Procedūra : 2014/2181(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0062/2014

Pateikti tekstai :

A8-0062/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/12/2014 - 5.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0081

PRANEŠIMAS     
PDF 221kWORD 120k
11.12.2014
PE 541.648v02-00 A8-0062/2014

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Lenkijos paraiška „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.“)

(COM(2014) 0699 – C8‑0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Jan Olbrycht

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Lenkijos paraiška „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.“)

(COM(2014) 0699 – C8‑0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Europos Parlamentas,

–    atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0699 – C8‑0243/2014),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(1) (toliau – EGF reglamentas),

–   atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–   atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8‑0062/2014),

A. kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, nukentėjusiems dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C. kadangi priimtame Reglamente (ES) Nr. 1309/2013(4) atspindimas Parlamento ir Tarybos pasiektas susitarimas vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D. kadangi Lenkija pateikė paraišką „EGF/2013/006 PL/Fiat“ dėl finansinės paramos iš EGF po to, kai buvo atleisti 1079 darbuotojai, iš jų 829 iš įmonės „Fiat Auto Poland“ ir 250 iš 21 jos tiekėjų ir tolesnės gamybos grandies įmonės, tikimasi, kad 777 asmenys dalyvaus iš EGF finansuojamose priemonėse; minėti darbuotojų atleidimai, susiję su gamybos sumažėjimu įmonės „Fiat Auto Poland S.A“ gamykloje Tychose (įmonės „Fiat“ gamykla Tychose), esančioje Lenkijos Silezijos vaivadijoje, įvyko per ataskaitinį laikotarpį nuo 2013 m. sausio 21 d. iki 2013 m. kovo 21 d.;

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

1.  pažymi, kad įvykdytos EGF reglamento 2 straipsnio a punkte nustatytos sąlygos, todėl pritaria Komisijai, kad Lenkija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  pažymi, kad 2013 m. liepos 29 d. Lenkijos valdžios institucijos pateikė paraišką EGF finansinei paramai gauti, o iki 2014 m. birželio 16 d. pateikta papildoma informacija, ir kad 2014 m. lapkričio 10 d. Komisija pateikė šios paraiškos vertinimą;

3.  palankiai vertina tai, kad Lenkijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, 2013 m. sausio 21 d. (gerokai anksčiau prieš priimant galutinį sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) nusprendė pradėti taikyti prie individualių poreikių pritaikytas priemones;

4.   pažymi, kad nuo 2007 m. Europos automobilių pramonė neteko dalies savo rinkos. Tais metais Europos lengvųjų automobilių gamyba sudarė 32,2 proc. visos pasaulio gamybos, o 2012 m. ji tesudarė 23,2 proc.; be to, pabrėžia, kad nuo 2011 iki 2012 m. ES-27 gamyba sumažėjo 7 proc., o per tą patį laikotarpį pasaulinė gamyba padidėjo 5,3 proc.; pabrėžia, kad padėtis yra dar blogesnė nacionaliniu lygmeniu, nes šiuo lygmeniu, palyginti su 2011 m., 2012 m. gamybos apimtis sumažėjo beveik trečdaliu;

5.   todėl pritaria Komisijai, kad atleidimai įmonės „Fiat“ gamykloje Tychose ir jos tiekėjų bei tolesnės gamybos grandies įmonėse yra susiję su esminiais struktūriniais pasaulio prekybos sistemos pokyčiais, kuriuos lėmė globalizacija; pabrėžia, kad globalizacijos poveikį padidino finansų krizė, dėl kurios naujų lengvųjų automobilių pardavimo lygis Sąjungoje neregėtai sumažėjo;

6.  pažymi, kad manoma, jog darbuotojų atleidimas iš įmonės „Fiat“ gamyklos Tychose turės neigiamą poveikį regionui, nes buvę įmonės „Fiat Auto Poland“, jos tiekėjų ir tolesnės gamybos grandies įmonių darbuotojai sudaro 10 proc. visų šiose apylinkėse gyvenančių bedarbių;

7.   atkreipia dėmesį į tai, kad nuo 2011 m. nedarbo lygis Silezijoje didėjo; be to, pažymi, kad šiame regione padaugėjo dėl kolektyvinio atleidimo iš darbo atleistų darbuotojų, kurių skaičius nuo 2011 iki 2012 m. beveik padvigubėjo;

8.  pažymi, kad iki šiol buvo pateikta 21 paraiška dėl EGF paramos automobilių pramonės sektoriui, iš kurių 12 yra pagrįstos su prekyba susijusia globalizacija, o likusios 9 – krizės kriterijumi;

