolle i forbindelse med fastlæggelsen af pakken med projektaktiviteter;

15.    minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima; erindrer om, at udformningen af en samordnet pakke af personaliserede tilbud bør tage højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

16.    understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen skal sikres, at EGF støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers tilbagevenden til stabil beskæftigelse; understreger endvidere, at EGF-støtte udelukkende må samfinansiere aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører til varig, langsigtet beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

17.    ser med tilfredshed på, at der blandt andre foranstaltninger er indgreb, der specifikt er rettet mod gruppen af arbejdstagere over 50 år, der udgør en betydelig del af modtagerne; bemærker, at der for denne aldersgruppe er en højere risiko for længerevarende arbejdsløshed og udelukkelse fra arbejdsmarkedet;

18.    fremhæver den store andel ældre og personer med lave kvalifikationer, der er berørt af afskedigelserne, og som udgør henholdsvis 18,7 % og 62,6 %; opfordrer til, at der tages særligt hensyn til disse to grupper, og at der træffes særlige EGF-foranstaltninger specifikt målrettet dem;

19.    finder, at de seks arbejdstagere, der har kroniske helbredsproblemer eller er handicappede kan have særlige behov, når det drejer sig om at give dem individualiserede tilbud;

20.    glæder sig over, at princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder samt princippet om ikke-forskelsbehandling er blevet og fortsat vil blive anvendt i EGF's forskellige gennemførelsesfaser og med hensyn til adgang til EGF-foranstaltninger;

21.    bemærker, at Fiat Auto Poland den 20. december 2012 indgik en aftale med fagforeningerne, hvorved de fastsatte kriterier, der skulle anvendes til at udvælge de arbejdstagere, der ville blive afskediget, og de blev enige om de incitamenter, der skulle gives til arbejdstagere, der besluttede at forlade virksomheden frivilligt;

22.    bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres gennem EGF, omfatter oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; understreger, at de polske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

23.    godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

24.    pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

25.    pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855).


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2009/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. fra Polen)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(1), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(2), især artikel 23, andet afsnit,

under henvisning til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3), særlig artikel 12,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, og at hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)      EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013.

(3)      Polen indgav den 21. juli 2013 en ansøgning om anvendelse af EGF i forbindelse med afskedigelser hos Fiat Auto Poland S.A. og hos 21 leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled og supplerede den med yderligere oplysninger i tiden indtil den 16. juni 2014. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et støttebeløb fra EGF i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 1 259 610 EUR.

(4)       Der bør derfor som følge af Polens ansøgning ydes økonomisk støtte fra EGF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 1 259 610 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

(1)

EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der rammes af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og i artikel 12 i forordning (EF) nr. 1927/2006(2) kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De passende beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II. Fiat Poland-ansøgningen og Kommissionens forslag

Den 10. november 2014 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til fordel for Polen med henblik på at hjælpe de arbejdstagere på Fiat Auto Poland S.A.'s anlæg i Tychy, der ligger i provinsen Slaskie i Polen, der er blevet afskediget som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Dette er den 19. ansøgning, som skal behandles under 2014-budgettet, og den vedrører anvendelsen af et samlet beløb fra EGF på 1 259 610 EUR til Polen. Den vedrører 829 afskedigelser fra Fiat Tychy's produktionsanlæg og 250 afskedigelser fra 21 leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled i referenceperioden fra den 21. januar 2013 til den 21. maj 2013. Ansøgningen er baseret på interventionskriteriet i EGF-forordningens artikel 2, litra a), som forudsætter mindst 500 afskedigelser over en periode på fire måneder i en virksomhed i en medlemsstat.

Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 29. juli 2013. Kommissionen har konkluderet, at ansøgningen opfylder de betingelser for mobilisering af EGF, der er opstillet i artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1927/2006.

Ifølge oplysninger fra de polske myndigheder har den europæiske bilindustri mistet markedsandele siden 2007. I 2007 tegnede den europæiske produktion af personbiler sig for 32,2 % af den globale produktion, hvorimod den i 2012 udgjorde 23,2 %. Ansøgeren tilføjer, at mens det globale produktionsniveau steg med 5,3 % fra 2011 til 2012, faldt produktionen i EU-27 med 7 % i samme periode. Ifølge de polske myndigheder var situationen værre på nationalt plan, hvor produktionsmængden faldt med næsten en tredjedel i 2012 i forhold til 2011-niveauet.

