Διαδικασία : 2014/2181(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0062/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0062/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2014 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0081

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 244kWORD 126k
11.12.2014
PE 541.648v02-00 A8-0062/2014

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. από την Πολωνία)

(COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Jan Olbrycht

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. από την Πολωνία)

(COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0699 – C8-0243/2014),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 13,

–       έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0062/2014),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(4) αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, για την αύξηση της χρηματικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, για την αύξηση της αποδοτικότητας στην εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ από την Επιτροπή καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, για την επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι και για τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία των δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πολωνία υπέβαλε την αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, ύστερα από 1079 απολύσεις, εκ των οποίων 829 στην επιχείρηση Fiat Auto Poland και 250 σε 21 προμηθευτές και παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος, ενώ 777 εργαζόμενοι αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα, απολύσεις που συνδέονται με τη μείωση της παραγωγής στη μονάδα της Fiat Auto Poland S.A στο Tychy («μονάδα της Fiat στο Tychy ») στην επαρχία Slaskie της Πολωνίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς από τις 21 Ιανουαρίου 2013 έως τις 21 Μαΐου 2013·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

1.  σημειώνει ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ, συμφωνεί συνεπώς με την Επιτροπή ότι η Πολωνία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι πολωνικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 29 Ιουλίου 2013, την συμπλήρωσαν με πρόσθετα στοιχεία έως τις 16 Ιουνίου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 10 Νοεμβρίου 2014·

3.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, γι α να δοθεί στους εργαζόμενους πάραυτα βοήθεια, οι πολωνικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους στις 21 Ιανουαρίου 2013, αρκετά πριν από την απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

4.   σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία έχει χάσει μερίδιο της αγοράς από το 2007, όταν η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη αντιπροσώπευε το 32,2 % της παγκόσμιας παραγωγής, ποσοστό που μειώθηκε σε 23,2 % το 2012· τονίζει ακόμη ότι η παραγωγή της ΕΕ των 27 μειώθηκε κατά 7% από το από το 2011 έως το 2012, ενώ η παγκόσμια παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,3% κατά την ίδια περίοδο· υπογραμμίζει ότι η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη σε εθνικό επίπεδο, όπου ο όγκος της παραγωγής μειώθηκε σχεδόν κατά το ένα τρίτο το 2012 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2011·

5.   κατά συνέπεια συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι απολύσεις στη μονάδα παραγωγής της Fiat στην πόλη Tychy και στους προμηθευτές της και παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος συνδέονται με τις μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης· υπογραμμίζει ότι ο αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης επιδεινώθηκε από τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία έχει μειώσει τις πωλήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ένωση στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που άρχισαν οι καταγραφές·

6.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στη μονάδα παραγωγής της Fiat στην πόλη Tychy αναμένεται ότι θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην περιοχή καθώς οι πρώην εργαζόμενοι στην Fiat Auto Poland, στους προμηθευτές και τους παραγωγούς των επόμενων σταδίων αντιπροσωπεύουν το 10 % όλων των ανέργων που κατοικούν στην εν λόγω περιοχή·

7.   επισημαίνει ότι το ποσοστό ανεργίας στην περιοχή της Slaskie αυξήθηκε από το 2011· σημειώνει ακόμη την αύξηση των ομαδικών απολύσεων στην περιοχή που σχεδόν διπλασιάσθηκαν μεταξύ 2011 και 2012·

8.  σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν υποβληθεί 21 αιτήσεις στο ΕΤΠ, από τις οποίες οι 12 βασίζονται στην εμπορική πτυχή της παγκοσμιοποίησης ενώ οι υπόλοιπες 9 βασίζονται στο κριτήριο της κρίσης·

9.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συγχρηματοδοτηθεί συμπεριλαμβάνει τα εξής μέτρα για την επανένταξη στην αγορά εργασίας των 777 απολυθέντων: κατάρτιση και κόστος που συνδέεται με την κατάρτιση, επιχειρηματική κατάρτιση, υποτροφίες κατάρτισης, υποτροφίες πρακτικής άσκησης, έξοδα πρακτικής άσκησης, εργασίες παρέμβασης, επιδοτήσεις για αυτοαπασχόληση, κίνητρα πρόσληψης·

