Menetlus : 2014/2181(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0062/2014

Esitatud tekstid :

A8-0062/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2014 - 5.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0081

RAPORT     
PDF 191kWORD 90k
11.12.2014
PE 541.648v02-00 A8-0062/2014

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Poola esitatud taotlus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.)

(COM(2014)0699 – C8‑0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Jan Olbrycht

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Poola esitatud taotlus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.)

(COM(2014)0699 – C8‑0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Euroopa Parlament,

–    võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0699 – C8‑0243/2014),

–    võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta(1) (edaspidi „fondi määrus”),

–    võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–    võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

–    võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–    võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–    võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0062/2014),

A. arvestades, et liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel kannatavate töötajate täiendavaks toetamiseks ja tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks õigusnormid ja eelarvevahendid;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu rahaline abi peaks olema dünaamiline ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C. arvestades, et määruse (EL) nr 1309/2013(4) vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60 %ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ja Euroopa Parlamendi ning nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D. arvestades, et Poola esitas fondist rahalise toetuse saamise taotluse EGF/2013/006 PL/Fiat pärast 1079 koondamist, neist 829 ettevõttest Fiat Auto Poland ja 250 koondamist 21 tarnija või tootmisahela järgmise etapi tootja juures vaatlusperioodil 21. jaanuarist 2013 kuni 21. maini 2013, kusjuures fondi meetmetes osaleb arvatavalt 777 töötajat seoses tootmise vähendamisega Fiat Auto Poland S.A. Tychy tehases (edaspidi „Fiati Tychy tehas”), mis asub Poolas Sileesia vojevoodkonnas;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  märgib, et fondi määruse artikli 2 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja nõustub seetõttu komisjoniga, et Poolal on õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et Poola ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 29. juulil 2013, lisasid sellele täiendavat teavet kuni 16. juunini 2014 ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 10. novembril 2014;

3.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et selleks, et töötajad saaksid kiiret abi, otsustasid Poola ametiasutused alustada individuaalsete teenuste osutamist koondatud töötajatele 21. jaanuaril 2013, varakult enne otsuse saamist esildatud kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse saamise kohta;

4.  märgib, et Euroopa autotööstus on kaotanud turuosa alates 2007. aastast, mil Euroopas toodeti 32,2 % maailma sõiduautodest, kusjuures see suhtarv kahanes 2012. aastal 23,2 %ni; toonitab ühtlasi, et tootmine 27-liikmelises ELis vähenes 2011. aastast 2012. aastani 7 %, kusjuures ülemaailmselt suurenes tootmine samas ajavahemikus 5,3 %; toonitab, et olukord oli veelgi halvem riigi tasandil, kus tootmine vähenes 2012. aastal peaaegu kolmandiku võrra 2011. aastaga võrreldes;

5.  on sellest tulenevalt nõus komisjoniga, et koondamised Fiati Tychy tehases ja selle tarnijate või tootmisahela järgmise etapi tootjate juures on seotud globaliseerumisest tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses; toonitab, et globaliseerumise mõju süvendasid finantskriisi tagajärjed, mis on vähendanud uute sõiduautode müüki liidus kõige madalaima tasemeni alates statistika koostamise algusest;

6.  märgib, et koondamised Fiati Tychy tehases avaldavad piirkonnale tõenäoliselt negatiivset mõju, kuna Fiat Auto Polandi, selle tarnijate ja tootmisahela järgmise etapi tootjate endised töötajad moodustavad 10 % kõigist piirkonnas elavatest töötutest;

7.  juhib tähelepanu asjaolule, et tööpuuduse määr Sileesia piirkonnas on suurenenud alates 2011. aastast; märgib ühtlasi, et kollektiivsete koondamiste arv piirkonnas peaaegu kahekordistus 2012. aastal 2011. aastaga võrreldes;

8.  märgib, et praeguseks on autotööstusega seoses laekunud fondile 21 taotlust, neist 12 põhinesid kaubandusega seotud üleilmastumise mõjul ja 9 kriisi kriteeriumitel;