9.  pažymi, kad suderintą bendrai finansuotinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą sudaro toliau nurodytos priemonės, skirtos 777 atleistiems darbuotojams vėl įtraukti į darbo rinką: mokymo ir su mokymu susijusios išlaidos, verslumo mokymas, mokymosi stipendijos, praktikos stipendijos, praktikos išlaidos, intervenciniai darbai, dotacijos savarankiškai dirbti norintiems asmenims, samdos paskatos;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad dotacijos dirbti savarankiškai norintiems asmenims (iki 4 995 EUR vienam darbuotojui) teikiamos laikantis sąlygų ir priklauso nuo savarankiškos veiklos sėkmės; pažymi, kad minėtos sąlygos neturėtų atgrasyti dalyvių teikti paraišką dėl šios paramos priemonės;

11. pažymi, kad 2013 m. pabaigoje buvo baigtos įgyvendinti prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos ir kad negalutiniais duomenimis 313 įvairių pagal šį paketą numatytų veiksmų dalyvavo 269 asmenys, iš jų 219 asmenų, pasinaudoję suteikta parama, įsidarbino;

12.   pažymi, kad, remiantis negalutiniais duomenimis, bendros prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų įgyvendinimo išlaidos buvo kur kas mažesnės, negu numatyta, nes šiomis paslaugomis naudojosi mažesnis darbuotojų skaičius;

13. pabrėžia, jog nepaisant to, kad negalutiniais duomenimis šiuose veiksmuose dalyvavo mažiau darbuotojų, negu buvo numatyta iš pradžių, darbo tarnyboje vis dar yra įsiregistravę 85 nedirbantieji, kuriems taikomos šio paketo priemonės, o tai įrodo, kad didžioji dauguma iš Lenkijos įmonės „Fiat Auto Poland“ iš darbo atleistų darbuotojų jau įsidarbino;

14. palankiai vertina tai, kad Regioninė užimtumo tarnyba dalyvavo rengiant paraišką EGF ir jos vaidmenį priimant sprendimą dėl šio projekto veiklos paketo;

15. primena, kaip svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos; mano, kad rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir įgūdžius, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

16. pabrėžia, kad pagal EGF reglamento 6 straipsnį reikėtų užtikrinti, kad EGF lėšomis būtų remiama pakartotinė pavienių iš darbo atleistų darbuotojų integracija suteikiant galimybę dirbti nuolatinį darbą; taip pat pabrėžia, kad EGF paramos lėšomis galima bendrai finansuoti tik aktyvias darbo rinkos priemones, kurias taikant užtikrinamas tvarus ir ilgalaikis užimtumas; primena, kad EGF parama neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

17. palankiai vertina tai, kad, be kitų priemonių, intervencinis darbas tikslingai skiriamas darbuotojų virš 50 metų amžiaus, kurie sudaro didelę paramos gavėjų dalį, grupei; taip pat pažymi, kad šiai amžiaus grupei gresia didesnė užsitęsusio nedarbo ir išstūmimo iš darbo rinkos rizika;

18. atkreipia dėmesį į didelį pagyvenusių žmonių ir mažesnės kvalifikacijos žmonių, kuriuos palietė atleidimai iš darbo, skaičių; jie sudaro atitinkamai 18,7 proc. ir 62,6 proc. visų atleistųjų darbuotojų; ragina ypatingą dėmesį skirti toms dviem grupėms ir jiems skirtoms konkrečioms EGF priemonėms;

19. mano, kad šeši darbuotojai, turintys ilgalaikių sveikatos problemų ar negalių, jiems teikiant prie individualių poreikių pritaikytą paramą, gali turėti specialių poreikių;

20. palankiai vertina tai, kad įvairiais EGF paramos įgyvendinimo etapais ir suteikiant teisę gauti EGF paramą, taikyti ir toliau bus taikomi moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo principai;

21. pažymi, kad 2012 m. gruodžio 20 d. įmonė „Fiat Auto Poland“ pasiekė susitarimą su profesinėmis sąjungomis, kuriame nustatė darbuotojų atleidimo kriterijus ir susitarė dėl paskatų, kurios būtų teikiamos darbuotojams, sutikusiems savanoriškai išeiti iš darbo;

22. pažymi, kad informacija apie suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kurį ketinama finansuoti EGF lėšomis, apima duomenis apie tai, kaip šios priemonės papildo struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus; pabrėžia, kad Lenkijos valdžios institucijos patvirtino, kad tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamos tvarkos ir kad paslaugos nebūtų Sąjungos finansuojamos du kartus;

23. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

24. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

25. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 855).