10. σημειώνει ότι η παροχή επιδοτήσεων για αυτοαπασχόληση (έως 4 995 EUR ανά εργαζόμενο) είναι υπό αίρεση και συνδέεται με την επιτυχία της αυτοαπασχόλησης· επισημαίνει ότι η ύπαρξη προϋποθέσεων δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει τους συμμετέχοντες να υποβάλουν αίτηση για αυτό το μέτρο στήριξης·

11. σημειώνει ότι η εφαρμογή εξατομικευμένων υπηρεσιών ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2013 και ότι, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα, 269 άτομα συμμετείχαν σε 313 διαφορετικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων, από τα οποία 219 άτομα έχουν βρει απασχόληση ως αποτέλεσμα της παρασχεθείσας στήριξης·

12. σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα, το συνολικό κόστος της εφαρμογής εξατομικευμένων υπηρεσιών ήταν σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο που είχε υπολογισθεί λόγω του μειωμένου αριθμού εργαζομένων που συμμετείχαν στις υπηρεσίες·

13. τονίζει ότι παρά τον χαμηλότερο από τον αρχικά υπολογισθέντα αριθμό εργαζομένων που συμμετείχαν στις δράσεις, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα, ο αριθμός των ανέργων που κάλυπτε η δέσμη μέτρων οι οποίοι εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι στον οργανισμό απασχόλησης είναι 85, στοιχείο που αποδεικνύει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων που απολύθηκαν στην Fiat Auto Poland έχουν βρει απασχόληση·

14. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Απασχόλησης συμμετείχε στην προετοιμασία της αίτησης του ΕΤΠ αλλά και τον ρόλο του στη λήψη απόφασης σχετικά με τη δέσμη των δραστηριοτήτων του έργου·

15. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στο επίπεδο και στις ανάγκες των απολυθέντων εργαζομένων αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον· πιστεύει ότι ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

16. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΤΠ, λαμβάνεται μέριμνα ώστε το ΕΤΠ να στηρίζει την επανένταξη μεμονωμένων εργαζομένων που έχουν απολυθεί, σε σταθερές θέσεις εργασίας· τονίζει, περαιτέρω, ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

17. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, μεταξύ άλλων μέτρων, τα έργα παρέμβασης στοχεύουν ειδικά την ομάδα εργαζομένων ηλικίας άνω των 50 ετών που αποτελεί σημαντικό ποσοστό των δικαιούχων· παρατηρεί ότι η εν λόγω ηλικιακή ομάδα διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο παρατεταμένης ανεργίας και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας·

18. υπογραμμίζει το υψηλό ποσοστό των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων και εκείνων με λιγότερα προσόντα που πλήττονται από τις απολύσεις οι οποίοι αντιπροσωπεύουν αντιστοίχως 18,7% και 62,6% του συνόλου των εργαζομένων που πλήττονται· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εν λόγω δύο ομάδες και να προβλεφθούν ειδικά μέτρα ΕΤΠ με στόχο αυτές τις ομάδες·

19. θεωρεί ότι οι έξι εργαζόμενοι με τα χρόνια προβλήματα υγείας ή τις αναπηρίες μπορεί να έχουν ειδικές ανάγκες όσον αφορά την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών·

20. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς και η πολιτική κατά των διακρίσεων εφαρμόστηκαν και θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται κατά τα διάφορα στάδια της εφαρμογής του ΕΤΠ και κατά την πρόσβαση στο ΕΤΠ·

21. σημειώνει ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2012 η Fiat Auto Poland κατέληξε σε συμφωνία με τα συνδικάτα με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια για την επιλογή των εργαζομένων που θα απολυθούν και συμφώνησε σχετικά με τα κίνητρα που θα δώσει τους εργαζόμενους οι οποίοι συμφώνησαν να εγκαταλείψουν την επιχείρηση οικειοθελώς·

22. επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ περιλαμβάνουν στοιχεία για τη συμπληρωματικότητά τους με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· τονίζει ότι οι πολωνικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η επικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

23. εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. από την Πολωνία)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, και ιδίως το άρθρο 23 εδάφιο 2,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1), και ιδίως το άρθρο 12,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη υποστήριξη στους εργαζομένους που απολύονται ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)      Το ΕΤΠ δεν υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013.

