Procedura : 2014/2181(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0062/2014

Teksty złożone :

A8-0062/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2014 - 5.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0081

SPRAWOZDANIE     
PDF 238kWORD 122k
11.12.2014
PE 541.648v02-00 A8-0062/2014

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. z Polski)

(COM(2014)0699 – C8‑0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Jan Olbrycht

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. z Polski)

(COM(2014)0699 – C8‑0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Parlament Europejski,

–    uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0699 – C8‑0243/2014),

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 13,

–   uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–   uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–   uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0062/2014),

A. mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG),

C. mając na uwadze, że rozporządzenie (UE) nr 1309/2013(4) odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę co do ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków zachęcających do rozpoczęcia własnej działalności;

D. mając na uwadze, że Polska złożyła wniosek nr EGF/2013/006 PL/Fiat w sprawie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniem 1 079 pracowników (829 w przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland i 250 u 21 dostawców i poddostawców), przy czym pomocą EFG ma zostać objętych 777 osób, w związku ze spadkiem produkcji w zakładzie przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland S.A. w Tychach (zakład w Tychach) znajdującym się w woj. śląskim w Polsce, w okresie odniesienia od 21 stycznia do 21 maja 2013 r.,

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zauważa, że warunki wymienione w art. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i w związku z tym zgadza się z Komisją, iż Polska ma prawo do wkładu finansowego na mocy tego rozporządzenia;

2.  odnotowuje, że w dniu 29 lipca 2013 r. władze Polski złożyły wniosek o wkład finansowy z EFG i uzupełniły go dodatkowymi informacjami do dnia 16 czerwca 2014 r., a także zauważa, że Komisja udostępniła swoją ocenę dnia 10 listopada 2014 r.;

3.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Polski postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 21 stycznia 2013 r., na długo przed zapadnięciem decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

4.   zwraca uwagę, że od 2007 r., kiedy to w Europie produkowano 32,2% wszystkich samochodów osobowych wytwarzanych na świecie, europejski przemysł motoryzacyjny traci udziały w rynku i w 2012 r. przypadało nań 23,2% światowej produkcji; podkreśla ponadto, że w latach 2011–2012 produkcja w UE-27 spadła o 7%, natomiast produkcja światowa w tym samym okresie wzrosła o 5,3%; podkreśla, że sytuacja ta przedstawiała się jeszcze gorzej na szczeblu krajowym, gdzie w 2012 r. produkcja spadła o prawie jedną trzecią w porównaniu z rokiem 2011;

5.   w związku z tym podziela zdanie Komisji, zgodnie z którym zwolnienia w zakładzie w Tychach oraz u jego dostawców i poddostawców są związane z istotnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją; podkreśla, że do skutków globalizacji należy jeszcze dodać wpływ kryzysu finansowego, w wyniku którego sprzedaż nowych samochodów osobowych w Unii spadła do poziomu najniższego w historii gromadzenia danych na ten temat;

6.  zwraca uwagę, że zwolnienia w zakładzie w Tychach prawdopodobnie będą mieć negatywne konsekwencje dla regionu, gdyż byli pracownicy przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland oraz jego dostawców i poddostawców stanowią 10% wszystkich bezrobotnych na tym obszarze;

7.   zwraca uwagę, że od roku 2011 stopa bezrobocia w woj. śląskim rośnie; zauważa ponadto, że w latach 2011–2012 zwolnienia grupowe w tym regionie prawie podwoiły się;

8.  zauważa, że do chwili obecnej 21 wniosków o wsparcie z EFG dotyczyło przemysłu motoryzacyjnego: 12 z nich odnosiło się do globalizacji handlu, a podstawą 9 było kryterium odnoszące się do kryzysu;

9.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje następujące środki skierowane do 777 zwolnionych pracowników: koszty szkoleń i koszty powiązane ze szkoleniami, szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, stypendia szkoleniowe, stypendia z tytułu odbywania stażu, koszty stażu, prace interwencyjne, dotacje z tytułu podjęcia działalności gospodarczej i środki motywujące do zatrudnienia;

10. stwierdza, że dotacje na samozatrudnienie (do wysokości 4 995 EUR na pracownika) są obłożone warunkami i powiązane z sukcesem prowadzonej działalności na własny rachunek; podkreśla, że te warunki nie powinny zniechęcać uczestników do ubiegania się o ten środek pomocowy;

11. zauważa, że wdrożenie pakietu zindywidualizowanych usług zostało zakończone z końcem 2013 r. i że ze wstępnych danych wynika, iż 269 osób uczestniczyło w 313 różnych rodzajach działań w ramach tego pakietu, z których to 219 osób znalazło zatrudnienie w wyniku udzielonego wsparcia;

