Menettely : 2014/2181(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0062/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0062/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2014 - 5.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0081

MIETINTÖ     
PDF 210kWORD 88k
11.12.2014
PE 541.648v02-00 A8-0062/2014

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., Puola)

(COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Jan Olbrycht

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., Puola)

(COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0699 – C8-0243/2014),

–   ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(1) (EGR-asetus),

–   ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–   ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0062/2014),

A. ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C. ottaa huomioon, että asetus (EU) N:o 1309/2013(4) ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamisen tarkoitettuja kannustimia;

D. ottaa huomioon, että Puola jätti hakemuksen EGF/2013/006 PL/Fiat EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun viiteajanjakson 21. tammikuuta 2013 – 21. toukokuuta 2013 aikana Puolassa Sleesian voivodikunnan alueella sijaitsevan Tychyn Fiat Auto Poland S.A.:n tehtaasta oli tuotannon supistumisen vuoksi vähennetty 1 079 työntekijää, joista Fiat Auto Poland oli vähentänyt 829 työntekijää ja sen 21 toimittajaa ja jatkojalostajaa olivat vähentäneet 250 työntekijää, ja toteaa, että näistä vähennetyistä työntekijöistä 777:n odotetaan osallistuvan EGR:stä rahoitettaviin toimenpiteisiin;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  toteaa, että EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että sen vuoksi Puola on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  toteaa, että Puolan viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 29. heinäkuuta 2013 ja toimittivat sitä täydentäviä lisätietoja 16. kesäkuuta 2014 asti ja että komissio antoi siitä arvionsa 10. marraskuuta 2014;

3.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Puolan viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 21. tammikuuta 2013 eli hyvissä ajoin ennen lopullista päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

4.   huomauttaa, että Euroopan autoteollisuus on menettänyt markkinaosuuttaan vuodesta 2007 lähtien, jolloin Euroopan henkilöautotuotanto muodosti 32,2 prosentin osuuden maailmanlaajuisesta tuotannosta, kun vuonna 2012 vastaava osuus oli 23,2 prosenttia; korostaa lisäksi, että vuosina 2011–2012 tuotanto kasvoi koko maailman mittakaavassa 5,3 prosenttia, kun taas EU-27-alueen tuotanto väheni samaan aikaan 7 prosenttia; painottaa, että Puolassa tilanne oli vieläkin pahempi, sillä tuotantovolyymi väheni vuosien 2011 ja 2012 välisenä aikana lähes kolmanneksella;

5.   on näin ollen komission kanssa yhtä mieltä siitä, että työntekijävähennykset Fiatin Tychyn tehtaalta ja sen toimittajien ja jatkojalostajien palveluksesta liittyvät globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin muutoksiin; korostaa, että globalisaation vaikutuksia pahensi rahoituskriisi, joka painoi uusien henkilöautojen myynnin EU:ssa tilastohistorian alhaisimmalle tasolle;

6.  toteaa, että Fiatin Tychyn tehtaan työntekijävähennyksillä odotetaan olevan kielteinen vaikutus Tychyn alueeseen, sillä 10 prosenttia kaikista alueella asuvista työttömistä on entisiä Fiat Auto Polandin ja sen toimittajien ja jatkojalostajien työntekijöitä;

7.   tähdentää, että työttömyysaste on noussut Sleesian voivodikunnassa vuodesta 2011 lähtien; huomauttaa myös, että joukkovähentämiset lähes kaksinkertaistuivat alueella vuosien 2011 ja 2012 välillä;

8.  toteaa, että autoteollisuuden alalta on tähän mennessä jätetty 21 EGR-hakemusta, joista kaksitoista jätettiin kauppaan liittyvää globalisaatiota koskevan kriteerin ja yhdeksän talouskriisiä koskevan kriteerin perusteella;

9.  toteaa, että yhteisrahoitettava yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti muodostuu seuraavista toimenpiteistä, joiden tavoitteena on edistää 777 vähennetyn työntekijän palaamista työmarkkinoille: koulutus ja koulutukseen liittyvät kustannukset, yrittäjäkoulutus, koulutusapurahat, harjoitteluapurahat, työpaikkaharjoittelun kustannukset, työllistämistyöt, itsenäiseen ammatinharjoittamiseen myönnettävät avustukset ja kannustin työntekijöiden palkkaamiseen;

