Procedūra : 2014/2181(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0062/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0062/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2014 - 5.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0081

ZIŅOJUMS     
PDF 216kWORD 121k
11.12.2014
PE 541.648v02-00 A8-0062/2014

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Polijas pieteikums EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.)

(COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Jan Olbrycht

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Polijas pieteikums EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.)

(COM(2014)0699 – C8-0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0699 – C8-0243/2014),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi(1) (EGF regula),

–   ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 13. punktu,

–   ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0062/2014),

A. tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C. tā kā Regulas (ES) Nr. 1309/2013(4) pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

D. tā kā Polija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2013/006 PL/Fiat, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF sakarā ar to, ka pārskata periodā no 2013. gada 21. janvāra līdz 2013. gada 21. maijam saistībā ar ražošanas samazināšanos uzņēmuma “Fiat Auto Poland S.A.” Tihi ražotnē (“Fiat Tihi ražotne”), kas atrodas Silēzijas vojevodistē, Polijā , ir atlaisti 1079 darbinieki — 829 darbinieki uzņēmumā “Fiat Auto Poland S.A.” un 250 darbinieki 21 piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumā —, no kuriem 777 darbinieki, paredzams, piedalīsies EGF pasākumos;

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  norāda, ka EGF regulas 2. panta a) punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti, tādēļ piekrīt Komisijai, ka Polija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka Polijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2013. gada 29. jūlijā, līdz 2014. gada 16. jūnijam sniedzot papildu informāciju, un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 10. novembrī;

3.  atzinīgi vērtē to, ka Polijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2013. gada 21. janvāra — labu laiku pirms lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

4.  norāda, ka Eiropas autobūves nozare kopš 2007. gada, kad Eiropas pasažieru automobiļu ražošanas nozare veidoja 32,2 % no pasaules ražošanas apjoma, ir zaudējusi tirgus daļu, proti, 2012. gadā tie bija vairs 23,2 %; turklāt norāda, ka laikā, kad ražošanas apjomi pasaulē no 2011. līdz 2012. gadam palielinājās par 7 %, ražošanas apjoms ES-27 valstīs tajā pašā laikposmā samazinājās par 5,3 %; uzsver, ka situācija valsts mērogā bija pat vēl sliktāka, jo 2012. gadā ražošanas apjoms salīdzinājumā ar 2011. gadu bija samazinājies gandrīz par trešdaļu;

5.  piekrīt līdz ar to Komisijai, ka darbinieku atlaišana Fiat Tihi ražotnē, kā arī piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos ir saistīta ar globalizācijas dēļ notikušām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos; uzsver, ka globalizācijas ietekmi saasināja finansiālās krīzes sekas, kuru rezultātā jaunu pasažieru automobiļu pārdošanas apjomi Savienībā samazinājās līdz viszemākajam jebkad reģistrētajam līmenim;

6.  norāda — paredzams, ka Fiat Tihi ražotnē veiktajai darbinieku atlaišanai būs negatīvas sekas Tihi apgabalā, kur uzņēmuma “Fiat Auto Poland” un tā piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumu bijušie darbinieki ir 10 % no visiem apgabala iedzīvotājiem;

7.  norāda, ka kopš 2011. gada Silēzijas vojevodistē ir paaugstinājies bezdarba līmenis; turklāt norāda, ka laikā no 2011. līdz 2012. gadam ir dubultojies to darbinieku skaits, ar kuriem darba attiecības ir izbeigtas kolektīvās atlaišanas rezultātā;

8.  norāda, ka līdz šim par mašīnbūves nozari ir iesniegts 21 EGF pieteikums, no kuriem 12 balstīti uz tirdzniecības globalizāciju un 9 — uz krīzes kritēriju;

9.  norāda, ka saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā, kuram paredzēts līdzfinansējums, ir šādi 777 atlaisto darbinieku reintegrācijai darba tirgū paredzēti pasākumi: apmācība un ar apmācību saistītās izmaksas, uzņēmējdarbības apmācība, apmācību stipendijas, stažēšanās stipendijas, stažēšanās izmaksas, intervences darbi, pašnodarbinātības dotācijas un kompensācija par pieņemšanu darbā;