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Lenkijos paraiška „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(1), ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(2), ypač į jo 23 straipsnio antrą pastraipą,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3), ypač į jo 12 straipsnį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(4), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)      Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)      EGF didžiausia metinė suma neviršija 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 12 straipsnyje;

(3)      2013 m. liepos 29 d. Lenkija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš įmonės „Fiat Auto Poland S.A.“, iš 21 jos tiekėjo ir tolesnės gamybos grandies įmonės ir iki 2014 m. birželio 16 d. ją papildė išsamesne informacija; ši paraiška atitinka finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje; todėl Komisija siūlo mobilizuoti 1 259 610 EUR sumą;

(4)      todėl EGF lėšos turėtų būti mobilizuotos finansinei paramai pagal Lenkijos pateiktą paraišką suteikti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2014 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 1 259 610 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

(1)

OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(3)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(4)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Bendrosios aplinkybės

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, 12 straipsnio nuostatomis(1) ir Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 12 straipsnio nuostatomis(2), Fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjinys.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą procedūra(3) yra tokia: jei paraiška įvertinta teigiamai, Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas, biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir tuo pat metu pateikia atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II. Paraiška „Fiat Poland“ ir Komisijos pasiūlymas

2014 m. lapkričio 10 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo mobilizuoti EGF lėšas Lenkijos reikmėms siekiant remti darbuotojų, atleistų iš darbo įmonės „Fiat Auto Poland S.A“ gamykloje Tychose, įsisteigusioje Lenkijos Sudetų vaivadijoje, dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, kuriuos lėmė globalizacija, pakartotinę integraciją į darbo rinką.

Tai devynioliktoji paraiška, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2014 m. biudžetą, dėl bendros 1 259 610 EUR sumos skyrimo iš EGF Lenkijos reikmėms. Ji susijusi su 829 darbuotojais, atleistais iš įmonės „Fiat“ gamyklos Tychose, ir 250 darbuotojų, atleistų iš tiekėjų ir tolesnės gamybos žemesnės grandies įmonių per ataskaitinį laikotarpį nuo 2013 m. sausio 21 d. iki 2013 m. gegužės 21 d. Paraiška pateikta laikantis EGF reglamento 2 straipsnio a punkte nustatytų intervencijos kriterijų, pagal kuriuos per keturių mėnesių laikotarpį iš valstybės narės įmonės turi būti atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų.

Paraiška Komisijai pateikta 2013 m. liepos 29 d. Komisija padarė išvadą, kad paraiška atitinka Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 2 straipsnio a punkte nustatytas EGF paramos skyrimo sąlygas.

Lenkijos institucijų pateiktais duomenimis, nuo 2007 m. Europos automobilių pramonė neteko dalies savo rinkos. Tais metais Europos lengvųjų automobilių gamyba sudarė 32,2 proc. visos pasaulio gamybos, o 2012 m. ji tesudarė 23,2 proc. Paraiškoje taip pat nurodyta, kad nors nuo 2011 m. iki 2012 m. pasaulinė gamyba padidėjo 5,3 proc., o per tą patį laikotarpį ES-27 gamyba sumažėjo 7 proc. Lenkijos valdžios institucijų teigimu, padėtis yra dar prastesnė nacionaliniu lygmeniu, nes, palyginti su 2011 m., 2012 m. gamybos apimtis sumažėjo beveik trečdaliu.

Be to, Lenkijos institucijos teigia, kad globalizacijos poveikį dar labiau padidino finansų krizė, dėl kurios naujų lengvųjų automobilių pardavimas Sąjungoje nukrito iki nematytų žemumų. 2012 m. pasaulyje naujų automobilių parduota 5,1 proc. daugiau, tačiau ES-27 jų paklausa sumažėjo 8,7 proc.

Pareiškėjas nurodo mažėjančios automobilių gamybos ir užimtumo įmonėje „Fiat Auto Poland“ lygio sąsają. 2009 m. gamykla Tychose įdarbino 6 422 darbuotojus, kad pagamintų 606 000 automobilių, o 2012 m. gamykloje dirbo 4 882 darbuotojai ir buvo pagaminta 361 000 automobilių. 2009–2013 m., nors gamybos apimtis sumažėjo 56 proc., užimtumo lygis sumažėjo tik 46 proc. Taigi įmonėje „Fiat Auto Poland“ užimtumas sumažėjo ne taip smarkiai kaip gamyba. Tai buvo pasiekta gamyklai pradėjus dirbti ne trimis, kaip įprasta, o dviem pamainomis. Lenkijos valdžios institucijos taip pat pateikia Eurostato duomenis apie užimtumo padėtį automobilių sektoriuje, iš kurių matyti nuolatinis užimtumo lygio mažėjimas. 2009 m. ES-27 užimtumo lygis automobilių pramonės sektoriuje, palyginti su 2008 m. pradžia, buvo 12 proc. mažesnis.