10. toteaa, että itsenäiseen ammatinharjoittamiseen myönnettävät avustukset (enintään 4 995 euroa työntekijää kohti) ovat ehdollisia ja riippuvat menestymisestä itsenäisen ammatin harjoittamisessa; huomauttaa, että tämä ehdollisuus ei saisi estää osallistujia hakemasta kyseistä tukimuotoa;

11. panee merkille, että yksilöllisten palvelujen täytäntöönpano päättyi vuoden 2013 lopussa ja että alustavien tietojen mukaan pakettiin kuuluviin 313 toimenpiteeseen osallistui 269 henkilöä, joista 219 henkilöä työllistyi tarjotun tuen ansiosta;

12.   panee merkille, että alustavien tietojen mukaan yksilöllisten palvelujen täytäntöönpanon kokonaiskustannukset olivat arvioitua merkittävästi pienemmät, mikä johtui palveluihin osallistuneiden työntekijöiden määrän pienenemisestä;

13. korostaa, että vaikka toimenpiteisiin osallistuneita työntekijöitä oli vähemmän kuin alun perin arvioitiin, alustavien tietojen mukaan paketin piiriin kuuluvia, edelleen työnvälitykseen ilmoittautuneita työttömiä työntekijöitä oli 85, mikä osoittaa, että valtaosa Fiat Auto Poland -yhtiöstä vähennetyistä työntekijöistä on työllistynyt uudelleen;

14. on tyytyväinen siihen, että alueen työllisyysneuvosto osallistui EGR-hakemuksen laadintaan ja että se oli keskeinen toimija päätettäessä hankkeen toimenpidepaketista;

15. palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön; katsoo, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

16. korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti on varmistettava, että EGR:stä tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden paluuta työmarkkinoille vakinaiseen työhön; painottaa lisäksi, että EGR:n tuella voidaan osallistua vain sellaisten aktiivisten työmarkkinatoimien rahoittamiseen, jotka johtavat kestävään ja pitkäaikaiseen työllistymiseen; muistuttaa, ettei EGR:n tuki saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

17. pitää myönteisenä, että muiden toimenpiteiden joukossa työllistämistöiden tarjoaminen on toimenpide, joka on kohdennettu erityisesti yli 50-vuotiaisiin työntekijöihin, jotka muodostavat merkittävän osan tuensaajista; toteaa, että tässä ikäryhmässä on suurempi vaara päätyä pitkäaikaistyöttömäksi ja syrjäytyä työmarkkinoilta;

18. tähdentää, että vähennetyistä työntekijöistä suuri osa oli ikääntyneitä henkilöitä (18,7 prosenttia) tai vähän koulutettuja henkilöitä (62,6 prosenttia); pyytää kiinnittämään kyseisiin ryhmiin erityistä huomiota ja kohdentamaan heihin erityisiä EGR-tukitoimia;

19. katsoo, että kuudella pitkäaikaisesta terveysongelmasta tai pysyvästä vammasta kärsivällä työntekijällä voi olla erityisiä tarpeita, mikäli heihin sovelletaan yksilöllistä lähestymistapaa;

20. on tyytyväinen, että tasa-arvon sekä syrjimättömyyden periaatteita on sovellettu ja sovelletaan edelleen EGR:n täytäntöönpanon eri vaiheissa ja haettaessa siitä tukea;

21. panee merkille, että Fiat Auto Poland pääsi 20. joulukuuta 2012 ammattiliittojen kanssa yhteisymmärrykseen, jonka mukaan liitot määrittävät vähennettävien työntekijöiden valintaperusteet ja jossa sovittiin niille työntekijöille tarjottavista kannustimista, jotka suostuivat lähtemään yhtiöstä vapaaehtoisesti;

22. toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta yksilöllisten palvelujen koordinoidusta paketista annetuissa tiedoissa selvitetään myös, kuinka toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia; korostaa Puolan viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

23. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

24. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

25. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1309/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855).


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., Puola)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(1) ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(2) ja erityisesti sen 23 artiklan toisen kohdan,

ottavat huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) ja erityisesti sen 12 artiklan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, on perustettu lisätuen tarjoamiseksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen työmarkkinoille uudelleen integroitumisessa.