(3)      Στις 29 Ιουλίου 2013 η Πολωνία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ όσον αφορά τις απολύσεις στην επιχείρηση Fiat Auto Poland S.A και σε 21 προμηθευτές και παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος, και τη συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 16 Ιουνίου 2014. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Η Επιτροπή προτείνει συνεπώς τη διάθεση ποσού ύψους 1 259 610 EUR.

(4)      Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Πολωνία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 1 259 610 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προσωρινή πίστωση.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

ΙΙ. Η αίτηση της Fiat Poland και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 10 Νοεμβρίου 2014 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Πολωνίας για τη στήριξη της επανένταξης στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν στη μονάδα παραγωγής της Fiat Auto Poland S.A. στην πόλη Tychy που βρίσκεται στην περιοχή της Slaskie, στην Πολωνία, ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης.

Αυτή είναι η δεκάτη ενάτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2014 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 1 259 610 EUR από το ΕΤΠ υπέρ της Πολωνίας. Αφορά 829 απολύσεις στη μονάδα παραγωγής της Fiat στο Tychy και 250 από 21 προμηθευτές και παραγωγούς των επόμενων σταδίων κατά την περίοδο αναφοράς από τις 21 Ιανουαρίου 2013 έως τις 21 Μαΐου 2013. Η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τα κριτήρια παρέμβασης του άρθρου 2 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, βάσει των οποίων απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις επί χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους.

H αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αίτηση πληροί τους όρους κινητοποίησης του ΕΤΠ, όπως αυτοί ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, άρθρο 2 στοιχείο α).

Σύμφωνα με τα δεδομένα στα οποία παραπέμπουν οι πολωνικές αρχές η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία έχει χάσει μερίδιο της αγοράς από το 2007. Το εν λόγω έτος η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη αντιπροσώπευε το 32,2 % της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ το 2012 ανερχόταν σε 23,2 %. Ο αιτών προσθέτει ότι, ενώ η παγκόσμια παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,3 % από το 2011 έως το 2012, η παραγωγή της ΕΕ των 27 μειώθηκε κατά 7 % κατά την ίδια περίοδο. Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη σε εθνικό επίπεδο, όπου ο όγκος της παραγωγής μειώθηκε σχεδόν κατά το ένα τρίτο το 2012 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2011.

Οι πολωνικές αρχές υποστηρίζουν ακόμη ότι ο αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης έχει επιδεινωθεί από τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία έχει μειώσει τις πωλήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που άρχισαν οι καταγραφές. Ενώ η ζήτηση νέων οχημάτων μειώθηκε κατά 8,7 % στην ΕΕ- 27, οι παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση 5,1 % το 2012.

Ο αιτών παρουσιάζει την αντιστοιχία μεταξύ της μείωσης των επιπέδων της απασχόλησης και της παραγωγής αυτοκινήτων στην Fiat Auto Poland. Η μονάδα παραγωγής στην πόλη Tychy προσέλαβε 6 422 εργαζομένους το 2009 προκειμένου να παραγάγουν 606 000 αυτοκίνητα, ενώ το 2012 η παραγωγή ανήλθε σε 361 000 μονάδες με 4 882 εργαζόμενους. Κατά την περίοδο 2009-2013, ενώ η παραγωγή μειώθηκε κατά 56 %, η απασχόληση μειώθηκε μόνον κατά 46 %. Στην Fiat Auto Poland η μείωση της απασχόλησης είναι, ως εκ τούτου, λιγότερο έντονη από τη μείωση της παραγωγής. Αυτό επιτεύχθηκε επειδή το εργοστάσιο λειτουργούσε με δύο βάρδιες αντί τρεις που αποτελεί τη συνήθη πρακτική. Οι πολωνικές αρχές παρέχουν επίσης στοιχεία στη Eurostat σχετικά με την κατάσταση της απασχόλησης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου παρατηρείται συνεχής πτώση. Η απασχόληση στην αυτοκινητοβιομηχανία στην ΕΕ των 27 στο τέλος του 2009 ήταν κατά 12 % χαμηλότερη από ό, τι στις αρχές του 2008.

H συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συγχρηματοδοτηθεί συμπεριλαμβάνει τα εξής μέτρα για την επανένταξη στην αγορά εργασίας των 777 απολυθέντων: κατάρτιση και κόστος που συνδέεται με την κατάρτιση, επιχειρηματική κατάρτιση, υποτροφίες κατάρτισης, υποτροφίες πρακτικής άσκησης, έξοδα πρακτικής άσκησης, εργασίες παρέμβασης, επιδοτήσεις για αυτοαπασχόληση, κίνητρα πρόσληψης.

Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, όλα τα μέτρα που άρχισαν να εφαρμόζονται την 21η Ιανουαρίου 2013 συνδυάζονται για τη δημιουργία μιας συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και συνιστούν ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Όσον αφορά τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, οι πολωνικές αρχές επιβεβαίωσαν στην αίτησή τους ότι:

•   η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ δεν αντικαθιστά μέτρα που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων·

•   σκοπός των μέτρων είναι να παρέχουν βοήθεια σε κάθε εργαζόμενο και όχι η αναδιάρθρωση των εταιρειών ή των τομέων·

•   τα μέτρα δεν θα λάβουν χρηματοδοτική βοήθεια από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα.

Όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, η Πολωνία κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ θα πραγματοποιούνται από τους ίδιους φορείς που διαχειρίζονται και ελέγχουν το ΕΚΤ. Διαχειριστική αρχή αρμόδια για την εφαρμογή του ΕΤΠ θα είναι το υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, και συγκεκριμένα το τμήμα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η Διαχειριστική Αρχή θα μεταβιβάσει ορισμένα από τα καθήκοντα στον ενδιάμεσο φορέα, στην Επαρχιακή Υπηρεσία Απασχόλησης στο Katowice. Αρχή πληρωμών θα είναι η υπηρεσία της αρχής πληρωμών του υπουργείου Οικονομικών.

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 1 259 610 EUR από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο 04 04 51 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ.

Πρόκειται για την δέκατη ένατη πρόταση μεταφοράς για κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2014.

Ο τριμερής διάλογος όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠ θα μπορούσε να λάβει απλουστευμένη μορφή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5 της νομικής βάσης, εκτός εάν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα συμμετάσχει στη διεργασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αποτίμηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ZP/ch D(2014)56461

Κύριον Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα:   Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (COM(2014) 699 τελικό)

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το ΕΤΠ εξέτασαν την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση ΕΤΠ/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. και ενέκρινε την εξής γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ τάσσονται υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου για το συγκεκριμένο αίτημα. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή EMPL παρουσιάζει ορισμένες παρατηρήσεις χωρίς όμως να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής EMPL βασίζονται στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

Α)     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (Κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 829 εργαζόμενους στην Fiat Auto Poland που δραστηριοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία και 21 προμηθευτές της, στην περιοχή Slaskie που απολύθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς από τις 21 Ιανουαρίου 2013 έως τις 21 Μαΐου 2013·

Β)     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολωνικές αρχές ισχυρίζονται ότι οι απολύσεις συνδέονται με τις μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία έχει χάσει μερίδιο της αγοράς από το 2007 (το 2007 η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη αντιπροσώπευε το 32,2 % της παγκόσμιας παραγωγής, ποσοστό που μειώθηκε σε 23,2 % το 2012)·

Γ)     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όμιλος αποφάσισε να μεταφέρει την παραγωγή του μοντέλου Panda Classic και της νέας γενιάς του Panda στην Καμπανία στην Ιταλία από τον Ιανουάριο του 2013 για να τονώσει την απασχόληση στην χώρα καταγωγής·

Δ)     λαμβάνοντας υπόψη ότι 77,5% των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και 22,5% γυναίκες και όλοι τους είναι πολίτες της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη 78,9% των εργαζομένων είναι ηλικίας μεταξύ 25 και 54 ετών και ότι η δεύτερη σε μέγεθος ομάδα εργαζομένων (18,7%) είναι ηλικίας μεταξύ 25 και 29 ετών·

