Postupak : 2014/2181(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0062/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0062/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2014 - 5.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0081

IZVJEŠĆE     
PDF 223kWORD 133k
11.12.2014
PE 541.648v02-00 A8-0062/2014

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., koji je podnijela Poljska)

(COM(2014)0699 – C8‑0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Jan Olbrycht

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 EXPLANATORY STATEMENT
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., koji je podnijela Poljska)

(COM(2014)0699 – C8‑0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Europski parlament,

–    uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0699 – C8‑0243/2014),

–   uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji(1) (Uredba o EGF-u),

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–   uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–   uzimajući u obzir postupak trijaloga iz točke 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–   uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–   uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0062/2014),

A. budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima te kako bi im pomogla pri reintegraciji na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C. budući da je usvajanje Uredbe (EU) br. 1309/2013(4) odraz sporazuma koji su postigli Parlament i Vijeće o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri obradi zahtjeva za mobilizaciju EGF-a u Komisiji te kraćenjem vremena za procjenu i odobrenje u Parlamentu i Vijeću, o proširenju popisa prihvatljivih mjera i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D. budući da je Poljska podnijela zahtjev EGF/2013/006/PL/Fiat za financijski doprinos EGF-a nakon što je u referentnom razdoblju od 21. siječnja 2013. do 21. svibnja 2013. otpušteno 1 079 radnika, od kojih 829 iz poduzeća Fiat Auto Poland, dok ih je 250 otpušteno iz 21 poduzeća dobavljača i daljnjih proizvođača (downstream), te uz očekivanje da će 777 osoba sudjelovati u mjerama EGF-a, s time da su otpuštanja povezana sa smanjenjem proizvodnje u tvornici poduzeća Fiat Auto Poland S.A. u gradu Tychyju (u daljnjem tekstu: Fiatova tvornica u Tychyju) koja se nalazi u pokrajini Šleskoj u Poljskoj;

E.   budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u;

1.  napominje da su uvjeti iz članka 2. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni te se stoga slaže s Komisijom da Poljska ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.  napominje da su poljske vlasti predale zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a 29. srpnja 2013., da su ga dopunjavale dodatnim informacijama do 16. lipnja 2014. i da je Komisija svoju procjenu tog zahtjeva stavila na raspolaganje 10. studenog 2014.;

3.  pozdravlja činjenicu da su poljske vlasti, kako bi žurno pružile pomoć radnicima, 21. siječnja 2013. odlučile započeti s provedbom usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika, dakle mnogo prije donošenja odluke o odobravanju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

4.   primjećuje da je europska automobilska industrija počela gubiti udio na tržištu 2007., kad je europska proizvodnja osobnih automobila činila 32,2 % globalne proizvodnje, s time da je taj postotak 2012. pao na 23,2 %; dodatno ističe da je proizvodnja u 27 država članica EU-a između 2011. i 2012. pala za 7 % dok su se razine svjetske proizvodnje u istom razdoblju povećale za 5,3 %; naglašava da je stanje na nacionalnoj razini bilo još i gore jer se na njoj opseg proizvodnje 2012. smanjio za gotovo trećinu u odnosu na razine iz 2011.;

5.   shodno tomu slaže se s Komisijom da su otpuštanja u Fiatovoj tvornici u Tychyju i kod njezinih dobavljača i daljnjih proizvođača povezana s velikim strukturnim promjenama svjetskih trgovinskih tokova nastalih zbog globalizacije; naglašava da se učinak globalizacije pogoršao pod utjecajem financijske krize, zbog koje se prodaja novih osobnih automobila u Uniji smanjila na najnižu razinu otkako se ti podaci bilježe;

6.  prima na znanje da se očekuje kako će otpuštanja radnika u Fiatovoj tvornici u Tychyju negativno utjecati na regiju s obzirom na to da bivši radnici poduzeća Fiat Auto Poland, njegovi dobavljači i daljnji proizvođači čine 10 % svih nezaposlenih osoba koje žive na tom području;

7.   ističe da je stopa nezaposlenosti u Šleskoj u porastu od 2011. godine; k tomu primjećuje da su se kolektivna otpuštanja u regiji između 2011. i 2012. gotovo udvostručila;

8.  napominje da je sektor automobilske industrije do sada bio predmet 21 zahtjeva za dodjelu sredstava iz EGF-a, od kojih se njih 12 temelji na učincima globalizacije trgovine, dok je ostalih 9 podneseno na osnovi kriterija krize;