9.  märgib, et kaasrahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett sisaldab järgmisi meetmeid 777 koondatud töötaja tagasipöördumiseks tööle: koolitus ja koolitusega seotud kulud, ettevõtlusharidus, koolitusstipendiumid, praktikastipendiumid, praktikakulud, sekkumisabinõud, toetused füüsilisest isikust ettevõtjana töötamiseks, töölevõtustiimulid;

10. märgib, et toetuste andmine füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsema hakkamiseks (kuni 4995 eurot töötaja kohta) on tingimuslik ja seotud füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise edukusest; märgib, et see tingimuslikkus ei tohiks heidutada osalejaid seda toetusmeedet taotlemast;

11. märgib, et individuaalsete teenuste rakendamine jõudis lõpule 2013. aasta lõpus ja esialgsete andmete kohaselt osales paketi raames 313 eri tegevuses 269 inimest, neist 219 on leidnud osutatud toe abil töökoha;

12. märgib, et esialgsete andmete kohaselt olid individuaalsete teenuste rakendamise kogukulud prognoositust märkimisväärselt väiksemad, kuna teenuseid kasutas vähem töötajaid;

13. toonitab, et meetmetes osalenud töötajate esialgselt prognoositust väiksemale arvule vaatamata on paketiga hõlmatud töötutest esialgsete andmete kohaselt tööbüroos endiselt registreeritud 85, mis tõestab seda, et valdav enamik Fiat Auto Polandist koondatud töötajaid on töö leidnud;

14. avaldab heameelt asjaolu üle, et fondile taotluse koostamisse kaasati ka piirkondlik tööhõivenõukogu, ja selle rolli üle projekti meetmetepaketi üle otsustamisel;

15. tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri kestel omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes vastavalt koondatud töötajate vajadustele, vaid ka vastavalt tegelikule ärikeskkonnale; usub, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel tuleks lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja nõutavatest oskustest ning see peaks sobituma üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

16. rõhutab, et fondi määruse artikli 6 kohaselt tuleb tagada, et fond toetaks koondatud töötajate tagasipöördumist stabiilsele tööle; rõhutab ühtlasi, et fondist saadava abiga võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

17. avaldab heameelt selle üle, et lisaks muudele meetmetele on sekkumistegevus konkreetselt suunatud üle 50-aastaste töötajate rühmale, kes moodustavad märkimisväärse osa toetuse saajatest; märgib, et seda vanuserühma ohustavad pikaajaline töötus ja tõrjutus tööturult rohkem;

18. toonitab, et koondatavate hulgas on väga palju vanemaid ja madalama kvalifikatsiooniga inimesi, kes moodustavad kõigist koondatutest vastavalt 18,7 % ja 62,6 %; nõuab erilise tähelepanu pööramist neile kahele rühmale ning neile suunatud fondi erimeetmete võtmist;

19. on seisukohal, et kuuel pikaajaliste terviseprobleemide või puudega töötajal võivad olla erivajadused, mida neile individuaalsete teenuste pakkumisel arvestada;

20. väljendab heameelt asjaolu üle, et fondi meetmete elluviimise ja meetmetele juurdepääsu eri etappides on kohaldatud meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse ning mittediskrimineerimise põhimõtteid, mida kohaldatakse ka edaspidi;

21. märgib, et Fiat Auto Poland jõudis 20. detsembril 2012 ametiühingutega kokkuleppele kriteeriumide kehtestamises, mida ettevõte kasutab koondatavate töötajate valikul, ja leppis kokku ettevõttest vabatahtlikult lahkuvatele töötajatele pakutavates stiimulites;

22. märgib, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab teavet selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; rõhutab, et Poola ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

23. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

24. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

25. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 855).


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Poola esitatud taotlus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta(1), eriti selle artikli 12 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(2), eriti selle artikli 23 teist lõiku,

võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(3), eriti selle artiklit 12,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(4), eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud üleilmastumise tõttu maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tulemusena, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)      Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikli 12 kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 150 miljonit eurot aastas (2011. aasta hindades).