(2)      EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 12 artiklassa säädetään.

(3)      Puola toimitti 29 päivänä heinäkuuta 2013 hakemuksen EGR:n varojen ottamiseksi käyttöön yrityksen Fiat Auto Poland S.A. ja sen 21 toimittajan ja jatkojalostajan toteuttamien työntekijävähennysten vuoksi ja täydensi hakemusta lisätiedoilla 16 päivään kesäkuuta 2014 asti. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen. Näin ollen komissio ehdottaa, että varoja otetaan käyttöön 1 259 610 euroa.

(4)       Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön varoja rahoitustuen antamiseksi

Puolan hakemuksen perusteella,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 1 259 610 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2014 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                      Puheenjohtaja

(1)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


PERUSTELUT

I. Tausta

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) 12 artiklan sekä asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) 12 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II. Fiat Auto Polandia koskeva hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 10. marraskuuta 2014 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöönottamisesta Puolan hyväksi, jotta voidaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi Puolassa Sleesian voivodikunnan alueella Tychyn kaupungissa sijaitsevalta Fiat Auto Poland S.A.:n tehtaalta vähennettyjen työntekijöiden palaamista työmarkkinoille.

Tämä on yhdeksästoista vuoden 2014 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus ja koskee yhteensä 1 259 610 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Puolan hyväksi. Hakemus koskee 829 työntekijän vähentämistä Fiatin Tychyn -tehtaalta ja 250 työntekijän vähentämistä tehtaan toimittajien ja jatkojalostajien palveluksesta viiteajanjaksolla 21. tammikuuta 2013 – 21. toukokuuta 2013. Hakemus perustuu EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa vahvistettuun toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että jäsenvaltiossa sijaitsevasta yhdestä yrityksestä irtisanotaan vähintään 500 työntekijää neljän kuukauden aikana.

Hakemus jätettiin komissiolle 29. heinäkuuta 2013. Komissio totesi, että hakemus täyttää asetuksen (EY) N:o 1927/2006 2 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa esitetyt EGR:n rahoitustuen myöntämisen edellytykset.

Puolan viranomaisten toimittamien tietojen mukaan Euroopan autoteollisuus on menettänyt markkinaosuuttaan vuodesta 2007 lähtien, jolloin Euroopan henkilöautotuotanto muodosti 32,2 prosentin osuuden maailmanlaajuisesta tuotannosta, kun vuonna 2012 vastaava osuus oli 23,2 prosenttia. Hakija toteaa lisäksi, että vuosina 2011–2012 tuotanto kasvoi koko maailman mittakaavassa 5,3 prosenttia, kun taas EU-27-alueen tuotanto väheni samaan aikaan 7 prosenttia. Puolan viranomaisten mukaan Puolassa tilanne oli vieläkin pahempi, sillä tuotantovolyymi väheni vuosien 2011 ja 2012 välisenä aikana lähes kolmanneksella.

Puolan viranomaiset korostavat lisäksi, että globalisaation vaikutuksia pahensi rahoituskriisi, joka painoi uusien henkilöautojen myynnin EU:ssa tilastohistorian alhaisimmalle tasolle. Kun vuonna 2012 uusien autojen kysyntä putosi EU-27-alueella 8,7 prosenttia, samaan aikaan autojen myynti kasvoi koko maailmassa 5,1 prosenttia.

Hakija osoittaa, että vähenevän autotuotannon ja Fiat Auto Polandin työntekijälukujen välillä on korrelaatio. Tychyssä sijaitsevan tehtaan palkkalistoilla oli 6 422 työntekijää vuonna 2009 ja tuotantomäärä oli 606 000 autoa, kun taas vuonna 2012 tuotanto oli 361 000 yksikköä ja työntekijämäärä 4 882. Vuosina 2009–2013 tuotanto väheni 56 prosenttia, mutta työntekijämäärä supistui vain 46 prosenttia. Fiat Auto Polandissa työllisyyslukujen lasku ei siis ollut yhtä rajua kuin tuotannon väheneminen. Työllisyyslukujen laskua pystyttiin hillitsemään siten, että tehtaalla siirryttiin tavanomaisesta kolmivuorotyöstä kaksivuorotyöhön. Puolan viranomaiset esittävät hakemuksessa myös Eurostatin tietoja autoteollisuuden työllisyystilanteesta. Niissä näkyy työllisyystilanteen jatkuva heikkeneminen. EU-27-alueen autoteollisuuden työllisyys oli vuoden 2009 lopussa 12 prosenttia heikompi kuin vuoden 2008 alussa.