9.  prima na znanje da su u usklađenom paketu usluga prilagođenih potrebama radnika, a za koje se traži sufinanciranje, obuhvaćene sljedeće mjere za ponovno uključivanje 777 otpuštenih radnika na tržište rada: osposobljavanje i s njime povezani troškovi, osposobljavanje poduzetnika, stipendije za osposobljavanje, stipendije za stručnu praksu, troškovi stručne prakse, subvencionirano zapošljavanje, bespovratna sredstva za samozapošljavanje, poticaji za zapošljavanje;

10. primjećuje da je dodjeljivanje bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (u iznosu do 4 995 EUR po radniku) uvjetovano i da je povezano s uspjehom aktivnosti koju obavljaju samozaposleni; ističe da taj uvjet ne bi trebao obeshrabriti sudionike da se prijave za ovu mjeru potpore;

11. napominje da je provedba usluga prilagođenih potrebama radnika okončana krajem 2013. i da je, prema privremenim podacima, 269 osoba sudjelovalo u 313 različitih aktivnosti u okviru tog paketa, a od toga je njih 219 pronašlo zaposlenje zahvaljujući pruženoj potpori;

12. napominje da su, prema privremenim podacima, ukupni troškovi provedbe usluga prilagođenih potrebama radnika bili znatno niži od procijenjenih zahvaljujući manjem broju radnika koji su sudjelovali u tim uslugama;

13. ističe da je, usprkos tome što je broj radnika koji je sudjelovao u aktivnostima bio manji od procijenjenog, prema privremenim podacima broj nezaposlenih radnika na koje se paket odnosi i koji je registriran na Zavodu za zapošljavanje 85, što pokazuje da je velika većina otpuštenih radnika u poduzeću Fiat Auto Poland pronašla zaposlenje;

14. pozdravlja činjenicu da je Regionalno vijeće za zapošljavanje bilo uključeno u pripremu zahtjeva za dodjelu sredstava EGF-a i pozdravlja njegovu ulogu u odlučivanju o paketu aktivnosti projekta;

15. podsjeća na važnost poboljšanja mogućnosti zapošljavanja svih radnika s pomoću prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja znanja i sposobnosti koje je radnik stekao tijekom profesionalne karijere; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju; vjeruje da bi se pri izradi usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama radnika trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i vještine koje će se tražiti te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivoga gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima;

16. naglašava da se u skladu s člankom 6. Uredbe o EGF-u sredstvima iz EGF-a pruža potpora reintegraciji pojedinačnih otpuštenih radnika na stabilna radna mjesta; povrh toga naglašava da se financijskim doprinosima iz EGF-a mogu sufinancirati samo aktivne mjere na tržištu rada koje vode k trajnom, dugoročnom zaposlenju; ponavlja da se tim doprinosima ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća ni mjere za restrukturiranje društava ili sektora;

17. pozdravlja činjenicu da je, uz druge mjere, subvencionirano zapošljavanje posebno usmjereno na skupinu radnika starijih od 50 godina, a koja predstavlja značajan udio korisnika; napominje da je ta dobna skupina izložena većem riziku od dugotrajne nezaposlenosti i isključenosti s tržišta rada;

18. naglašava da otpuštanja pogađaju velik broj starijih ljudi i ljudi s nižom stručnom spremom koji čine 18,7 % odnosno 62,6 % svih pogođenih radnika; poziva da se posebna pažnja posveti tim dvjema skupinama i da posebne mjere EGF-a budu namijenjene njima;

19. smatra da bi šest radnika koji imaju dugotrajne zdravstvene probleme ili invaliditet moglo imati posebne potrebe u pogledu primjene personaliziranog pristupa;

20.  pozdravlja činjenicu da će se tijekom različitih faza pristupa mjerama EGF-a i njihove provedbe i dalje primjenjivati načelo jednakosti žena i muškaraca te načelo nediskriminacije;

21. napominje da je 20. prosinca 2012. poduzeće Fiat Auto Poland postiglo sporazum sa sindikatima u kojemu su utvrđeni kriteriji za izbor radnika koji će biti proglašeni viškom te dogovor o poticajima koji će se odobriti radnicima koji su pristali na dobrovoljno napuštanje poduzeća;

22. napominje da podaci o usklađenom paketu usluga prilagođenih potrebama radnika koje treba financirati iz EGF-a uključuju informacije o komplementarnosti s aktivnostima koje se financiraju sredstvima iz strukturnih fondova; naglašava da su poljske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da predstavi usporednu procjenu tih podataka u svojim godišnjim izvješćima kako bi se osiguralo potpuno poštovanje postojećih odredbi te kako bi se zajamčilo da Unija neće dvostruko financirati usluge;

23. odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

24. nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

25. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 406, 30.12.2006., str. 1.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

Uredba (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. − 2020.) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 855.).