De polske myndigheder fremfører endvidere, at virkningen af globaliseringen er blevet forværret af virkningen af den finansielle krise, som har reduceret salget af nye personbiler i Unionen til det laveste niveau, siden man begyndte at indsamle data. Mens efterspørgslen efter nye biler faldt med 8,7 % i EU-27, blev der for det globale salg af biler registreret en stigning på 5,1 % i 2012.

Ansøgeren godtgør sammenhængen mellem den faldende produktion af biler og beskæftigelsesniveauet hos Fiat Auto Poland. Anlægget i Tychy ansatte 6 422 arbejdstagere i 2009 for at kunne producere 606 000 biler, mens produktionen i 2012 udgjorde 361 000 biler med 4 882 arbejdstagere. I perioden 2009-2013 faldt beskæftigelsen kun med 46 %, mens produktionen faldt med 56 %. I Fiat Auto Poland var beskæftigelsesnedgangen derfor mindre problematisk end produktionsnedgangen. Det skyldtes, at anlægget kørte med to skiftehold i stedet for den normale praksis med tre skiftehold. De polske myndigheder leverer også data til Eurostat om beskæftigelsessituationen i bilindustrien, som viser et vedvarende fald. Beskæftigelsen inden for bilindustrien i EU-27 var ved udgangen af 2009 12 % lavere end i begyndelsen af 2008.

Den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal samfinansieres, omfatter følgende foranstaltninger til reintegration på arbejdsmarkedet af 777 afskedigede arbejdstagere: uddannelse og uddannelsesomkostninger, iværksætterkurser, uddannelsesstipendier, praktikophold og stipendier, omkostninger ved praktikophold, intervention, tilskud til selvstændig virksomhed, incitamenter til ansættelse.

Ifølge de polske myndigheder indgår foranstaltningerne, der blev påbegyndt den 21. januar 2013, i en samordnet pakke af individualiserede tilbud og udgør aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som tager sigte på at få arbejdstagerne tilbage på arbejdsmarkedet.

Med hensyn til de kriterier, der er fastsat i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1927/2006, har de polske myndigheder i deres ansøgning bekræftet, at:

•    den økonomiske EGF-støtte ikke erstatter foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive aftaler

•    foranstaltningerne er støtte til individuelle arbejdstagere og ikke skal anvendes til omlægning af virksomheder eller sektorer

•    foranstaltningerne ikke vil modtage finansiel støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter.

Med hensyn til forvaltnings- og kontrolsystemer har Polen meddelt Kommissionen, at den økonomiske støtte fra EGF vil blive forvaltet og kontrolleret af de samme organer som dem, der forvalter og kontrollerer Den Europæiske Socialfond. Den forvaltningsmyndighed, der er ansvarlig for implementeringen af EGF, vil være ministeriet for infrastruktur og udvikling, nærmere bestemt departementet for Den Europæiske Socialfond. Forvaltningsmyndigheden vil overføre nogle af disse opgaver til det bemyndigede organ, det lokale arbejdsformidlingskontor i Katowice.

Betalingsmyndigheden vil være departementet for betalingsmyndigheden under finansministeriet.

III. Procedure

Med henblik på anvendelse af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 1 259 610 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 51).

Dette er det 19. overførselsforslag om mobilisering af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2014.

Trepartsproceduren om Kommissionens forslag til afgørelse om anvendelse af fonden kan antage forenklet form, jf. retsgrundlagets artikel 12, stk. 5, medmindre Parlamentet og Rådet ikke kan nå til enighed.

Ifølge en intern aftale bør Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om anvendelse af fonden.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ZP/ch D(2014)56461

Jean ARTHUIS

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Vedr.: Udtalelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden) i forbindelse med sagen EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (COM(2014)699)

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet anvendelsen af Globaliseringsfonden i forbindelse med sag EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og det Arbejdsgruppe om EGF støtter anvendelsen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A)  Under henvisning til, at denne anvendelse er baseret på artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1927/2006 (EGF-forordningen) og omhandler afskedigelse af 829 arbejdstagere i virksomheden Fiat Auto Poland, der opererer i bilindustrien, og dens underleverandører i referenceperioden fra den 21. januar 2013 til den 21. maj 2013;

B)  under henvisning til, at de polske myndigheder anfører, at afskedigelserne hænger sammen med de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, og at den europæiske bilindustri siden 2007 har mistet markedsandele (den europæiske produktion af personbiler tegnede sig i 2007 for 32,2 % af den globale produktion, hvorimod den i 2012 udgjorde 23,2 %);