Yhteisrahoitettava yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti muodostuu seuraavista toimenpiteistä, joiden tavoitteena on edistää 777 vähennetyn työntekijän palaamista työmarkkinoille: koulutus ja koulutukseen liittyvät kustannukset, yrittäjäkoulutus, koulutusapurahat, harjoitteluapurahat, työpaikkaharjoittelun kustannukset, työllistämistyöt, itsenäiseen ammatinharjoittamiseen myönnettävät avustukset ja kannustin työntekijöiden palkkaamiseen.

Puolan viranomaisten mukaan 21. tammikuuta 2013 käynnistetyt toimet muodostavat yhdessä yksilöllisten palveluiden koordinoidun paketin ja ne ovat aktiivisia työmarkkinatoimia, joilla työntekijät pyritään integroimaan uudelleen työmarkkinoille.

Puolan viranomaiset esittävät hakemuksessaan seuraavat tiedot asetuksen (EY) N:o 1927/2006 6 artiklassa säädettyjen kriteerien täyttymisestä:

•   EGR:stä saatavalla rahoitustuella ei korvata toimenpiteitä, jotka kuuluvat yritysten vastuualaan kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla

•   toimenpiteillä tuetaan yksittäisiä työntekijöitä eikä niitä käytetä yritysten tai toimialojen rakenneuudistukseen

•   toimenpiteet eivät saa rahoitustukea muista unionin rahastoista ja rahoitusvälineistä.

Hallinnointi- ja valvontajärjestelmien osalta Puola on ilmoittanut komissiolle, että EGR:n rahoitustuen hallinnoinnista ja valvonnasta vastaavat samat elimet, joille kuuluu myös Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) saatavan rahoituksen hallinnointi ja valvonta. EGR:n täytäntöönpanosta vastaavana hallintoviranomaisena toimii infrastruktuuri- ja kehitysministeriö ja etenkin sen osasto, joka huolehtii Euroopan sosiaalirahastoon liittyvästä hallinnoinnista. Hallintoviranomainen siirtää eräitä tehtäviä välittävälle elimelle, joka on Katowicessa sijaitseva voivodikunnan työvoimavirasto.

Maksuviranomaisena toimii valtiovarainministeriön maksuviranomaistehtävistä huolehtiva osasto.

III. Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöön ottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön kaikkiaan 1 259 610 eurosta, joka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 04 51).

Tämä on yhdeksästoista budjettivallan käyttäjälle vuonna 2014 toimitettu rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Trilogi komission ehdotuksesta päätökseksi EGR:n varojen käyttöönotosta voitaisiin mahdollisesti järjestää yksinkertaistetussa muodossa oikeusperustan 12 artiklan 5 kohdan mukaisesti, paitsi jos parlamentin ja neuvoston välillä ei päästä sopimukseen.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunta osallistuu prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

ZP/ch D(2014)56461

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Aihe: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta, hakemus EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (COM(2014) 699 lopullinen)

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. perusteella ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A) ottaa huomioon, että tämä hakemus perustuu asetuksen (EY) N:o 1927/2006 (EGR-asetus) 2 artiklan a kohtaan ja koskee autoteollisuudessa Slaskin alueella toimivan Fiat Auto Polandin ja sen 21 alihankkijan irtisanomia 829 työntekijää viiteajanjaksona, joka alkoi 21. tammikuuta 2013 ja päättyi 21. toukokuuta 2013;

B) ottaa huomioon, että Puolan autoteollisuuden mukaan vähennykset liittyvät globalisaatiosta johtuviin huomattaviin maailmankaupan rakenteen muutoksiin, että Euroopan autoteollisuus on menettänyt markkinaosuuksiaan vuoden 2007 jälkeen (vuonna 2007 Euroopan henkilöautotuotanto muodosti 32,2 prosenttia koko maailman tuotannosta, kun taas vuonna 2012 sen osuus oli 23,2 prosenttia);

C) ottaa huomioon, että konserni päätti siirtää Panda Classic -mallin sekä uuden Pandan tuotannon Italian Campaniaan tammikuusta 2013 lähtien, jotta kotimaan työllisyystilanne paranisi;

D) Toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä 77,5 prosenttia on miehiä ja 22,5 prosenttia naisia. ja kaikki heistä EU:n kansalaisia; Työntekijöistä 78,9 prosenttia on 25–54-vuotiaita, ja toiseksi suurimman ryhmän (18,7 prosenttia) muodostavat 55–64‑vuotiaat.