Ε)     λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 6 εργαζόμενοι με χρόνια προβλήματα υγείας ή αναπηρίες που θα συμμετάσχουν στα μέτρα·

ΣΤ)   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολωνικές αρχές τονίζουν τον αρνητικό αντίκτυπο στην περιοχή Tychy όπου οι πρώην εργαζόμενοι της Fiat Auto Poland και των προμηθευτών αντιπροσωπεύουν το 1/10 όλων των ανέργων που κατοικούν στην εν λόγω περιοχή·

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Πολωνίας τις εξής προτάσεις:

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 και ότι, ως εκ τούτου, η Πολωνία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι μεταξύ άλλων μέτρων τα έργα παρέμβασης στοχεύουν ειδικά την ομάδα εργαζομένων ηλικίας άνω των 50 ετών που αποτελεί σημαντικό ποσοστό των δικαιούχων· παρατηρεί ότι η εν λόγω ηλικιακή ομάδα διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο παρατεταμένης ανεργίας και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας·

3.  σημειώνει ότι η παροχή επιδοτήσεων για αυτοαπασχόληση (έως 4 995 EUR) είναι υπό αίρεση και συνδέεται με την επιτυχία της αυτοαπασχόλησης· επισημαίνει ότι η ύπαρξη προϋποθέσεων δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει τους συμμετέχοντες να υποβάλουν αίτηση για αυτό το μέτρο στήριξης·

4.  θεωρεί ότι οι 6 εργαζόμενοι με τα χρόνια προβλήματα υγείας ή τις αναπηρίες μπορεί να έχουν ειδικές ανάγκες όσον αφορά την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών·

5.  Στις 20 Δεκεμβρίου 2012 η Fiat Auto Poland κατέληξε σε συμφωνία με τα συνδικάτα με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των εργαζομένων που θα απολυθούν και συμφώνησε σχετικά με τα κίνητρα που θα δώσει τους εργαζομένους οι οποίοι συμφώνησαν να εγκαταλείψουν την επιχείρηση οικειοθελώς.

Με τιμή,

Marita ULVSKOG,

Προεδρεύουσα, πρώτη Αντιπρόεδρος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριον Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ASP 09 G 205

1047 Βρυξέλλες

Αξιότιμε κύριε Arthuis,

ΘέμαΚινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Τρεις χωριστές προτάσεις της Επιτροπής για αποφάσεις με σκοπό την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχουν παραπεμφθεί για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόθεση οι εκθέσεις για κάθε μια από τις προτάσεις αυτές να εγκριθούν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών κατά τη διάρκεια μιας από τις προσεχείς συνεδριάσεις της.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006· και στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

-          Το έγγραφο COM(2014)0630 περιέχει πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 1 426 800 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 634 εργαζομένων που απολύθηκαν στην STX Finland Oy στη Rauma, στην Φινλανδία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0662 είναι πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 918 000 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 760 εργαζομένων που απολύθηκαν στην GAD société anonyme simplifiée στη Γαλλία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0672 είναι πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 1 890 000 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 608 εργαζομένων που απολύθηκαν στην Whirlpool Europe S.r.l. και πέντε προμηθευτές και παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος στην Ιταλία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0699 περιέχει πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 1 259 610 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 1 079 εργαζομένων που απολύθηκαν στην Fiat Auto Poland και σε 21 προμηθευτές της, στην Πολωνία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0701 περιέχει πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 25 937 813 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 5 213 εργαζομένων που απολύθηκαν στην Air France, στη Γαλλία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0702 περιέχει πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 6 444 000 EUR, για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη στην απασχόληση 600 εργαζομένων που απολύθηκαν στην Οδυσσεύς Φωκάς Α.Ε. στην Ελλάδα.

Η επιτροπή συντονιστών εξέτασε τις προτάσεις αυτές και μου ζήτησε να σας ενημερώσω γραπτώς ότι η παρούσα επιτροπή δεν έχει αντίρρηση για αυτές τις κινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με σκοπό τη διάθεση των προαναφερθέντων ποσών όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.12.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Echenique, Ernest Maragall, Nils Torvalds, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eric Andrieu, Κώστας Χρυσόγονος, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου