Postup : 2014/2181(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0062/2014

Predkladané texty :

A8-0062/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2014 - 5.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0081

SPRÁVA     
PDF 230kWORD 117k
11.12.2014
PE 541.648v02-00 A8-0062/2014

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., ktorú predložilo Poľsko)

(COM(2014)0699 – C8‑0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Jan Olbrycht

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., ktorú predložilo Poľsko)

(COM(2014)0699 – C8‑0243/2014 – 2014/2181(BUD))

Európsky parlament,

–    so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2014)0699 – C8‑0243/2014),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(1) (nariadenie o EGF),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–   so zreteľom na postup trialógu ustanovený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–   so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–   so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0062/2014),

A. keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien vo svetovom obchode, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C. keďže prijatie nariadenia (EÚ) č. 1309/2013(4) odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, zvýšenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D. keďže Poľsko predložilo žiadosť EGF/2013/006 PL/Fiat o finančný príspevok z fondu EGF v dôsledku prepustenia 1 079 pracovníkov, z toho 829 v podniku Fiat Auto Poland a 250 u jeho 21 dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov, ku ktorému došlo v súvislosti so znížením výroby v závode Fiat Auto Poland S.A. v meste Tychy v poľskom regióne Sliezsko počas referenčného obdobia od 21. januára 2013 do 21. mája 2013, pričom 777 z prepustených pracovníkov sa zúčastní na opatreniach EGF;

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF;

1.  poznamenáva, že podmienky stanovené v článku 2 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a preto súhlasí s Komisiou, že Poľsko je oprávnené na finančný príspevok podľa tohto nariadenia;

2.  poznamenáva, že poľské orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 29. júla 2013, ktorú do 16. júna 2014 doplnili o ďalšie informácie, a že Komisia poskytla svoje hodnotenie 10. novembra 2014;

3.  víta skutočnosť, že poľské orgány sa v záujme poskytnutia urýchlenej pomoci rozhodli začať poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom 21. januára 2013, teda v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím konečného rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

4.   konštatuje, že európsky automobilový priemysel strácal podiel na trhu od roku 2007, v ktorom európska produkcia osobných automobilov predstavovala 32,2 % svetovej produkcie, pričom v roku 2012 to bolo 23,2 %; ďalej zdôrazňuje, že zatiaľ čo svetová produkcia vzrástla medzi rokmi 2011 a 2012 o 5,3 %, výroba v krajinách EÚ-27 klesla v rovnakom čase o 7 %; zdôrazňuje, že situácia bola ešte horšia na vnútroštátnej úrovni, kde objem výroby klesol v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 takmer o tretinu;

5.   súhlasí preto s Komisiou, že prepúšťanie v závode Fiatu v meste Tychy a u jeho dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie; zdôrazňuje, že vplyv globalizácie bol prehĺbený vplyvom finančnej krízy, ktorá spôsobila zníženie predaja nových osobných vozidiel v Únii na najnižšiu úroveň od začiatku jeho merania;

6.  poznamenáva, že prepúšťanie v závode Fiatu v meste Tychy bude mať negatívny vplyv na región, keďže bývalí pracovníci podniku Fiat Auto Poland, jeho dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov predstavujú 10 % všetkých nezamestnaných v regióne;

7.   upozorňuje, že miera nezamestnanosti v regióne Sliezsko sa od roku 2011 zvýšila; poznamenáva tiež, že v rokoch 2011 a 2012 sa hromadné prepúšťanie v regióne takmer zdvojnásobilo;

8.  poznamenáva, že do dnešného dňa bolo predložených 21 žiadostí o príspevok z EGF pre automobilový sektor, pričom v prípade 12 žiadostí sa ako dôvod uvádza globalizácia týkajúca sa obchodu a v prípade 9 žiadostí svetová finančná a hospodárska kríza;

9.  poznamenáva, že koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktorý sa má spolufinancovať, zahŕňa tieto opatrenia na opätovné začlenenie 777 prepustených pracovníkov do zamestnania: odborná príprava a náklady súvisiace s ňou, podnikateľské školenia, štipendiá na odbornú prípravu, štipendiá na stáže, náklady na stáže, intervenčná pomoc, granty na samostatnú zárobkovú činnosť, podpora zamestnávania;