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., koji je podnijela Poljska)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući o obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1927/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji(1), a posebno njezin članak 12. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) 1927/2006.(2), a posebno njezin članak 23. drugi podstavak,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3), a posebno njezin članak 12.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)      Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) osnovan je kako bi se pružila dodatna potpora radnicima koji su proglašeni viškom zbog velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima koje su nastale zbog globalizacije te kako bi im se pomoglo pri reintegraciji na tržište rada.

(2)      EGF ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (po cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013.

(3)      Poljska je 29. srpnja 2013. predala zahtjev za mobilizaciju EGF-a u vezi s otpuštanjima u poduzeću Fiat Auto Poland S.A. i kod njegovog 21 dobavljača i daljnjih proizvođača te ga je do 16. lipnja 2014. dopunjavala dodatnim podacima. Ovaj

zahtjev udovoljava uvjetima za utvrđivanje financijskih doprinosa

kako su utvrđeni u članku 10. Uredbe (EZ) br. 1927/2006. Komisija stoga predlaže mobilizaciju iznosa od 1 259 610 EUR.

(4)       EGF stoga treba mobilizirati radi pružanja financijskog doprinosa

u korist zahtjeva koji je podnijela Poljska,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Europski fond za prilagodbu globalizaciji mobilizira se u okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. kako bi se osigurao iznos od 1 259 610 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja.

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske Unije.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament                                 Za Vijeće

Predsjednik                                                   Predsjednik

(1)

SL L 406, 30.12.2006., str. 1.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(3)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(4)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


EXPLANATORY STATEMENT

I. Background

The European Globalisation Adjustment Fund has been created in order to provide additional assistance to workers suffering from the consequences of major structural changes in world trade patterns.

According to the provisions of Article 12 of Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020(1) and of the Article 12 of Regulation (EC) No 1927/2006(2), the Fund may not exceed a maximum annual amount of EUR 150 million (2011 prices). The appropriate amounts are entered into the general budget of the Union as a provision.

As concerns the procedure, according to point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management(3), in order to activate the Fund the Commission, in case of a positive assessment of an application, presents to the budgetary authority a proposal for mobilisation of the Fund and, at the same time, a corresponding request for transfer. In the event of disagreement, a trilogue shall be initiated.

II. The Fiat Poland application and the Commission's proposal

On 10 November 2014, the Commission adopted a proposal for a decision on the mobilisation of the EGF in favour of Poland to support the reintegration in the labour market of workers made redundant in the production plant of Tychy of Fiat Auto Poland S.A. located in the region of Slaskie, Poland, due to major structural changes in world trade patterns due to globalisation.

This is the nineteenth application to be examined under the 2014 budget and refers to the mobilisation of a total amount of EUR 1 259 610 from the EGF for Poland. It concerns 829 redundancies in the production plant of Fiat Tychy and 250 from 21 suppliers and downstream producers during the reference period from 21 January 2013 to 21 May 2013. The application is based on the intervention criteria of Article 2(a) of the EGF Regulation, which requires at least 500 redundancies over a period of four months in an enterprise in a Member State.

The application was sent to the Commission on 29 July 2013. The Commission has concluded that the application meets the conditions for deploying the EGF as set out in Article 2(a) of Regulation (EC) No 1927/2006.

According to data referred to by the Polish authorities, the European automotive industry has lost market share since 2007. That year European passenger car production accounted for 32.2% of global production, whereas in 2012 it had amounted to 23.2%. The applicant adds that while world production levels increased by 5.3% from 2011 to 2012, EU-27 production decreased by 7% in the same period. According to the Polish authorities, the situation was even worse at national level, where production volume decreased by almost a third in 2012 compared to 2011 levels.

The Polish authorities argue moreover, that the impact of globalisation has been worsened by the effect of the financial crisis, which has reduced the sales of new passenger cars in the EU to the lowest level since records began. While demand for new cars slumped by 8.7% in the EU-27, global car sales registered a 5.1% increase in 2012.