(3)      Poola esitas 29. juulil 2013 taotluse võtta fondi vahendeid kasutusele, et saada rahalist toetust seoses koondamistega ettevõttes Fiat Auto Poland S.A. ja selle 21 tarnija ning tootmisahela järgmise etapi tootja juures ning esitas taotluse juurde käivat lisateavet kuni 16. juunini 2014. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku 1 259 610 euro kasutuselevõtmiseks.

(4)       Poola rahalise taotluse rahuldamiseks tuleks võtta kasutusele fondi vahendid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 1 259 610 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

(1)

ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(3)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(4)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


SELETUSKIRI

I. Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) asutati selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärgede all.

Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(1) artikli 12 sätetele ning määruse (EÜ) nr 1927/2006(2) artiklile 12 ei tohi fondi aastane maksimumsumma ületada 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse liidu üldeelarvesse varuna.

Menetluskorra kohaselt ja vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(3) punktile 13 esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtu ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamise taotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised.

II. Fiat Polandi taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 10. novembril 2014 heaks ettepaneku võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta Poolale vahendite eraldamiseks, et toetada maailmakaubanduses üleilmastumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel Poolas Sileesia piirkonnas asuvas Fiat Auto Poland S.A. Tychy tootmisettevõttes koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule.

Kõnealune taotlus on üheksateistkümnes, mida tuleb 2014. aasta eelarve raames käsitleda, ja see puudutab fondist Poola kasuks kokku 1 259 610 euro kasutuselevõtmist. Taotlus puudutab 829 töötaja koondamist Fiati Tychy tootmistehases ja 250 töötaja koondamist 21 tarnija ja tootmisahela järgmise etapi tootja juures vaatlusperioodil 21. jaanuarist 2013 kuni 21. maini 2013. Taotlus põhineb fondi määruse artikli 2 punkti a sekkumiskriteeriumidel, mille kohaselt peab liikmesriigi ettevõttes olema nelja kuu jooksul koondatud vähemalt 500 töötajat.

Taotlus saadeti komisjonile 29. juulil 2013. Komisjon leidis, et taotlus vastab määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punktis a sätestatud fondi kasutuselevõtmise tingimustele.

Poola ametiasutuste poolt viidatud andmete kohaselt on Euroopa autotööstus kaotanud alates 2007. aastast turuosa. Sellel aastal toodeti Euroopas 32,2 % maailma sõiduautodest, kusjuures 2012. aastal oli see näitaja 23,2 %. Taotluse esitaja lisas, et kui ülemaailmne autotootmine suurenes 2012. aastal 2011. aastaga võrreldes 5,3 %, siis 27-liikmelise ELi autotootmine kahanes samal ajal 7 %. Poola ametiasutuste hinnangul oli olukord riigi tasandil veelgi halvem, kus tootmine vähenes 2012. aastal peaaegu kolmandiku võrra 2011. aastaga võrreldes.

Poola ametiasutused väidavad ka, et globaliseerumise mõju on süvendanud finantskriisi tagajärjed, mis on vähendanud uute sõiduautode müüki ELis kõige madalaima tasemeni alates statistika koostamise algusest. 27-liikmelises ELis vähenes nõudlus uute autode järele 8,7 %, ülemaailmne automüük aga suures 2012. aastal 5,1 %.

Taotluse esitaja toob välja seose autotootmise vähenemise ja tööhõive vahel ettevõttes Fiat Auto Poland. Tychy tehas võttis 2009. aastal tööle 6422 töötajat eesmärgiga toota 606 000 autot; 2012. aastal aga toodeti 361 000 autot ja tehases oli töötajaid 4882. Aastatel 2009-2013, kui tootmine vähenes 56 %, kahanes tööhõive vaid 46 %. Seega võib öelda, et tööhõive vähenemine ettevõttes Fiat Auto Poland on olnud vähem dramaatiline kui tootmise vähenemine. See saavutati sellega, et tehas töötas kahes vahetuses tavapärase kolme vahetuse asemel. Poola ametiasutused esitavad ühtlasi Eurostatile andmeid tööhõivealase olukorra kohta autotööstuses, kus on näha jätkuvat langust. Tööhõive 27-liikmelise ELi autotööstuses oli 2009. aasta lõpus 12 % väiksem kui 2008. aasta alguses.

Kaasrahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett sisaldab järgmisi meetmeid 777 koondatud töötaja tagasipöördumiseks tööle: koolitus ja koolitusega seotud kulud, ettevõtlusharidus, koolitusstipendiumid, praktikastipendiumid, praktikakulud, sekkumisabinõud, toetused füüsilisest isikust ettevõtjana töötamiseks, töölevõtustiimul.

Poola ametiasutuste hinnangul moodustavad 21. jaanuaril 2013. aastal algatatud meetmed üheskoos kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi ja kujutavad endast aktiivseid tööturumeetmeid, mille eesmärk on aidata töötajatel naasta tööturule.

Seoses määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 6 sätestatud kriteeriumidega on Poola ametiasutused oma taotluses kinnitanud, et:

•   fondist saadav rahaline toetus ei asenda meetmeid, mis on siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute vastutusalas;

•   meetmed on ette nähtud töötajate toetamiseks ja neid ei kasutata ettevõtete või sektorite ümberstruktureerimiseks;

•   meetmetele ei anta rahalist toetust muudest liidu fondidest või rahastamisvahenditest.

Seoses haldus- ja kontrollisüsteemidega on Poola komisjonile teatanud, et fondi rahalist toetust haldavad ja kontrollivad samad asutused, mis haldavad ja kontrollivad Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavaid meetmeid. Korraldusasutus, kes vastutab fondi rakendamise eest, on infrastruktuuri- ja arenguministeerium, täpsemalt Euroopa Sotsiaalfondi osakond. Korraldusasutus annab mõned ülesanded üle vahendusasutusele ehk Katowice vojevoodkondlikule tööhõivebüroole.

Makseasutus on rahandusministeeriumi maksete osakond.

III. Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 1 259 610 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (40 02 43) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale (04 04 51).

See on seni üheksateistkümnes ümberpaigutamise ettepanek eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtuks 2014. aasta jooksul.

Kolmepoolne menetlus seoses komisjoni ettepanekuga võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta võib toimuda õigusliku aluse artikli 12 lõike 5 kohaselt lihtsustatud korras, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei saavuta kokkulepet.

Vastavalt sisekokkuleppele kaasatakse protsessi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi kasutuselevõtmise taotlusi.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(2)

ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

ZP/ch D(2014)56461

Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (COM(2014) 699 final) puhul

Austatud härra esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) käsitlev töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning fondi käsitlev töörühm toetavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemist kahtluse alla.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamus põhineb järgmistel kaalutlustel:

A)  arvestades, et taotlus põhineb määruse (EÜ) nr 1927/2006 (fondi määrus) artikli 2 punktil a ning puudutab Sileesia piirkonnas autotööstuses tegutseva ettevõtte Fiat Auto Poland ja selle 21 tarnija 829 töötajat, kes koondati ajavahemikul 21. jaanuarist kuni 21. maini 2013;

B)  arvestades, et Poola ametiasutuste väitel on koondamised seotud globaliseerumisest tingitud oluliste maailmakaubanduse struktuurimuutustega, Euroopa autotööstuse turuosa on alates 2007. aastast vähenenud (2007. aastal moodustasid Euroopa sõiduautod 32,2 % kogu maailmas toodetud sõiduautodest, 2012. aastal aga 23,2 %);

C)  arvestades, et kontsern otsustas viia mudeli Panda Classic ja Panda uue põlvkonna tootmise alates 2013. aasta jaanuarist Itaaliasse Campaniasse, et luua kodumaal töökohti;

D)  arvestades, et 77,5 % töötajatest, kellele meetmed on suunatud, on mehed, ja 22,5 % naised; et kõik nad on ELi kodanikud; arvestades, et 78,9 % töötajatest on 25–54 aastat vanad ja teine suurem töötajate rühm (18,7 %) on 55–64 aastat vanad;

E)  arvestades, et meetmetes osaleval 6 töötajal on pikaajalised terviseprobleemid või puue;

F)  arvestades, et Poola võimud rõhutavad ettevõttes Fiat Auto Poland toimunud koondamiste kahjulikku mõju Tychy piirkonnale, kus ettevõtte Fiat Auto Poland ja selle tarnijate endised töötajad moodustavad 1/10 kõigist selles piirkonnas elavatest töötutest.