12.   stwierdza, że ze wstępnych danych wynika, iż całkowity koszt wdrożenia pakietu zindywidualizowanych usług był znacznie niższy niż szacowano ze względu na mniejszą liczbę pracowników uczestniczących w tych usługach;

13. podkreśla, że pomimo niższej niż początkowo szacowano liczby pracowników uczestniczących w tych działaniach, ze wstępnych danych wynika, iż liczba bezrobotnych pracowników objętych tym pakietem, którzy wciąż zarejestrowani są w Urzędzie Pracy wynosi 85, co potwierdza fakt, iż zdecydowana większość zwolnionych w przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland pracowników znalazła zatrudnienie;

14. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że regionalna rada ds. zatrudnienia brała udział w przygotowaniu wniosku o pomoc z EFG, a także wyraża zadowolenie z jej roli w procesie podejmowania decyzji dotyczących pakietu działań w ramach projektu;

15. przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej; uważa, że przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności oraz że pakiet ten powinien być zgodny z przejściem na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

16. podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, aby EFG wspierał powrót na rynek pracy poszczególnych zwolnionych pracowników w ramach stabilnego zatrudnienia; ponadto podkreśla, że w ramach pomocy z EFG można współfinansować jedynie aktywne środki na rynku pracy prowadzące do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

17. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wśród różnych środków działania interwencyjne są szczególnie skierowane do grupy pracowników w wieku powyżej 50 lat, którzy stanowią znaczny odsetek beneficjentów; zauważa, że ta grupa wiekowa jest bardziej zagrożona długotrwałym bezrobociem i wykluczeniem z rynku pracy;

18. podkreśla, że zwolnienia dotknęły wiele osób starszych (18,7% wszystkich zwolnionych pracowników) i posiadających niskie kwalifikacje (62,6% wszystkich zwolnionych pracowników); apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na te dwie grupy i specjalne środki EFG opracowane z myślą o nich;

19. uważa, że sześciu pracowników dotkniętych długotrwałymi problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością może posiadać specjalne potrzeby jeśli chodzi o zapewnienie im zindywidualizowanego podejścia;

20. wyraża zadowolenie, że na poszczególnych etapach wdrażania środków EFG i dostępu do nich stosowana była i nadal stosowana będzie zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zasada niedyskryminacji;

21. stwierdza, że w dniu 20 grudnia 2012 r. przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland osiągnęło porozumienie ze związkami zawodowymi, na mocy którego ustanowiono kryteria selekcji pracowników, którzy mają zostać zwolnieni, oraz uzgodniono zachęty przyznawane pracownikom, którzy postanowili opuścić przedsiębiorstwo dobrowolnie;

22. odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują dane na temat komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; podkreśla, że władze Polski potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych Unii; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania w sprawozdaniach rocznych analizy porównawczej tych danych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

23. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zadbania o jej publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

25. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014−2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855).


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., złożony przez Polskę)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, a w szczególności jego art. 12 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006(1), w szczególności jego art. 23 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

uwzględniając zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

(2)      Zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.).

(3)      Dnia 29 lipca 2013 r. Polska złożyła wniosek o wsparcie finansowe z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland S.A. oraz u 21 dostawców i poddostawców, a następnie uzupełniła wniosek dodatkowymi informacjami do dnia 16 czerwca 2014 r. Wniosek ten spełnia wymogi dotyczące określenia wkładu finansowego, ustanowione na mocy art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Komisja wnosi zatem o uruchomienie kwoty 1 259 610 EUR.

(4)       Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy

dla wniosku złożonego przez Polskę.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ogólnym budżecie Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 uruchamia się środki Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 1 259 610 EUR w formie środków na zobowiązania i na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

(1)

L 347 z 20.12.13, s. 855.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.13, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


UZASADNIENIE

I. Przebieg procedury

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1) oraz art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(2) fundusz nie może przekraczać rocznej kwoty w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.).

Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii Europejskiej jako rezerwa. Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych.

II. Wniosek przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland i wniosek Komisji

W dniu 10 listopada 2014 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia środków z EFG na rzecz Polski w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników, którzy z powodu poważnych zmian w strukturze światowego handlu związanych z globalizacją zostali zwolnieni w zakładzie przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland S.A. w Tychach (woj. śląskie, Polska).

Jest to dziewiętnasty wniosek rozpatrywany w ramach budżetu na 2014 r. i dotyczy uruchomienia całkowitej kwoty 1 259 610 EUR z EFG na rzecz Polski. Dotyczy on 829 pracowników zwolnionych w zakładzie w Tychach oraz 250 pracowników zwolnionych przez dostawców i poddostawców w okresie referencyjnym od 21 stycznia do 21 maja 2013 r. Wniosek opiera się na kryteriach interwencji określonych w art. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którymi wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników w okresie czterech miesięcy w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim.