Suderintą bendrai finansuotinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą sudaro toliau nurodytos priemonės, skirtos 777 atleistiems darbuotojams vėl įtraukti į darbo rinką (sugrupuotos pagal kategorijas): mokymo ir su mokymu susijusios išlaidos, verslumo mokymas, mokymosi stipendijos, praktikos stipendijos, praktikos išlaidos, intervenciniai darbai, dotacijos dirbti savarankiškai norintiems asmenims, samdos paskatos.

Anot Lenkijos valdžios institucijų, 2013 m. sausio 21 d. pradėtos taikyti priemonės kartu sudaro suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą ir yra aktyvios darbo rinkos priemonės, kurias taikant siekiama vėl įtraukti darbuotojus į darbo rinką.

Atsižvelgdamos į Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 6 straipsnyje nustatytus kriterijus, paraiškoje Lenkijos valdžios institucijos patvirtino, kad:

•   EGF finansinė parama nepakeis priemonių, kurias įmonės privalo taikyti pagal nacionalinius teisės aktus arba kolektyvines sutartis;

•   priemonėmis parama teikiama atskiriems darbuotojams ir jos nenaudojamos įmonėms arba sektoriams restruktūrizuoti;

•   priemonėms nebus teikiama finansinė parama iš kitų Sąjungos fondų arba finansinių priemonių.

Dėl valdymo ir kontrolės sistemų, Lenkija pranešė Komisijai, kad iš EGF gautą finansinę paramą valdys ir kontroliuos tos pačios institucijos, kurios valdo ir kontroliuoja ESF teikiamą paramą. Už EGF paramos įgyvendinimą atsakinga vadovaujančioji institucija bus Infrastruktūros ir vystymosi ministerija, konkrečiai ‒ Europos socialinio fondo departamentas. Dalį užduočių vadovaujančioji institucija perduos tarpinei institucijai – vaivadijos įdarbinimo tarnybai Katovicuose.

Mokėjimo institucija bus Finansų ministerijos Mokėjimo institucijos departamentas.

III. Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 51) perkelti bendrą 1 259 610 EUR sumą.

2014 m. iki šiol tai yra devynioliktas biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Siekiant aptarti Komisijos pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo galėtų būti surengtas supaprastintas trišalis dialogas, kaip numatyta teisinio pagrindo 12 straipsnio 5 dalyje, nebent Parlamentui ir Tarybai nepavyktų pasiekti susitarimo.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas bus įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvautų vertinant paraiškas šio fondo lėšoms gauti.

(1)

OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ZP/ch D(2014)56461

Jeanui Arthuisui

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo (Lenkijos paraiška „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.“) (COM(2014) 699 final)

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo atsižvelgiant į paraišką „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria, kad pagal šią paraišką būtų mobilizuotos fondo lėšos. Atsižvelgdamas į tai, EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A) kadangi paraiška parengta remiantis Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 (EGF reglamentas) 2 straipsnio a punktu ir yra susijusi su 829 darbuotojais, kurie buvo atleisti Silezijoje iš įmonės „Fiat Auto Poland“, vykdančios veiklą automobilių pramonės srityje, ir jos 21 tiekėjo ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 21 d. iki 2013 m. gegužės 21 d.;

B) kadangi Lenkijos valdžios institucijos teigia, kad darbuotojai atleisti dėl su globalizacija susijusių esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ir kad Europos automobilių pramonė nuo 2007 m. prarado dalį rinkos (2007 m. Europos lengvųjų automobilių gamyba sudarė 32,2 proc. visos pasaulio gamybos, o 2012 m. ji tesudarė 23,2 proc.);

C) kadangi grupė nusprendė nuo 2013 m. sausio mėn. „Panda Classic“ modelio ir naujos kartos „Panda“ automobilių gamybą perkelti į Kampaniją (Italija), kad sukurtų darbo vietų savo kilmės šalyje;

D) kadangi 77,5 proc. darbuotojų, kuriems numatytos priemonės, yra vyrai, o 22,5 proc. – moterys; kadangi visi šie darbuotojai yra ES piliečiai; kadangi 78,9 proc. darbuotojų amžius yra nuo 25 iki 54 metų ir kitos didžiausios grupės darbuotojų (18,7 proc.) amžius yra 55–64 metai;

E) kadangi 6 darbuotojai, kuriems bus taikomos priemonės, turi ilgalaikių sveikatos problemų arba negalią;

F) kadangi Lenkijos valdžios institucijos pabrėžia neigiamą darbuotojų atleidimo iš įmonės „Fiat Auto Poland“ poveikį Tychų apylinkėse, kuriose buvę įmonės „Fiat Auto Poland“ ir jos tiekėjų darbuotojai sudaro 1/10 visų šiose apylinkėse gyvenančių bedarbių;

todėl Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Lenkijos paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1.  pritaria Komisijai, kad tenkinami Reglamento (ES) Nr. 1927/2006 2 straipsnio a punkte nustatyti intervencijos kriterijai ir kad todėl Lenkija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  palankiai vertina tai, kad, be kitų priemonių, intervencinė veikla yra tikslingai nukreipta į darbuotojų virš 50 metų amžiaus grupę, kurie sudaro didelę dalį paramos gavėjų; taip pat pažymi, kad šiai amžiaus grupei gresia didesnė užsitęsusio nedarbo ir išstūmimo iš darbo rinkos rizika;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad dotacijos dirbti savarankiškai norintiems asmenims (iki 4 995 EUR) teikiamos laikantis sąlygų ir priklauso nuo savarankiškos veiklos sėkmės; pažymi, kad minėtos sąlygos neturėtų atgrasyti dalyvių teikti paraišką dėl šios paramos priemonės;

4.  mano, kad 6 darbuotojai, turintys ilgalaikių sveikatos problemų ar negalių, jiems teikiant prie individualių poreikių pritaikytą paramą, gali turėti konkrečių poreikių;

5.  pažymi, kad 2012 m. gruodžio 20 d. įmonė „Fiat Auto Poland“ pasiekė susitarimą su profesinėmis sąjungomis, kuriame buvo nustatyti darbuotojų atleidimo atrankos kriterijai ir susitarta dėl paskatų, kurios būtų teikiamos darbuotojams, sutikusiems savanoriškai išeiti iš darbo.

Pagarbiai

Marita ULVSKOG,

pirmininkė, pirmoji pirmininko pavaduotoja


PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUISUI

Biudžeto komiteto

pirmininkui

Europos Parlamentas

ASP 09 G 205

1047 Briuselis

Gerb. J. Arthuis,

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomones dėl trijų atskirų Komisijos pasiūlymų dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad per vieną iš būsimų Biudžeto komiteto posėdžių ketinama priimti pranešimus dėl visų šių pasiūlymų.

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės nustatytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, ir 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punkte.

         COM(2014) 0630 siūloma skirti 1 426 800 EUR paramą iš EGF aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti siekiant iš Raumoje esančios Suomijos įmonės „STX Finland Oy“ atleistus 634 darbuotojus vėl įtraukti į darbo rinką.

         COM(2014) 0662 siūloma skirti 918 000 EUR paramą iš EGF aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti siekiant iš Prancūzijos įmonės „GAD société anonyme simplifiée“ atleistų 760 darbuotojų vėl įtraukti į darbo rinką.

         COM(2014) 0672 siūloma skirti 1 890 000 EUR paramą iš EGF aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti siekiant iš Italijos įmonės „Whirlpool Europe S.r.l.“ ir penkių tiekėjų ir tolesnės gamybos grandies įmonių atleistus 608 darbuotojus vėl įtraukti į darbo rinką.

–         COM(2014) 0699 siūloma skirti 1 259 610 EUR paramą iš EGF aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti siekiant iš Lenkijos įmonės „Fiat Auto Poland“ ir 21 jos tiekėjo atleistus 1 079 darbuotojus vėl įtraukti į darbo rinką.

–         COM(2014) 0701 siūloma skirti 25 937 813 EUR paramą iš EGF aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti siekiant iš Prancūzijos įmonės „Air France“ atleistų 5 213 darbuotojų vėl įtraukti į darbo rinką.

–         COM(2014) 0702 siūloma skirti 6 444 000 EUR paramą iš EGF aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti siekiant iš Graikijos įmonės „Odyssefs Fokas S.A.“ atleistų 600 darbuotojų vėl įtraukti į darbo rinką.

Komiteto koordinatoriai įvertino šiuos pasiūlymus ir paprašė manęs parašyti Jums, jog Regioninės plėtros komitetas neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtas sumas, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

11.12.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Teisinis pranešimas