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Poola taotlust käsitleva resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  nõustub komisjoniga, et määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja seetõttu on Poolal õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;

2.  peab tervitatavaks, et muude meetmete hulgas on sekkumiseesmärgid suunatud eriti üle 50 aasta vanuste töötajate rühmale, mis moodustab toetusesaajatest märkimisväärse osa; märgib, et seda vanuserühma ähvardab suurem pikaajalise töötuse ja tööturult tõrjumise oht;

3.  märgib, et toetuse andmine füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsema hakkamiseks (kuni 4995 eurot) on tingimuslik ja seotud füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise edukusest; märgib, et see tingimuslikkus ei tohiks heidutada osalejaid seda toetusmeedet taotlemast;

4.  on seisukohal, et 6 pikaajaliste terviseprobleemide või puudega töötajat võivad vajada personaalsel lähenemisel erimeetmeid;

5.  märgib, et Fiat Auto Poland jõudis 20. detsembril 2012 ametiühingutega kokkuleppele kriteeriumide kehtestamises, mida ettevõte kasutab koondatavate töötajate valikul, ja leppis kokku ettevõttest vabatahtlikult lahkuvatele töötajatele pakutavates stiimulites.

Lugupidamisega

Marita ULVSKOG,

esimehe kohusetäitja, esimene aseesimees


LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Jean ARTHUIS

Eelarvekomisjoni esimees

Euroopa Parlament

ASP 09 G 205

1047 Brüssel

Austatud hr Arthuis

Teema:            Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Regionaalarengukomisjonile on esitatud arvamuse saamiseks kolm Euroopa Komisjoni ettepanekut Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmise kohta. Minu arusaamise kohaselt on eelarvekomisjonil kavas võtta neid ettepanekuid puudutavad raportid vastu komisjoni järgmistel koosolekutel.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist (EGF) rahaliste toetuste maksmise eeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusega (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006, ning Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktis 13.

         COM(2014)0630 on ettepanek eraldada EGFist 1 426 800 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Soomes Rauma piirkonnas tegutsevast ettevõttest STX Finland Oy koondatud 634 töötaja tööturule tagasitoomist.

         COM(2014)0662 on ettepanek eraldada EGFist 918 000 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Prantsusmaal tegutsevast ettevõttest GAD société anonyme simplifiée koondatud 760 töötaja tööturule tagasitoomist.

         COM(2014)0672 on ettepanek eraldada EGFist 1 890 000 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Itaalias tegutsevast ettevõttest Whirlpool Europe S.r.l. ning tema viie tarnija ja tootmisahela järgmise etapi tootja juures koondatud 608 töötaja tööturule tagasitoomist.

–         COM(2014)0699 on ettepanek eraldada EGFist 1 259 610 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Poolas tegutsevast ettevõttest Fiat Auto Poland ning tema 21 tarnija juures koondatud 1079 töötaja tööturule tagasitoomist.

–         COM(2014)0701 on ettepanek eraldada EGFist 25 937 813 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Prantsusmaal tegutsevast ettevõttest Air France koondatud 5213 töötaja tööturule tagasitoomist.

–         COM(2014)0702 on ettepanek eraldada EGFist 6 444 000 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Kreekas tegutsevast ettevõttest Odyssefs Fokas S.A. koondatud 600 töötaja tööturule tagasitoomist.

Komisjoni koordinaatorid on neid ettepanekuid hinnanud ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et komisjonil ei ole vastuväiteid EGFi kasutuselevõtule kõnealustel juhtudel ega Euroopa Komisjoni esildatud eelnimetatud summade eraldamisele.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

11.12.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

27

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Õigusalane teave