10. konštatuje, že poskytovanie príspevkov pre samostatne zárobkovo činné osoby (v maximálnej výške 4 995 EUR) je podmienené a spojené s úspechom samostatnej zárobkovej činnosti; upozorňuje, že táto podmienenosť by nemala účastníkov odrádzať od toho, aby požiadali o toto podporné opatrenie;

11. berie na vedomie, že realizácia personalizovaných služieb bola dokončená na konci roku 2013 a že podľa predbežných údajov sa 269 osôb zapojilo do 313 rôznych činností v rámci balíka služieb, pričom 219 z nich si našlo vďaka poskytnutej podpore zamestnanie;

12.   berie na vedomie, že podľa predbežných údajov boli celkové náklady na realizáciu personalizovaných služieb z dôvodu obmedzeného počtu pracovníkov, ktorí sa na týchto službách zúčastnili, značne nižšie, než sa odhadovalo;

13. zdôrazňuje, že hoci sa na opatreniach zúčastnil nižší počet pracovníkov, než sa pôvodne odhadovalo, z predbežných údajov vyplýva, že počet nezamestnaných pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje balík služieb a ktorí sú stále zaregistrovaní na úrade práce, je 85, čo dokazuje, že veľká väčšina pracovníkov postihnutých prepúšťaním v podniku Fiat Auto Poland si našla zamestnanie;

14. víta skutočnosť, že regionálny výbor pre zamestnanosť sa zapojil do prípravy žiadosti o podporu z EGF a zohral úlohu pri rozhodovaní o balíku opatrení v rámci tohto projektu;

15. pripomína dôležitosť zlepšovania možností zamestnania všetkých pracovníkov prostredníctvom upravenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli v rámci pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava v ponuke koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu; domnieva sa, že v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb by sa mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a že koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na udržateľné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje;

16. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF sa zabezpečuje, aby EGF podporoval opätovné začlenenie jednotlivých prepustených pracovníkov do stabilného zamestnania; ďalej zdôrazňuje, že pomoc z EGF sa môže použiť iba na spolufinancovanie aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré vedú k trvalej a dlhodobej zamestnanosti; opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

17. víta skutočnosť, že intervenčná práca sa okrem iných opatrení konkrétne zameriava na skupinu pracovníkov vo veku nad 50 rokov, ktorá predstavuje výrazný podiel príjemcov; konštatuje, že tejto vekovej skupine hrozí väčšie riziko dlhodobej nezamestnanosti a vylúčenia z pracovného trhu;

18. upozorňuje na vysoký počet starších pracovníkov a pracovníkov s nižšou kvalifikáciou, ktorí boli prepustení a predstavujú 18,7 %, resp. 62,6 % všetkých dotknutých pracovníkov; žiada, aby sa týmto dvom skupinám venovala osobitná pozornosť a aby sa prijali osobitné opatrenia EGF určené pre nich;

19. domnieva sa, že 6 pracovníkov s dlhodobými zdravotnými problémami alebo postihnutiami môže mať osobitné potreby pri poskytovaní personalizovaného prístupu;

20. víta skutočnosť, že počas rôznych fáz vykonávania opatrení financovaných z EGF a v prístupe k nim sa uplatňuje a bude uplatňovať zásada rovnosti medzi ženami a mužmi a nediskriminácie;

21. konštatuje, že 20. decembra 2012 spoločnosť Fiat Auto Poland uzavrela s odborovými zväzmi dohodu, v ktorej sa stanovujú kritériá výberu pracovníkov, ktorí majú byť prepustení, pričom sa dohodli na stimuloch pre pracovníkov, ktorí súhlasili s dobrovoľným odchodom zo spoločnosti;

22. konštatuje, že poskytované informácie o koordinovanom balíku personalizovaných služieb, ktorý sa má financovať z EGF, obsahujú údaje o komplementárnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov; zdôrazňuje, že poľské orgány potvrdzujú, že na uvedené oprávnené opatrenia sa neposkytuje pomoc z iných finančných nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali platné nariadenia a nedochádzalo k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

23. schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

24. poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

25. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855).


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., ktorú predložilo Poľsko)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(1), a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(2), a najmä na jeho článok 23 druhý pododsek,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3), a najmä na jeho článok 12,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)      Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu spôsobených globalizáciou a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)      EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách z roku 2011), ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013.