C)  under henvisning til, at koncernen besluttede at overføre produktionen af modellen Panda Classic og den nye generation af Panda-modellen til Campanien i Italien fra januar 2013 for at skabe beskæftigelse i hjemlandet;

D)  der henviser til, at 77,5% af de arbejdstagere, som foranstaltningerne er rettet mod, er mænd, og 22,5% er kvinder; under henvisning til, at 78,9 % af arbejdstagerne er mellem 25 og 54 år gamle, og den næststørste gruppe af arbejdstagere (18.7 %) er mellem 55 og 64 år gamle;

E)   under henvisning til, at seks arbejdstagere har kroniske helbredsproblemer eller er handicappede;

F)   under henvisning til, at de polske myndigheder fremhæver, at Fiat Auto Polands afskedigelser har en negativ virkning på Tychy-regionen, hvor de tidligere arbejdstagere hos Fiat Auto Poland og virksomhedens leverandører udgør 1/10 af alle de arbejdsløse, der bor i dette område;

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den polske ansøgning, det vedtager:

1.   er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1927/2006 er opfyldt, og at Polen derfor er berettiget til økonomisk støtte i henhold til nævnte forordning;

2.   ser med tilfredshed på, at der blandt andre foranstaltninger er indgreb, der specifikt er rettet mod gruppen af arbejdstagere over 50 år, der udgør en betydelig del af modtagerne; bemærker, at der for denne aldersgruppe er en højere risiko for længerevarende arbejdsløshed og udelukkelse fra arbejdsmarkedet;

3.   bemærker, at tildeling af støtte til start af egen virksomhed (op til 4.995 EUR) er betinget og knyttet til den selvstændige erhvervsvirksomheds succes; påpeger, at denne betingelse ikke bør afholde deltagere fra at ansøge om denne støtteforanstaltning;

4.   finder, at de seks arbejdstagere, der har kroniske helbredsproblemer eller er handicappede kan have særlige behov, når det drejer sig om at give dem individualiserede tilbud;

5.   bemærker, at Fiat Auto Poland den 20. december 2012 indgik en aftale med fagforeningerne, hvorved de fastsatte kriterier, der skulle anvendes til at udvælge de arbejdstagere, der ville blive afskediget, og de blev enige om de incitamenter, der skulle gives til arbejdstagere, der besluttede at forlade virksomheden frivilligt.

Med venlig hilsen

Marita ULVSKOG,

Fungerende formand, første næstformand


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

ASP 09 G 205

B-1047 Bruxelles

Om:     Mobiliseringer af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen:

Der er blevet henvist tre separate forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at betænkningerne om hvert af disse forslag vil blive vedtaget i Budgetudvalget på et af dets kommende møder.

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006, og i punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning.

-          COM(2014)0630 er et forslag om støtte fra EGF på 1 426 800 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 634 arbejdstagere, der blev afskediget fra STX Finland Oy i Rauma, i Finland, med at vende tilbage til beskæftigelse.

-          COM(2014)0662 er et forslag om støtte fra EGF på 918 000 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 760 arbejdstagere, der blev afskediget fra GAD société anonyme simplifiée i Frankrig, med at vende tilbage til beskæftigelse.

-          COM(2014)0672 er et forslag om støtte fra EGF på 1 890 000 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 608 arbejdstagere, der blev afskediget fra Whirlpool Europe S.r.l og fem leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled i Italien, med at vende tilbage til beskæftigelse.

-          COM(2014)0699 er et forslag om støtte fra EGF på 1 259 610 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 1 079 arbejdstagere, der blev afskediget fra Fiat Auto Poland og 21 leverandører i Polen, med at vende tilbage til beskæftigelse.

-          COM(2014)0701 er et forslag om støtte fra EGF på 25 937 813 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 5 213 arbejdstagere, der blev afskediget fra Air France i Frankrig, med at vende tilbage til beskæftigelse.

-          COM(2014)0702 er et forslag om støtte fra EGF på 6 444 000 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der har til formål at hjælpe 600 arbejdstagere, der blev afskediget fra Odyssefs Fokas S.A. i Grækenland, med at vende tilbage til beskæftigelse.

Udvalgets koordinatorer har vurderet disse forslag og bedt mig meddele, at udvalget ingen indvendinger har mod disse mobiliseringer af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele de ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

11.12.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Juridisk meddelelse