Wniosek został przesłany Komisji w dniu 29 lipca 2013 r. Komisja stwierdziła, że przedmiotowy wniosek spełnia warunki zastosowania EFG ustanowione w art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

Z danych przytoczonych przez władze Polski wynika, że od 2007 r. europejski przemysł motoryzacyjny traci udziały w rynku. W roku 2007 w Europie produkowano 32,2% wszystkich samochodów osobowych wytwarzanych na świecie, natomiast w roku 2012 odsetek ten spadł do 23,2%. Z wniosku wynika ponadto, że choć w latach 2011–2012 produkcja światowa zwiększyła się o 5,3%, produkcja w UE-27 w tym samym okresie spadła o 7%. Zdaniem władz Polski sytuacja ta przedstawiała się jeszcze gorzej na szczeblu krajowym, gdzie w 2012 r. produkcja spadła o prawie jedną trzecią w porównaniu z rokiem 2011.

Władze Polski utrzymują ponadto, że do skutków globalizacji należy jeszcze dodać wpływ kryzysu finansowego, w wyniku którego sprzedaż nowych samochodów osobowych w UE spadła do poziomu najniższego w historii gromadzenia danych na ten temat. W roku 2012 popyt na nowe samochody w UE-27 spadł o 8,7%, choć ich sprzedaż na świecie wzrosła o 5,1%.

Wnioskodawca wskazuje na korelację między spadkiem produkcji samochodów a zatrudnieniem w przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland. W roku 2009 zakład w Tychach zatrudniał 6 422 pracowników i wyprodukował 606 tys. samochodów, natomiast w roku 2012 produkcja wyniosła 361 tys. pojazdów przy liczbie zatrudnionych na poziomie 4 882. W okresie 2009–2013 produkcja spadła o 56%, a zatrudnienie jedynie o 46%. W przedsiębiorstwie Fiat Auto Poland redukcja zatrudnienia była więc mniejsza niż będący jej przyczyną spadek produkcji. Było to możliwe dzięki przejściu na dwuzmianowy system pracy w zakładzie, choć normalnie praca odbywa się w trybie trójzmianowym. Władze Polski przedstawiły również dane Eurostatu na temat zatrudnienia w branży motoryzacyjnej, z których wynika, że jego poziom stale spada. Pod koniec 2009 r. zatrudnienie w branży motoryzacyjnej w UE-27 było o 12% niższe niż na początku 2008 r.

Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje następujące środki skierowane do 777 zwolnionych pracowników: szkolenia i koszty powiązane ze szkoleniami, szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, stypendia szkoleniowe, stypendia z tytułu odbywania stażu, koszty stażu, prace interwencyjne, dotacje z tytułu podjęcia działalności gospodarczej i środki motywujące do zatrudnienia.

Według władz Polski środki uruchomione w dniu 21 stycznia 2013 r. składają się na skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług i stanowią aktywne środki na rynku pracy mające na celu reintegrację zawodową pracowników.

Jeżeli chodzi o kryteria określone w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, władze polskie potwierdziły we wniosku, co następuje:

•   wkład finansowy z EFG nie zastępuje środków, za które zgodnie z prawem krajowym lub układami zbiorowymi odpowiedzialne są przedsiębiorstwa;

•   działania te stanowią wsparcie dla poszczególnych pracowników i nie są wykorzystywane w celu przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw ani sektorów;

•   proponowane działania nie będą finansowane ze środków innych unijnych funduszy ani instrumentów finansowych.

Jeśli chodzi o systemy zarządzania i kontroli, Polska poinformowała Komisję, że zarządzanie wkładem finansowym z EFG i jego kontrola będą leżeć w gestii tych samych organów jak w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego. Organem zarządzającym odpowiedzialnym za wdrożenie pomocy z EFG będzie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a konkretnie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Organ zarządzający przekaże część zadań organowi pośredniczącemu, którym będzie Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.

Instytucją płatniczą będzie Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów.

III. Procedura

W celu uruchomienia Funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę 1 259 610 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) do linii budżetowej EFG (04 04 51).

Jest to dziewiętnasty wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia funduszu przedłożony władzy budżetowej do tej pory w 2014 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 podstawy prawnej rozmowy trójstronne dotyczące wniosku Komisji w sprawie decyzji o uruchomieniu EFG mogą odbywać się w trybie uproszczonym, chyba że nie dojdzie do porozumienia między Parlamentem a Radą.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy w ocenie wniosków o pomoc z EFG.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.13, s. 884.