10. norāda, ka pašnodarbinātības dotāciju (ne vairāk kā EUR 4995) izmaksai tiks piemēroti dažādi nosacījumi, tostarp ka pašnodarbinātā darbībai jābūt sekmīgai; norāda, ka šiem nosacījumiem nevajadzētu atturēt dalībniekus pieteikties šim atbalsta pasākumam;

11. norāda, ka individualizēto pakalpojumu īstenošana tika pabeigta 2013. gada beigās un ka saskaņā ar provizoriskiem datiem 269 cilvēki piedalījās 313 dažādos pasākumos, kas bija paredzēti kopumā, un no tiem 219 cilvēki, pateicoties sniegtajam atbalstam, ir atraduši darbu;

12. norāda, ka saskaņā ar provizoriskiem datiem individualizēto pakalpojumu īstenošanas kopējās izmaksas bija ievērojami mazākas par aplēsto, jo pasākumos piedalījās mazāks skaits darbinieku;

13. uzsver — neskatoties uz to, ka pasākumos piedalījās mazāks skaits darbinieku, nekā bija sākotnēji paredzēts, saskaņā ar provizoriskiem datiem Nodarbinātības birojā joprojām ir reģistrēti 85 bezdarbnieki, uz kuriem attiecas pasākumu kopums, kas liecina, ka lielākā daļa darbinieku, kuri tika atlaisti uzņēmumā “Fiat Auto Poland”, ir atraduši darbu;

14. atzinīgi vērtē to, ka Reģionālā nodarbinātības padome bija iesaistīta EGF pieteikuma sagatavošanā un tai bija izšķirīga nozīme, lemjot par projekta pasākumu kopumu;

15. atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēja profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi; uzskata, ka saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

16. uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF atbalsts palīdz konkrētiem atlaistiem darbiniekiem atgriezties stabilā darbā; uzsver arī to, ka EGF atbalstu drīkst izmantot tikai aktīvu darba tirgus pasākumu līdzfinansēšanai, ar kuriem var panākt stabilu ilgtermiņa nodarbinātību; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

17. atzinīgi vērtē to, ka pie pasākumiem intervences darbi ir paredzēti tieši darbiniekiem, kuri ir vecāki par 50 gadiem un kuri ir nozīmīga daļa no saņēmējiem; norāda, ka šajā vecuma grupā ir lielāks risks ilgstoši palikt bez darba un zaudēt iespēju atgriezties darba tirgū;

18. norāda, ka starp atlaistajiem darbiniekiem ir liels skaits gados vecāku cilvēku un cilvēku ar zemāku kvalifikāciju, proti, attiecīgi 18,7 % un 62,6 % no visiem atlaistajiem darbiniekiem; aicina abām minētajām grupām pievērst īpašu uzmanību un paredzēt viņiem īpašus EGF pasākumus;

19. uzskata, ka sešiem darbiniekiem ar ilgstošām veselības problēmām vai invaliditāti var būt īpašas vajadzības, kas jāņem vērā individualizētajā pieejā;

20. atzinīgi vērtē to, ka dažādajos EGF izmantošanas posmos un attiecībā uz piekļuvi šim fondam ir piemērots un arī turpmāk tiks piemērots sieviešu un vīriešu līdztiesības un nediskriminācijas princips;

21. norāda, ka 2012. gada 20. decembrī uzņēmums “Fiat Auto Poland” panāca vienošanos ar arodbiedrībām, nosakot kritērijus, kurus izmantos, lai atlasītu darbiniekus, kuri tiks atlaisti, un vienojās par stimuliem, kas tiks piešķirti darbiniekiem, kuri piekritīs labprātīgi aiziet no darba;

22. norāda, ka informācija, kas sniegta par to individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver ziņas arī par to, kā tie papildina struktūrfondu finansētās darbības; uzsver — Polijas iestādes apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

23. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

24. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

25. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.).


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Polijas pieteikums EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A.)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi(1) un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(2), un jo īpaši tās 23. panta otro daļu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3), un jo īpaši tās 12. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4) un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)      Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kuri atlaisti no darba tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)      EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 12. pantā.