The applicant shows the correlation between the declining car production and employment levels in Fiat Auto Poland. The plant in Tychy hired 6 422 workers in 2009 in order to produce 606 000 cars, while in 2012 production amounted to 361 000 units with 4 882 workers. Over the 2009-2013 period, while production decreased by 56%, employment dropped by only 46%. In Fiat Auto Poland the decrease in employment has therefore been less acute than the decrease in production. This was achieved by the factory operating a two shift basis instead of the regular practice of three shifts. The Polish authorities also provide Eurostat data on the employment situation in the automotive sector, where a continuous fall is

demonstrated. Employment in the automotive industry in EU-27 at the end of 2009

was 12% lower than at the beginning of 2008.

The coordinated package of personalised services to be co-funded includes following measures for the reintegration of 777 redundant workers into employment: Training and training related costs, Entrepreneurial training, Training scholarships, Internship scholarships, Internship costs, Intervention works, Grants for self-employment, Hiring incentive.

According to the Polish authorities, the measures initiated on 21 January 2013 combine to form a co-ordinated package of personalised services and represent active labour market measures with the aim of re-integrating the workers into the labour market.

As regards the criteria contained in Article 6 of Regulation (EC) No 1927/2006, the Polish authorities have confirmed in their application that:

•   the financial contribution from the EGF will not replace measures which are the responsibility of enterprises by virtue of national law or collective agreements;

•   the measures provide support for individual workers and are not used for restructuring enterprises or sectors;

•   the measures will not receive financial support from other Union funds or financial instruments

Concerning management and control systems, Poland has notified the Commission that the financial contribution from the EGF will be managed and controlled by the same bodies as for the ESF. The Managing Authority, responsible for the implementation of the EGF, will be the Ministry of Infrastructure and Development, and specifically the Department for the European Social Fund. The Managing Authority will transfer some of the tasks to the Intermediate Body, the Provincial Employment Office in Katowice.

The Paying Authority will be the Department of Payment Authority of the Ministry of Finance.

III. Procedure

In order to mobilise the Fund, the Commission has submitted to the Budget Authority a transfer request for a global amount of EUR 1 259 610 from the EGF reserve (40 02 43) to the EGF budget line (04 04 51).

This is the nineteenth transfer proposal for the mobilisation of the Fund transmitted to the Budgetary Authority to date during 2014.

The trilogue on the Commission's proposal for a Decision on the mobilisation of the EGF could take a simplified form, as provided for in Article 12(5) of the legal base, unless there is no agreement between the Parliament and the Council.

According to an internal agreement, the Employment and Social Affairs Committee will be associated to the process, in order to provide constructive support and contribution to the assessment of the applications from the Fund.

(1)

SL L 347, 20.12.13., str. 884.

(2)

SL L 406, 30.12.2006., str. 1.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

ZP/ch D(2014)56461

G. Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji sredstava Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) u predmetu EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (COM(2014)699 završna verzija)

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) kao i njegova radna skupina za EGF razmotrili su mobilizaciju sredstava EGF-a za predmet EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A i usvojili sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i radna skupina za EGF slažu se s tim da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U tom smislu Odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci Odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A)  budući da se ovaj zahtjev temelji na članku 2. točki (a) Uredbe (EZ) br. 1927/2006 (Uredbe o EGF-u) i da se odnosi na 829 radnika poduzeća Fiat Auto Poland koji rade u automobilskoj industriji i na 21 dobavljača tog poduzeća, u regiji Šleskoj, a koji su proglašeni viškom tijekom referentnog razdoblja od 21. siječnja 2013. do 21. svibnja 2013.;

B)  budući da poljske vlasti tvrde da su viškovi radnika povezani s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine uzrokovanim globalizacijom te da je od 2007. europska automobilska industrija izgubila udio na tržištu (2007. europska proizvodnja osobnih automobila iznosila je 32,2 % svjetske proizvodnje u usporedbi s 2012. kada je iznosila 23,2 %);

C)  budući da je Fiat grupa odlučila prebaciti proizvodnju modela Panda Classic i nove generacije modela Panda u talijansku regiju Kampaniju od siječnja 2013. kako bi se otvorila radna mjesta u matičnoj zemlji;

D)  budući da 77,5 % radnika obuhvaćenih mjerama čine muškarci, a 22,5 % žene te su svi oni građani EU-a; budući da je 78,9 % radnika u dobi između 25 i 54 godine, a druga najveća skupina radnika (18,7 %) u dobi između 55 i 64 godine;

E)  budući da će mjerama biti obuhvaćeno šest radnika koji imaju dugotrajne zdravstvene probleme ili invaliditet;

F)  budući da poljske vlasti ističu negativni učinak otpuštanja viška radnika poduzeća Fiat Auto Poland u području Tychyja, gdje bivši radnici tog poduzeća i njegovih dobavljača čine desetinu svih nezaposlenih osoba koji žive u tom području.

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u svoj prijedlog rezolucije u vezi s poljskim zahtjevom uključi sljedeće prijedloge:

1.  slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 2. točke (a) Uredbe (EC) br. 1927/2006 ispunjeni i da Poljska stoga ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.  pozdravlja činjenicu da su pored drugih mjera intervencije posebno usmjerene na skupinu radnika starijih od 50 godina, a koja predstavlja bitan udio korisnika; napominje da je ta dobna skupina izložena većem riziku od dugotrajne nezaposlenosti i isključenosti s tržišta rada;

3.  primjećuje da je dodjeljivanje bespovratnih sredstava za samozapošljavanje (u iznosu do 4 995 EUR) uvjetovano i povezano s uspjehom aktivnosti samozapošljavanja; ističe da taj uvjet ne bi trebao obeshrabriti sudionike da se prijave za ovu mjeru podrške;

4.  smatra da bi šest radnika koji imaju dugotrajne zdravstvene probleme ili invaliditet moglo imati specifične potrebe koje bi trebalo uzeti u obzir prilikom izrade personaliziranog pristupa;

5.  prima na znanje da je 20. prosinca 2012. poduzeće Fiat Auto Poland postiglo sporazum sa sindikatima u kojemu su određeni kriteriji izbora radnika koji će biti proglašeni viškom te dogovor o poticajima koji će se odobriti radnicima koji su se složili s dobrovoljnim napuštanjem poduzeća.

S poštovanjem,

Marita ULVSKOG,

vršiteljica dužnosti predsjednika, prva potpredsjednica


PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

G. Jean ARTHUIS

predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

ASP 09 G 205

1047 Bruxelles

Poštovani g. Arthuis,

Predmet:          Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Tri različita prijedloga odluka Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućena su Odboru za regionalni razvoj radi donošenja mišljenja. Poznato mi je da je predviđeno da će Odbor za proračune usvojiti izvješće o svakom pojedinačnom prijedlogu tijekom jedne od svojih sljedećih sjednica.

Pravila koja se primjenjuju na sredstva iz EGF-a utvrđena su u Uredbi (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006 te u točki 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju.

-          U prijedlogu COM(2014)0630 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 1 426 800 EUR za aktivne mjere na tržištu rada s ciljem ponovnog uključivanja na tržište rada 634 otpuštenih radnika iz poduzeća STX Finland Oy in Rauma u Finskoj.

-          U prijedlogu COM(2014)0662 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 918 000 EUR za aktivne mjere na tržištu rada s ciljem ponovnog uključivanja na tržište rada 760 otpuštenih radnika iz poduzeća GAD société anonyme simplifiée u Francuskoj.

-          U prijedlogu COM(2014)0672 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 1 890 000 EUR za aktivne mjere na tržištu rada s ciljem ponovnog uključivanja na tržište rada 608 otpuštenih radnika iz poduzeća Whirlpool Europe S.r.l. i njegovih pet dobavljača i daljnjih proizvođača u Italiji.

-          U prijedlogu COM(2014)0699 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 1 259 610 EUR za aktivne mjere na tržištu rada s ciljem ponovnog uključivanja na tržište rada 1079 otpuštenih radnika iz poduzeća Fiat Auto Poland i 21 dobavljača u Poljskoj.

-          U prijedlogu COM(2014)0701 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 25 937 813 EUR za aktivne mjere na tržištu rada s ciljem ponovnog uključivanja na tržište rada 5213 otpuštenih radnika iz poduzeća Air France u Francuskoj.

-          U prijedlogu COM(2014)0702 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 6 444 000 EUR za aktivne mjere na tržištu rada s ciljem ponovnog uključivanja na tržište rada 600 otpuštenih radnika iz poduzeća Odyssefs Fokas S.A. u Grčkoj.

Koordinatori Odbora razmotrili su te prijedloge i zamolili me da Vas obavijestim da se Odbor ne protivi mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenih iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAJLOVA


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

11.12.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Pravna napomena