(2)

Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ZP/ch D(2014)56461

Sz. P. Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot:     Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (COM(2014) 699 final)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) oraz jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyły uruchomienie EFG w sprawie wniosku EGF/2013/006 Fiat Auto Poland S.A. oraz przyjęły poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza kilka uwag, nie podważając jednak decyzji o transferze płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A)  mając na uwadze, że przedmiotowy wniosek został złożony na podstawie art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 (rozporządzenie w sprawie EFG) i dotyczy zwolnienia 829 pracowników przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland S.A. z branży motoryzacyjnej i 21 przedsiębiorstw będących jego dostawcami, w regionie śląskim, którzy to pracownicy zostali zwolnieni w okresie referencyjnym od 21 stycznia 2013 r. do 21 maja 2013 r.;

B)  mając na uwadze, że polskie władze twierdzą, iż zwolnienia są związane z poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją oraz że europejski przemysł motoryzacyjny stracił część udziału w rynku od 2007 r. (w 2007 r. europejska produkcja samochodów osobowych stanowiła 32,2% produkcji światowej, natomiast w 2012 r. wynosiła ona 23,2%);

C)  mając na uwadze, że grupa postanowiła przenieść produkcję modelu Panda Classic i nowej generacji modelu Panda do Kampanii we Włoszech od stycznia 2013 r., aby tworzyć miejsca pracy w kraju pochodzenia;

D)  mając na uwadze, że 77,5% pracowników przewidzianych do objęcia omawianymi środkami to mężczyźni, a 22,5% to kobiety; wszyscy są obywatelami UE; mając na uwadze, że 78,9% pracowników jest wieku od 25 do 54 lat, a druga pod względem liczebności grupa pracowników (18,7%) to osoby w wieku od 55 do 64 lat;

E)  wśród pracowników, którzy zostaną objęci środkami pomocy, znajduje się 6 osób dotkniętych długotrwałymi problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością;

F)  mając na uwadze, że polskie władze podkreślają negatywny wpływ zwolnień w Fiat Auto Poland S.A. w Tychach, gdzie byli pracownicy przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland i jego dostawców stanowią 1/10 wszystkich mieszkających w nich bezrobotnych.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Polski:

1.  zgadza się z Komisją, że kryteria dotyczące interwencji wymienione w art. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1927/2006 zostały spełnione i że w związku z tym Polska ma prawo do wkładu finansowego na mocy tego rozporządzenia;

2.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wśród różnych środków działania interwencyjne są szczególnie skierowane do grupy pracowników w wieku powyżej 50 lat, którzy stanowią znaczny odsetek beneficjentów; zauważa, że ta grupa wiekowa jest bardziej zagrożona długotrwałym bezrobociem i wykluczeniem z rynku pracy;

3.  stwierdza, że dotacje na samozatrudnienie (do wysokości 4 995 EUR) są obłożone warunkami i powiązane z sukcesem prowadzonej działalności na własny rachunek; podkreśla, że te warunki nie powinny zniechęcać uczestników do ubiegania się o ten środek pomocowy;

4.  uważa, że 6 pracowników dotkniętych długotrwałymi problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością może posiadać specjalne potrzeby jeśli chodzi o zapewnienie im zindywidualizowanego podejścia;

5.  stwierdza, że w dniu 20 grudnia 2012 r. przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland osiągnęło porozumienie ze związkami zawodowymi, na mocy którego ustanowiono kryteria selekcji pracowników, którzy mają zostać zwolnieni, oraz uzgodniono zachęty przyznawane pracownikom, którzy postanowili opuścić przedsiębiorstwo dobrowolnie.

Z wyrazami szacunku

Marita ULVSKOG,

Pełniąca obowiązki przewodniczącej, pierwsza wiceprzewodnicząca


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Pan Jean ARTHUIS

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

ASP 09 G 205

1047 Bruksela

Szanowny Panie Przewodniczący!

Przedmiot:       Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania trzy odrębne wnioski Komisji Europejskiej dotyczące decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdań w każdej z tych spraw na jednym z najbliższych posiedzeń.

Zasady dotyczące wkładu z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1927/2006, a także w punkcie 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami.

-          Wniosek COM(2014)0630 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 1 426 800 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 634 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa STX Finland Oy w miejscowości Rauma w Finlandii.

-          Wniosek COM(2014)0662 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 918 000 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 760 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa GAD société anonyme simplifiée we Francji.

-          Wniosek COM(2014)0672 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 1 890 000 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 608 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Whirlpool Europe S.r.l. oraz u pięciu dostawców i producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw, we Włoszech.

-          Wniosek COM(2014)0699 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 1 259 610 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 1 079 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Fiat Auto Poland i u 21 jego dostawców, w Polsce.

-          Wniosek COM(2014)0701 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 25 937 813 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 5 213 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Air France we Francji.

-          Wniosek COM(2014)0702 dotyczy przyznania wkładu z EFG w wysokości 6 444 000 EUR na aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót na rynek pracy 600 pracowników zwolnionych z przedsiębiorstwa Odyssefs Fokas S.A. w Grecji.

Koordynatorzy komisji ocenili te wnioski i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że Komisja Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

11.12.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Informacja prawna