(3)      Polija 2013. gada 29. jūlijā iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar darbinieku atlaišanu uzņēmumā “Fiat Auto Poland S.A.” un 21 piegādes un pakārtoto ražotāju uzņēmumā un līdz 2014. gada 16. jūnijam sniedza papildu informāciju. Šis pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 10. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai. Tādēļ Komisija ierosina izmantot līdzekļus EUR 1 259 610 apmērā.

(4)      Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar Polijas iesniegto pieteikumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 1 259 610 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

(1)

OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(3)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(4)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PASKAIDROJUMS

I. Pamatinformācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1), un 12. pantu Regulā (EK) Nr. 1927/2006(2) Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo summu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Eiropas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra ir šāda: ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II. Uzņēmuma Fiat Poland pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2014. gada 10. novembrī pieņēma priekšlikumu lēmumam par EGF līdzekļu piešķiršanu Polijai, lai atbalstītu to darbinieku reintegrāciju darba tirgū, kuri Polijā tika atlaisti uzņēmuma “Fiat Auto Poland S.A.” Tihi ražotnē, kas atrodas Silēzijas vojevodistē, saistībā ar globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos.

Šis ir deviņpadsmitais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2014. gada budžetu, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Polijai par kopējo summu EUR 1 259 610. Tas attiecas uz 829 darbiniekiem, kas pārskata periodā no 2013. gada 21. janvāra līdz 2013. gada 21. maijam ir atlaisti Fiat Tihi ražotnē, un 250 darbiniekiem 21 piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumā. Pieteikums ir balstīts uz EGF regulas 2. panta a) punktā minēto intervences kritēriju, kurā paredzēts, ka četru mēnešu pārskata periodā kādā dalībvalsts uzņēmumā kopā ir atlaisti vismaz 500 darbinieki.

Pieteikums Komisijai tika iesniegts 2013. gada 29. jūlijā. Komisija ir secinājusi, ka pieteikums atbilst Regulā (EK) Nr. 1927/2006 2. panta a) punktā izklāstītajiem nosacījumiem par EGF izmantošanu.

Atbilstoši Polijas iestāžu minētajiem datiem Eiropas autobūves nozare kopš 2007. gada ir zaudējusi tirgus daļu. Minētajā gadā Eiropas pasažieru automobiļu ražošanas nozare veidoja 32,2 % no pasaules ražošanas apjoma, bet 2012. gadā tā bija 23,2 %. Papildus pieteikuma iesniedzējs norāda, ka laikā, kad ražošanas apjomi pasaulē no 2011. līdz 2012. gadam palielinājās par 5,3 %, ražošanas apjoms ES-27 valstīs tajā pašā laikposmā samazinājās par 7 %. Saskaņā ar Polijas iestāžu sniegto informāciju situācija valsts mērogā bija pat vēl sliktāka, jo 2012. gadā ražošanas apjoms salīdzinājumā ar 2011. gadu bija samazinājies gandrīz par trešdaļu.

Turklāt Polijas iestādes apgalvo, ka globalizācijas ietekmi saasināja finansiālās krīzes sekas, kuru rezultātā jaunu pasažieru automobiļu pārdošanas apjomi ES samazinājās līdz viszemākajam jebkad reģistrētajam līmenim. 2012. gadā ES-27 jaunu automobiļu pieprasījums samazinājās par 8,7 %, bet pasaulē automobiļu pārdošanas apjomi pieauga par 5,1 %.

Pieteikuma iesniedzējs norāda uz saistību starp autobūves panīkumu un bezdarba līmeni uzņēmumā “Fiat Auto Poland”. Tihi ražotne 2009. gadā pieņēma darbā 6422 darbiniekus, lai saražotu 606 000 automobiļu, bet 2012. gadā 4882 darbinieki saražoja 361 000 vienību. Laikposmā no 2009. līdz 2013. gadam ražošana samazinājās par 56 %, taču nodarbinātība nokritās tikai par 46 %. Tādējādi uzņēmumā “Fiat Auto Poland” nodarbinātības samazinājums bija mazāk smags nekā ražošanas kritums. Tas tika panākts, organizējot darbu rūpnīcā divās maiņās iepriekšējo trīs maiņu vietā. Polijas iestādes arī iesniedza Eurostat datus par nodarbinātības situāciju autobūves nozarē, kuri apliecina pastāvīgu samazinājumu. Nodarbinātība autobūves nozarē ES-27 valstīs 2009. gada beigās bija par 12 % zemāka nekā 2008. gada sākumā.

Saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā, kuram paredzēts līdzfinansējums, ir šādi 777 atlaisto darbinieku reintegrācijai darba tirgū paredzēti pasākumi: apmācība un ar apmācību saistītās izmaksas, uzņēmējdarbības apmācība, apmācību stipendijas, stažēšanās stipendijas, stažēšanās izmaksas, intervences darbi, pašnodarbinātības dotācijas un kompensācija par pieņemšanu darbā.

Saskaņā ar Polijas iestāžu sniegto informāciju pasākumi, kuru īstenošana sākās 2013. gada 21. janvārī, veido individualizēto pakalpojumu saskaņotu kopumu un ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kuru mērķis ir palīdzēt darba ņēmējiem no jauna iekļauties darba tirgū.

Attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1927/2006 6. pantā noteiktajiem kritērijiem Polijas iestādes savā pieteikumā ir apstiprinājušas, ka:

•   ar EGF finansiālo ieguldījumu netiks aizstātas darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem;

•   pasākumi nodrošina atbalstu konkrētiem darbiniekiem un tie netiek izmantoti uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanai;

•   pasākumi nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem.

Attiecībā uz pārvaldības un kontroles sistēmām Polija ir informējusi Komisiju, ka EGF finansiālo ieguldījumu pārvaldīs un kontrolēs tās pašas struktūras, kas pārvalda un kontrolē finansiālo ieguldījumu no ESF. Par EGF īstenošanu atbildīgā vadības iestāde būs Infrastruktūras un attīstības ministrija, konkrētāk, Eiropas Sociālā fonda departaments. Vadības iestāde deleģēs noteiktus uzdevumus starpniekiestādei — Katovices vojevodistes Nodarbinātības aģentūrai.

Maksājumu iestāde būs Finanšu ministrijas Maksājumu iestādes departaments.

III. Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus no EGF rezerves (40 02 43) uz EGF budžeta pozīciju (04 04 51) par kopējo summu EUR 1 259 610.

Šis ir deviņpadsmitais budžeta lēmējinstitūcijai 2014. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Trialogs par Komisijas priekšlikumu lēmumam par EGF izmantošanu var notikt vienkāršotā veidā, kā paredzēts juridiskā pamata 12. panta 5. punktā, izņemot gadījumus, kad Parlaments un Padome nav panākuši vienošanos.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

ZP/ch D(2014)56461

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (COM(2014)0699 final)

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos izvērtēja EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba, ka maksājumu apropriāciju pārvietojums ir nepieciešams.

EMPL komiteja ir apspriedusies, pamatojoties uz šādiem apsvērumiem:

A) tā kā šis pieteikums ir balstīts uz Regulas (ES) Nr. 1927/2006 (EGF regula) 2. panta a) punktu un attiecas uz tiem 829 darbiniekiem uzņēmumā “Fiat Auto Poland”, kas Silēzijas vojevodistē darbojas autobūves nozarē, un tā 21 piegādes uzņēmumā, kuri tika atlaisti pārskata periodā no 2013. gada 21. janvāra līdz 2013. gada 21. maijam;

B) tā kā Polijas iestādes apgalvo, ka darbinieku atlaišana ir saistīta ar globalizācijas dēļ notikušām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos un ka Eiropas autobūves nozare kopš 2007. gada ir zaudējusi tirgus daļu (2007. gadā Eiropas pasažieru automobiļu ražošanas nozare veidoja 32,2 % no pasaules ražošanas apjoma, bet 2012. gadā tie bija 23,2 %);

C) tā kā koncerns nolēma pārcelt modeļa Panda Classic un jaunās paaudzes Panda ražošanu uz Kampāniju Itālijā no 2013. gada janvāra, lai radītu nodarbinātību savā valstī;

D) tā kā 77,5 % no darba ņēmējiem, kuriem paredzēti attiecīgie pasākumi, ir vīrieši un 22,5% — sievietes un viņi visi ir ES pilsoņi; tā kā lielākā daļa šo darbinieku (78,9 %) ir vecumā no 25 līdz 54 gadiem un otra lielākā darba ņēmēju grupa (18,7 %) ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem;

E) tā kā pasākumos piedalīsies 6 darbinieki ar ilgstošām veselības problēmām vai invaliditāti;

F) tā kā Polijas iestādes uzsver, ka uzņēmuma “Fiat Auto Poland” darbinieku atlaišanai būs negatīvas sekas Tihi apgabalā, kur uzņēmuma “Fiat Auto Poland” un tā piegādes uzņēmumu bijušie darbinieki veido desmito daļu no visiem apgabala iedzīvotājiem, kuri ir bez darba.

Tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Polijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1927/2006 2. panta a) punktā paredzētie atbalsta piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Polija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  atzinīgi vērtē to, ka pie pasākumiem intervences darbi ir paredzēti tieši darbiniekiem, kuri ir vecāki par 50 gadiem un kuri ir nozīmīga daļa no saņēmējiem; norāda, ka šajā vecuma grupā ir lielāks risks ilgstoši palikt bez darba un zaudēt iespēju atgriezties darba tirgū;

3.  norāda, ka pašnodarbinātības dotāciju (ne vairāk kā EUR 4995) izmaksai tiks piemēroti dažādi nosacījumi, tostarp ka pašnodarbinātā darbībai jābūt sekmīgai; norāda, ka šiem nosacījumiem nevajadzētu atturēt dalībniekus pieteikties šim atbalsta pasākumam;

4.  uzskata, ka 6 darbiniekiem ar ilgstošām veselības problēmām vai invaliditāti, iespējams, būs vajadzīga īpaši individualizēta pieeja;

5.  norāda, ka 2012. gada 20. decembrī uzņēmums “Fiat Auto Poland” panāca vienošanos ar arodbiedrībām, nosakot kritērijus, kurus izmantos, lai atlasītu darbiniekus, kuri tiks atlaisti, un vienojās par stimuliem, kas tiks piešķirti darbiniekiem, kuri piekritīs labprātīgi aiziet no darba.

Cieņā

Marita ULVSKOG

priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja, priekšsēdētāja pirmā vietniece


PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Jean Arthuis

Eiropas Parlaments

ASP 09G205

1047 Brisele

Godātais Arthuis kungs!

Temats:           Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par trijiem dažādiem Komisijas priekšlikumiem lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Ir zināms, ka ziņojumus par šiem priekšlikumiem Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt kādā no savām nākamajām sanāksmēm.

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006, un 13. punktā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību.

         COM(2014)0630 ir priekšlikums par EUR 1 426 800 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 634 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā STX Finland Oy Raumā, Somijā.

        COM(2014)0662 ir priekšlikums par EUR 918 000 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 760 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā GAD société anonyme simplifiée Francijā.

         COM(2014)0672 ir priekšlikums par EUR 1 890 000 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 608 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā Whirlpool Europe S.r.l. un piecos tā piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos Itālijā.

–         COM(2014)0699 ir priekšlikums par EUR 1 259 610 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 1079 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā Fiat Auto Poland un 21 tā piegādes uzņēmumā Polijā.

–         COM(2014)0701 ir priekšlikums par EUR 25 937 813 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 5213 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā Air France Francijā.

–         COM(2014)0702 ir priekšlikums par EUR 6 444 000 liela EGF atbalsta piešķiršanu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai palīdzētu no jauna iekļauties darba tirgū 600 darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba uzņēmumā Odyssefs Fokas S.A. Grieķijā.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šos priekšlikumus un lūguši mani darīt Jums zināmu, ka Reģionālās attīstības komitejai nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minētās summas, kā to ierosinājusi Komisija.

Cieņā

Iskra MIHAYLOVA


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

11.12.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Juridisks paziņojums