E) ottaa huomioon, että toimien kohteeksi joutuu kuusi työntekijää, joilla on pitkäaikaisia terveysongelmia tai toimintarajoitteita;

F) ottaa huomioon, että Puolan viranomaiset korostavat Fiat Auto Polandin irtisanomisten kielteisiä vaikutuksia Tychyn alueeseen, jossa Fiat Auto Polandin ja sen toimittajien entiset työntekijät edustavat 10 prosenttia kaikista alueen työttömistä;

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Puolan hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1927/2006 2 artiklan a kohdassa esitetyt kriteerit täyttyvät ja että sen vuoksi Puola on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitusta;

2.  pitää myönteisenä, että muiden toimenpiteiden ohella interventiotoimia kohdistetaan erityisesti yli 50-vuotiaisiin työntekijöihin, jotka muodostavat merkittävän edunsaajaryhmän; toteaa, että tällä ikäryhmällä on suurempi riski pitkäaikaistyöttömyyteen ja syrjäytymiseen työmarkkinoilta;

3.  toteaa, että itsenäisen ammatinharjoittamisen avustusten (enintään 4 995 euroa) myöntäminen on ehdollista ja liittyy itsenäisen ammatinharjoittamisen onnistumiseen; huomauttaa, että tämä ehdollisuus ei saisi lannistaa osallistujia hakemasta näitä tukia;

4.  katsoo, että niillä kuudella henkilöllä, joilla on pitkäaikaisia terveysongelmia tai toimintarajoitteita, saattaa olla erityistarpeita yksilöllisten palvelujen tarjoamisen suhteen;

5.  toteaa, että Fiat Auto Poland ja ammattiliitot pääsivät 20. joulukuuta 2012 sopimukseen, jossa määritettiin irtisanottavien työntekijöiden valinnassa käytettävät kriteerit ja jossa sovittiin vapaaehtoisesti yrityksen jättäville työntekijöille myönnettävistä kannustimista.

Kunnioittavasti

Marita ULVSKOG,

puheenjohtajana toimiva ensimmäinen varapuheenjohtaja


LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean ARTHUIS

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

ASP 09 G 205

1047 Bryssel

Arvoisa puheenjohtaja

Aihe:   Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten kolme erillistä komission ehdotusta päätöksiksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä kutakin ehdotusta koskevat mietinnöt jossakin tulevista kokouksistaan.

Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt on vahvistettu Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013 sekä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdassa.

         COM(2014)0630 koskee 1 426 800 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan Raumalla Suomessa toimivasta STX Finland Oy:stä vähennettyjen 634 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

         COM(2014)0662 koskee 918 000 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan Ranskassa toimivasta GAD société anonyme simplifiée -yrityksestä vähennettyjen 760 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

         COM(2014)0672 koskee 1 890 000 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan Italiassa toimivasta Whirlpool Europe S.r.l. -yrityksestä sekä viiden toimittajan ja jatkojalostajan palveluksesta vähennettyjen 608 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

–         COM(2014)0699 koskee 1 259 610 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan Puolassa toimivasta Fiat Auto Poland -yrityksestä ja sen 21 toimittajan palveluksesta vähennettyjen 1 079 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

–         COM(2014)0701 koskee 25 937 813 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan Ranskassa toimivasta Air France -yrityksestä vähennettyjen 5 213 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

–         COM(2014)0702 koskee 6 444 000 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin, joilla pyritään helpottamaan Kreikassa toimivasta Odyssefs Fokas S.A. -yrityksestä vähennettyjen 600 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseiset ehdotukset ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunta ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisten komission ehdottamien määrien myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

11.12.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Oikeudellinen huomautus