(3)      Poľsko predložilo 29. júla 2013 žiadosť o uvoľnenie prostriedkov z fondu EGF v súvislosti s prepúšťaním v podniku Fiat Auto Poland S.A. a u jeho 21 dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov a do 16. júna 2014 ju doplnilo o dodatočné informácie. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na určenie finančných príspevkov podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Komisia preto navrhuje mobilizovať prostriedky vo výške 1 259 610 EUR.

(4)         Preto by sa mal mobilizovať fond EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti so žiadosťou Poľska.

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 1 259 610 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

(1)

Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(4)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Východiská

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a článku 12 nariadenia (ES) č. 1927/2006(2) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (podľa cien z roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Európskej únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) Komisia nato, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, začne sa trialóg.

II. Žiadosť spoločnosti Fiat Poland a návrh Komisie

Komisia prijala 10. novembra 2014 návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Poľska s cieľom podporiť opätovné začlenenie pracovníkov prepustených z výrobného závodu spoločnosti Fiat Auto Poland S.A., ktorý sa nachádza v meste Tychy v regióne Sliezsko v Poľsku, z dôvodu veľkých štrukturálnych zmien vo svetovom obchode spôsobených globalizáciou do trhu práce.

Toto je devätnásta žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2014, a týka sa mobilizácie celkovej sumy 1 259 610 EUR z EGF v prospech Poľska. Vzťahuje sa na 829 pracovníkov prepustených z výrobného závodu spoločnosti Fiat v meste Tychy a 250 pracovníkov prepustených u jeho 21 dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov počas referenčného obdobia od 21. januára 2013 do 21. mája 2013. Žiadosť vychádza z intervenčných kritérií podľa článku 2 písm. a) nariadenia o EGF, podľa ktorých musí byť v podniku v členskom štáte prepustených počas štyroch mesiacov minimálne 500 pracovníkov.

Žiadosť bola Komisii zaslaná 29. júla 2013. Komisia skonštatovala, že žiadosť spĺňa podmienky na poskytnutie prostriedkov z fondu EGF stanovené v článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1927/2006.

Podľa údajov, na ktoré sa odvolávajú poľské orgány, európsky automobilový priemysel stratil od roku 2007 podiel na trhu. V tom roku predstavovala európska produkcia osobných automobilov 32,2 % svetovej produkcie, pričom v roku 2012 to bolo 23,2 %. Žiadateľ dodáva, že zatiaľ čo svetová produkcia vzrástla medzi rokmi 2011 a 2012 o 5,3 %, výroba v krajinách EÚ-27 klesla v rovnakom čase o 7 %. Podľa poľských orgánov bola situácia ešte horšia na vnútroštátnej úrovni, kde objem výroby klesol v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 takmer o tretinu.

Poľské orgány tiež uvádzajú, že vplyv globalizácie bol prehĺbený vplyvom finančnej krízy, ktorá spôsobila zníženie predaja nových osobných vozidiel v EÚ na najnižšiu úroveň od začiatku jeho merania. Zatiaľ čo v EÚ-27 sa dopyt po nových vozidlách prepadol o 8,7 %, celosvetový predaj automobilov zaznamenal v roku 2012 nárast o 5,1 %.

Žiadateľ poukazuje na súvislosť medzi poklesom výroby automobilov a mierou zamestnanosti v spoločnosti Fiat Auto Poland. V roku 2009 zamestnával výrobný závod v meste Tychy 6 422 pracovníkov, aby mohol vyrobiť 606 000 automobilov, kým v roku 2012 bolo vyrobených 361 000 kusov s počtom pracovníkov 4 882. Kým výroba sa v rokoch 2009 – 2013 znížila o 56 %, zamestnanosť klesla len o 46 %. Pre spoločnosť Fiat Auto Poland je teda pokles zamestnanosti menej závažný ako pokles výroby. To sa dosiahlo zmenou zaužívanej trojzmennej prevádzky v závode na dvojzmennú. Poľské orgány takisto poskytli údaje Eurostatu o stave zamestnanosti v automobilovom priemysle, ktoré dokazujú jej sústavný pokles. Zamestnanosť v automobilovom priemysle v krajinách EÚ- 27 bola na konci roka 2009 o 12 % nižšia než na začiatku roka 2008.

Koordinovaný balík personalizovaných služieb, ktorý sa má spolufinancovať, zahŕňa tieto opatrenia na opätovné začlenenie 777 prepustených pracovníkov do zamestnania: odborná príprava a náklady súvisiace s ňou, podnikateľské školenia, štipendiá na odbornú prípravu, štipendiá na stáže, náklady na stáže, intervenčná pomoc, granty na samostatnú zárobkovú činnosť, podpora zamestnávania.

Podľa poľských orgánov uvedené opatrenia, ktoré sa začali vykonávať 21. januára 2013, tvoria koordinovaný balík služieb a sú aktívnymi opatreniami na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie pracovníkov do trhu práce.

V súvislosti s kritériami uvedenými v článku 6 nariadenia (ES) č. 1927/2006 poľské orgány vo svojej žiadosti potvrdili, že:

•   finančný príspevok z EGF nenahrádza opatrenia, za ktoré zodpovedajú na základe vnútroštátneho práva alebo kolektívnych dohôd podniky;

•   opatrenia poskytujú podporu jednotlivým pracovníkom a nemajú sa použiť na reštrukturalizáciu podnikov ani odvetví;

•   na opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie.

Čo sa týka systémov riadenia a kontroly, Poľsko oznámilo Komisii, že finančný príspevok z EGF budú riadiť a kontrolovať tie isté orgány ako v prípade Európskeho sociálneho fondu. Riadiaci orgán zodpovedný za implementáciu EGF bude Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja, konkrétne oddelenie pre Európsky sociálny fond. Riadiaci orgán poverí niektorými úlohami sprostredkovateľský orgán, ktorým je regionálny úrad práce v meste Katovice.

Platobným orgánom bude oddelenie platobného orgánu ministerstva financií.

III. Postup

S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 1 259 610 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF (04 04 51).

Toto je dodnes devätnásty návrh na mobilizáciu fondu predložený rozpočtovému orgánu počas roka 2014.

Trialóg o návrhu Komisie na rozhodnutie o mobilizácii EGF by mohol mať zjednodušenú podobu, ako sa uvádza v článku 12 ods. 5 právneho základu, s výnimkou prípadu, keď sa medzi Parlamentom a Radou nedosiahne dohoda.

Podľa internej dohody sa do tohto postupu zapojí Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k hodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

ZP/ch D(2014)56461

pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (COM(2014)0699 final)

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF vo veci EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL v súvislosti s tým predkladá niektoré pripomienky, ktoré však nespochybňujú prevod platieb.

Rokovania výboru EMPL vychádzajú z týchto úvah:

A) keďže táto žiadosť vychádza z článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1927/2006 (nariadenie o EGF) a týka sa 829 pracovníkov spoločnosti Fiat Auto Poland pôsobiacej v automobilovom priemysle a u jej 21 dodávateľov, v regióne Sliezsko, ktorí boli prepustení v referenčnom období od 21. januára 2013 do 21. mája 2013;

B) keďže poľské orgány tvrdia, že prepúšťanie súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu spôsobenými globalizáciou, že európsky automobilový priemysel od roku 2007 strácal podiel na trhu (európska výroba osobných áut v roku 2007 predstavovala 32,2 % celosvetovej výroby, pričom v roku 2012 to bolo už len 23,2 %);

C) keďže skupina rozhodla o presune výroby modelu Panda Classic a novej generácie modelu Panda do Kampánie v Taliansku od januára roku 2013, aby vytvorila pracovné miesta v domovskej krajine;

D) keďže 77,5 % pracovníkov, na ktorých sú zamerané opatrenia, predstavujú muži a 22,5 % ženy, pričom všetci sú občanmi EÚ; keďže 78,9 % pracovníkov je vo veku medzi 25 a 54 rokov a druhá najväčšia skupina pracovníkov (18,7 %) je vo veku 55 až 64 rokov;

E) keďže medzi nimi je 6 pracovníkov s dlhodobými zdravotnými problémami alebo postihnutiami, ktorí sa budú podieľať na opatreniach;

F) keďže poľské orgány zdôrazňujú, že prepúšťanie v spoločnosti Fiat Auto Poland bude mať pre oblasť okolo mesta Tychy negatívne dôsledky, pretože bývalí pracovníci spoločnosti Fiat Auto Poland a jej dodávateľov predstavujú 1/10 všetkých nezamestnaných osôb, ktoré žijú v tejto oblasti.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktoré prijme v súvislosti so žiadosťou Poľska, tieto návrhy:

1.  súhlasí s Komisiou, že intervenčné kritériá stanovené v článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1927/2006 sú splnené, a že Poľsko je preto oprávnené na finančný príspevok podľa tohto nariadenia;

2.  víta skutočnosť, že intervenčná práca sa okrem iných opatrení konkrétne zameriava na skupinu pracovníkov vo veku nad 50 rokov, ktorá predstavuje výrazný podiel príjemcov; konštatuje, že tejto vekovej skupine hrozí väčšie riziko dlhodobej nezamestnanosti a vylúčenia z pracovného trhu;

3.  konštatuje, že poskytovanie príspevkov pre samostatne zárobkovo činné osoby (v maximálnej výške 4 995 EUR) je podmienené a spojené s úspechom samostatnej zárobkovej činnosti; upozorňuje, že táto podmienenosť by nemala účastníkov odrádzať od toho, aby požiadali o toto podporné opatrenie;

4.  domnieva sa, že 6 pracovníkov s dlhodobými zdravotnými problémami alebo postihnutiami môže mať osobitné potreby pri poskytovaní personalizovaného prístupu;

5.  konštatuje, že 20. decembra 2012 spoločnosť Fiat Auto Poland uzavrela s odborovými zväzmi dohodu, v ktorej sa stanovujú kritériá výberu pracovníkov, ktorí majú byť prepustení, pričom sa dohodli na stimuloch pre pracovníkov, ktorí súhlasili s dobrovoľným odchodom zo spoločnosti.

S úctou,

Marita ULVSKOG,

úradujúca predsedníčka, prvá podpredsedníčka


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

ASP 09 G 205

1047 Brusel

Vážený pán Arthuis,

Vec:    Mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Výboru pre regionálny rozvoj boli postúpené tri samostatné návrhy rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nim zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, správy o každom z týchto návrhov majú byť prijaté vo Výbore pre rozpočet na jednej z jeho nadchádzajúcich schôdzí.

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006, ako aj v bode 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení.

-          COM(2014)0630 je návrhom na poskytnutie príspevku z EGF vo výške 1 426 800 EUR na aktívne opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 634 pracovníkov, ktorí boli prepustení z podniku STX Finland Oy v meste Rauma vo Fínsku, do zamestnania.

-          COM(2014)0662 je návrhom na poskytnutie príspevku z EGF vo výške 918 000 EUR na aktívne opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 760 pracovníkov, ktorí boli prepustení zo spoločnosti GAD société anonyme simplifiée vo Francúzsku, do zamestnania.

-          COM(2014)0672 je návrhom na poskytnutie príspevku z EGF vo výške 1 890 000 EUR na aktívne opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 608 pracovníkov, ktorí boli prepustení zo spoločnosti Whirlpool Europe S.r.l. a u piatich dodávateľov daného podniku a jeho nadväzujúcich výrobcov v Taliansku, do zamestnania.

-          COM(2014)0699 je návrhom na poskytnutie príspevku z EGF vo výške 1 259 610 EUR na aktívne opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 1 079 pracovníkov, ktorí boli prepustení zo spoločnosti Fiat Auto Poland a u jeho 21 dodávateľov, do zamestnania.

-          COM(2014)0701 je návrhom na poskytnutie príspevku z EGF vo výške 25 937 813 EUR na aktívne opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 5 213 pracovníkov, ktorí boli prepustení zo spoločnosti Air France vo Francúzsku, do zamestnania.

-          COM(2014)0702 je návrhom na poskytnutie príspevku z EGF vo výške 6 444 000 EUR na aktívne opatrenia na trhu práce, ktorých cieľom je opätovné začlenenie 600 pracovníkov, ktorí boli prepustení zo spoločnosti Odyssefs Fokas S.A. v Grécku, do zamestnania.

Koordinátori výboru vyhodnotili tieto návrhy a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila stanovisko tohto výboru, ktorý nemá žiadne námietky voči týmto mobilizáciám Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu vyššie uvedených súm podľa návrhu Komisie.

S úctou,

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

11.12.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Echenique, Ernest Maragall, Andrey Novakov, Nils Torvalds

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eric Andrieu, Kostas Chrysogonos, Isabella De Monte, Sylvie Guillaume

Právne oznámenie